Inaktuell version

Trafikförordning (1998:1276)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2012:241
Upphäver
Vägtrafikkungörelse (1972:603)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18
Övrigt
Rättelseblad 2008:46 och 2010:714 har iakttagits.

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng.

[S2]Bestämmelser om förbud mot körning i terräng i vissa fall finns i terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594).

[S3]I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns bestämmelser om undantag från denna förordning.

[S4]Bestämmelser om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg. Förordning (2009:217).

[K1]2 §  Inom inhägnat järnvägs- eller industriområde, inhägnat tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område gäller inte följande bestämmelser:

[S2]2 kap. 1 § tredje stycket, 2 kap.2, 9 och 10 §§, 3 kap.2-4, 11, 13 och 14 §§, 3 kap. 15 § första stycket 1-8 och 15, 3 kap.16, 18, 30, 31, 33 och 35 §§, 3 kap. 47 § första stycket 1, 3 kap.49-52 §§, 3 kap. 55 § första stycket 2 och 4, 3 kap.57, 58 och 64-83 §§, 4 kap.2-7, 9, 19 och 21 §§, 6 kap.1-4 och 5 §§, samt 7 kap.1 och 5 §§.

[S3]I terräng gäller inte heller bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 § inom sådana inhägnade områden som avses i första stycket. Förordning (2004:296).

[K1]3 §  De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2001:667).

[K1]4 §  Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider och den som leder eller driver kreatur.

[S2]Bestämmelserna om gående gäller även den som

 1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande,
 2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon,
 3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller
 4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående.

[S3]Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för

 1. en rullstol, eller
 2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel. Förordning (2010:1100).

[K1]5 §  Ägaren av ett fordon är skyldig att se till att fordonet inte brukas i strid mot bestämmelserna i denna förordning eller mot bestämmelser eller förbud som har meddelats med stöd av denna förordning. När någon annan brukar fordonet gäller ägarens skyldighet endast bestämmelserna i 4 kap.3, 4, 12-14 och 18 a §§ samt sådana trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt fordons axel-, boggi- eller trippelaxeltryck eller bruttovikt. Förordning (1999:721).

[K1]6 §  Vad som i denna förordning sägs om utryckningsfordon skall även gälla fordon som används vid sådana förföljanden som avses i 5 och 10 §§ lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete och vid sådana ingripanden som avses i 9 § samma lag. Därvid skall vad som sägs om föreskrivna larmanordningar i stället avse motsvarande anordningar som fordonet är försett med.

[S2]Första stycket gäller endast om fordonet är att anse som utryckningsfordon eller motsvarande i registreringslandet. Förordning (2000:456).

Grundbestämmelser

[K2]1 §  För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

[S2]En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

[S3]En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

[S4]En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

[K2]2 §  En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.

[S2]En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.

[S3]En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar. Förordning (2007:101).

 • NJA 2008 s. 637:Fråga om betalningsansvar för parkeringsanmärkning när det vid parkeringstillfället var bestämt att den vägmarkering som legat till grund för parkeringsförbudet skulle tas bort därför att den saknade funktion. Även fråga om betydelsen av att vägmarkeringen tagits bort vid tiden för prövningen av betalningsansvaret (jfr 5 § andra stycket BrP).
 • RH 2009:13:Beviskrav och bevisvärdering, särskilt med avseende på fall med motbevisning, i brottmål (förseelse mot trafikförordningen).
 • RH 2002:2:Fråga om gärningsbeskrivningen i mål om trafikförseelse omfattat ansvarsyrkande även för förseelse som begåtts av oaktsamhet. Frågan har - bl.a. på grund av den i åtalet gjorda lagrumshänvisningen - besvarats jakande.

[K2]3 §  En trafikant ska lyda en polismans anvisning för trafiken. En anvisning som ges av en polisman gäller framför trafikreglerna och sådana anvisningar som avses i 2 §.

[S2]Detta gäller även anvisningar av en bilinspektör, en vägtransportledare, en trafiknykterhetskontrollant eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för denna eller utföra punktskattekontroll.

