Upphävd författning

Förordning (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1993-12-20
Ändring införd
SFS 1993:1587 i lydelse enligt SFS 1999:611
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller räntebidrag som lämnas enligt

 1. nybyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:692),
 2. ombyggnadslåneförordningen för bostäder (1986:693),
 3. bostadsfinansieringsförordningen (1974:946),
 4. förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål,
 5. förordningen (1977:332) om statligt stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m. m.,
 6. förordningen (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som förköpts enligt förköpslagen (1967:868) och
 7. förordningen (1987:258) om stöd till flerbarnsfamiljer för köp av egnahem.

2 §  Om inte annat anges särskilt, gäller bestämmelserna i denna förordning räntebidrag enligt samtliga de förordningar som anges i 1 §.

Ändrade villkor för räntebidrag

3 §  Räntebidrag lämnas oberoende av på vilket sätt de åtgärder som bidraget avser är finansierade.

[S2]Äldre föreskrifter som innebär att rätten till bidrag är beroende av att det finns ett statligt reglerat lån och att återbetalning av lån utöver vad som följer av avtalade amorteringsvillkor skall beaktas vid beräkning av den räntekostnad som bidraget lämnas för gäller inte. Inte heller gäller äldre föreskrifter som innebär att rätten till bidrag för ränta på underliggande kredit är beroende av

 • att krediten har lämnats av vissa kreditinstitut,
 • att räntan på krediten skall vara bunden för en tid av minst fem år i sänder och
 • att den som lämnat krediten, enligt särkilt åtagande, debiterar låntagaren enbart den del av räntekostnaden för krediten som inte täcks av räntebidraget (nettoavisering).

Utbetalning och upphörande av räntebidrag

4 §  Räntebidrag betalas ut till den som vid tidpunkten för aviseringen hos länsstyrelsen är antecknad som bidragsmottagare om inte något annat följer av andra stycket, eller 8 § andra stycket.

[S2]Så länge huset är finansierat med sådana lån och krediter som avses i någon av förordningarna enligt 1 § eller med lån som ersätter sådana lån och krediter betalas dock bidraget ut till den eller de som lämnat lånet eller krediten, om långivaren genom avtal med Boverket har åtagit eller åtar sig att debitera låntagaren enbart den del av räntekostnaden på lånet eller krediten som inte täcks av bidraget. Avtal om nettoavisering får träffas endast med sådana långivare som står under tillsyn av Finansinspektionen. Krav från låntagaren att utbetalning skall ske direkt till denne saknar verkan för tid då nettoaviseringsavtal gäller.

[S3]Utbetalning av bidrag sker högst fyra gånger per år. Närmare föreskrifter om utbetalningstidpunkter meddelas av Boverket.

4 a §  Räntebidraget upphör när det totala räntebidraget för den period aviseringen avser är lägre än, vid kvartalsavisering 500 kronor och vid halvårsavisering 1 000 kronor. Förordning (1998:1642).

Räntebidrag till ny husägare

5 §  Om det eller de hus som räntebidraget avser övergår till ny ägare och om räntebidraget är beviljat enligt någon av de förordningar som anges i 1 § 1-6, lämnas räntebidrag till den nye ägaren beräknat med utgångspunkt från de låneandelar och den garanterade räntesats som skulle ha tillämpats om denne hade beviljats bidrag från början, om något annat inte följer av 6 och 7 §§.

[S2]Beräkning enligt första stycket sker från dagen för den nye ägarens tillträde av fastigheten.

[S3]Räntebidrag enligt första och andra styckena till ny ägare lämnas inte om beslut om räntebidrag återkallas enligt 3 § första stycket 2 förordningen (1996:1435) med särskilda bestämmelser om återkallelse av beslut om statligt räntestöd i vissa fall. Förordning (1996:1434).

