Upphävd författning

Förordning (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1995-06-29
Ändring införd
SFS 1995:1006 i lydelse enligt SFS 2005:325
Ikraft
1995-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Varje åklagarmyndighet och åklagarkammare får med hjälp av automatiserad behandling föra ärenderegister för de ändamål som anges i 2 §.

[S2]Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten får med hjälp av automatiserad behandling centralt föra verksamhetsregister för de ändamål som anges i 3 §. Varje åklagarkammare får på motsvarande sätt föra ett verksamhetsregister för kammaren. Förordning (2004:1289).

Registerändamål

2 §  Ett ärenderegister får användas i de ärenden som Åklagarmyndigheten föreskriver vid

 1. fullgörande av diarieföringsskyldighet enligt 15 kap.sekretesslagen (1980:100),
 2. handläggning av ärenden,
 3. framställning av stämningsansökningar, strafförelägganden, överklaganden, svarsskrivelser, beslut, yttranden och underrättelser,
 4. tillsyn,
 5. planering och uppföljning av verksamheten,
 6. framställning av statistik,
 7. redovisning av beslut och andra åtgärder till de register som Rikspolisstyrelsen för enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister, och
 8. utlämnande av uppgifter för konkursändamål. Förordning (2004:1289).

3 §  Ett verksamhetsregister får användas vid

 1. tillsyn,
 2. planering och uppföljning av verksamheten, och
 3. framställning av statistik. Förordning (2004:1289).

Registerinnehåll

4 §  Ärenderegistret får innehålla uppgifter om

 1. fysiska personer som misstänks för brott,
 2. fysiska personer i ärenden om undanröjande av ordningsbot,
 3. fysiska personer i andra ärenden där åklagaren skall yttra sig,
 4. fysiska personer för vilka åklagaren skall pröva frågor om besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud eller om tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang,
 5. juridiska personer vid misstanke om brott i deras verksamhet,
 6. fysiska eller juridiska personer hos vilka det gjorts husrannsakan eller som på annat sätt berörts av beslut om tvångsmedel,
 7. fysiska eller juridiska personer som skall höras eller avge yttrande eller som, till följd av bestämmelser i lag eller förordning, skall underrättas i ett ärende,
 8. ombud, försvarare och biträden,
 9. anställda vid en polis-, tull- eller åklagarmyndighet som medverkar vid handläggningen av ärendet, och
 10. andra personer som registreras enligt 15 kap.sekretesslagen (1980:100) till följd av att en handling kommit in till eller upprättats hos en åklagarmyndighet. Förordning (2005:325).

5 §  Ärenderegistret får även innehålla uppgifter om

 1. brottsrubricering,
 2. ärendebenämning för ärenden som rör annat än ansvar för brott,
 3. beslut om tvångsmedel,
 4. domar och strafförelägganden
 5. övriga beslut fattade av handläggande åklagare,
 6. övriga beslut fattade av domstol,
 7. andra uppgifter som skall registreras enligt 15 kap.sekretesslagen (1980:100), och
 8. tekniska och administrativa uppgifter. Förordning (1997:907).

5 a §  Ärenderegistret får också innehålla handlingar i de ärenden som avses i 2 §. Förordning (2000:301).

6 §  För en fysisk eller juridisk person som får registreras enligt 4 § får ärenderegistret innehålla uppgifter om

 1. namn eller firma,
 2. adress och telefonnummer,
 3. titel eller yrke,
 4. behov av tolk för den misstänkte samt för målsägande, vittnen, sakkunniga eller andra som skall höras i ärendet,
 5. myndighetstillhörighet för handläggare hos polis-, tull- eller åklagarmyndighet,
 6. personnummer eller organisationsnummer för dem som anges i 4 §

[S2]1-5 och 7,

 1. personnummer eller organisationsnummer för den som anges i

[S3]4 § 6 och som berörts av beslag, och

 1. andra identitetsuppgifter för dem som anges i 4 § 1-4 som är nödvändiga för att en åklagarmyndighet skall kunna lämna uppgifter till de register som Rikspolisstyrelsen för enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister. Förordning (1999:1212).

7 §  Ett verksamhetsregister får innehålla uppgifter ur ärenderegistren om

 1. handläggande åklagare,
 2. brottsrubricering,
 3. ärendebenämning för ärenden som rör annat än ansvar för brott,
 4. beslut om tvångsmedel,
 5. övriga beslut fattade av handläggande åklagare,
 6. uppgifter som skall registreras enligt 15 kap.sekretesslagen (1980:100), och
 7. tekniska och administrativa uppgifter. Förordning (2004:1289).

