Upphävd författning

Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1993-12-16
Ändring införd
SFS 1993:1539 i lydelse enligt SFS 1998:1616
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Uppkommer underskott i en förvärvskälla vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen (1928:379) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, medges avdrag för underskott i för-värvskällan närmast följande beskattningsår, om ej annat följer av denna lag eller av 25 § lagen (1998:1600) om beskattningen vid överlåtelser till underpris. Lag (1998:1616).

 • RÅ 2003:55:Aktiebolag som hyr ut tennisbanor inrymda i byggnader som vid fastighetstaxeringen indelats som skattefria specialbyggnader (idrottsanläggning), har inte ansetts skattskyldigt för hyresinkomsterna. Inkomsttaxering 1994-1997.
 • RÅ 1996:42:Ett investmentbolag har vid tillämpning av 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medgetts avdrag för beslutad utdelning endast med belopp som svarar mot det överskott i förvärvskällan som föreligger efter det att avdrag gjorts enligt 1 § lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet. Förhandsbesked.

Allmänna begränsningar i avdragsrätten

2 §  Har avdrag medgetts enligt 46 § 1 mom. kommunalskattelagen (1928:370) eller enligt 3 § 13 mom.andra stycket, 25 § 10 mom. eller 26 § 9 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, medges inte avdrag enligt denna lag för motsvarande belopp.

[S2]Bestämmelser om rätt till avdrag när en förvärvskälla upphör finns i 3 § 13 mom.första stycket lagen om statlig inkomstskatt. Lag (1994:787).

Begränsningar efter ägarförändringar

Definitioner

3 §  Med företag avses aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening, sparbank, försäkringsbolag eller utländskt bolag.

[S2]Med förlustföretag avses ett företag med underskott beskattningsåret närmast före det beskattningsår företaget omfattats av en sådan ägarförändring som anges i 4 eller 5 §.

[S3]Med annat rättssubjekt avses fysisk person, dödsbo eller annan utländsk juridisk person än utländskt bolag. Med annat rättssubjekt avses även handelsbolag i vilket subjekt av de slag som anges i föregående mening är delägare. Närstående räknas som en person. Med närstående avses föräldrar, far- och morföräldrar, make, avkomling, avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling. Med avkomling avses även styvbarn och fosterbarn. Med närstående avses även dödsbon och handelsbolag i vilka någon sådan person som anges i fjärde och femte meningarna är delägare.

[S4]Med gammalt underskott avses underskott som kvarstår från beskattningsåret närmast före det beskattningsår då ett förlustföretag omfattats av en sådan ägarförändring som anges i 4 eller 5 § eller utgjort överlåtande eller övertagande företag i sådan ombildning eller sådant övertagande som anges i 12 § första stycket. Lag (1998:1616).

Ägarförändringar

4 §  Ett förlustföretag skall anses ha omfattats av en ägarförändring om ett företag (den nya ägaren) fått bestämmande inflytande över förlustföretaget.

[S2]En ägarförändring skall även anses ha skett om ett förlustföretag eller ett moderföretag till ett sådant företag fått bestämmande inflytande över ett annat företag (det nya dotterföretaget).

[S3]Vid tillämpning av första och andra styckena skall ett företag anses ha ett bestämmande inflytande över ett annat företag om det senare företaget är dotterföretag till det förra företaget enligt 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker, 1 kap. 9 § försäkringsrörelselagen (1982:713) eller 1 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220). Ett utländskt bolag eller en ideell förening skall anses ha ett bestämmande inflytande över ett företag om företaget skulle ha varit ett dotterföretag till det utländska bolaget eller den ideella föreningen om bolaget eller föreningen varit ett svenskt aktiebolag. Lag (1998:1599).

5 §  Ett förlustföretag skall - i annat fall än som anges i 4 § första stycket - anses ha omfattats av en ägarförändring om

 1. ett annat rättssubjekt (den nya ägaren) fått bestämmande inflytande över förlustföretaget eller
 2. - i annat fall än som anges i 1 - ett annat rättssubjekts förvärv av aktier eller andelar i förlustföretaget medför att under en period som omfattar fem beskattningsår för företaget, förvärvaren förvärvat aktier eller andelar med minst fem procent av samtliga röster i företaget och tillsammans med andra, som utgör annat rättssubjekt och som under perioden förvärvat aktier eller andelar i företaget (de nya ägarna) med för var och en minst fem procent av samtliga röster i företaget, sammantaget förvärvat aktier eller andelar med mer än hälften av samtliga röster i företaget.

