Upphävd författning

Förordning (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:728 i lydelse enligt SFS 2002:777
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Granskningsnämnden för radio och TV har till uppgift att utöva tillsyn över efterlevnaden av regler för sändningarnas innehåll i fråga om ljudradio- och TV-sändningar till allmänheten. I granskningen ingår kontroll av att den som på grund av tillstånd enligt 2 kap.2 § första, tredje, fjärde och femte styckena radio-_och_TV-lagen (1996:844) har rätt att sända ljudradio- och TV-program, utövar denna rätt i enlighet med det tillstånd för programverksamheten som gäller. Nämnden skall också följa innehållet i utländska ljudradio- och TV- sändningar som riktas till den svenska allmänheten. Förordning (2001:274).

2 §  Om de uppgifter Granskningsnämnden för radio och TV har i fråga om efterhandsgranskning av program finns det bestämmelser i radio-_och_TV-lagen (1996:844). Förordning (2001:274).

3 §  Med granskningsärende avses i denna förordning ett ärende i vilket nämnden prövar om den som ansvarar för sändningen har iakttagit sina skyldigheter enligt radio-_och_TV-lagen (1996:844) eller enligt det tillstånd som beslutats med stöd av 2 kap. 2 § första, tredje, fjärde och femte styckena samma lag. Förordning (2001:274).

4 §  Nämnden granskar program efter anmälan eller på eget initiativ.

5 §  Om en anmälan har kommit in till nämnden senare än sex månader efter det att programmet sändes, bör nämnden inte granska programmet om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Nämnden får inte pröva en tillståndshavares ställningstagande med anledning av en begäran om genmäle, om den som har begärt genmäle motsätter sig att saken prövas.

[S3]Nämnden får pröva frågor om intrång i en enskilds privatliv endast om den enskilde skriftligen medger det.

6 §  Nämnden skall se till att information om beslut av större vikt eller principiell betydelse sprids till allmänheten.

Organisation

7 §  I 9 kap. 3 § första stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) finns bestämmelser om nämndens sammansättning. Förordning (1996:866).

8 §  Hos nämnden finns en direktör som är chef för myndigheten. Direktören skall vara jurist och ha domarerfarenhet.

Verksförordningens tillämpning

9 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Granskningsnämnden för Radio- och TV:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S3]18 § om myndighetens organisation,

[S4]23 § om ställföreträdare för myndighetschefen,

[S5]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande. Förordning (1998:1139).

Ansvaret för granskningsärenden

10 §  Granskningsärenden avgörs vid sammanträde med nämnden. Under de förutsättningar som anges i 9 kap. 3 § andra stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) får ärenden dock avgöras av ordföranden eller en vice ordförande. Sådana ärenden får också avgöras av direktören. Direktören får dock inte fatta beslut som innebär att den sändande brustit vid tillämpningen av radio-_och_TV-lagen eller de villkor som gäller för sändningarna. Ärenden som får avgöras av direktören får, i den utsträckning som direktören bestämmer, även avgöras av dennes ställföreträdare.

[S2]Andra förelägganden än sådana som innebär skyldighet att lämna nämnden en sådan inspelning som avses i 5 kap. 3 § lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden beslutas alltid vid sammanträde med nämnden. Nämnden beslutar även om yttranden enligt 12 kap. 2 § andra stycket radio-_och_TV-lagen. Förordning (2002:777).

11 §  Direktören får besluta om granskning av program eller grupper av program samt begära in yttranden i granskningsärenden.

[S2]Direktören företräder nämnden vid domstol. Förordning (1996:866).

Ansvaret för andra ärenden än granskningsärenden

12 §  Vid sammanträde med nämnden avgörs frågor som avses i 13 § 1 och 2 verksförordningen (1995:1322).

[S2]Andra frågor som inte gäller granskningsärenden avgörs av direktören. Förordning (1996:462).

13 §  Direktören har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8, 9 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:462).

Ärendenas handläggning

14 §  Den som hos en tillståndshavare har begärt genmäle skall beredas tillfälle att yttra sig i en sådan fråga som avses i 5 § andra stycket, om inte detta framstår som obehövligt.

15 §  I 9 kap. 3 § andra stycket radio-_och_TV-lagen (1996:844) finns bestämmelser om nämndens beslutförhet. Förordning (1996:866).

16 §  Ärenden som prövas vid sammanträde med nämnden avgörs efter föredragning.

17 §  Granskningsärenden som prövas av direktören avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att sådana ärenden inte behöver föredras.

[S2]När direktören handlägger andra ärenden än granskningsärenden behöver ärendena inte föredras.

[S3]Direktören skall på lämpligt sätt hålla nämnden underrättad om sina beslut.

18 §  I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätten att få en avvikande mening antecknad.

Underrättelse om beslut i granskningsärenden

19 §  Besluten i granskningsärenden skall sändas till den som ansvarar för sändningen och den som har gjort anmälan.

Anställningar m.m.

20 §  Nämndens ledamöter och ersättare för ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

21 §  Direktören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av nämndens ordförande.

22 § Har upphävts genom förordning (2001:1039).

Överklagande

23 §  Besluten i granskningsärenden får överklagas i den utsträckning som anges i radio-_och_TV-lagen (1996:844). I övrigt får nämndens beslut, utöver vad som följer av 9 §, inte överklagas. Förordning (2001:274).

Ändringar

Förordning (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:276, Prop. 1993/94:160, Bet. 1993/94:KU37
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:462) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

  Omfattning
  ändr. 9, 12, 13 §§, rubr. närmast före 20 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:728) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 15, 23 §§
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (1998:1139) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

Omfattning
ändr. 9, 23 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2001:274) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 10, 23 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1039) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

Omfattning
upph. 22 §, rubr. närmast före 22 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:777) om ändring i förordningen (1994:728) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2002-12-01

Ändring, SFS 2007:1183

Omfattning
upph.