[S3]På svenskt territorium på den fasta förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen gäller vad som sägs i första stycket även anvisningar av en dansk polisman. Förordning (2010:373).

[K2]4 §  Behörigheten hos en polisman eller någon annan person som enligt 3 § andra stycket övervakar trafiken, ger anvisningar för denna eller utför punktskattekontroll eller hos den som enligt 4 kap. 1 § kontrollerar fordon eller förare skall tydligt framgå av klädseln eller något annat särskilt kännetecken.

Fri väg m.m. för viss trafik

[K2]5 §  En trafikant skall lämna fri väg för

 1. utryckningsfordon som avger signal med föreskriven larmanordning, och
 2. järnvägståg eller spårvagn om inte spårvagnsföraren har väjningsplikt som utmärks genom vägmärke.

[S2]Förare som skall lämna fri väg skall stanna om det är nödvändigt.

[K2]6 §  En trafikant får inte bryta eller på annat sätt hindra en militärkolonn, en kolonn av fordon som tillhör den kommunala organisationen för räddningstjänst, en grupp av barn under ledares uppsikt, ett begravningsfölje eller någon annan procession. Förordning (2003:818).

Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

[K2]7 §  En trafikant som har för avsikt att korsa en järnväg eller spårväg skall vara särskilt försiktig och vara uppmärksam på om något tåg eller någon spårvagn närmar sig. Förare av fordon skall anpassa hastigheten så att fordonet kan stannas före korsningen. Korsningen skall passeras utan onödigt dröjsmål.

[S2]En trafikant får inte färdas in i en korsning med järnväg eller spårväg

 1. om ett tåg eller en spårvagn närmar sig,
 2. när en ljussignal visar rött sken, en ljudsignal ljuder eller en bom fälls, är fälld eller reses, eller
 3. om det finns risk för att trafikanten måste stanna i korsningen.

[S3]En trafikant som inte får färdas in i en korsning med järnväg eller spårväg skall stanna på betryggande avstånd från korsningen och före signaler eller bommar.

Åligganden vid trafikolyckor

[K2]8 §  En trafikant som med eller utan egen skuld haft del i en trafikolycka skall stanna kvar på platsen. I mån av förmåga skall trafikanten hjälpa skadade och medverka till de åtgärder som olyckan skäligen föranleder. På begäran av någon annan som haft del i olyckan eller vars egendom skadats vid olyckan skall trafikanten uppge namn och adress samt lämna upplysningar om händelsen.

[S2]Om egendom har skadats och ingen är närvarande som kan ta emot uppgifter och upplysningar, skall trafikanten snarast möjligt underrätta den som lidit skada eller polis. I det senare fallet skall polisen underrätta den som lidit skada, om denne är känd eller lätt kan spåras. Har någon person skadats och är skadan inte obetydlig, skall trafikanten snarast möjligt underrätta polis.

[S3]Om ett fordon efter en trafikolycka är placerat så att det kan vara till fara eller hinder för trafiken skall trafikanten se till att det omedelbart flyttas till en

Ändringar

Trafikförordning (1998:1276)

Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap 13, 17, 39, 48 §§, 4 kap 11, 20 §§, 10 kap 1, 6, 10, 12, 13, 14 §§, 13 kap 3, 5 §§, 14 kap 3, 5, 12 §§

Förordning (1999:547) om ändring i förordningen (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap 14 § i 1999:240

Förordning (1999:719) om ändring i förordningen (1999:240) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap 13 § i 1999:240

Förordning (1999:721) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 14 kap 4, 11 §§; ny 4 kap 18 a §
CELEX-nr
398L0034

