Upphävd författning

Socialtjänstförordningen (1981:750)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1981-06-25
Ändring införd
SFS 1981:750 i lydelse enligt SFS 2001:488
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledning

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om vård och andra insatser enligt

 1. socialtjänstlagen (1980:620),
 2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 3. lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Förordning (1990:185).

Riksnormen

2 §  Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 6 b § första stycket 1 socialtjänstlagen (1980:620) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

[S2]Riksnormen för ett hushåll under 2001 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

[S3]Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom

[S4]ej lunch 5 dagar/vecka under 1 år 1-2 år 3 år 4-6 år 1 090 1 340 1 030 1 250

med lunch under 1 år 1 2201-2 år 1 4703 år 1 1604-6 år 1 4407-10 år 1 60011-14 år 1 89015-18 år 2 130
Personliga kostnader i kronor - vuxna
EnsamståendeSamboende
2 4004 370

[S5]Gemensamma hushållskostnader i kronor - medlemmar i hushållet 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. 600 680 770 840 930 980 1 040

[S6]För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

[S7]För en vuxen person som inte är att anse som sammanboende, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Förordning (2000:1075).

3 § har upphävts genom förordning (1996:1358).
4 § har upphävts genom förordning (1996:1358).
5 § har upphävts genom förordning (1996:1358).

Hem för vård eller boende

Definition
6 § har upphävts genom förordning (1997:319).
Plan

Verksamheten

8 §  Verksamheten vid hem för vård eller boende skall bygga på förtroende för och samarbete med klienterna och utformas så att dessa kan finna vistelsen i hemmet meningsfull. Den enskilda klientens integritet skall respekteras. De insatser som görs skall anpassas till klienternas individuella behov och förutsättningar.

9 §  Verksamheten skall bedrivas i fortlöpande samarbete med den socialnämnd som har det sammanhållande ansvaret för att klienten får det stöd och den hjälp som han behöver.

10 §  Vid varje hem för vård eller boende skall det finnas en person som förestår verksamheten samt den personal som i övrigt behövs för en ändamåls- enlig verksamhet. Förordning (1993:751).

11 §  Vid hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga skall det finnas tillgång till läkare. En sådan läkare bör ha specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri eller allmän psykiatri. Vid hem som ger vård och behandling åt missbrukare av alkohol eller narkotika bör det finnas tillgång till läkare med särskilda för denna verksamhet lämpade kunskaper. Dessutom bör det vid hem som avses i denna bestämmelse finnas till- gång till psykologisk expertis. Förordning (1993:751).

12 §  Om klienten är skolpliktig skall han genom skolgång i grundskolan eller på annat sätt beredas möjlighet att fullgöra skolplikten.

13 §  En klient vars skolplikt har upphört bör vid behov ges möjlighet till kompletterande undervisning och lämplig yrkesutbildning. I allt fall bör klienten ges möjlighet till sådan arbetsträning eller annan grundläggande yrkesträning, som underlättar för honom att få anställning eller fortsatt yrkesutbildning.

14 §  För varje klient skall föras journal enligt socialstyrelsens närmare föreskrifter.

[S2]I journalen skall alltid antecknas beslut enligt 16, 17 och 19 §§ samt 43 § 3 lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, enligt 31, 32 och 35 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt enligt 26--28 §§ denna förordning. Förordning (1990:185).

15 §  Om en klient drabbas av allvarlig sjukdom eller av allvarligt olycksfall skall klientens anhöriga underrättas utan dröjsmål.

16 §  Om en domstol eller annan myndighet begär att en klient skall inställa sig hos myndigheten, skall han ges möjlighet att göra det. Om inställelsen skulle vara uppenbart olämplig ur vårdsynpunkt eller hinder annars möta för inställelsen, skall detta omedelbart anmälas hos myndigheten.

Inskrivning

17 §  Om inskrivning i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) beslutar den som förestår vården vid hemmet efter platsanvisning av Statens institutionsstyrelse.

