Upphävd författning

Renhållningsförordning (1998:902)

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:902 i lydelse enligt SFS 2001:745
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Renhållningsförordning (1990:984)
Dumpningskungörelse (1971:1156)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2001:514 har iakttagits.

Definitioner

1 §  Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över avfall som hör till kategorierna finns som bilaga 2 till denna förordning.

2 §  Med insamling av avfall avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport.

[S2]Med återvinning av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 3 till denna förordning.

[S3]Med bortskaffande av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning.

3 §  Med deponering avses ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi.

[S2]Med deponi avses en upplagsplats för avfall.

[S3]Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall

 1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,
 2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller
 3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.

4 §  Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning produkter, utrustning och material enligt vad som framgår av 21-23 §§.

5 §  Med brännbart avfall avses i denna förordning sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat.

[S2]Med organiskt avfall avses i denna förordning sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall.

Undantag

5 a §  Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2001:619).

Den kommunala renhållningsskyldigheten

6 §  Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall.

7 §  Om det behövs av hälso- eller miljöskäl får kommunfullmäktige i fråga om annat avfall än hushållsavfall meddela föreskrifter om

 1. att avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg,
 2. att kommunen skall se till att avfall återvinns eller bortskaffas.

[S2]Från och med den 1 januari 2000 gäller första stycket endast farligt avfall som inte är hushållsavfall.

[S3]Första stycket gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar.

8 §  Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får för särskilda fall medge dispens från vad som med stöd av 7 § har föreskrivits i fråga om att transportera bort avfall.

9 §  Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall transporteras bort genom kommunens försorg.

[S2]Avfall som avses i första stycket skall förvaras skilt från annat avfall, så att det kan omhändertas särskilt.

10 §  Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Vad som nu har sagts gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel.

[S2]I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.

[S3]I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn. Förordning (2000:1173).

Kommunal renhållningsordning

11 §  Varje kommun skall besluta om renhållningsordning enligt 15 kap. 11 § miljöbalken.

12 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter enligt 15 kap. 11 § andra stycket miljöbalken om innehållet i en avfallsplan.

12 a §  I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall. Förordning (1999:191).

13 §  Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.

[S2]Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfalls- planerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Naturvårdsverket.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen skall utformas.

14 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.

15 §  Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Allmänna bestämmelser om hantering av avfall

16 §  Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.

[S2]Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras.

17 §  Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall som skall transporteras bort, skall lämna avfallet till den som enligt denna förordning eller bestämmelser som meddelats med stöd av förordningen har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt.

18 §  Kommunfullmäktige får föreskriva om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas.

19 §  Kommunfullmäktige får föreskriva att vissa slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av avfall föreskriva de ytterligare åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl.

20 §  Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar. Bestämmelsen i 18 § gäller inte heller i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar. Förordning (2000:1173).

Hantering och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

21 §  Med elektriska och elektroniska produkter avses

 1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
 2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
 3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.

22 §  Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi.

[S2]Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även material som används för kylning, värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta produkten skall anses som elektriska eller elektroniska produkter.

23 §  Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

24 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter kan ske på ett från hälso- och miljösynpunkt lämpligt sätt.

25 §  Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får deponeras, förbrännas eller fragmenteras endast om

 1. de elektriska eller elektroniska produkterna förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 24 §, och
 2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

[S2]Certifieringen skall avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 §.

[S3]Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från kravet på certifiering. Förordning (2001:13).

Bortskaffande av brännbart och organiskt avfall

26 §  Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.

[S2]Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall.

[S3]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket. Förordning (2001:745).

27 §  Bestämmelser med förbud mot att deponera organiskt avfall och utsorterat brännbart avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Förordning (2001:514).

28 § har upphävts genom förordning (2001:514).

Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall

29 §  Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.

[S2]Tillstånd krävs dock inte för transport av avfall för återanvändning.

[S3]I fråga om tillstånd att transportera farligt avfall gäller i stället bestämmelserna i förordningen (1996:971) om farligt avfall. Förordning (2000:746).

30 §  Frågor om tillstånd enligt 29 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd enligt 29 § av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

31 §  Tillstånd som anges i 29 § får beviljas endast sådana transportörer som visar att de har personella, tekniska och ekonomiska resurser för att på ett riktigt sätt kunna hantera avfallet.

32 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 29 §.

33 §  Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett tillstånd.

34 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att en anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 29 §. Med anmälningsplikt avses en skyldighet för transportören att till länsstyrelsen anmäla sin verksamhet. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

35 §  Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande eller återvinning av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.

