Upphävd författning

Förordning (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Departement
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1995-10-12
Ändring införd
SFS 1995:1116 i lydelse enligt SFS 2002:363
Ikraft
1995-10-25
Upphäver
Förordning (1994:1321) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller i fråga om avgifter som skall betalas till Finansinspektionen enligt föreskrifter i

[S2]-– 7 kap. 22 § bankrörelselagen (1987:617),

[S3]-– 14 § lagen (1963:76) om kreditaktiebolag,

[S4]-– 19 § lagen (1980:2) om finansbolag,

[S5]-– 22 § lagen (1988:606) om finansbolag,

[S6]-– 5 kap. 23 § lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,

[S7]-– 6 kap. 11 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

[S8]-– 39 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder,

[S9]-– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

[S10]-– 10 § lagen (1992:701) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,

[S11]-– 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,

[S12]-– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,

[S13]-– 13 § insiderstrafflagen (2000:1086),

[S14]-– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

[S15]-– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

[S16]-– 11 kap. 9 § andra stycket lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

[S17]-– 7 kap. 14 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,

[S18]-– 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

[S19]-– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige,

[S20]-– 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,

[S21]-– 9 § lagen (1989:508) om försäkringsmäklare, och

[S22]-– 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar. Förordning (2002:180).

2 §  De institut och företag som anges nedan skall årligen betala en avgift som beräknas med utgångspunkt i balansomslutningen för närmast föregående räkenskapsår, enligt följande.

 1. Svenska banker och utländska bankföretag med filial i Sverige
BalansomslutningProcent, högst
01 miljard kr 1-10 miljarder kr0,04 inom skiktet 0,03"
10-60 miljarder kr 60 miljarder kr och däröver0,0060 0,0055" "

[S2]Lägsta avgift är 10 000 kr. Bankföretag från ett annat EES- land med filial i Sverige betalar lägsta avgift.

 1. Kreditmarknadsföretag och institut för elektroniska pengar samt utländskt kreditinstitut som inte är bankföretag och utländskt företag för elektroniska pengar med filial i Sverige
BalansomslutningProcent, högst
0-– 160 miljarder kr1 miljard kr0,015 inom skiktet 0,0010"
60-100 miljarder kr 100 miljarder kr och däröver0,0008 0,0006" "

[S3]Lägsta avgift är 10 000 kr. Utländskt kreditinstitut och utländskt företag för elektroniska pengar från ett annat EES- land med filial i Sverige betalar lägsta avgift.

 1. Finansbolag
BalansomslutningProcent, högst
0-– 1 miljard kr 1-10 miljarder kr0,015 inom skiktet 0,010"
10 miljarder kr och däröver0,005"
Lägsta avgift är 10 000 kr.
 1. Kreditaktiebolag, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank och Svenska skeppshypotekskassan
BalansomslutningProcent, högst
60-100 miljarder kr0-– 60 miljarder kr0,0010 inom skiktet 0,0008"
100 miljarder kr och däröver0,0006"

[S4]Lägsta avgift är 10 000 kr. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Sveriges allmänna hypoteksbank betalar lägsta avgift.

 1. Värdepappersbolag och utländska värdepappersföretag med filial i Sverige
BalansomslutningProcent, högst
0-1 miljard kr 1-5 miljarder kr 5 miljarder kr och däröver0,20 inom skiktet 0,05 0,01" "

[S5]Lägsta avgift är 20 000 kr. Utländskt värdepappersföretag med filial i Sverige betalar lägsta avgift.

 1. Försäkringsbolag och understödsföreningar
BalansomslutningProcent, högst
0-0,5 miljard kr0,10 inom skiktet
0,5-1 miljard kr 1 - 2 miljarder kr 2 miljarder kr och däröver0,075 0,040 0,010" " "
Lägsta avgift är -– 3 000 kr för lokala försäkringsbolag, -– 20 000 kr för övriga försäkringsbolag, och -– 3 000 kr för understödsföreningar.

[S6]Understödsföreningar med begränsad tillsyn enligt 2 § andra stycket lagen (1972:262) om understödsföreningar betalar ingen avgift. Förordning (2002:180).

3 §  Fondbolag skall årligen betala en avgift motsvarande högst 0,02 procent av summan av de vid utgången av närmast föregående räkenskapsår beräknade värdena av varje värdepappersfond under fondbolagets förvaltning.

[S2]Lägsta avgift för fondbolag är 10 000 kr.

4 §  Utländska fondföretag som avses i 7 a § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder skall årligen betala en avgift på 10 000 kr.

[S2]Utländska fondföretag som avses i 7 b § samma lag skall årligen betala en avgift på 5 000 kr.

5 §  Sådan utländsk försäkringsgivare från tredje land som avses i 1 kap. 5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige och som driver försäkringsrörelse i Sverige genom generalagent eller filial skall årligen betala en avgift på 20 000 kr. Förordning (1998:795).

6 §  Centrala värdepappersförvarare, börser, auktoriserade marknadsplatser, clearingorganisationer, Premiepensionsmyndigheten och Sjunde AP-fonden betalar en årlig avgift som baseras på Finansinspektionens tidsredovisning för respektive institut och den timkostnad som fastställs av inspektionen varje år.

[S2]Lägsta avgift är 10 000 kr. Förordning (2001:910).

7 §  En försäkringsmäklare som är fysisk person skall betala en årlig avgift på 5 000 kr. En fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar uteslutande för en försäkringsmäklare som är juridisk person skall inte betala någon avgift.

[S2]En försäkringsmäklare som är juridisk person skall betala en årlig avgift på 5 000 kr för varje fysisk person som enligt Finansinspektionens register förmedlar försäkringar för den juridiska personen. Förordning (1997:1122).

8 §  Om tillsynen enligt 2-7 §§ har omfattat endast en del av ett år eller i fråga om fondbolag, bolaget endast förvaltat en värdepappersfond under en del av ett år, skall avgiften minskas i motsvarande mån. Avgiften för det kalenderår då tillsynen börjar skall för institut och företag enligt 2-3 §§ betalas i efterskott och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets utgång.

[S2]Avgifter som tagits ut för prövning av ansökningar eller anmälningar skall räknas av från de avgifter som beräknas med stöd av denna förordning för institut enligt 2-6 §§. Avräkningen görs per institutsgrupp. Förordning (1997:1122).

9 §  Finansinspektionen skall fastställa avgiftens storlek och till varje avgiftspliktig översända en faktura på det belopp som skall betalas och ange den tid inom vilken betalning skall ske.

[S2]Avgiften skall betalas genom insättning på Finansinspektionens post- eller bankgirokonto.

[S3]Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid, om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av Riksbanken fastställda vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter. Förordning (2002:363).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 1995.
  2. Bestämmelsen i 2 § 5 tillämpas beträffande utländska värdepappersföretag med filial i Sverige först efter utgången av år 1995.
  3. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1321) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före denna förordnings ikraftträdande.
  Ikraftträder
  1995-10-25

Förordning (1997:475) om ändring i förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:1122) om ändring i förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

  Omfattning
  ändr. 2, 5, 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:795) om ändring i förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 5, 6 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:1103) om ändring i förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 6 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:910) om ändring i förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 6, 9 §§
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:180) om ändring i förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2002:363) om ändring i förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.
 2. För beräkning av dröjsmålsränta för tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2002-07-01

Ändring, SFS 2002:1042

Övergångsbestämmelse

 1. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1116) om finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.
Omfattning
upph.