[S2]Inskrivning i ett annat hem för vård eller boende än sådant som avses i första stycket sker efter ansökan. Förordning (1993:751).

18 §  Om inskrivning efter ansökan enligt 17 § andra stycket beslutar före- ståndaren, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda. Har huvudmannen bestämt en annan ordning för inskrivningen skall huvudmannen meddela socialnämnderna samt länsstyrelsen i länet om vad som gäller.

[S2]Vid beslut om inskrivning skall särskilt beaktas att hemmet är lämpligt med hänsyn till den enskildes behov, ålder, utveckling, utbildning och personliga förhållanden i övrigt. Förordning (1993:751).

19 §  Om en ansökan om inskrivning görs av socialnämnden skall ansökan åtföljas av nämndens utredning i ärendet. Om ansökan görs av någon annan skall den som fattar beslut om inskrivning höra socialnämnden, om det är påkallat.

20 §  Föreligger det beträffande den som skall skrivas in ett beslut om omhändertagande eller om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, skall till ansökan fogas en avskrift av eller annan underrättelse om beslutet samt ett bevis om att detta får verkställas.

[S2]Av 25 § andra stycket lagen om vård av missbrukare i vissa fall framgår att det förutom ett beslut om inskrivning fordras ett särskilt intagningsbeslut för den som tas in med stöd av nämnda lag.

[S3]Närmare bestämmelser om intagning i sådana hem som avses i 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga samt 22 och 23 §§ lagen om vård av missbrukare i vissa fall meddelas av Statens institutionsstyrelse. Förordning (1993:751).

Utskrivning

21 §  Utskrivning skall ske när det behov som har föranlett inskrivning i hemmet inte längre föreligger.

[S2]Utskrivning skall ske tidigare än som sägs i första stycket om klienten eller hans förmyndare begär det eller, om klienten har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken och angelägenheten omfattas av dennes uppdrag, om förvaltaren begär det.

[S3]Utskrivning får ske mot klientens önskan om klienten omöjliggör eller allvarligt försvårar meningsfulla vård- eller hjälpinsatser för sig själv eller de andra som vistas i hemmet, eller om klienten behöver annan vård än den som hemmet kan erbjuda. Utskrivning får dock inte ske om den skulle medföra fara för klientens hälsa eller liv. Förordning (1988:1356).

22 §  Föreståndaren beslutar om utskrivning, om inte huvudmannen har bestämt annorlunda.

[S2]Före utskrivning skall socialnämnden underrättas i sådan tid att nämnden får möjlighet att vidta eller förbereda andra behövliga insatser.

23 §  Om klienten vårdas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga får han inte skrivas ut med mindre socialnämnden har begärt eller medgivit det.

[S2]Föreståndaren skall omgående underrätta socialnämnden när anledning till utskrivning föreligger.

[S3]Om utskrivning från vård med stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall föreskrivs i den lagen. Förordning (1990:185).

24 §  Statens institutionsstyrelse får på framställan av den som förestår vården vid sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga respektive 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall lämna medgivanden enligt 18 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och 33 § lagen om vård av missbrukare i vissa fall. Förordning (1993:751).

Hem för särskild tillsyn

25 §  Statens institutionsstyrelse anger vilka av de hem som avses i 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) som utgör hem för särskild tillsyn.

[S2]Föreskrifterna i 26-28 §§ gäller dem som vårdas utan samtycke i ett sådant hem på någon annan grund än domstols förordnande enligt 31 kap. 1 a § brottsbalken om sluten ungdomsvård.

[S3]Beslut i de frågor som avses i 26-28 §§ fattas av föreståndaren, som underrättar huvudmannen om besluten. Förordning (1998:632).

26 § har upphävts genom lag (2001:488).
27 § har upphävts genom lag (2001:488).
28 § har upphävts genom lag (2001:488).