Förordning (1999:835) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 18 a §, 10 kap 3, 4, 5 §§, 11 kap 1 §, 13 kap 3, 4 §§, 14 kap 3 §
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:289) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 17, 18 a §§, 11 kap 5 §, 12 kap 1 §, 13 kap 3, 10 §§, bil. 1
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:456) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 2 kap 3 §, 14 kap 3 §; ny 1 kap 6 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:869) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap 68, 77 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:357) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:667) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap 3, 4 §§, 3 kap 78 §, 4 kap 18 a §, 13 kap 10 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:753) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap 6, 21, 51, 79 §§, 4 kap 6, 9, 10 §§, 8 kap 1 §, 11 kap 2, 5 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3 §
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2002:943) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 2 kap 3 §, 4 kap 18 a §, 5 kap 1, 2, 4, 5 §§, 10 kap 1 §, 11 kap 3 §, 12 kap 1 §, 13 kap 3 §, 14 kap 3 §, rubr. till 5 kap; ny 4 kap 15 a §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:818) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 6 §, 11 kap 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:285) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 17 §, 10 kap 1 §, 13 kap 3, 5 §§, 14 kap 3 §; nya 4 kap 17 a, 17 b §§
CELEX-nr
32002L0007
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:296) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 5 §§; nya 6 kap 4 a §, 14 kap 6 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:532) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:718) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 15 §
CELEX-nr
32002L0007
Ikraftträder
2004-11-01

Förordning (2004:1070) om ändring i förordningen (1998:1276)

Omfattning
ny 10 kap 15 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1171) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 2 kap 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:71) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap 84 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:271) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap 5 §, 14 kap 14 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:518) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. p 9 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:519) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ny 11 kap 9 §
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2005:949) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 6, 10 §§, 11 kap 2 §, 14 kap 5 §; nya 11 kap 1 a, 1 b, 4 a, 5 a §§, 14 kap 8 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:21) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 13 kap 3 §; ny 4 kap 15 b §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1027) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 11 kap 1 a, 4, 5, 6 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1064) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 14 kap 12 §
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2006:1208) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 10 §, 10 kap 1, 2, 13 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 5, 8, 8 a §§; nya 4 kap 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 22, 23, 24 §§, 11 kap 1 c §, rubr. närmast före 4 kap 22 §
CELEX-nr
32005L0055
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1573) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 12, 13 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:101) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 9, 11, 12, 21, 48, 49, 53, 54, 55, 58, 76 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1, 2, 3, 8, 12, 13 §§, 11 kap 1, 1 a, 5 §§, 13 kap 3 §, 14 kap 3, 6, 14 §§, 15 kap 2 §, rubr. till 8 kap; nya 3 kap 49 a §, 8 kap 2 §, 10 kap 13 a §
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
upph. 19 kap 11 §; ändr. 10 kap 12 §, 13 kap 3, 8 §§, 14 kap 14 §; ny 10 kap 12 a §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2007:447) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap 44, 49 a, 53, 54 §§, 10 kap 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:882) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 18 a §
Ikraftträder
2007-12-01

Förordning (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap 17, 76 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 1, 13, 13 a §§, 13 kap 7 §, 14 kap 8 §
Ikraftträder
2008-05-02

Förordning (2008:190) om ändring i förordningen (2008:46) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. ikrafttr. till 2008:46

Förordning (2008:384) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap 13 §
Ikraftträder
2008-06-18

Förordning (2008:385) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap 13 §
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:551) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap 15, 16, 17 b §§, 13 kap 5; ny 4 kap 17 c §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:764) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. p 9 ikrafttr.- och övergångsbest.

Förordning (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2007:235

Förordning (2008:902) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 13 kap 5 §
Ikraftträder
2008-12-01

Förordning (2008:1109) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap 76 §, 4 kap 6, 10 a, 10 d, 12, 13, 15, 16, 17 a, 17 b, 17 c, 18 a, 20 §§, 9 kap 1 §, 10 kap 5, 11, 12, 13 a §§, 11 kap 4 §, 13 kap 1, 2, 3, 7, 9 §§, 14 kap 13, 14 §§, 15 kap 1 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:1179) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap 12 a §, 14 kap 14 § i 2007:235

Förordning (2009:206) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 13 kap. 3 §
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2009:960) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap. 68, 69, 76 §§
CELEX-nr
32008L0089
Ikraftträder
2009-10-15

Förordning (2009:985) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 18 a §, 10 kap. 2 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2009-11-15

