Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1996-10-17
Ändring införd
SFS 1996:981 i lydelse enligt SFS 2018:805
Ikraft
1997-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna lag gäller beträffande besök på vårdinstitutioner och sjukvårdsinrättningar till dem som är tvångsintagna för vård enligt

 1. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
 2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 3. lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
 4. lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, och
 5. lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

[S2]Lagen gäller också för besök till dem som är isolerade enligt 5 kap. 1 § eller tillfälligt isolerade enligt 5 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Lag (2004:183).

2 §  För besök som avses i 1 § får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen besluta om allmänna besökstider. Besökstiderna skall bestämmas så att de ger tillfredsställande möjligheter till besök utan att inkräkta på vården.

[S2]Om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt att besök tillåts även under andra tider än vad som är bestämt enligt första stycket, skall huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen beträffande viss eller vissa vårdtagare eller isolerade besluta om utvidgade besökstider.

3 §  Om det med hänsyn till vårdens bedrivande, risken för överförande av smitta eller skyddet av enskilda vårdtagares personliga integritet är nödvändigt med inskränkningar av sådana besök som avses i 1 §, får huvudmannen för vårdinstitutionen eller sjukvårdsinrättningen i särskilda fall besluta om besöksrestriktioner. Ett sådant beslut kan vara generellt eller avse besök av en viss eller vissa personer.

4 §  Vad som sägs i 3 § gäller inte

 1. besök av personer för vilka 14 § andra stycket 1 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är tillämplig,
 2. inskränkningar i den intagnes rätt när 5 kap. 12 § smittskyddslagen (2004:168) är tillämplig, och
 3. när 8 § andra stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård är tilllämpligt. Lag (2004:183).

5 §  Beslut enligt 2 § andra stycket och 3 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett sådant beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S2]Beslut enligt 2 § första stycket får inte överklagas.

6 §  Om ett beslut har meddelats av huvudmannen för en privat vårdinstitution eller sjukvårdsinrättning, tillämpas bestämmelserna i 3747 §§förvaltningslagen (2017:900) om ändring av beslut och om överklagande. Huvudmannen ska då jämställas med myndighet.

[S2]Huvudmannen ska vid ett överklagande vara den enskildes motpart. Lag (2018:805).

Ändringar

Lag (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:5, Prop. 1995/96:196, Bet. 1996/97:SoU2
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2004:183) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Förarbeten
Rskr. 2003/04:178, Prop. 2003/04:30, Bet. 2003/04:SoU6
Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2018:805) om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01