Hem som drivs av enskilda

29 §  Föreskrifterna i 8-10, 14 och 15 §§ gäller i tillämpliga delar också för sådan enskild verksamhet som avses i 69 b § socialtjänstlagen (1980:620). Förordning (1997:319).

30 §  En ansökan till länsstyrelsen enligt 69 § socialtjänstlagen (1980:620) om tillstånd att få påbörja verksamhet som där avses skall vara skriftlig och ange

 1. vem som skall driva verksamheten,
 2. vilken omfattning verksamheten skall ha,
 3. för vilka vårdbehövande verksamheten är avsedd,
 4. hur verksamheten skall finansieras,
 5. vem som skall förestå verksamheten,
 6. vilken personal som verksamheten skall ha samt personalens utbildning och erfarenhet.

[S2]Till ansökan skall fogas ritningar över de lokaler i vilka verksamheten skall vara inrymd samt uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits.

[S3]Om den sökande är ett bolag, en förening, en samfällighet eller en stiftelse skall till ansökan också fogas bolagsordningen eller stadgarna och uppgift om vem som får föra den sökandes talan. Förordning (1997:319).

31 §  Länsstyrelsen skall ge socialnämnden i den kommun där verksamheten skall bedrivas möjlighet att yttra sig över ansökan. Förordning (1997:319).

32 §  Länsstyrelsen skall utfärda ett skriftligt bevis när ett tillstånd har meddelats. I beviset skall anges vem som skall driva verksamheten, för vilken kategori av vårdbehövande den är godkänd, det högsta antal personer som samtidigt får vårdas där eller får omfattas av verksamheten, vem som skall förestå verksamheten samt övriga villkor för tillståndet.

[S2]Ett tillstånd skall meddelas tills vidare. Tillståndet får inte överlåtas. Förordning (1997:319).

33 §  Om den som bedriver enskild verksamhet som avses i 69 b § lägger ner verksamheten, skall denne omedelbart anmäla detta till länsstyrelsen och socialnämnden. Förordning (1997:319).

34 §  Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter i fråga om enskild verksamhet som avses i 69 b § socialtjänstlagen (1980:620). Förordning (1997:319).

Familjehem m.m.

Familjehem

35 §  Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte är sådan att hemmet blir att anse som ett hem för vård eller boende. Förordning (1997:319).

 • RÅ 1997:80:I mål om folkbokföring har vård i familjehem enligt socialtjänstlagen (1980:620) inte ansetts som vård vid en sådan institution som avses i 10 § folkbokföringslagen (1991:481)

Barn i annat enskilt hem

36 §  En ansökan om medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen (1980:620) att ta emot en annans barn för stadigvarande vård och fostran i hemmet skall innehålla uppgifter om namn, ålder och adress på den eller de sökande, barnet och barnets vårdnadshavare.

[S2]I ansökan skall anges skälen till och villkoren för att ta emot barnet. Om socialnämnden begär det skall sökandena förete personbevis och läkarintyg om hälsotillståndet hos sökandena och barnet samt redogöra för de förhållanden i övrigt som nämnden finner ha betydelse för att avgöra frågan om medgivande.

37 §  En ansökan om medgivande enligt 25 § socialtjänstlagen (1980:620) att ta emot ett utländskt barn i syfte att adoptera det behöver innehålla personuppgifter om ett visst barn endast om de sökande kan lämna sådana uppgifter.

[S2]I en sådan ansökan skall uppges de särskilda önskemål de sökande kan ha i fråga om barnets ålder. Till ansökan fogas läkarintyg om de sökandes hälsotillstånd. Förordning (1997:319).

37 a §  En anmälan enligt 25 § femte stycket socialtjänstlagen (1980:620) om att ett visst barn har föreslagits för adoption skall innehålla personuppgifter om barnet, uppgift om hur de sökande kommit i förbindelse med barnet samt andra uppgifter som är nödvändiga för att socialnämnden skall kunna ge samtycke. I förekommande fall skall inges beslut av Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor enligt 4 § lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling. Förordning (1997:319).

