Upphävd författning

Förordning (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1996-05-09
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2005:596
Upphäver
Förordning (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2004:227 har iakttagits.

Uppgifter

1 §  Konkurrensverket är central förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor.

2 §  Konkurrensverket skall verka för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna.

3 §  Konkurrensverket skall fullgöra de uppgifter som följer av

 1. konkurrenslagen (1993:20),
 2. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling,
 3. lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas konkurrens- och statsstödsregler,
 4. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
 5. 3 a och b §§ konkurrensförordningen (1993:173). Förordning (2005:596).

4 §  Konkurrensverket skall utöver vad som följer av 3 §

 1. lämna förslag till avregleringsåtgärder,
 2. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig verksamhet samt lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa,
 3. följa upp genomförda åtgärder som anges i 1 och 2,
 4. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation, och
 5. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller artikel 82 i EG-fördraget utan dröjsmål översända domen eller beslutet till Europeiska gemenskapernas kommission.

[S2]Konkurrensverket bör samråda med de myndigheter som berörs av verkets förslag till åtgärder. Förordning (2004:227).

4 a §  Konkurrensverket skall till Europeiska gemenskapernas kommission

 1. senast den 31 mars varje år överlämna en förteckning över vilka offentliga företag inom tillverkningsindustrin och holdingföretag som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt 8 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
 2. årligen, och senast inom nio månader efter det att företagets räkenskapsår gått till ända, överlämna handlingar och annan ekonomisk information om sådana företag som sägs i 1.

[S2]Konkurrensverket skall vidare, om kommissionen begär det, överlämna information från en öppen eller en separat redovisning enligt 3 och 4 §§ samma lag. Detsamma gäller annan information som behövs för att utvärdera dessa redovisningar. Förordning (2005:596).

5 §  Konkurrensverket skall följa den internationella utvecklingen på konkurrensområdet. Verket får vid behov samverka med konkurrensmyndigheter i andra länder.

5 a §  Konkurrensverket får, när det är nödvändigt för genomförandet av avtal mellan Danmark, Island, Norge och Sverige om samarbete i konkurrensfrågor på eget initiativ eller efter förfrågan lämna ut uppgifter till konkurrensmyndigheterna i Danmark, Island och Norge utan hinder av sekretess enligt sekretesslagen (1980:100). Förordning (2004:20).

5 b §  Uppgifter som lämnas ut enligt 5 a § får i det enskilda fallet förenas med villkor för användandet, om det krävs med hänsyn till den enskildes rätt eller från allmän synpunkt. Förordning (2004:20).

6 §  Konkurrensverket skall i lämplig omfattning informera företag och andra berörda om avgöranden i konkurrensärenden.

[S2]Konkurrensverket skall vidare informera om tillämpningen av konkurrenslagen (1993:20) samt om Europeiska gemenskapernas konkurrensregler och i övrigt främja ett konkurrensinriktat synsätt.

[S3]Konkurrensverket skall ge länsstyrelserna sådant underlag som de behöver för sina uppgifter på konkurrensområdet.

7 §  Konkurrensverket får mot ersättning utföra uppdrag åt departement, andra myndigheter samt åt kommittéer och utredare.

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Konkurrensverket med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

[S2]Bestämmelserna i 35 § verksförordningen tillämpas dock bara i administrativa ärenden.

Myndighetens ledning

9 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Konkurrensverket bara i administrativa ärenden.

Rådet för konkurrensfrågor

11 §  Till Konkurrensverket är knutet ett råd för konkurrensfrågor. Rådet har till uppgift att stimulera forskningen på konkurrensområdet samt att tillföra verket sådana resultat från utvecklingen främst inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för verksamheten.

[S2]Rådet skall delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från anslaget för konkurrensforskning. Beslut i sådana frågor fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet.

12 §  Rådet för konkurrensfrågor består av generaldirektören, som är ordförande, och högst tio andra ledamöter.

[S2]Andra ledamöter än ordföranden utses av regeringen för en bestämd tid.

Övriga bestämmelser

13 §  Innan Konkurrensverket väcker talan om konkurrensskadeavgift enligt 26 § konkurrenslagen (1993:20) eller talan angående en företagskoncentration enligt 34 a eller 36 § samma lag, skall den som avses med talan få tillfälle att yttra sig. Detta gäller dock inte i brådskande fall eller om det annars finns särskilda skäl. Förordning (2000:109).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996, då förordningen (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket skall upphöra att gälla.
  2. Vid handläggning av ärenden om företagsförvärv enligt punkten 7 i övergångsbestämmelserna till konkurrenslagen (1993:20) skall 18 § förordningen (1992:820) med instruktion för Konkurrensverket tillämpas i sin ursprungliga lydelse.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2000:109) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:1028) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:98) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:402) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-07-25

Förordning (2004:20) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
nya 5 a, 5 b §§
Ikraftträder
2004-02-15

Förordning (2004:227) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-05-18

Förordning (2005:596) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 3 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2007:291) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:690) om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2007-09-01

Ändring, SFS 2007:1117

Omfattning
upph.