[S2]Anmälningsplikt enligt första stycket gäller dock inte den som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§ denna förordning eller enligt 9 kap.miljöbalken. Anmälningsplikten gäller inte heller den som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 34 § denna förordning, har undantagits från anmälningsplikt

Skyldighet att lämna uppgifter om avfall och avfallshantering

36 §  Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall samt den som yrkesmässigt omhändertar sådant avfall, skall, om avfallet lämnas till avfallsförbränningsanläggning eller för deponering, lämna uppgift om

 1. avfallets art, sammansättning och mängd,
 2. varifrån avfallet kommer, och
 3. var avfallet lämnas.

[S2]Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller även den som yrkesmässigt transporterar annat avfall än hushållsavfall och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§.

[S3]Uppgifterna skall lämnas till den kommunala nämnd som är tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

Bemyndigande att meddela föreskrifter för försvaret

37 §  Generalläkaren får efter samråd med Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap.miljöbalken i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

Dumpning

38 §  Frågor om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken prövas av Naturvårdsverket efter samråd med Fiskeriverket. En sådan dispens skall avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

39 §  Föreskrifter angående ansökan om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket.

40 §  Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av 15 kap.31- 33 §§miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen. Förordning (1999:559).

Föreskrifters tillämplighet

41 §  Föreskrifter som har meddelats med stöd av 6, 7, 18 och 19 §§ gäller inte avfall som omfattas av motsvarande föreskrifter som meddelats med stöd av 10 §.