[S2]Ett annat rättssubjekt skall vid tillämpning av första stycket 1 anses ha bestämmande inflytande över ett företag om företaget skulle ha varit dotterföretag till rättssubjektet om detta hade varit ett aktiebolag. Första stycket skall inte tillämpas om det bestämmande inflytandet eller förvärvet erhålls genom arv, testamente, bodelning eller genom ändrade familjeförhållanden. Första stycket 1 skall inte tillämpas om den nya ägaren de två närmast föregående beskattningsåren haft ställning som företagsledare enligt punkt 14 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370). Lag (1998:1599).

6 §  Vid tillämpning av 5 § första stycket 2 gäller följande.

[S2]Hänsyn skall inte tas till aktieförvärv genom emission med lika rätt för aktieägarna. Med förvärv av aktie eller andel jämställs avtal om rätt att förvärva aktier eller andelar i ett företag eller att besluta i företagets angelägenheter.

[S3]Som förvärv som gjorts av ett annat rättssubjekt räknas även förvärv som gjorts av

 1. ett företag i vilket rättssubjektet -- direkt eller genom förmedling av ett annat företag över vilket rättssubjektet har ett sådant bestämmande inflytande som anges i 5 § andra stycket -- innehar aktier eller andelar med minst fem procent av röstetalet eller
 2. ett företag över vilket ett sådant företag som avses vid 1 har ett sådant bestämmande inflytande som anges i 4 § tredje stycket.

Begränsningar

7 §  Har ett förlustföretag omfattats av en sådan ägarförändring som anges i 4 § första stycket eller 5 § första stycket medges avdrag endast till den del gammalt underskott inte överstiger 200 procent av den nya ägarens eller de nya ägarnas kostnad för att erhålla det bestämmande inflytandet över förlustföretaget.

[S2]Kostnaden minskas med kapitaltillskott som förlustföretaget - eller annat företag som såväl före som efter ägarförändringen ingick i samma koncern som förlustföretaget - erhållit under en period omfattande den del av det beskattningsår då ägarförändringen skedde som föregick ägarförändringen och de två närmast föregående beskattningsåren. Vad som sagts nu gäller inte kapitaltillskott som erhållits från annat företag som såväl före som efter ägarförändringen ingick i samma koncern som förlustföretaget.

[S3]I fall som anges i 4 § första stycket gäller inte första stycket denna paragraf om förlustföretaget redan före ägarförändringen ingick i samma koncern som den nya ägaren.

[S4]Regeringen kan efter ansökan medge undantag från första stycket om det finns anledning att anta att ägarförändringen har väsentlig betydelse från samhällsekonomisk synpunkt och att ägarförändringen inte skulle genomföras om undantag inte medgavs.

[S5]I 13 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser finns bestämmelser om hur denna paragraf skall tilllämpas vid fusion och fission. Lag (1998:1616).

8 §  Har ett förlustföretag, som omfattats av en sådan ägarförändring, som anges i 4 §, under beskattningsåret mottagit sådant koncernbidrag som enligt 2 § 3 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt utgör avdragsgill omkostnad för givaren och skattepliktig intäkt för mottagaren, medges avdrag för gammalt underskott endast till den del företagets inkomst utan sådant avdrag överstiger koncernbidraget.

[S2]Begränsningen av rätten att dra av gammalt underskott gäller inte koncernbidrag som erhållits från ett företag som ingick i samma koncern som förlustföretaget redan före ägarförändringen. Vad som sagts nu gäller dock inte om ett företag som omfattats av ägarförändringen gått upp i företaget genom fusion. Det gäller inte heller i den mån koncernbidraget motsvaras av koncernbidrag från företag som inte ingick i samma koncern som förlustföretaget före ägarförändringen.

[S3]Begränsningen gäller det beskattningsår då ägarförändringen skedde och de fem därpå följande beskattningsåren och avser de delar av det gamla underskottet som inte fallit bort enligt 7 §.

9 §  Till den del avdrag för underskott inte medgetts visst beskattningsår på grund av 8 § skall underskottet anses ha uppkommit under detta beskattningsår men ändå anses utgöra gammalt underskott.

[S2]Har ett företag medgetts avdrag för underskott, skall avdraget i första hand anses avse annan del av underskottet än gammalt underskott. Härvid beaktas ett avdrag för underskott endast till den del avdraget medfört att en inkomst blivit lägre än vad den annars skulle ha varit.

Begränsningar vid konkurs och ackord

10 §  Är en skattskyldig försatt i konkurs, medges inte avdrag för underskott.

[S2]Har avdrag vägrats enligt första stycket och läggs konkursen ned på grund av att borgenärerna har erhållit full betalning, får den skattskyldige avdrag för underskott för vilket avdrag inte medgetts.

11 §  Har en skattskyldig eller ett handelsbolag som han är delägare i under beskattningsåret erhållit ackord utan konkurs eller skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (1994:334), medges inte avdrag för underskott till den del underskottet motsvarar skulder som fallit bort genom ackordet eller skuldsaneringen. Lag (1994:346).