6 §  Om räntebidraget avser ett egnahem som förvärvats av den nye ägaren genom köp eller byte i annat fall än som avses i 7 § och om bidraget har beviljats enligt någon av de förordningar som anges i 1 § 1--4, skall den del av låneunderlaget för bostäder som den bidragsgrundande räntekostnaden beräknas på minskas med 45 000 kronor. För varje nytt övertagande skall låneunderlaget minskas med ytterligare 45 000 kronor. I första hand minskas den del av låneunderlaget som avser det statligt reglerade lånet.

[S2]Räntebidrag lämnas inte när låneunderlaget för bostäder understiger 55 000 kronor.

7 §  Om det eller de hus som räntebidraget avser förvärvats på exekutiv auktion eller genom underhandsförsäljning som sker till följd av att låntagaren inte fullgör sina åtaganden enligt låneförbindelsen eller låneförbindelserna och om förvärvet sker till ett pris som inte täcker den fordran som hänför sig till det statligt reglerade lånet för bostäderna i huset eller husen, lämnas räntebidrag till den nye ägaren bara om det beräknade nuvärdet av hela räntebidraget är större än den del av fordringen som inte täcks av priset. I sådant fall skall dock den bidragsgrundande räntekostnaden beräknas enbart på den del av låneunderlaget för bostäder som motsvarar det överskjutande nuvärdets andel av hela det beräknade nuvärdet, fördelat proportionellt på återstående statligt reglerat lån och underliggande kredit.

[S2]Om det statligt reglerade lånet avser såväl bostäder som lokaler skall vid tillämpning av första stycket förlust anses ha uppkommit i första hand på den del av lånet som avser lokaler.

[S3]Om förvärvet enligt första stycket avser ett egnahem med räntebidrag enligt någon av de förordningar som anges i 1 § 1--4, lämnas bidrag till den nye ägaren endast i den utsträckning som följer av 6 §, om en tillämpning av dessa bestämmelser innebär ett lägre bidrag.

[S4]Räntebidragets nuvärde bestäms vid tidpunkten då förfarandet som leder till övertagandet inleds. De årliga bidragsbeloppen fram till utgången av den då pågående räntebindningsperioden för det statligt reglerade lånet beräknas efter den eller de räntesatser för beräkning av den bidraggrundande räntekostnaden som används i bidragsärendet vid denna tidpunkt. För tid därefter skall de årliga bidragsbeloppen beräknas efter 8 procent ränta. De årliga bidragsbeloppen omräknas till nuvärde efter en årsränta om 8 procent. Närmare föreskrifter om den tidpunkt då det förfarande som leder till övertagandet skall anses ha inletts meddelas av Boverket.

Övriga bestämmelser

8 §  Ägare till hus som har räntebidrag får inte till annan överlåta, pantförskriva eller på annat sätt överföra rätten till sådant bidrag.

[S2]Utan hinder av första stycket får, i ärenden som inte omfattas av nettoaviseringsavtal, överlåtelse eller pantförskrivning av bidrag ske till förmån för sådana långivare som står under Finansinspektionens tillsyn för hela eller delar av den tid som låneavtalet eller låneavtalen gäller. Krav från låntagaren att utbetalning skall ske direkt till denne saknar verkan för tid då överlåtelsen eller pantförskrivningen gäller.

8 a § har upphävts genom förordning (1999:611).

9 §  Räntebidrag lämnas inte för tid då det eller de hus som bidraget avser ingår i ett konkursbo. Förordning (1995:1047).

10 §  Ett beslut om räntebidrag skall återkallas helt eller delvis före bidragstidens utgång, om

