Upphävd författning

Förordning (1995:1016) om bostadsbidragsregister

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1995-06-29
Ändring införd
SFS 1995:1016 i lydelse enligt SFS 1996:1043
Ikraft
1995-09-01
Upphäver
Förordning (1993:982) om bostadsbidragsregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  De allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket skall med hjälp av automatisk databehandling föra ett gemensamt bostadsbidragsregister.

2 §  För bostadsbidragsregistret gäller bestämmelserna i lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. I denna förordning meddelas närmare föreskrifter om registrets förande.

Registerändamål

3 §  De allmänna försäkringskassorna får använda bostadsbidragsregistret för handläggning av ärenden enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

[S2]Riksförsäkringsverket får använda bostadsbidragsregistret för verkställighet av beslut i ärenden enligt första stycket och för handläggning av ärenden om överklaganden av sådana beslut.

Registerinnehåll

4 §  Sådana ekonomiska och personliga förhållanden som avses i 8 § lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister får registreras i bostadsbidragsregistret i den omfattning som anges i bilaga till denna förordning, med de begränsningar som följer av lagens bestämmelser och registerändamålet.

Sambearbetning

5 §  Bostadsbidragsregistret får, med de begränsningar som följer av bestämmelserna om registerinnehåll, tillföras

 1. sådana uppgifter i ett lokalt sjukförsäkringsregister som får lämnas ut till Riksförsäkringsverket på medium för automatisk databehandling enligt 18 § första och andra styckena lagen (1993:747) om sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna,
 2. uppgifter från aviseringsregistret enligt lagen (1995:743) om aviseringsregister,
 3. uppgifter från ett skatteregister enligt skatteregisterlagen (1980:343) och ett sådant register som avses i 6 kap. 8 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199),
 4. uppgifter från ett register hos Centrala studiestödsnämnden som innehåller uppgifter om studiemedel,
 5. uppgifter från ett sådant register som anges i övergångsbestämmelsen till lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister. Förordning (1996:1043).

Utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling

6 §  Uppgifter i bostadsbidragsregistret får lämnas ut på medium för automatisk databehandling i den utsträckning som anges nedan till följande mottagare:

MottagareUppgifterÄndamål
Bank; den som bedriver bankgiro-/postgiroverksamhetIdentifieringsuppgifter om utbetalningarUtbetalning av bostadsbidrag
Kommunal nämndUppgifter om utbetalt bostadsbidragBedömning av rätt till bistånd och beräkning av avgifter enligt socialtjänstlagen (1980:620)
KronofogdemyndighetUppgifter om utbetalt bostadsbidragVerkställighet enligt utsökningsbalken eller annan författning

Gallring

7 §  Gallring av personuppgifter i bostadsbidragsregistret skall ske så att uppgifter tas bort ur registret under det femte kalenderåret efter det år de registrerades, om de då inte fortfarande kan ha betydelse för handläggningen av ett ärende enligt 3 §.

[S2]Riksarkivet får efter samråd med Riksförsäkringsverket meddela föreskrifter om undantag från gallring med stöd av 19 § andra stycket lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister.

Verkställighetsföreskrifter

8 §  Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1994:1517) om socialförsäkringsregister i fråga om bostadsbidragsregistret och för verkställigheten av denna förordning.

Bilaga

REGISTERINNEHÅLL -- PERSONLIGA OCH EKONOMISKA

FÖRHÅLLANDEN ENLIGT 4 §
A. Allmänna ärendeuppgifter:
 • uppgifter rörande hushållets sammansättning.
B. Närmare uppgifter för bedöming av rätten till och beräkning av bostadsbidrag:
 • uppgifter om bostaden och om bostadskostnaden,
 • bidragsgrundande inkomst och nödvändiga uppgifter för fastställande av denna,
 • förmögenhet.
C. Uppgifter rörande utbetalning:
 • belopp,
 • ersättningar som skall avräknas enligt 17 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,
 • kontonummer,
 • de övriga identifieringsuppgifter som behövs för att utbetalning skall kunna ske.
D. Uppgifter rörande återbetalning:
 • vad som har betalats ut för mycket,
 • belopp för återbetalning och eftergift,
 • inbetalade belopp,
 • kravåtgärder.
E. Uppgifter om försäkringskassans och förvaltningsdomstols beslut:
 • utgången, tillämpade bestämmelser, beslutsmotiveringar och huruvida överklagande har skett.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1016) om bostadsbidragsregister

  Ikraftträder
  1995-09-01

Förordning (1996:1043) om ändring i förordningen (1995:1016) om bostadsbidragsregister

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1996-12-01

Ändring, SFS 1998:157

  Övergångsbestämmelse

  De upphävda förordningarna skall dock fortfarande gälla i fråga om sådana register som enligt övergångsbestämmelserna till socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) får föras enligt äldre bestämmelser till utgången av år 1998.
  Omfattning
  upph.