Upphävd författning

Förordning (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

Departement
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1994-04-28
Ändring införd
SFS 1994:272 i lydelse enligt SFS 2004:1384
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Förordning (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Arbetsgivarverket är en förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor.

[S2]Föreskrifter om Arbetsgivarverket som företrädare för staten som arbetsgivare finns i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

[S3]Verket får också företräda icke-statliga arbetsgivare som verket bedömer har intressegemenskap med statliga arbetsgivare och som har uppdragit åt verket att träffa kollektivavtal samt besluta om lockout eller andra stridsåtgärder mot arbetstagare hos arbetsgivaren. Förordning (2004:1384).

2 §  Arbetsgivarverket skall som arbetsgivarorganisation utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Verket skall utföra förhandlingsarbete för statliga myndigheter samt företräda dem i arbetstvister.

[S2]Verket får besluta om anslutning till statliga avtalsförsäkringar av icke-statliga arbetsgivare. Ett sådant beslut förutsätter att arbetstagarna har anställningsvillkor som i fråga om avtalsförsäkringarna i huvudsak stämmer överens med villkoren för statligt anställda.

[S3]Verket svarar för sådan information, rådgivning och utbildning som arbetsgivare på det statliga området behöver. Detsamma gäller de icke-statliga arbetsgivare som verket företräder.

[S4]Arbetsgivarverkets verksamhet finansieras med avgifter som verket bestämmer. Förordning (2004:377).

3 §  Arbetsgivarverket skall utföra sådana stabsuppgifter som regeringen kan komma att efterfråga hos verket. Förordning (1997:965).

Verkets ledning

Allmänt

4 §  Arbetsgivarverket leds av ett arbetsgivarkollegium. I myndigheten finns också en styrelse och en generaldirektör.

5 §  Den som anställts genom beslut av regeringen som chef för en myndighet som lyder omedelbart under regeringen är ledamot i arbetsgivarkollegiet. Regeringen förordnar övriga ledamöter i arbetsgivarkollegiet. Hur ledamöternas röstetal beräknas anges i en bilaga till denna förordning.

[S2]Efter förslag från arbetsgivarkollegiet förordnar regeringen styrelseledamöter för en bestämd tid. Förordning (2004:1384).

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Arbetsgivarverket med undantag av 3-6, 12, 14, 18-28, 30 och 32-35 §§.

[S2]Följande frågor som rör verkets personal skall prövas av generaldirektören tillsammans med två andra tjänstemän vid verket:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning.

[S3]Föreskrifterna i verksförordningen om myndighetens chef och styrelsen skall i stället avse styrelsen respektive arbetsgivarkollegiet i Arbetsgivarverket. Arbetsgivarkollegiet får dock delegera uppgifter enligt 13 § verksförordningen till styrelsen. Förordning (2002:830).

Arbetsgivarkollegiet

7 §  Arbetsgivarkollegiet är beslutfört när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Förordning (2004:1384).

8 §  Arbetsgivarkollegiet skall besluta

 1. om grunderna för myndighetens avgifter enligt 2 §,
 2. om inriktningen av förhandlingsarbetet och andra arbetsgivarpolitiska frågor av principiell natur eller större ekonomisk betydelse.

[S2]Kollegiet skall meddela de närmare föreskrifter och de beslut i övrigt som behövs om Arbetsgivarverkets organisation och formerna för verkets verksamhet. Förordning (1997:965).

Styrelsen

9 §  Styrelsen består av högst femton ledamöter, generaldirektören medräknad, och är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2004:1384).

10 §  Styrelsen skall svara för verksamheten i enlighet med arbetsgivarkollegiets föreskrifter och beslut.

Generaldirektören

11 §  Generaldirektören ansvarar enligt styrelsens uppdrag för myndighetens löpande verksamhet och förvaltning. Förordning (1997:965).

12 § Har upphävts genom förordning (2002:830).

Anställningar m.m.

13 §  Generaldirektören anställs av styrelsen. Andra arbetstagare anställs av generaldirektören enligt den ordning som styrelsen bestämmer.

14 §  Frågor om bisyssla som avses i 7 a - 7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av styrelsen när det gäller generaldirektören.

[S2]Frågor om generaldirektörens skiljande från anställningen enligt 33 § första stycket lagen om offentlig anställning prövas av styrelsen. Förordning (2001:1029).

Överklagande

15 §  Arbetsgivarverkets beslut får överklagas bara om det följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1998:1098).

Bilaga

Rösterna för ledamöterna i Arbetsgivarkollegiet räknas fram på följande sätt.
Ledamöterna delas in i tre grupper efter antalet anställda hos den myndighet eller icke-statlig arbetsgivare (medlem) som ledamoten är chef för. Antalet anställda fastställs utifrån senast tillgängliga lönestatistik.
De tio ledamöter som är chefer för medlemmar med flest anställda tillhör grupp 1. De tjugo ledamöter som är chefer för medlemmar som därefter har flest anställda tillhör grupp 2. Övriga medlemmar tillhör grupp 3.
Varje ledamot i grupp 3 har en röst. Ledamöterna i vardera grupperna 1 och 2 har hälften så många röster som ledamöterna i grupp 3 med avrundning till närmaste heltal. Avrundning av röster sker uppåt för grupp 1 och nedåt för grupp 2.
Rösterna för grupperna 1 och 2 fördelas lika mellan ledamöterna i respektive grupp med avrundning nedåt till närmaste heltal. Respektive grupps återstående röster fördelas med en röst per ledamot för de ledamöter i gruppen som är chefer för de största medlemmarna. Förordning (2004:1384).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994, då förordningen (1989:517) med instruktion för Statens arbetsgivarverk skall upphöra att gälla. De nya föreskrifterna om arbetsgivarkollegiet skall dock tillämpas för tid från och med den 1 maj 1994.
  2. Vad regeringen i en förordning eller i ett särskilt beslut har föreskrivit om Statens arbetsgivarverk skall i stället avse Arbetsgivarverket.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:264, Prop. 1993/94:77
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1936) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:985) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

  Omfattning
  ändr. 6, 12 §§
  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1996:500) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:965) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 6, 8, 11, 14 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:1098) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:827) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1029) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:830) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

Omfattning
upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:377) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:1384) om ändring i förordningen (1994:272) med instruktion för Arbetsgivarverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005 i fråga om 5 § andra stycket och i övrigt den 1 juli 2005.
Omfattning
ändr. 1, 5, 7, 9 §§; ny bil.
Ikraftträder
2005-05-15

Ändring, SFS 2007:829

Omfattning
upph.