Förordning (2010:144) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap. 17 §, 4 kap. 11 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 12 §, 13 kap. 1, 2 §§, 15 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:221) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-05-01

Förordning (2010:373) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:714) om ändring i förordningen (2008:768) om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2008:768
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2010:1100) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2010:1596) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 13 kap. 10 §; ny 13 kap. 11 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:2037) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap. 54, 57 §§, 4 kap. 14 §, 8 kap. 2 §, 10 kap. 1 §; ny 10 kap. 9 a §
Ikraftträder
2011-02-15

Förordning (2011:178) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
upph. 11 kap.; ändr. 12 kap. 1 §, 13 kap. 3 §; nytt 11 kap.
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:350) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 22 §
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:435) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 11 kap. 9 §
Ikraftträder
2011-05-15

Förordning (2011:912) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:1220) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 §; nya 3 kap. 83 a, 83 b, 83 c, 83 d, 83 e §§, rubr. närmast före 83 a §
CELEX-nr
32008L0068
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:15) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 14 kap. 3 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:49) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 14 kap. 14 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:241) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 14 kap. 5 §
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:535) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 12 §, 11 kap. 10 §
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2012:553) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 14 §, 14 kap. 4, 11 §§
Ikraftträder
2012-09-04

Förordning (2012:601) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
upph. 10 kap. 12 a §
Ikraftträder
2012-11-01

Förordning (2012:705) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 18 a §, 13 kap. 3 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:76) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 22, 23, 24 §§
CELEX-nr
32009R0595
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:779) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 14 kap. 3, 6 §§; ny 4 kap. 10 e §
Ikraftträder
2013-12-01

Förordning (2013:819) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 20 §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:44) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 13 kap. 10 §; ny 13 kap. 10 a §
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1035) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap. 6, 12, 21, 40, 41, 53, 60, 61, 62, 63 §§, 6 kap. 6 §, 10 kap. 1 §; ny 3 kap. 61 a §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:1044) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ny 3 kap. 12 a §
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2014:1265) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 2 kap. 8, 9 §§, 10 kap. 5, 14 §§, 11 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 1, 3, 7 §§, 15 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1367) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 13 kap. 8 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:34) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 11 kap. 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:40) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 13 kap. 3 §
Ikraftträder
2015-03-15

Förordning (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2015:240) om ändring i förordningen (2015:217) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. bil. 1 i 2015:217

Förordning (2015:929) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap. 70, 71 §§, 4 kap. 9, 20 §§, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3, 8 §§; ny 6 kap. 4 b §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:333) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 12 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:1215) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 13 kap. 7 §
Ikraftträder
2017-05-20

Förordning (2017:86) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 11 kap. 7, 10 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:510) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:610) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 14, 17 §§, 13 kap. 7 §, bil. 1, 2
Ikraftträder
2017-07-15

Förordning (2017:921) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 48, 49 a, 52, 53, 54 §§, 4 kap. 10 d, 20 §§, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1, 14 §§, 11 kap. 1, 5, 7 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. 14 §, 15 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2017:1284) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 10 e §; nya 4 kap. 17 d §, 13 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-02-01

Förordning (2018:88) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ny 11 kap. 10 a §
Ikraftträder
2018-03-12

Förordning (2018:102) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 11, 12, 13, 14 §§, bil. 1; ny bil. 4
Ikraftträder
2018-04-01

Förordning (2018:256) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:1299) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1547) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 18 a §, 13 kap. 3 §
Ikraftträder
2019-06-01

Förordning (2018:1559) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-10-15

Förordning (2018:1562) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
nuvarande 4 kap. 22 § ska betecknas 4 kap. 22 a §; ändr. den nya 4 kap. 22 a §, 4 kap. 23, 24 §§, 10 kap. 3, 13 a §§, 11 kap. 4 §, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3 §; nya 4 kap. 22, 22 b, 22 c, 22 d §§, 24 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2018:1563) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 22 b §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2019:119) om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Omfattning
ändr. 4 kap. 17 a, 20 §§
Ikraftträder
2019-05-01