Tillsyn och avgifter

42 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Överklagande

43 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

44 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Bilaga 1

AVFALLSKATEGORIER
Q 1 Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras närmare nedan.
Q 2 Produkter som inte uppfyller uppställda krav.
Q 3 Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.
Q 4 Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen.
Q 5 Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare).
Q 6 Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända katalysatorer).
Q 7 Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda (t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter).
Q 8 Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg, destillationsåterstoder).
Q 9 Restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter).
Q 10 Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor (t.ex. svarv- och frässpån).
Q 11 Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror (t.ex. gruvslagg, slopoljor).
Q 12 Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja förorenad av PCB).
Q 13 Varje material, ämne eller produkt vars användning har förbjudits i lag eller andra föreskrifter.
Q 14 Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet).
Q 15 Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som resultat av marksanering.
Q 16 Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT BILAGA 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
01 00 00Avfall från prospektering, brytning, bearbetning och vidare behandling av mineral
02 00 00Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk, trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt från bearbetning och beredning av livsmedel
03 00 00Avfall från träförädling och tillverkning av papper, papp, pappersmassa, plattor och möbler
04 00 00Avfall från läder- och textilindustri
05 00 00Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys
06 00 00Avfall från oorganisk-kemiska processer
07 00 00Avfall från organisk-kemiska processer
08 00 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim, fogmassa och tryckfärg
09 00 00Avfall från fotografisk industri
10 00 00Oorganiskt avfall från termiska processer
11 00 00Oorganiskt avfall som innehåller metaller från metallbehandling och metallisering av metaller samt från hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller
12 00 00Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
13 00 00Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 00 00 och
12 00 00)
14 00 00Avfall bestående av organiska ämnen använda som lösningsmedel (utom 07 00 00 och 08 00 00)
15 00 00Förpackningar, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial, skyddskläder o.d.
16 00 00Avfall som inte specificeras på annat sätt i katalogen
17 00 00Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen)
18 00 00Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
19 00 00Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa avloppsreningsverk och vattenverk
20 00 00Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall, även separat insamlade fraktioner
01 00 00AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, BRYTNING, BEARBETNING OCH VIDARE BEHANDLING AV MINERAL
01 01 00Avfall från mineralbrytning
01 01 01Avfall från brytning av metallhaltig mineral
01 01 02Avfall från brytning av icke-metallhaltig mineral
01 02 00Avfall från behandling av mineral
01 02 01Avfall från anrikning av metallhaltig mineral
01 02 02Avfall från anrikning av icke-metallhaltig mineral
01 03 00Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltig mineral
01 03 01Fast och flytande gruvavfall
01 03 02Stoft- och partikelformat avfall
01 03 03Rödslam från aluminiumoxidproduktion
01 03 99Annat avfall
01 04 00Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling av ickemetallhaltig mineral
01 04 01Kasserat grus och krossat bergartsmaterial
01 04 02Kasserad sand och lera
01 04 03Stoft- och partikelformat avfall
01 04 04Avfall från tillverkning av pottaska och stensalt
01 04 05Avfall från tvättning och rensning av mineral
01 04 06Avfall från stenhuggning och stensågning
01 04 99Annat avfall
01 05 00Borrslam och annat borravfall
01 05 01Oljehaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 02Barythaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 03Kloridhaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 04Avfall från borrning efter sötvatten
01 05 99Annat avfall
02 00 00AVFALL FRÅN RÅVARUPRODUKTION INOM JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, JAKT, FISKE OCH VATTENBRUK SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL
02 01 00Avfall från råvaruproduktion
02 01 01Avfall från tvättning och rengöring
02 01 02Animaliska vävnadsdelar
02 01 03Växtdelar
02 01 04Plastavfall (utom förpackningar)
02 01 05Avfall som innehåller jordbrukskemikalier
02 01 06Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel (även använd halm) samt flytande avfall som uppsamlats separat och behandlats utanför produktionsstället
02 01 07Skogsbruksavfall
02 01 99Annat avfall
02 02 00Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt ursprung
02 02 01Slam från tvättning och rengöring
02 02 02Animaliska vävnadsdelar
02 02 03Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 02 04Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 02 99Annat avfall
02 03 00Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe, tobak och konserver
02 03 01Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering
02 03 02Konserveringsmedelsavfall
02 03 03Avfall från vätskeextraktion
02 03 04Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 03 05Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 03 99Annat avfall
02 04 00Avfall från sockertillverkning
02 04 01Jord från rengöring och tvättning av betor
02 04 02Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav
