Upphävd författning

Förordning (1996:81) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1996-02-15
Ändring införd
SFS 1996:81 i lydelse enligt SFS 2005:895
Ikraft
1996-04-01
Upphäver
Förordning (1989:270) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central förvaltningsmyndighet för teknisk kontroll och frågor i övrigt om bedömning av överensstämmelse samt för legal mätteknik och ädelmetallkontroll.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är nationellt organ för ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och är samordnings- och kontaktorgan för svensk marknadskontroll. Förordning (2005:895).

2 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall särskilt

 1. främja och utveckla systemen för teknisk kontroll, legal mätteknik och bedömning av överensstämmelse i övrigt,
 2. främja och utveckla det nationella systemet för ackreditering med särskilt beaktande av den internationella utvecklingen,
 3. anmäla och utöva tillsyn över organ som enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll skall anmälas för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska unionen,
 4. utöva tillsyn över riksmätplatser,
 5. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt
  • lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,
  • förordningen (2005:894) om teknisk kontroll,
  • lagen (1992:1513) om måttenheter, mätningar och mätdon,
  • förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon,
  • förordningen (2002:956) om frivillig miljöledning och miljörevision, samt
  • vid behov utfärda allmänna råd för tillämpning av föreskrifterna,
 6. vara GLP-myndighet inom området kemiska produkter enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed, och
 7. bevaka och aktivt delta i internationellt samarbete inom sina ansvarsområden.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall vid fullgörandet av sina uppgifter ha ett nära samarbete med berörda myndigheter och organ samt informera och lämna råd i frågor inom sina ansvarsområden. Förordning (2005:895).

2 a §  Vid Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll finns ett marknadskontrollråd. Närmare bestämmelser om rådet finns i förordningen (2005:893) om marknadskontroll av varor. Förordning (2005:895).

Verksförordningens tillämpning

3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll med undantag av 4 § andra stycket.

Myndighetens ledning

4 §  Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelse

5 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll har en styrelse som består av högst tio ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

6 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 §  Utöver vad som anges i 11-13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta om förslag till regeringen om utseende av riksmätplatser.

[S2]Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om föreskrifter av mindre vikt och utan principiell betydelse.

Ändringar

Förordning (1996:81) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (2000:1197) om ändring i förordningen (1996:81) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2005:895) om ändring i förordningen (1996:81) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:1223

Omfattning
upph.