Upphävd författning

Lag (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-11-28
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 1999:1356
Upphäver
Lag (1970:205) om detaljhandel med läkemedel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna lag finns bestämmelser om handel med läkemedel och om läkemedelsförsörjning. Termer och begrepp som används i läkemedelslagen (1992:859) har samma betydelse i denna lag.

Handel med läkemedel

2 §  Med detaljhandel avses i denna lag försäljning till den som är konsument eller till sjukvårdshuvudman, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning eller till den som är behörig att förordna läkemedel. Med partihandel avses annan försäljning.

[S2]Handel med läkemedel skall bedrivas på sådant sätt att läkemedlen inte skadar människor, egendom eller miljö samt så att läkemedlens kvalitet inte försämras.

  • NJA 2008 s. 1135:Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i Sverige bedriven internetbaserad läkemedelshandel och medhjälp därtill även i de delar som i brottet ingående gärningar företagits utom riket. Läkemedelshandeln har ansetts utgöra brott enligt svensk lag trots att den har riktats mot enbart konsumenter utom Sverige.

3 §  Partihandel med läkemedel får bedrivas endast av den som fått Läkemedelsverkets tillstånd.

4 §  Detaljhandel med sådana varor som omfattas av de numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701) och lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion får, i den mån inte annat följer av denna lag, bedrivas endast av staten eller av juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande inflytande.

[S2]Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor sådan handel får bedrivas.

5 §  Detaljhandel med läkemedel, avseende försäljning till en sjukvårdshuvudman, till ett sjukhus för vilket finns ett vårdavtal med en sjukvårdshuvudman eller till ett sjukhus vid vilket ersättning för sjukhusvård lämnas enligt 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, får bedrivas av den som har tillstånd till partihandel med läkemedel. Detsamma gäller för försäljning av vacciner och serum till andra sjukvårdsinrättningar eller till läkare eller veterinärer.

Läkemedelsförsörjning

6 §  Staten och den juridiska person, till vilken staten givit uppdrag bedriva detaljhandel med läkemedel enligt 4 §, har ansvar för läkemedelsförsörjningen till allmänheten och till hälso- och sjukvården för människor och djur. Läkemedelsförsörjningen skall bedrivas rationellt och på sådant sätt att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas.

Information m.m.

7 §  Bestämmelser om information, förordnande och utlämnande finns i läkemedelslagen (1992:859).

Tillsyn

8 §  Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av denna lag samt av de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Bestämmelserna i 24 § läkemedelslagen (1992:859) gäller även vid tillsyn enligt denna lag.

Tillstånd och handläggning

9 §  Beslut av Läkemedelsverket som avses i 3 § skall fattas inom den tid som regeringen föreskriver.

[S2]Ett tillstånd enligt 3 § får återkallas om någon av de väsentliga förutsättningar som förelåg när tillståndet meddelades inte längre föreligger eller om något krav som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte följs.

Avgifter

10 §  Den som ansöker om tillstånd enligt 3 § skall betala ansöknings- och årsavgift.

[S2]Den som bedriver detaljhandel med läkemedel enligt 4 eller 5 § skall betala årsavgift.

[S3]Regeringen beslutar om avgifternas storlek och får meddela ytterligare föreskrifter om sådana avgifter. Efter bemyndigande av regeringen får Läkemedelsverket meddela sådana ytterligare föreskrifter om avgifter som inte gäller avgifternas storlek. Lag (1999:1356).

Ansvar m.m.

11 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3, 4 eller 5 § eller innehar läkemedel i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken.

[S2]I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

[S3]Om en uppsåtlig gärning som avses i första stycket har begåtts yrkesmässigt, avsett betydande mängd eller värde eller annars varit av särskilt farlig art, döms till fängelse i högst två år. Lag (1999:45).

Prop. 1998/99:3: Paragrafen behandlas i avsnitt 10. I första stycket införs en straffbestämmelse som gäller innehav av läkemedel som uppenbart är avsedda att säljas. Det kan t.ex. vara fråga om sådana kvantiteter att de innehavda läkemedlen inte gärna kan vara avsedda för eget bruk. I övrigt hänvisas till vad som sägs i avsnitt 10 under rubriken Innehav ...

  • NJA 2008 s. 1135:Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i Sverige bedriven internetbaserad läkemedelshandel och medhjälp därtill även i de delar som i brottet ingående gärningar företagits utom riket. Läkemedelshandeln har ansetts utgöra brott enligt svensk lag trots att den har riktats mot enbart konsumenter utom Sverige.

12 §  Läkemedel som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet därav samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

Prop. 2004/05:135: Ändringen innebär att uttrycket ”vinning” byts ut mot ”utbyte”. Ändringen innebär att terminologin i detta avseende kommer att överensstämma med brottsbalken och att bestämmelsen i 36 kap. 1 a § brottsbalken blir tillämplig. Ändringen motiveras i avsnitt 8.2. Därutöver har vissa språkliga ...

Överklagande

13 §  Beslut som Läkemedelsverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag eller enligt en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut som Läkemedelsverket, länsrätten eller kammarrätten i ett enskilt fall meddelar skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Ytterligare föreskrifter

14 §  Regeringen får besluta om ytterligare föreskrifter som behövs för att skydda människors eller djurs hälsa eller miljön.

[S2]Regeringen får överlåta till Läkemedelsverket att besluta om sådana föreskrifter.

Ändringar

Lag (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

    Förarbeten
    Rskr. 1996/97:58, Prop. 1996/97:27, Bet. 1996/97:SoU5
    Ikraftträder
    1997-01-01

Lag (1999:45) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 1998/99:139, Prop. 1998/99:3, Bet. 1998/99:SoU5
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
1999-04-01

Lag (1999:1356) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:93, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:SoU1
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2005:313) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:256) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:198, Prop. 2005/06:70, Bet. 2005/06:SoU15
Omfattning
ändr. 4, 7 §§
CELEX-nr
32004R0726
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2007:249) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:153, Prop. 2006/07:78, Bet. 2006/07:SoU12
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1457) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:107, Prop. 2007/08:17, Bet. 2007/08:SoU7
Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2008-03-01

Lag (2008:657) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2007/08:255, Prop. 2007/08:142, Bet. 2007/08:SoU20
Omfattning
nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 6 b §
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2009:81) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:168, Prop. 2008/09:64, Bet. 2008/09:SoU6
Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2009-05-01

Ändring, SFS 2009:366

Omfattning
upph.

Lag (2009:823) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
upph. genom 2010:271

Lag (2010:271) om upphävande av lagen (2009:823) om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:222, Prop. 2009/10:96, Bet. 2009/10:SoU10
Omfattning
upph. 2009:823