02 04 03Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 04 99Annat avfall
02 05 00Avfall från tillverkning av mejeriprodukter
02 05 01Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 05 02Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 05 99Annat avfall
02 06 00Avfall från bagerier och konfektyrfabriker
02 06 01Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 06 02Konserveringsmedelsavfall
02 06 03Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 06 99Annat avfall
02 07 00Avfall från produktion av alkoholdrycker och alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)
02 07 01Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk sönderdelning av råvaror
02 07 02Avfall från spritdestillation
02 07 03Avfall från kemisk behandling
02 07 04Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning
02 07 05Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 07 99Annat avfall
03 00 00AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PAPPER, PAPP, PAPPERSMASSA, PLATTOR OCH MÖBLER
03 01 00Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler
03 01 01Bark- och korkavfall
03 01 02Sågspån
03 01 03Spån, spill, timmer, spånskivor eller fanér som förstörts
03 01 99Annat avfall
03 02 00Avfall från träskyddsbehandling
03 02 01Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel
03 02 02Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar
03 02 03Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar
03 02 04Oorganiska träskyddsmedel
03 03 00Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp
03 03 01Bark
03 03 02Sodaslam och grönlutslam (från behandling med svartlut)
03 03 03Slam från blekning med hypoklorit och klorgas
03 03 04Slam från andra blekningsprocesser
03 03 05Slam från avsvärtning av returpapper
03 03 06Fiber- och pappersslam
03 03 07Kasserat material från pappers- och pappåtervinning
03 03 99Annat avfall
04 00 00AVFALL FRÅN LÄDEROCH TEXTILINDUSTRI
04 01 00Avfall från läderindustri
04 01 01Avfall från skrapning och spaltning med kalk
04 01 02Avfall från kalkbehandling
04 01 03Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas
04 01 04Kromhaltiga garvmedel
04 01 05Kromfria garvmedel
04 01 06Slam som innehåller krom
04 01 07Slam som inte innehåller krom
04 01 08Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller krom
04 01 09Avfall från beredning och efterbehandling
04 01 99Annat avfall
04 02 00Avfall från textilindustri
04 02 01Oförädlade textilfibrer och andra naturfibrer, huvudsakligen från växtriket
04 02 02Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket
04 02 03Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på konstmaterial eller syntetiska material
04 02 04Oförädlade blandade textilfibrer som inte spunnits eller vävts
04 02 05Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från växtriket
04 02 06Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket
04 02 07Förädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på konstmaterial eller syntetiska material
04 02 08Förädlade blandade textilfibrer
04 02 09Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer)
04 02 10Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)
04 02 11Halogenerat avfall från appretering och efterbehandling
04 02 12Icke-halogenerat avfall från appretering och efterbehandling
04 02 13Färgämnen och pigment
04 02 99Annat avfall
05 00 00AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH KOLPYROLYS
05 01 00Oljeslam och fast oljeavfall
05 01 01Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
05 01 02Slam från avsaltning
05 01 03Bottenslam från tankar
05 01 04Surt alkylslam
05 01 05Oljespill
05 01 06Slam från underhåll av anläggning och utrustning
05 01 07Sur tjära
05 01 08Andra former av tjära
05 01 99Annat avfall
05 02 00Icke-oljehaltigt slam och fast avfall
05 02 01Slam från matarvatten
05 02 02Avfall från kyltorn
05 02 99Annat avfall
05 03 00Förbrukade katalysatorer
05 03 01Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
05 03 02Andra förbrukade katalysatorer
05 04 00Förbrukad filterlera
05 04 01Förbrukad filterlera
05 05 00Avfall från oljeavsvavling
05 05 01Svavelhaltigt avfall
05 05 99Annat avfall
05 06 00Avfall från kolpyrolys
05 06 01Sur tjära
05 06 02Asfalt
05 06 03Andra former av tjära
05 06 04Avfall från kyltorn
05 06 99Annat avfall
05 07 00Avfall från naturgasrening
05 07 01Kvicksilverhaltigt slam
05 07 02Svavelhaltigt avfall
05 07 99Annat avfall
05 08 00Avfall från oljeregenerering
05 08 01Använd filterlera
05 08 02Sur tjära
05 08 03Andra former av tjära
05 08 04Vattenfasen från oljeregenerering
05 08 99Annat avfall
06 00 00AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER
06 01 00Avfall som utgörs av sura lösningar
06 01 01Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02Saltsyra
06 01 03Fluorvätesyra
06 01 04Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 99Annat avfall
06 02 00Avfall som utgörs av alkaliska lösningar
06 02 01Kalciumhydroxid
06 02 02Natriumkarbonat
06 02 03Ammoniak
06 02 99Annat avfall
06 03 00Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter
06 03 01Karbonater (utom 02 04 02 och 19 10 03)
06 03 02Saltlösningar som innehåller sulfater, sulfiter och sulfider
06 03 03 och sulfiderSalter i fast form som innehåller sulfater, sulfiter
06 03 04Saltlösningar som innehåller klorider, fluorider och halogenider
06 03 05Salter i fast form som innehåller klorider, fluorider och andra halogenhaltiga salter i fast form
06 03 06Saltlösningar som innehåller fosfater och besläktade salter i fast form
06 03 07Fosfater och besläktade salter i fast form
06 03 08Saltlösningar som innehåller nitrater och besläktade föreningar
06 03 09Salter i fast form som innehåller nitriter (nitrometallföreningar)
06 03 10Salter i fast form som innehåller ammonium
06 03 11Salter och saltlösningar som innehåller cyanider
06 03 12Salter och saltlösningar som innehåller organiska föreningar
06 03 99Annat avfall
06 04 00Metallhaltigt avfall
06 04 01Metalloxider
06 04 02Metallsalter (utom 06 03 00)