38 §  Den som har fått socialnämndens samtycke enligt 25 § femte stycket socialtjänstlagen (1980:620) till att adoptionsförfarandet får fortsätta, skall omedelbart anmäla till socialnämnden när barnet har anlänt till hemmet. Förordning (1997:319).

Stöd åt hemmen m.m.

39 §  För att uppfylla sina skyldigheter enligt 26 § socialtjänstlagen (1980:620) och även följa vuxna placerade i familjehem bör den socialnämnd som är placeringsansvarig eller har lämnat medgivande eller samtycke genom personliga besök av särskilt utsedda representanter för nämnden och på annat lämpligt sätt fortlöpande hålla sig väl förtrogen med förhållandena i hemmen och ge dessa behövligt stöd. Förordning (1997:319).

40 §  Socialnämnden skall föra en förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller efter nämndens medgivande i något annat enskilt hem. Socialstyrelsen fastställer ett formulär för förteckningen.

[S2]En kopia av förteckningen skall varje år senast den 31 januari ges in till länsstyrelsen i länet.

Särskilda uppgifter för socialnämnden

41 §  Om ett barn har beretts vård med stöd av 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, skall socialnämnden förvissa sig om att den omgående blir underrättad om barnet bör placeras i ett annat familjehem eller i vård i annan form eller då sådana förhållanden har inträtt att vården skall upphöra. Förordning (1990:185).

42 §  Om socialnämnden får veta att någon åtgärd behöver vidtas i fråga om vårdnad eller förmynderskap för en underårig, skall nämnden göra framställning eller ansökan om det hos den domstol till vilken ärendet hör. Detsamma gäller om nämnden i förekommande fall bedömer att en underårig är i behov av målsägandebiträde.

[S2]Nämnden skall anmäla till överförmyndaren, om den finner

 1. att god man eller förvaltare enligt föräldrabalken bör förordnas för någon,
 2. att någon inte längre bör ha förvaltare, eller
 3. att det föreligger sådana förhållanden som talar för att en förälder inte kommer att förvalta sitt underåriga barns egendom på ett betryggande sätt. Förordning (1995:383).

Avgifter m.m.

Vissa stöd- och hjälpinsatser

Vård av underåriga

43 §  Föräldrarnas skyldighet enligt 34 § socialtjänstlagen (1980:620) att ta del i kommunens kostnader för en underårigs vård i ett annat hem än det egna bestäms efter samma grunder som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

[S2]Det belopp som var och en av föräldrarna skall bidra med får dock inte överstiga vad som för varje tid motsvarar underhållsstödsbeloppet enligt 8 § första stycket första meningen lagen om underhållsstöd.

[S3]Skattemyndigheten skall på begäran lämna kommunen de inkomst- och förmögenhetsuppgifter som behövs för att fastställa en förälders del i kommunens kostnader enligt första stycket. Förordning (1997:890).

44 §  Om en förälder har fullgjort en fastställd underhållsskyldighet mot ett barn genom att betala ett engångsbidrag eller annat bidrag till barnets underhåll till en behörig ställföreträdare för barnet avseende tid då detta vårdas i ett annat hem än det egna, är föräldern i motsvarande mån fri från skyldighet att ersätta kommunen för dess kostnad under samma tid. Förordning (1996:1038).

45 §  Har socialnämnden uppburit underhållsbidrag enligt 34 § andra stycket socialtjänstlagen (1980:620), ankommer det på nämnden att redovisa sådan del av underhållsbidraget som överstiger vad kommunen får tillgodoräkna sig till den som annars haft rätt att uppbära bidraget.

46 § har upphävts genom förordning (1993:52).
47 § har upphävts genom förordning (1993:52).
48 § har upphävts genom förordning (1993:52).
49 § har upphävts genom förordning (1993:52).
49 a § har upphävts genom förordning (1993:52).

