Förordning (1997:408) om målsägandebiträde

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1997-06-05
Ändring införd
SFS 1997:408 i lydelse enligt SFS 2023:79
Ikraft
1997-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-07-01

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning av lagen (1988:609) om målsägandebiträde

2 §  Vid tillämpning av lagen (1988:609) om målsägandebiträde och denna förordning anses som biträdande jurist på en advokatbyrå den som har avlagt de kunskapsprov som krävs för behörighet till domaranställning och har antecknats i ett register hos Sveriges advokatsamfund som anställd som biträde på byrån. Förordning (2023:79).

Ersättning till målsägandebiträden

3 §  I fråga om ersättning till målsägandebiträden, taxor för ersättning och utformning av kostnadsräkningar tillämpas 19 och 20 §§ samt 24 § andra meningenrättshjälpsförordningen (1997:404). Vad som där sägs om rättshjälpsbiträde gäller i stället målsägandebiträde.

  • DVFS 2019:7: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt
  • DVFS 2018:5: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt
  • DVFS 2017:13: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt
  • DVFS 2016:11: Domstolsverkets föreskrifter om brottmålstaxa för målsägandebiträde i tingsrätt och hovrätt
  • DVFS 2019:10: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2016:14: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2018:8: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan
  • DVFS 2017:16: Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning för tidsspillan

4 §  Kostnadsräkningen skall ges in till den domstol som skall besluta om ersättningen.

Ersättning för medverkan vid utredning

5 §  Ersättning till den som har medverkat vid utredning enligt lagen (1988:609) om målsägandebiträde bestäms till ett skäligt belopp. Den kostnad som anges i 17 § rättshjälpslagen (1996:1619) skall beräknas exklusive mervärdesskatt.

[S2]I fråga om ersättning för inställelse för den som har medverkat vid utredningen tillämpas bestämmelserna om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittnen.

[S3]Den som begär ersättning för en utredning är skyldig att lämna de uppgifter som behövs för att ersättningen skall kunna bestämmas. Den tid som har lagts ned på uppdraget skall alltid anges.

Återbetalning till staten

6 §  Om en domstol, efter ett överklagande, bestämmer ersättning till ett målsägandebiträde till ett lägre belopp än vad som bestämts i det överklagade beslutet, skall biträdet snarast återbetala vad han eller hon har fått för mycket.

[S2]Om ett utbetalat förskott överstiger vad biträdet slutligen tillerkänns i ersättning, skall det överskjutande beloppet utan dröjsmål återbetalas till staten.

7 § Har upphävts genom förordning (2005:84).

Ändringar

Förordning (1997:408) om målsägandebiträde

Ikraftträder
1997-12-01

Förordning (2005:84) om ändring i förordningen (1997:408) om målsägandebiträde

Omfattning
upph. 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2023:79) om ändring i förordningen (1997:408) om målsägandebiträde

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2023-04-01