06 04 03Arsenikhaltigt avfall
06 04 04Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05Avfall som innehåller andra tungmetaller
06 04 99Annat avfall
06 05 00Avfall från avloppsbehandling vid produktionsstället
06 05 01Slam från avloppsbehandling
06 06 00Avfall från kemiska processer där svavelföreningar ingår (produktion och omvandling) samt från avsvavlingsprocesser
06 06 01Svavelhaltigt avfall
06 06 99Annat avfall
06 07 00Avfall från kemiska processer där halogenföreningar ingår
06 07 01Asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02Aktivt kol från klorproduktion
06 07 99Annat avfall
06 08 00Avfall från produktion av kisel och kiselderivat
06 08 01Avfall från produktion av kisel och kiselderivat
06 09 00Avfall från kemiska processer där fosfor ingår
06 09 01Fosfatgips
06 09 02Fosforslagg
06 09 99Annat avfall
06 10 00Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt avfall från tillverkning av gödningsmedel
06 10 01Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt avfall från tillverkning av gödningsmedel
06 11 00Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel
06 11 01Gips från tillverkning av titanoxid
06 11 99Annat avfall
06 12 00Avfall från tillverkning, användning och regenerering av katalysatorer
06 12 01Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
06 12 02Andra förbrukade katalysatorer
06 13 00Avfall från andra oorganiska kemiska processer
06 13 01Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel
06 13 02Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
06 13 03Kimrök
06 13 99Annat avfall
07 00 00AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
07 01 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska baskemikalier
07 01 01Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 01 02Slam från avloppsrening vid produktionsstället
07 01 03Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 01 05Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 01 06Andra förbrukade katalysatorer
07 01 07Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08Andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 01 10Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 01 99Annat avfall
07 02 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer
07 02 01Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 02 02Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 02 03Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 02 05Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 02 06Andra förbrukade katalysatorer
07 02 07Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08Andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 02 10Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 02 99Annat avfall
07 03 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen och pigment (utom 06 11 00)
07 03 01Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 03 02Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 03 03Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 03 05Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 03 06Andra förbrukade katalysatorer
07 03 07Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08Andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 03 10Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 03 99Annat avfall
07 04 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska bekämpningsmedel (utom 02 01 05)
07 04 01Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 04 02Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 04 03Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 04 05Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 04 06Andra förbrukade katalysatorer
07 04 07Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08Andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 04 10Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 04 99Annat avfall
07 05 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska produkter
07 05 01Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 05 02Slam från avloppsrening vid produktionsstället
07 05 03Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 05 05Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 05 06Andra förbrukade katalysatorer
07 05 07Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08Andra destillations- och reaktionsrester
07 05 09Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 05 10Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 05 99Annat avfall
07 06 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 06 01Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 06 02Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 06 03Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 06 05Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 06 06Andra förbrukade katalysatorer
07 06 07Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08Andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 06 10Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 06 99Annat avfall
07 07 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av finkemikalier och kemiska produkter
07 07 01Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 07 02Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 07 03Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 04Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar
07 07 05Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 07 06Andra förbrukade katalysatorer
07 07 07Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08Andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 07 10Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 07 99Annat avfall
08 00 00AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK,PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 00Avfall från tillverkning, formulering distribution och användning av färg och lack
08 01 01Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 01 02Färg- och lackavfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