Definitioner

8 §  Med tvångsmedel enligt denna förordning avses

 1. anhållande, häktning och restriktioner enligt 24 kap.rättegångsbalken,
 2. reseförbud och anmälningsskyldighet enligt 25 kap.rättegångsbalken,
 3. kvarstad enligt 26 kap.rättegångsbalken,
 4. beslag enligt 27 kap.rättegångsbalken,
 5. åtgärder enligt 27 kap. 15 § rättegångsbalken,
 6. husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt 28 kap.rättegångsbalken,
 7. hämtning och medtagande till förhör enligt 23 kap.rättegångsbalken eller förundersökningskungörelsen (1947:948),
 8. restriktioner enligt lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.,
 9. tagande av fotografi och fingeravtryck samt annan sådan åtgärd enligt förordningen (1992:824) om fingeravtryck m.m.,
 10. tagande i förvar av egendom enligt lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m., och
 11. åtgärder som beslutats enligt lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i vissa brottmål.

Sökbegrepp

9 §  I ärenderegistret får som sökbegrepp användas

 1. diarienummer,
 2. anmälningsnummer,
 3. domstols målnummer,
 4. personnummer och organisationsnummer,
 5. en misstänkts namn,
 6. en juridisk persons firma vid misstanke om brott i dess verksamhet,
 7. namn eller firma för den som skall höras, avge yttrande eller underrättas enligt lag eller förordning,
 8. en motparts namn eller firma i andra ärenden än brottmålsärenden,
 9. namn på fysiska personer över vilka åklagaren skall yttra sig, och
 10. ingivare av en handling. Förordning (1997:907).

10 §  I samband med såväl tillsyn som planering och framställning av statistik får i ärenderegistret utöver vad som anges i 9 § som sökbegrepp användas

 1. brottsrubricering,
 2. ärendebenämning,
 3. frister,
 4. tvångsmedel,
 5. andra beslut av åklagare,
 6. tidpunkt för beslut enligt 4 och 5,
 7. tidpunkt för brott,
 8. beslutande åklagare, och
 9. förekomst av brottsanmälan, förundersökningsprotokoll, begäran om komplettering av förundersökningsprotokoll och beslut.

11 §  I verksamhetsregister får som sökbegrepp användas

 1. diarienummer,
 2. anmälningsnummer,
 3. domstols målnummer,
 4. brottsrubricering,
 5. ärendebenämning,
 6. frister,
 7. tvångsmedel,
 8. andra beslut av åklagare,
 9. tidpunkt för beslut enligt 7 och 8,
 10. tidpunkt för brott,
 11. beslutande åklagare, och
 12. förekomst av brottsanmälan, förundersökningsprotokoll, begäran om komplettering av förundersökningsprotokoll och beslut. Förordning (2004:1289).

Terminalåtkomst

12 §  Vid Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och åklagarkammare får terminalåtkomst finnas till de ärenderegister som förs inom myndighetens eller åklagarkammarens verksamhetsområde.

[S2]Terminalåtkomst till verksamhetsregister får finnas vid Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller den åklagarkammare som för registret. Vidare får terminalåtkomst till samtliga verksamhetsregister finnas vid de funktioner vid Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten som ansvarar för central ledning, tillsyn, planering och uppföljning samt för framställning av statistik över verksamheten. Förordning (2004:1289).

Utlämnande av uppgift

13 §  Från ärenderegistret får sådana uppgifter som anges i 7 § lämnas till de register som Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och åklagarkammare för med stöd av 1 § andra stycket. Förordning (2004:1289).

13 a §  Uppgifter får lämnas från ärenderegister till lokala strafförelägganderegister som förs vid Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten eller åklagarkammare med stöd av 2 § förordningen (1997:902) om register över strafförelägganden. Förordning (2004:1289).

13 b §  Uppgifter får lämnas från de ärenderegister som förs med stöd av 1 § till de register som Rikspolisstyrelsen för enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister. Förordning (1999:1212).

13 c §  Uppgift i ärenderegistret som kan antas ha betydelse för en konkursutredning får lämnas till konkursförvaltaren. Förordning (2003:90).

Gallring

14 §  Uppgifter om dom enligt 5 § 4 skall gallras ut ur ett ärenderegister senast en månad efter det att domen vunnit laga kraft. Övriga uppgifter skall gallras ut ur ärenderegistret senast fem år efter det kalenderår då ärendet avslutades.

[S2]Uppgifter i verksamhetsregister skall gallras senast ett år efter det att tillsyns- eller planeringsärendet avslutats.

[S3]Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om gallring för att bevara material för forskningens behov. Sådant material skall överlämnas till en arkivmyndighet. Förordning (2004:1289).

Ändringar

Förordning (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

  Ikraftträder
  1995-08-01

Förordning (1996:218) om ändring i förordningen (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1997:907) om ändring i förordningen (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

  Omfattning
  ändr. 2, 4, 5, 6, 9, 13 §§; ny 13 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:1212) om ändring i förordningen (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

Omfattning
ändr. 2, 6 §§; ny 13 b §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:301) om ändring i förordningen (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:90) om ändring i förordningen (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

Omfattning
ändr. 2 §; ny 13 c §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2004:1289) om ändring i förordningen (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 13 a, 14 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:325) om ändring i förordningen (1995:1006) om registerföring vid åklagarmyndigheterna

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-07-01

Ändring, SFS 2006:937

Omfattning
upph.