Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring.

Undanförsel

Planläggning

2 §  Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska planera hur egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde ska undanföras.

[S2]Försvarsmakten ska planlägga undanförseln av materiel till motorreparationstjänsten.

[S3]Följande myndigheter ska, var och en inom sitt ansvarsområde, planera hur arkivhandlingar, böcker, konstverk, natur- och kulturhistoriska föremål ska undanföras: Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet, Kungl. biblioteket, Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museer, Nationalmuseum, Moderna museet, Statens musikverk, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur, Statens maritima och transporthistoriska museer och Statens centrum för arkitektur och design. Myndigheterna ska vid planläggningen samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

[S4]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planläggningen av undanförsel. Förordning (2018:2070).

3 §  Varje länsstyrelse skall planlägga den undanförsel i det egna länet som inte är planlagd enligt 2 §. Länsstyrelsen skall därvid samråda med Försvarsmakten. Förordning (2000:904).

4 §  Föreläggande att medverka vid planläggning av och andra förberedelser för undanförsel enligt 11 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring meddelas av länsstyrelsen i det län där egendomen finns.

Beslut om undanförsel m. m.

5 §  Om Sverige är i krig och förbindelsen med regeringen inte alls eller endast med avsevärda svårigheter kan upprätthållas, får länsstyrelsen besluta att egendom som finns inom det egna länet skall undanföras.

[S2]Beslut om undanförsel skall, om det är möjligt, fattas efter hörande av berörda myndigheter.

[S3]Länsstyrelsen skall underrätta ägaren eller innehavaren om beslutet. Förordning (2000:904).

6 § Har upphävts genom förordning (2000:904).

7 §  Om en myndighet har undanfört egendom, skall den ta vård om egendomen på mottagningsorten.

[S2]Myndigheten skall snarast underätta egendomens ägare eller innehavare om att egendomen undanförts och om var den finns.

8 §  En länsstyrelse får besluta enligt 6 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring att egendom inte får föras till det egna länet eller en del av detta.

[S2]Beslut skall, om det är möjligt, fattas efter hörande av berörda myndigheter. Förordning (2000:904).

Förstöring

Planläggning

9 §  Varje myndighet som är bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap ska planlägga förstöring av egendom som huvudsakligen används inom myndighetens verksamhetsområde. Försvarsmakten ska dock efter hörande av berörda myndigheter planlägga förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna planläggningen utom när det gäller sådan egendom som Försvarsmakten har planläggningsansvaret för. Förordning (2015:1056).

10 §  Länsstyrelsen skall medverka i planläggning för förstöring av egendom som är belägen inom det egna länet. Förordning (2000:904).

11 §  Föreläggande att medverka vid planläggning av och andra förberedelser för förstöring enligt 11 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring meddelas av länsstyrelsen i det län där egendomen finns.

Beslut om förstöring

12 §  Beslut om förstöring meddelas i fråga om fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet av Försvarsmakten. Beslut om förstöring i övrigt meddelas av länsstyrelsen inom det egna länet.

[S2]Beslut om förstöring ska, om det är möjligt, fattas efter hörande av berörda myndigheter. Beslut om förstöring som kan få allvarliga följder för stora delar av landet ska fattas efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

[S3]Ett beslut om förstöring får inte omfatta medicintekniska produkter eller läkemedel. Förordning (2008:1008).

13 §  Den myndighet som beslutar om förstöring skall underrätta länsstyrelsen i det län där egendomen finns om beslutet. Länsstyrelsen skall underrätta egendomens ägare eller innehavare om beslutet.

14 §  En myndighet som har förstört egendom skall snarast underätta egendomens eller innehavare om detta.

Gemensamma bestämmelser

Ersättning

15 §  Ersättning enligt 12 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring beslutas av länsstyrelsen i det län där egendomen finns.

16 §  Vid prövning av frågor om ersättning enligt 13 och 14 §§ lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring skall 21--25 §§ förfogande- förordningen (1978:558) tillämpas.

[S2]Ersättningen betalas ut enligt 26 § förfogandeförordningen.

17 §  En myndighet som får besluta om undanförsel eller förstöring får överenskomma med den som äger eller innehar egendom att han för de ändamål som sägs i 5 § lagen (1992:1402) om undanförsel och förstöring skall flytta eller förstöra egendom och därvid få samma rätt till ersättning som om åtgärden vidtagits efter beslut om undanförsel eller förstöring.

Ytterligare verkställighetsföreskrifter

18 §  Försvarsmakten får efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap meddela föreskrifter om planläggning av förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av berörda myndigheter meddela föreskrifter om planläggning av undanförsel och av förstöring i andra fall än som sägs i första stycket. Förordning (2008:1008).

 • FFS 2016:5: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:3) om spärrning, blockering och förstöring

19 §  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för verkställigheten av beslut om undanförsel. Förordning (2008:1008).

20 §  Försvarsmakten får efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för verkställigheten av beslut om förstöring av fasta installationer som huvudsakligen används för transportområdet.

[S2]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter hörande av Försvarsmakten och övriga berörda myndigheter meddela föreskrifter för verkställigheten av beslut om förstöring i övrigt. Förordning (2008:1008).

 • FFS 2016:5: Försvarsmaktens föreskrifter om upphävande av Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:3) om spärrning, blockering och förstöring

21 §  Är Sverige i krig eller krigsfara får Försvarsmakten, med hänsyn till vad militära operationer kräver, bestämma om genomförandet av beslutad undanförsel eller förstöring. Förordning (1994:656).

Ändringar

Förordning (1993:243) om undanförsel och förstöring

  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:656) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

  Omfattning
  ändr. 3, 9, 12, 18, 19, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1491) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:650) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1997:1169) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:129, Prop. 1996/97:3, Bet. 1996/97:KrU1
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (2000:533) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:904) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
upph. 6 §; ändr. 2, 3, 5, 8, 10, 12, 18 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:500) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 2, 9, 12, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2006:958) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2008:1008) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 2, 9, 12, 18, 19, 20 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2013:73) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2013-05-01

Förordning (2015:1056) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 2, 9 §§
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2017:1238) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-09

Förordning (2018:477) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:2070) om ändring i förordningen (1993:243) om undanförsel och förstöring

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-01-01