08 01 03Avfall från vattenbaserade färger och lacker
08 01 04Pulverfärg
08 01 05Torkad färg och torkat lack
08 01 06Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning
08 01 07Slam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel från färg- och lackborttagning
08 01 08Vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack
08 01 09Avfall från färg- och lackborttagning (utom 08 01 05 och 08 01 06)
08 01 10Vattenlösningar som innehåller färg eller lack
08 01 99Annat avfall
08 02 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)
08 02 01Pulverbeläggningsmaterial
08 02 02Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material
08 02 03Vattensuspensioner som innehåller keramiska material
08 02 99Annat avfall
08 03 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg
08 03 01Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 03 02Tryckfärgsavfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
08 03 03Avfall från vattenbaserad tryckfärg
08 03 04Torkad tryckfärg
08 03 05Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 03 06Tryckfärgsslam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
08 03 07Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller tryckfärg
08 03 09Kasserad toner (även kassetter)
08 03 99Annat avfall
08 04 00Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel)
08 04 01Lim och fogmassa som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 04 02Lim och fogmassa som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
08 04 03Vattenbaserat lim eller vattenbaserad fogmassa
08 04 04Torkat lim och torkad fogmassa
08 04 05Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade lösningsmedel
08 04 06Lim- och fogmasseslam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
08 04 07Vattenhaltigt slam som innehåller lim och fogmassa
08 04 08Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller lim och fogmassa
08 04 99Annat avfall
09 00 00AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI
09 01 00Avfall från fotografisk industri
09 01 01Vattenbaserad framkallare och aktivator
09 01 02Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar
09 01 03Lösningsmedelsbaserad framkallare
09 01 04Fixerbad
09 01 05Blekbad och blekfixerbad
09 01 06Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt avfall vid produktionsstället
09 01 07Fotografisk film och fotopapper som innehåller silver eller silverföreningar
09 01 08Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller silver eller silverföreningar
09 01 09Engångskameror med batterier
09 01 10Engångskameror utan batterier
09 01 99Annat avfall
10 00 00OORGANISKT AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER
10 01 00Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar (utom 19 00 00)
10 01 01Bottenaska
10 01 02Flygaska från kolförbränning
10 01 03Flygaska från torvförbränning
10 01 04Flygaska från oljeförbränning
10 01 05Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från rökgasavsvavling
10 01 06Annat fast avfall från rökgasrening
10 01 07Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från rökgasavsvavling
10 01 08Annat slam från rökgasrening
10 01 09Svavelsyra
10 01 10Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening
10 01 11Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor
10 01 12Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 01 99Annat avfall
10 02 00Avfall från järn- och stålindustri
10 02 01Avfall från slaggbehandling
10 02 02Obehandlat slagg
10 02 03Fast avfall från rökgasrening
10 02 04Slam från rökgasrening
10 02 05Annat slam
10 02 06Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 02 99Annat avfall
10 03 00Avfall från aluminiumsmältverk
10 03 01Tjära och annat kolhaltigt avfall från anodtillverkning
10 03 02Anodrester
10 03 03Avskummat material
10 03 04Slagg från primär smältning/vitt slagg
10 03 05Aluminiumstoft
10 03 06Använda kolstavar och eldfasta material från elektrolys
10 03 07Förbrukad behållarinfodring
10 03 08Saltslagg från sekundär smältning
10 03 09Svart slagg från sekundär smältning
10 03 10Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg
10 03 11Stoft från rökgasrening
10 03 12Annat partikelformat material och stoft (även stoft från kulkvarnar)
10 03 13Fast avfall från rökgasrening
10 03 14Slam från rökgasrening
10 03 99Annat avfall
10 04 00Avfall från blysmältverk
10 04 01Slagg (från första och andra smältningen)
10 04 02Slagg och avskummat material (första och andra smältningen)
10 04 03Kalciumarsenat
10 04 04Stoft från rökgasrening
10 04 05Annat partikelformat material och stoft
10 04 06Fast avfall från rökgasrening
10 04 07Slam från rökgasrening
10 04 08Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 04 99Annat avfall
10 05 00Avfall från zinksmältverk
10 05 01Slagg (första och andra smältningen)
10 05 02Slagg och avskummat material (första och andra smältningen)
10 05 03Stoft från rökgasrening
10 05 04Annat partikelformat material och stoft
10 05 05Fast avfall från rökgasrening
10 05 06Slam från rökgasrening
10 05 07Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 05 99Annat avfall
10 06 00Avfall från kopparsmältverk
10 06 01Slagg (första och andra smältningen)
10 06 02Slagg och avskummat material (första och andra smältningen)
10 06 03Stoft från rökgasrening
10 06 04Annat partikelformat material och stoft
10 06 05Avfall från elektrolytisk raffinering
10 06 06Fast avfall från rökgasrening
10 06 07Slam från rökgasrening
10 06 08Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 06 99Annat avfall
10 07 00Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk
10 07 01Slagg (första och andra smältningen)
10 07 02Slagg och avskummat material (första och andra smältningen)
10 07 03Fast avfall från rökgasrening
10 07 04Annat partikelformat material och stoft
10 07 05Slam från rökgasrening
10 07 06Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 07 99Annat avfall
10 08 00Avfall från andra metallsmältverk än järnverk
10 08 01Slagg (första och andra smältningen)
