Upphävd författning

Förordning (1997:902) om register över strafförelägganden

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1997-11-20
Ändring införd
SFS 1997:902 i lydelse enligt SFS 2015:577
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1992:1027) om register för strafföreläggande, föreläggande av ordningsbot, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13

Inledande bestämmelser

1 §  För de ändamål som anges i 5-7 §§ får det med hjälp av automatisk databehandling föras register över strafförelägganden.

1 a §  I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 3. ett EU-organ, eller
 4. ett EU-informationssystem.

[S2]Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna förordning och personuppgiftslagen (1998:204). Förordning (2013:344).

Register

3 § Har upphävts genom förordning (2015:577).

4 §  Polismyndigheten ska föra ett register över uppbörd i ärenden om straffföreläggande. Förordning (2014:1152).

Ändamål och registeransvar

5 §  Tullverket är personuppgiftsansvarig för de strafförelägganderegister som förs inom verket. Förordning (2015:577).

6 §  Ett strafförelägganderegister får användas för handläggning av ärenden om strafföreläggande och för uppgiftslämnande enligt 1012 §§straffföreläggandekungörelsen (1970:60). Vidare får registret användas för framställning av statistik. Förordning (2015:577).

7 §  Uppbördsregistret får användas för uppbörd enligt bötesverkställighetslagen (1979:189) i ärenden om strafföreläggande. Det får också användas för tillsyn, planering, uppföljning och framställning av statistik.

[S2]Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för uppbördsregistret. Förordning (2014:1152).

8 § Har upphävts genom förordning (2015:577).

Registerinnehåll

9 §  Ett strafförelägganderegister får innehålla uppgifter om

 1. åklagarens namn och titel,
 2. den misstänktes eller den förelagdes namn, adress, personnummer eller samordningsnummer, kön, medborgarskap och körkortsinnehav,
 3. målsägandens namn, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer och adress,
 4. brottsrubricering, gärningsbeskrivning och lagrum,
 5. påföljd, särskild rättsverkan och enskilt anspråk,
 6. den misstänktes eller den förelagdes inställning till föreläggandet,
 7. beslut av åklagare och domstol,
 8. underrättelser enligt 10 och 12 §§strafföreläggandekungörelsen (1970:60), och
 9. ärendets handläggning i övrigt.

[S2]Registret får även innehålla tekniska och administrativa uppgifter. Lag (2006:428).

10 §  Uppbördsregistret får innehålla de uppgifter som anges i 9 § första stycket1-7 och 9 och andra stycket samt uppgifter om uppbörd av böter.

11 §  Tullverket får meddela föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna om strafförelägganderegister. Förordning (2015:577).

Sambearbetning av uppgifter

12 §  Uppgifter får lämnas

13 §  Uppgifter får tillföras

14 §  Uppgifter får lämnas från ett strafförelägganderegister till de register som förs med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister. Uppgifter får också lämnas till andra register för att tillgodose underrättelseskyldigheten enligt 10, 12 och 15 §§straffföreläggandekungörelsen (1970:60). Förordning (2015:577).

15 §  Uppgifter får lämnas från uppbördsregistret till utsöknings- och indrivningsdatabasen som förs med stöd av lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet. Förordning (2006:782).

16 §  Rättas en uppgift som tidigare lämnats till register enligt 14 eller 15 §, skall även den rättade uppgiften lämnas till registret.

Sökbegrepp

17 §  Uppgift om kön, medborgarskap och adress får inte användas som sökbegrepp. Förordning (2015:577).

18 § Har upphävts genom förordning (2015:577).

Gallring

19 §  Uppgifter i ett strafförelägganderegister skall gallras senast tre år efter det kalenderår föreläggandet utfärdades. För uppbördsregistret gäller en motsvarande gallringstid på sex år.

Rättelse och skadestånd

20 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning. Förordning (2013:344).

Ändringar

Förordning (1997:902) om register över strafförelägganden

  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:984) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:542) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
ändr. 2, 5, 8, 11 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1139) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
ändr. 9, 13, 14 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:634) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2004:1268) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6, 8, 11 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:428) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
ändr. 9, 17 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:782) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2013:344) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
nya 1 a, 20 §§, rubr. närmast före 20 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:1152) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:577) om ändring i förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
upph. 3, 8, 18 §§, rubr. närmast före 8 §; ändr. 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2019:441) om upphävande av förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden

Omfattning
upph.