Upphävd författning

Lag (1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.

Version: 1992:563

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992:563
Ikraft
1992-07-01
Upphäver
Lag (1980:12) om förtroendenämnder inom hälso- och sjukvården
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  För den hälso- och sjukvård och den tandvård som ett landsting eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller tandvårdslagen (1985:125) eller någon annan författning skall det finnas en eller flera nämnder med uppgift att främja kontakterna mellan patienterna och hälso- och sjukvårdspersonalen samt att åt patienterna förmedla den hjälp som förhållandena kräver. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900).

2 §  En kommun som ingår i ett landsting får överlåta sin uppgift enligt 1 § till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit överens om detta. Kommunen får lämna sådant ekonomiskt bidrag till landstinget som motiveras av överenskommelsen.

3 §  Föreskrifter om stödpersoner vid psykiatrisk vård som är förenad med frihetsberövande och annat tvång finns i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

[S2]Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen

[S3]14 § om muntlig handläggning,

[S4]15 § om anteckning av uppgifter,

[S5]16 och 17 §§ om parters rätt att få del av uppgifter,

[S6]20 § om motivering av beslut,

[S7]21 § om underrättelse om beslut,

[S8]26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och

[S9]27 § om omprövning av beslut.

Ändringar

Lag (1992:563) om förtroendenämndsverksamhet inom hälso- och sjukvården, m.m.

Ändring, SFS 1998:1656

Omfattning
upph.