10 08 02Slagg och avskummat material (första och andra smältningen)
10 08 03Stoft från rökgasrening
10 08 04Annat partikelformat material och stoft
10 08 05Fast avfall från rökgasrening
10 08 06Slam från rökgasrening
10 08 07Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 08 99Annat avfall
10 09 00Avfall från järngjuterier
10 09 01Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel
10 09 02Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel
10 09 03Ugnsslagg
10 09 04Ugnsstoft
10 09 99Annat avfall
10 10 00Avfall från metallgjuterier
10 10 01Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel
10 10 02Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller organiska bindemedel
10 10 03Ugnsslagg
10 10 04Ugnsstoft
10 10 99Annat avfall
10 11 00Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter
10 11 01Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 11 02Avfallsglas
10 11 03Glasfiberavfall
10 11 04Stoft från rökgasrening
10 11 05Annat partikelformat material och stoft
10 11 06Fast avfall från rökgasrening
10 11 07Slam från rökgasrening
10 11 08Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 11 99Annat avfall
10 12 00Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial
10 12 01Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 12 02Stoft från rökgasrening
10 12 03Annat partikelformat material och stoft
10 12 04Fast avfall från rökgasrening
10 12 05Slam från rökgasrening
10 12 06Kasserade formar
10 12 07Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 12 99Annat avfall
10 13 00Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa
10 13 01Avfall från råvarublandningar som inte behandlats termiskt
10 13 02Avfall från tillverkning av asbestcement
10 13 03Andra cementbaserade kompositmaterial
10 13 04Avfall från bränning och släckning av kalk
10 13 05Fast avfall från rökgasrening
10 13 06Annat partikelformat material och stoft
10 13 07Slam från rökgasrening
10 13 08Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 13 99Annat avfall
11 00 00OORGANISKT AVFALL SOM INNEHÅLLER METALLER FRÅN METALLBEHANDLING OCH METALLISERING AV METALLER SAMT FRÅN HYDROMETALLURGISKA PROCESSER,EXKLUSIVE JÄRNMETALLER
11 01 00Flytande avfall och slam från metallbehandling och metallisering av metaller (t.ex. galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering och alkalisk avfettning)
11 01 01Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som innehåller andra tungmetaller än krom
11 01 02Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller andra tungmetaller
11 01 03Cyanidfritt avfall som innehåller krom
11 01 04Cyanidfritt avfall som inte innehåller krom
11 01 05Sura betbad
11 01 06Syror
11 01 07Alkalier
11 01 08Fosfateringsbad
11 02 00Avfall och slam från hydrometallurgiska processer där järn inte ingår
11 02 01Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska processer
11 02 02Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer (även jarosit, göthrit)
11 02 03Avfall från tillverkning av anoder för hydroelektrolytiska processer
11 02 99Annat slam
11 03 00Slam och fast avfall från härdning
11 03 01Cyanidhaltigt avfall
11 03 99Annat avfall
11 04 00Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller
11 04 01Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller
12 00 00AVFALL FRÅN FORMNING OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV METALLER OCH PLASTER
12 01 00Avfall från formning (smidning, svetsning, pressning, dragning, svarvning, skärning, filning)
12 01 01Fil- och svarvspån av järnmetall
12 01 02Andra järnpartiklar
12 01 03Fil- och svarvspån av andra metaller än järn
12 01 04Partiklar av andra metaller än järn
12 01 05Plastpartiklar
12 01 06Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte emulsioner)
12 01 07Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner)
12 01 08Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner
12 01 09Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner
12 01 10Syntetiska bearbetningsoljor
12 01 11Slam från bearbetningsprocesser
12 01 12Använda vaxer och fetter
12 01 13Svetsavfall
12 01 99Annat avfall
12 02 00Avfall från mekanisk ytbehandling (blästring, slipning, polering, putsning)
12 02 01Använd blästringssand
12 02 02Slam från slipning och polering
12 02 03Putsslam
12 02 99Annat avfall
12 03 00Avfall från vatten- och ångavfettning (utom 11 00 00)
12 03 01Vattenbaserad tvättvätska
12 03 02Avfall från ångavfettning
13 00 00OLJEAVFALL (utom ätliga oljor, 05 00 00 och 12 00 00)
13 01 00Hydraulolje- och bromsvätskeavfall
13 01 01Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT
13 01 02Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 03Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 04Klorerade emulsioner
13 01 05Icke-klorerade emulsioner
13 01 06Hydrauloljor som innehåller mineralolja
13 01 07Andra hydrauloljor
13 01 08Bromsvätskor
13 02 00Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall
13 02 01Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 02Icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 03Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
13 03 00Isolerolje- och värmeöverföringsoljeavfall och andra vätskor
13 03 01Isoler- eller värmeöverföringssoljor och andra vätskor som innehåller PCB eller PCT
13 03 02Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor
13 03 03Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor
13 03 04Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor och andra vätskor
13 03 05Mineraloljebaserade isoler- och värmeöverföringsoljor
13 04 00Maskinrumsolja
13 04 01Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar
13 04 02Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för maskinrumsolja
13 04 03Maskinrumsolja från annan sjöfart
13 05 00Material från oljeavskiljare
13 05 01Fast avfall från oljeavskiljare
13 05 02Slam från oljeavskiljare
13 05 03Slam från slamavskiljare
13 05 04Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 05 05Andra emulsioner
