Upphävd författning

Förordning (1994:1321) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1994-09-29
Ändring införd
SFS 1994:1321 i lydelse enligt SFS 1994:2022
Ikraft
1994-10-15
Upphäver
Förordning (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall betalas till Finansinspektionen enligt föreskrifter i

2 §  De institut och företag som anges nedan skall årligen betala en avgift som beräknas med utgångspunkt i balansomslutningen för närmast föregående räkenskapsår, enligt följande.

 1. Bankaktiebolag och sparbanker
BalansomslutningProcent, högst
0--1 miljard kr0,02inom skiktet
1--10 miljarder kr0,01"
10--60 miljarder kr0,0060"
60 miljarder kr och däröver0,0055"

[S2]Lägsta avgift är 10 000 kr. Utländska bankföretag med filial i Sverige betalar endast lägsta avgift.

 1. Kreditmarknadsbolag
BalansomslutningProcent, högst
0--1 miljard kr0,015inom skiktet
1--60 miljarder kr0,0010"
60--100 miljarder kr0,0008"
100 miljarder kr och däröver0,0006"
Lägsta avgift är 10 000 kr.
3. Finansbolag
BalansomslutningProcent, högst
0--1 miljard kr0,015 inom skiktet
1--10 miljarder kr0,010"
10 miljarder kr och däröver0,005"
Lägsta avgift är 10 000 kr.
 1. Kreditaktiebolag, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan
BalansomslutningProcent, högst
0--60 miljarder kr0,0010 inom skiktet
60--100 miljarder kr0,0008"
100 miljarder kr och däröver0,0006"
Lägsta avgift är 10 000 kr. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa betalar endast lägsta avgift.
5. Värdepappersbolag
BalansomslutningProcent, högst
0--1 miljard kr0,10 inom skiktet
1--5 miljarder kr0,05"
5 miljarder kr och däröver0,01"
Lägsta avgift är 10 000 kr.
 1. Försäkringsbolag, understödsföreningar och lokala mindre bolag
BalansomslutningProcent, högst
0--1 miljard kr0,07inom skiktet
1--1,5 miljarder kr0,035"
1,5--2 miljarder kr0,025"
2 miljarder kr och däröver0,0025"

[S3]För understödsföreningar och lokala mindre bolag är lägsta avgift 3 000 kr. För övriga försäkringsbolag är lägsta avgift 10 000 kr.

3 §  Fondbolag betalar årligen en avgift motsvarande högst 0,02 procent av summan av de vid utgången av närmast föregående räkenskapsår beräknade värdena av varje värdepappersfond under bolagets förvaltning.

[S2]För fondbolag är lägsta avgift 10 000 kr.

4 §  För utländska försäkringsgivare som driver verksamhet genom etablering i Sverige är den årliga avgiften högst 0,17 procent av den del av premieinkomsten för direkt försäkringsverksamhet i Sverige och mottagen återförsäkring från utländska bolag för det närmast föregående räkenskapsåret som understiger 200 miljoner kr. För överstigande del är avgiften högst 0,012 procent. Med premieinkomst avses summan av premieinkomst i form av inbetalda premier och premieinkomst i form av tilldelad återbäring före avgiven återförsäkring eller retrocession.

[S2]Lägsta avgift är 3 000 kr.

[S3]Till ledning för beräkningen av avgiften skall utländska försäkringsgivare, enligt Finansinspektionens närmare föreskrifter, varje år till inspektionen sända in uppgifter om inbetalda premier under det närmast föregående räkenskapsåret.

5 §  Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag, börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer betalar en årlig avgift som baseras på Finansinspektionens tidsredovisning för respektive institut och den timkostnad som fastställs av inspektionen varje år.

[S2]Lägsta avgift är 10 000 kr.

6 §  En försäkringsmäklare som är fysisk person skall betala en årlig avgift om 4 000 kr. Den som registreras efter den 1 juli det år som avgiften avser skall betala en avgift om 2 000 kr. En fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte betala någon avgift.

[S2]En försäkringsmäklare som är juridisk person skall betala en årlig avgift om 4 000 kr för varje fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar för den juridiska personen. Den juridiska personen skall för en fysisk persons verksamhet som registreras efter den 1 juli det år som avgiften avser betala en avgift om 2 000 kr. Högsta sammanlagda avgift är 100 000 kr.

7 §  Om tillsynen enligt 2--5 §§ har omfattat endast en del av ett år eller, i fråga om fondbolag, om bolaget förvaltat en värdepappersfond under endast en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen börjar skall för institut och företag enligt 2--4 §§ betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång.

[S2]Avgifter som tagits ut för prövning av ansökningar eller anmälningar skall avräknas de avgifter som beräknas med stöd av denna förordning. Avräkningen görs per institutsgrupp.

8 §  Finansinspektionen skall fastställa avgiftens storlek och till varje avgiftspliktig översända en faktura på det belopp som skall betalas och den tid inom vilken betalning skall ske.

[S2]Avgiften skall betalas genom insättning på Finansinspektionens postgirokonto.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1321) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1994.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1992:1042) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före denna förordnings ikraftträdande.
  Ikraftträder
  1994-10-15

Förordning (1994:2022) om ändring i förordningen (1994:1321) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Förarbeten
Rskr. 1994/95:164, Prop. 1994/95:50, Bet. 1994/95:NU12
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1995-01-01

Ändring, SFS 1995:1116

  Omfattning
  upph.