Upphävd författning

Förordning (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1995-11-16
Ändring införd
SFS 1995:1195 i lydelse enligt SFS 1999:876
Ikraft
1995-12-15
Upphäver
Förordning (1990:980) om startstöd till jordbrukare
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 950/97 av den 20 maj 1997 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet1 i fråga om startstöd till yngre företagare. Förordning (1997:765).

2 §  Bidrag får i mån av tillgång på medel lämnas när någon första gången för sin huvudsakliga sysselsättning startar ett jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag. I företaget får som kompletterande verksamhet ingå skogsbruk, turism eller hantverk.

3 §  Bidrag lämnas endast till sökande som vid ansökningstillfället inte har fyllt 35 år och som har goda yrkeskunskaper.

4 §  Bidrag lämnas endast om företagaren med hänsyn till sin ekonomiska ställning och sina kreditmöjligheter bedöms ha behov av stödet och det från allmän synpunkt är lämpligt att stödet ges.

Särskilda villkor för stöd

5 §  Bidrag lämnas endast om

 1. mottagaren av bidraget har ett väsentligt ekonomiskt ansvar för driften av företaget,
 2. företaget fordrar en arbetsinsats som motsvarar minst 1 800 timmar per år,
 3. stödmottagarens arbetsinsats uppgår till minst 900 timmar per år i företaget och arbetsinsatsen utanför företaget inte utgör mer än hälften av stödmottagarens totala arbetstid,
 4. inkomsten från företaget ensam eller tillsammans med annan bestående förtjänstmöjlighet ger stödmottagaren en tillfredsställande försörjning,
 5. stödmottagaren får minst hälften av sin förvärvsinkomst från jordbruk, trädgårds- eller renskötsel.

[S2]För stödmottagare i glesbygd gäller, i stället för första stycket 5, att stödmottagaren får minst hälften av sin totala förvärvsinkomst från företaget och minst en fjärdedel från enbart jordbruk, trädgårds- eller renskötsel.

6 §  Bidrag får lämnas med högst 5 procent per år av ett för företaget beräknat stödgrundande belopp grundat på företagets tillgångar.

[S2]Ytterligare föreskrifter om beräkningsgrunden för bidraget meddelas av Statens jordbruksverk.

7 §  Bidrag lämnas för en tid av högst fem år.

[S2]Till en företagare får bidrag lämnas med sammanlagt högst 200 000 kr, varav högst 75 000 kr per år för de tre första åren och högst 25 000 kr per år för de därpå följande två åren. Bidrag lämnas inte om det beräknade sammanlagda bidragsbeloppet är lägre än 5 000 kr.

[S3]Utbetalningen av ett bidrag skall fördelas på minst tre tillfällen. Bidragen skall betalas ut före utgången av år 2001. Förordning (1999:876).

Tillsyn och kontroll

8 §  Jordbruksverket utövar den centrala tillsynen över efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 950/97 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet i fråga om startstöd till unga jordbrukare, denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

[S2]Länsstyrelsen utövar den närmare kontrollen inom länet. Förordning (1997:765).

9 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur startstödet skall kontrolleras inom länet.

[S2]Jordbruksverket får föreskriva att en avgift skall tas ut för tillsynen.

Förfarandet i stödärenden

10 §  Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.

[S2]Bidraget betalas ut av Jordbruksverket.

11 §  En ansökan om bidrag skall ske skriftligen. Till ansökan skall fogas den utredning som länsstyrelsen bestämmer.

12 §  Beslut eller underrättelse om beslut om stöd skall innehålla uppgift om

 1. mottagaren av stödet,
 2. stödets ändamål,
 3. stödets omfattning,
 4. mottagarens skyldighet att lämna uppgifter som krävs för kontroll av stödet,
 5. övriga villkor för stödet.

[S2]Länsstyrelsens beslut eller underrättelse om beslut skall också innehålla en upplysning om innehållet i 12 a §. Förordning (1997:765).

12 a §  Före utbetalning av stöd som länsstyrelsen beslutat om skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen. Jordbruksverkets beslut innebär att länsstyrelsens beslut förfaller. Förordning (1997:765).

Upphävande av beslut

13 §  Om beslutet om bidrag har fattats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden eller om denne brutit mot villkor som gäller för stödet, får beslutet hävas omedelbart och lämnat stöd krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får stödmyndigheten besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

Återbetalningsskyldighet

14 §  Mottagaren av bidrag är återbetalningsskyldig för belopp som har betalats ut felaktigt. Om det är oskäligt att återkräva hela beloppet, får det sättas ned.

Ränta

15 §  Om bidragsmottagaren inte är berättigad till ett stödbelopp och detta skall återbetalas, skall ränta betalas till staten enligt räntelagen (1975:635).

[S2]Stödmyndigheten får besluta att ränta inte skall betalas eller att räntekravet skall sättas ned, om det är oskäligt att kräva ränta enligt räntelagen.

Överklagande m. m.

16 §  Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas hos Jordbruksverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:753).

17 §  Ytterligare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning meddelas av Jordbruksverket. Förordning (1997:765).

18 §  Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd. Förordning (1998:753).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 15 december 1995 men skall tillämpas i fråga om stöd som har beviljats efter den 1 januari 1995.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1990:980) om startstöd till jordbrukare. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före den 1 januari 1995.
  CELEX-nr
  391R2328
  Ikraftträder
  1995-12-15

Förordning (1997:765) om ändring i förordningen (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

  Omfattning
  nuvarande 18 § betecknas 17 §; ändr. 1, 8, 12, 16 §§; ny 12 a §
  CELEX-nr
  397R0142
  Ikraftträder
  1997-11-15

Förordning (1998:753) om ändring i förordningen (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

Omfattning
ändr. 16 §; ny 18 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1999:876) om ändring i förordningen (1995:1195) om startstöd till yngre företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-12-15

Ändring, SFS 2000:577

Övergångsbestämmelse

De upphävda förordningarna gäller fortfarande för stöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande.
För stödåret 2000 skall 4 kap. i förordningen (1997:1336) om miljöstöd tillämpas i stället för reglerna i 2 kap. 10 § i den nya förordningen. Stödperioden för sådana åtaganden skall omfatta sex år.
Åtaganden enligt förordningen (SJVFS 1995:133) om miljöstöd eller förordningen (1997:1336) om miljöstöd får avslutas före åtagandeperiodens utgång om de ersätts med åtaganden med samma syfte enligt 2 kap. i den nya förordningen.
Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § andra stycket i den nya förordningen får tiden för åtagandet räknas från en stödutbetalning enligt förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden.
Sådana ansökningar om stöd enligt förordningen (1996:1431) om statligt investeringsstöd till företagare med jordbruks-, trädgårds- eller renskötselföretag som inte har avgjorts före utgången av år 1999 skall prövas enligt reglerna i den nya förordningen. För stöd krävs dock att även reglerna i den upphävda förordningen är uppfyllda. Beviljat stöd får inte överstiga det belopp som följer av den äldre förordningen.
Om en sökande av stöd enligt 7 kap. som fyller 40 år under år 2000 har kommit in med ansökan till länsstyrelsen och har börjat driva företaget före 40-årsdagen, får stöd beviljas utan hinder av bestämmelsen i 7 kap. 3 §.
Omfattning
upph.