Register och gallring

50 §  Ytterligare föreskrifter om register enligt 59 § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620) meddelas av socialstyrelsen.

51 §  Handlingar som omfattas av gallringsskyldighet enligt 60 § social- tjänstlagen (1980:620) skall av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner skall sådana handlingar undantas från gallring i fråga om personer födda den femte, femtonde och tjugofemte i varje månad. Förordning (1991:26).

Bekräftelse av avhysningsmeddelande

52 §  När socialnämnden har fått en underrättelse enligt 16 kap. 2 § utsökningsförordningen (1981:981) om tiden för en avhysning, skall nämnden samma dag sända en bekräftelse av mottagandet till kronofogdemyndigheten. I bekräftelsen skall det anges vem som är ansvarig handläggare vid socialnämnden.

[S2]En kopia av bekräftelsen skall sändas till den som avhysningen avser. Förordning (1991:710).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Socialtjänstförordning (1981:750)

Förordning (1981:1226) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  ändr. 1, 7, 10, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, övergångsbest.; omtryck

Förordning (1984:368) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  ändr. 24 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1985:901) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  ändr. 7, 47 §§
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:378) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:129
  Omfattning
  ändr. rubr. närmast efter 42 §; nya 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1988:615) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  ändr. 42 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1356) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  ändr. 21, 42 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1988:1488) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om vård enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.
  Omfattning
  ändr. 1, 7, 10, 14, 20, 23, 24, 25, 28 §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1990:185) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter i 42 a § gäller fortfarande i fråga om ersättning för uppehälle som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 7, 10, 11, 14, 20, 23, 24, 25, 28, 41, 42 a §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1991:26) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  ändr. rubr. närmast före 50 §; ny 51 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordningen (1991:710) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om vård enligt lagen (1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.
  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter i 42 a § gäller fortfarande i fråga om ersättning för uppehälle som avser tid före ikraftträdandet.
  Denna förordning träder i kraft i fråga om 42 a och 52 §§ den 1 juli 1991 och i övrigt den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter i 42 a § gäller fortfarande i fråga om ersättning för uppehälle som avser tid före ikraftträdandet. Har en kommun och en landstingskommun med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1990:1402) om övertagande av vissa sjukhem och andra vårdinrättningar kommit överens om att under år 1991 föra över en vårdinrättning som avses i nämnda lag tillämpas vad som sägs i 49 a § om avgifter från och med den dag övertagandet skedde.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:14
  Omfattning
  ändr. 6, 42 a, 46 §§, rubr. närmast före 46 §; nya 49 a, 52 §§, rubr. närmast före 52 §; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:52) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:132, Prop. 1992/93:129, Bet. 1992/93:SoU12
  Omfattning
  upph. 46, 47, 48, 49, 49 a §§, rubr. närmast före 46 §
  Ikraftträder
  1993-03-01

Förordning (1993:218) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för uppehälle som avser tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 42 a §
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1993:751) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993.
  Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden den 1 juli 1993--den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller ett hem som avses i 22 eller 23 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga om vården från och med den dag övertagandet skedde.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:106, Prop. 1992/93:61, Bet. 1992/93:SoU10
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 24, 25, 29 §§; rubr. närmast före 24 § sätts närmast före 25 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1995:383) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  ändr. 42 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1038) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997. Äldre bestämmelser gäller för tid före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 43, 44 §§
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1996:1358) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  upph. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 28 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:319) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 §§; ny 37 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:890) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:264, Prop. 1996/97:124, Bet. 1996/97:SoU18
  Omfattning
  upph. 7 §; ändr. 43 §; ny 2 §, rubr. närmast före 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:632) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1366) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:973) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1075) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:488) om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750)

Omfattning
upph. 26, 27, 28 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Ändring, SFS 2001:937

Omfattning
upph.