Övriga bestämmelser

12 §  Vid ombildning enligt 8 kap.sparbankslagen (1987:619) och vid övertagande som avses i 5 § lagen (1992:702) om inkomstskatteregler med anledning av vissa omstruktureringar inom den finansiella sektorn, m.m. skall vid tillämpning av denna lag det överlåtande och det övertagande företaget anses som ett och samma företag. Har en ekonomisk förening skiftat ut aktier enligt 3 § 8 mom.tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, skall föreningen och det aktiebolag vars aktier skiftats ut anses som ett och samma företag.

[S2]I 11, 13-16 och 18 §§ lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser finns bestämmelser om övertagande av rätt till avdrag för underskott vid fusion och fission. Lag (1998:1616).

 • RÅ 1996:42:Ett investmentbolag har vid tillämpning av 2 § 10 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medgetts avdrag för beslutad utdelning endast med belopp som svarar mot det överskott i förvärvskällan som föreligger efter det att avdrag gjorts enligt 1 § lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet. Förhandsbesked.

13 §  Avdrag medges inte för underskott som uppkommer vid överlåtelse till staten, kommun eller landstingskommun eller till ett av dem helt eller till övervägande del direkt eller indirekt innehaft bolag i fall som avses i 2 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

[S2]Äger staten direkt samtliga aktier eller andelar i en bank eller ett annat företag, som har kunnat få stöd enligt 3 § den upphävda lagen (1993:765) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut, skall företaget - om aktie eller andel överlåts - inte ha rätt till avdrag för underskott till den del underskottet uppkomit före det beskattningsår då överlåtelsen skedde. Lag (1996:592).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering om annat inte följer av andra--sjätte styckena.
  Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande i fråga om ägarförändringar, fusioner, ombildningar och övertaganden som skett före lagens ikraftträdande och för skattskyldiga som försatts i konkurs före ikraftträdandet.
  Bestämmelserna i 7 § andra stycket tillämpas endast i fråga om kapitaltillskott som skett efter den 8 november 1993.
  Bestämmelserna om ackord i 11 § tillämpas första gången vid 1994 års taxering om den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta erhållit ackord efter den 8 november 1993.
  Om inkomsterna i ett dödsbo vid 1994 års taxering beskattas hos delägarna och det uppkommit underskott i en förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet medges dödsboet avdrag i motsvarande förvärvskälla vid 1995 års taxering eller, om dödsboet inte taxeras då, vid 1996 års taxering. Avdrag medges med ett belopp motsvarande summan av delägarnas underskott i förvärvskällan vid 1994 års taxering. Vad nu sagts gäller inte om förvärvskällan har upphört eller dödsboet har skiftats före den 1 januari 1994.
  Om en dödsbodelägare yrkar det medges i stället avdrag enligt 3 § 13 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt. I sådant fall minskas avdraget för dödsboet i motsvarande mån. Lag (1994:787).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:108, Prop. 1993/94:50, Bet. 1993/94:SkU15
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:346) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:303, Prop. 1993/94:123, Bet. 1993/94:LU26
  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:787) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången vid 1995 års taxering. Den nya lydelsen av 4 § tillämpas dock endast i fråga om ägarförändringar som skett efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:443, Prop. 1993/94:234, Bet. 1993/94:SkU25
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 7, 12 §§, övergångsbest.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1889) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och tillämpas första gången vid 1996 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:145, Prop. 1994/95:25, Bet. 1994/95:FiU1
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1994:1890) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:142, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 4, 7 §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:1588) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:112, Prop. 1995/96:74, Bet. 1995/96:NU9
  Omfattning
  ändr. 4, 12 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1617) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången vid 1997 års taxering. Äldre föreskrifter tillämpas dock fortfarande i fråga om ägarförändringar som skett före lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:123, Prop. 1995/96:104, Bet. 1995/96:SkU19
  Omfattning
  ändr. 3 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:592) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996 och tillämpas i fråga om aktie eller andel som överlåts efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:267, Prop. 1995/96:172, Bet. 1995/96:NU25
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1998:1599) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:65, Prop. 1998/99:7, Bet. 1998/99:SkU2
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1616) om ändring i lagen (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid taxeringen år 2000. Vid denna taxering tillämpas även äldre bestämmelser i 7 § femte stycket. Vid taxeringarna år 2000-2006 tillämpas, såvitt gäller sådan fusion som anges i 2 § 4 mom.första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i lagrummets lydelse före den 1 januari 1999, även äldre bestämmelser i 12 §.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:67, Prop. 1998/99:15, Bet. 1998/99:SkU5
Omfattning
ändr. 1, 3, 7, 12 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 1999:1230

Omfattning
upph.