 1. det hus som avses med bidraget används för annat ändamål än som förutsattes då bidrag beviljades eller
 2. rätten till bidrag övergått till annan i strid mot bestämmelserna i 8 §.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas i ärenden i vilka räntebidragsgivningen ännu inte har upphört vid ikraftträdandet.
  2. Räntebidrag för tid efter ikraftträdandet beräknas schablonmässigt på grundval av de lånebelopp, amorteringsplaner och räntebindningstider för lån som gäller i bidragsärendet vid utgången av år 1993.
  3. Den bidragsgrundande räntekostnaden beräknas efter följande räntesatser:
   1. Om bidraget hänför sig till ett statligt reglerat lån som har en ettårig räntebindningstid skall användas den räntesats för lån med bunden ränta som enligt föreskrifter av Boverket gäller vid ingången av varje femårsperiod under bidragstiden (subventionsräntesatsen), varvid den första femårsperioden skall anses börja den 1 januari 1996.
   2. För övriga fall används de räntesatser som gäller vid utgången av år 1993 fram till slutet av de då pågående räntebindningsperioderna i bidragsärendena. För tid efter dessa perioders slut används den subventionsräntesats som gäller vid ingången av varje ny femårsperiod under bidragstiden. Förordning (1995:1293).
  4. I bidragsärenden i vilka särskild räntebindningstid för den underliggande krediten inte är fastställd vid ikraftträdandet beräknas den del av den bidragsgrundande räntekostnaden som hänför sig till en sådan kredit efter den räntesats som gäller i ärendet vid ikraftträdandet fram till utgången av den vid ikraftträdandet pågående räntebindningsperioden för det statligt reglerade lånet.
  5. För bidragsärenden i vilka bidragstiden påbörjats före ikraftträdandet skall Boverket vid tillämpningen av 4 § tredje stycket så långt möjligt bestämma de årliga utbetalningstid- punkterna efter de som gäller vid utgången av år 1993.
  6. Bestämmelserna i 5--7 §§ tillämpas endast i fråga om förvärv som sker från och med dagen för ikraftträdandet. Ett förvärv anses ha skett den dag då det finns en sådan fångeshandling som avses i 20 kap. 2 § första stycket jordabalken.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:115, Prop. 1993/94:76, Bet. 1993/94:BoU6
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:2001) om ändring i förordningen (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Den nya förordningen tillämpas även i ärenden där godkännandet återkallats före ikraftträdandet såvitt gäller räntebidrag för tid efter ikraftträdandet.
  Omfattning
  ny 8 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1047) om ändring i förordningen (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. Äldre bestämmelser tillämpas dock fortfarande när beslut om konkurs meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-10-01

Förordning (1995:1293) om ändring i förordningen (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

  Omfattning
  ändr. 3 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1434) om ändring i förordningen (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas i fråga om överlåtelser och ägarförändringar som sker under tiden den 12 oktober 1996-31 december 1999. Förordning (1997:1185).
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:81, Prop. 1996/97:38, Bet. 1996/97:BoU7
  Omfattning
  ändr. 5, 8 a §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1507) om ändring i förordningen (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:92, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:BoU1
  Omfattning
  ny 4 a §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1185) om ändring i förordningen (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:77, Prop. 1997/98:37, Bet. 1997/98:BoU1
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1996:1434
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1642) om ändring i förordningen (1993:1587) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:59, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:BoU1
Omfattning
ändr. 4 a §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:611) om ändrade bestämmelser i fråga om sådana räntebidrag för bostäder som lämnas enligt vissa äldre förordningar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:251, Prop. 1998/99:122, Bet. 1998/99:BoU11
Omfattning
upph. 8 a §
Ikraftträder
1999-06-19

Ändring, SFS 2000:1385

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen skall dock fortfarande gälla i fråga om räntebidrag, med följande ändringar.
Räntebidrag skall beräknas för återstående bidragstid i ärendet och betalas ut med ett engångsbelopp i januari 2001. Till den del bidraget skall beräknas för räntebindningsperioder som påbörjas efter den 4 januari 2001 skall den subventionsräntesats användas som Boverket fastställer den 5 januari 2001.
I de fall räntebidrag enligt de förordningar som anges i första stycket skall betalas ut till den som vid tidpunkten för aviseringen är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen, skall det - i de fall räntebidrag beräknas efter den 4 januari 20001 - i stället betalas till den som vid tidpunkten för utbetalningen är antecknad som bidragsmottagare hos länsstyrelsen.
Omfattning
upph.