Inaktuell version

Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1997-11-27
Ändring införd
SFS 1997:969 i lydelse enligt SFS 2011:662
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1984:53) om import- och exportreglering
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för de fall en vara inte får föras in i eller ut ur landet utan särskilt tillstånd (importlicens eller exportlicens) enligt föreskrifter som

 1. har meddelats av Europeiska unionen (EU),
 2. har meddelats av regeringen, eller
 3. efter regeringens bemyndigande har meddelats av Statens jordbruksverk eller Kommerskollegium (licensmyndigheter). Förordningen gäller dock inte sådana varor som import- eller exportregleras enligt de författningar som anges i bilaga 1. Förordningen gäller inte heller import- eller exportregleringar i de EU-förordningar som avses i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken. (Förordning 2011:662).

Licensmyndigheter

2 §  Statens jordbruksverk är licensmyndighet för de varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som anges i bilaga 2.

[S2]Kommerskollegium är licensmyndighet för övriga varor. (Förordning 2011:662).

3 §  Trots vad som föreskrivs i 2 § är, om inte något annat är särskilt föreskrivet, Kommerskollegium licensmyndighet för varor för vilka föreskrifter om importlicens eller exportlicens meddelas med anledning av förbud som har införts,

 1. med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner, eller
 2. i förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av EG.

4 §  Om inte annat följer av andra föreskrifter skall licensmyndigheterna, var och en inom sitt licensområde enligt 2 §, utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat skall sköta enligt EG:s förordningar om import eller export av varor.

Varors ursprung

5 §  Regler om hur ursprunget skall bestämmas för de varor för vilka det krävs import- eller exportlicens finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen2.

Hantering av oförtullade varor

6 §  I fråga om rätt att hantera oförtullade varor för vilka det föreskrivits importlicenstvång gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

Bestämmelser om verkställighet

7 §  Licensmyndigheterna får, inom sitt licensområde enligt 2 §, efter behövligt samråd med Tullverket meddela de föreskrifter som krävs för verkställighet av import- och exportregleringar. Förordning (1999:543).

Ansvarsbestämmelser

8 §  Bestämmelser om påföljd för olovlig import eller export av varor och för försök till det finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Förordning (2000:1278).

Överklagande

9 §  Bestämmelser om överklagande av beslut som licensmyndigheterna har meddelat med stöd av denna förordning finns i 4 § lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor.

Bilaga 1

Författningar som avses i 1 § andra stycket

Import
 1. Föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
 2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
 3. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen (1979:429).
Export
 1. Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 2. lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
 3. lagen (1992:1300) om krigsmateriel,
 4. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering,
 5. föreskrifter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen (1979:429). Förordning (2000:1069).

Bilaga 2

Varor för vilka Statens jordbruksverk är licensmyndighet

A. Samtliga varor i följande kapitel i Kombinerade nomenklaturen

Kap. 1 Levande djur
Kap. 2 Kött och andra ätbara djurdelar
Kap. 4 Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
Kap. 6 Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt
Kap. 7 Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
Kap. 8 Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner
Kap. 9 Kaffe, te, matte och kryddor
Kap. 10 Spannmål
Kap. 11 Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten
Kap. 17 Socker och sockerkonfektyrer
Kap. 18 Kakao och kakaoberedningar
Kap. 19 Beredningar av spannmål, mjöl, stärkelse eller mjölk; bakverk
Kap. 20 Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar
Kap. 21 Diverse ätbara beredningar
Kap. 23 Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel
Kap. 24 Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning
Kap. 31 Gödselmedel

B. Följande varor upptagna i kapitel 3, 5, 12, 15, 16, 22, 25, 28, 35 och 38 i Kombinerade nomenklaturen, nämligen

HS-nr Varuslag
0301–0307 Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur
0504 Tarmar, blåsor och magar av djur (andra än fiskar), hela eller i bitar, färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake, torkade eller rökta
ur 0506 Mjöl av ben eller kvicke
ur 0507 Mjöl av sköldpadd, horn, hovar, klövar, naglar, klor och näbbar
ur 0508 Skal av blötdjur, obearbetade eller enkelt preparerade men inte tillformade; mjöl och avfall av blötdjursskal
ur 0511 Animaliska produkter från andra djur än fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur med undantag för senor, avklipp och liknande avfall av oberedda hudar och skinn, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; döda djur av sådana slag som omfattas av kap. 1, olämpliga som livsmedel; produkter av fisk eller av kräftdjur, blötdjur eller ryggradslösa vattendjur; döda djur av sådana slag som omfattas av kap. 3, olämpliga som livsmedel
1201 Sojabönor, även sönderdelade
1202 Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade
1203 Kopra
1204 Linfrön, även sönderdelade
1205 Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
1206 Solrosfrön, även sönderdelade
1207 Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, även sönderdelade
1208 Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter, med undantag av mjöl av senapsfrön
1209 Frön, frukter och sporer av sådana slag som används som utsäde
1210 Humle, färsk eller torkad, även mald, pulveriserad eller i form av pelletar; lupulin
1212 Johannesbröd, sjögräs och andra alger, sockerbetor och sockerrör, färska, kylda, frysta eller torkade, även malda; fruktkärnor och andra vegetabiliska produkter (inbegripet orostad cikoriarot av varieteten Cichorium intybus sativum) av sådana slag som används främst som livsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
1213 Halm, agnar och skal av spannmål, oberedda, även hackade, malda, pressade eller i form av pelletar
1214 Kålrötter, foderbetor och andra foderrotfrukter, hö, lusern (alfalfa), klöver, esparsett, foderkål, lupiner, vicker och liknande djurfoder, även i form av pelletar
1501 Ister, annat grisfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503
1502 Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503
1503 Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda
1504 Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1505 Ullfett och fettartade ämnen erhållna ur ullfett (inbegripet lanolin)
1506 Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1507 Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1508 Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1509 Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1510 Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 1509
1511 Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1512 Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1513 Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1514 Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1515 Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (inbegripet jojobaolja) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
1516 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade
1517 Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516
1518 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 1516; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
1522 Degras; återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer
1601 Korv och liknande produkter av kött, slaktbiprodukter eller blod; beredningar av dessa produkter
1602 Kött, slaktbiprodukter och blod, beredda eller konserverade på annat sätt
1603 Extrakter och safter av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
1604 Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom
1605 Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur, beredda eller konserverade
2201 Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne; is och snö
2202 Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009
2203 Maltdrycker
2204 Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009
2205 Vermut och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen
2206 Andra jästa drycker, t. ex. äppelvin (cider), päronvin och mjöd
2208 Odenaturerad etylalkohol med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker
2209 Ättika
2510 Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
2814 Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
ur 2834 Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat
ur 2835 Kalium- och kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)
ur 3502 Albuminer
3505 Dextrin och annan modifierad stärkelse (t. ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse
ur 3507 Enzympreparat innehållande födoämnen
ur 3809 Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar, vägande per styck högst 1 kg netto)
3823 Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer
ur 3824 Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter
Förordning (2011:662).
Bilaga 3 Har upphävts genom förordning (2011:662).

Ändringar

Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  CELEX-nr
  392R2913
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:406) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:543) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:1069) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1278) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2011:662) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

Omfattning
upph. bil. 3; ändr. 1, 2 §§, bil. 2
CELEX-nr
31987R2658
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2016:293) om ändring i förordningen (1997:969) om import- och exportreglering

Omfattning
ändr. 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraftträder
2016-05-01