13 06 00Annat oljeavfall
13 06 01Annat oljeavfall
14 00 00AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA ÄMNEN ANVÄNDA SOM LÖSNINGSMEDEL (utom 07 00 00 och 08 00 00)
14 01 00Avfall från avfettning av metaller och från maskinunderhåll
14 01 01Klorfluorkarboner
14 01 02Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 01 03Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 01 04Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar
14 01 05Vattenhaltiga icke-halogenerade lösningsmedelsblandningar
14 01 06Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 01 07Slam och fast avfall som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
14 02 00Avfall från rengöring av textilier och från avfettning av naturprodukter
14 02 01Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 02 02Icke-halogenerade lösningsmedel och organiska vätskor som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
14 02 03Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 02 04Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
14 03 00Avfall från elektronikindustri
14 03 01Klorfluorkarboner
14 03 02Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 03 03Icke-halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 03 04Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 03 05Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
14 04 00Avfall bestående av kylmedel, skum- eller aerosoldrivmedel
14 04 01Klorfluorkarboner
14 04 02Andra halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 04 03Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 04 04Slam och fast avfall som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 04 05Slam och fast avfall som innehåller andra lösningsmedel
14 05 00Avfall från återanvändning av lösningsmedel och kylmedel (destillationsrester)
14 05 01Klorfluorkarboner
14 05 02Halogenerade lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 05 03Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 05 04Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 05 05Slam som innehåller andra lösningsmedel
15 00 00FÖRPACKNINGAR, ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL SKYDDSKLÄDER O.D.
15 01 00Förpackningar
15 01 01Papper och papp
15 01 02Plast
15 01 03Trä
15 01 04Metall
15 01 05Sammansatta förpackningar
15 01 06Blandat
15 02 00Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
15 02 01Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder
16 00 00AVFALL SOM INTE SPECIFICERATS PÅ ANNAT SÄTT I KATALOGEN
16 01 00Uttjänade fordon
16 01 01Avmonterade fordonskatalysatorer som innehåller ädelmetaller
16 01 02Andra avmonterade fordonskatalysatorer
16 01 03Kasserade däck
16 01 04Kasserade fordon
16 01 05Lättfraktioner från bilfragmentering
16 01 99Annat avfall
16 02 00Kasserad utrustning och fragmenteringsrester
16 02 01Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB eller PCT
16 02 02Annan kasserad elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort)
16 02 03Utrustning som innehåller klorfluorkarboner
16 02 04Kasserad utrustning som innehåller fri asbest
16 02 05Annan kasserad utrustning
16 02 06Avfall från asbestbearbetningsindustri
16 02 07Avfall från plastförädlingsindustri
16 02 07Avfall från fragmentering
16 03 00Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav
16 03 01Oorganiska produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav
16 03 02Organiska produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav
16 04 00Kasserade sprängämnen
16 04 01Kasserad ammunition
16 04 02Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03Andra kasserade sprängämnen
16 05 00Kemikalier och gaser i behållare
16 05 01Industrigaser (även flytande) i tryckbehållare, gasolflaskor och industriella aerosolbehållare (även haloner)
16 05 02Annat avfall som innehåller oorganiska kemikalier, t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier, brandsläckningspulver
16 05 03Annat avfall som innehåller organiska kemikalier, t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier
16 06 00Batterier och ackumulatorer
16 06 01Blybatterier
16 06 02Nickel-kadmiumbatterier
16 06 03Kvicksilverhaltiga torrbatterier
16 06 04Alkaliska batterier
16 06 05Andra batterier och ackumulatorer
16 06 06Elektrolyt från batterier och ackumulatorer
16 07 00Avfall från rengöring av transport- och lagertankar (utom 05 00 00 och 12 00 00)
16 07 01Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport
16 07 02Oljeavfall från rengöring av transporttankar för sjötransport
16 07 03Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport
16 07 04Kemikalieavfall från rengöring av tankar för järnvägs- och vägtransport
16 07 05Kemikalieavfall från rengöring av lagertankar
16 07 06Oljeavfall från rengöring av lagertankar
16 07 07Fast avfall från fartygslaster
16 07 99Annat avfall
17 00 00BYGGOCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN FRÅN VÄGBYGGEN)
17 01 00Betong, tegel, klinker, keramik samt gipsbaserade material
17 01 01Betong
17 01 02Tegel
17 01 03Klinker och keramik
17 01 04Gipsbaserade byggmaterial
17 01 05Asbestbaserade byggmaterial
17 02 00Trä, glas och plast
17 02 01Trä
17 02 02Glas
17 02 03Plast
17 03 00Asfalt, tjära och tjärprodukter
17 03 01Asfalt som innehåller tjära
17 03 02Asfalt som inte innehåller tjära
17 03 03Tjära och tjärprodukter
17 04 00Metaller (även legeringar av dessa)
17 04 01Koppar, brons, mässing
17 04 02Aluminium
17 04 03Bly
17 04 04Zink
17 04 05Järn och stål
17 04 06Tenn
17 04 07Blandade metaller
17 04 08Kablar
17 05 00Jord- och muddermassor
17 05 01Jord och sten
17 05 02Muddermassor
17 06 00Isolermaterial
17 06 01Isolermaterial som innehåller asbest
17 06 02Annat isolermaterial
17 07 00Blandat bygg- och rivningsavfall
17 07 01Blandat bygg- och rivningsavfall
18 00 00AVFALL FRÅN SJUKVÅRD, VETERINÄRVERKSAMHET ELLER DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
18 01 00Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor
18 01 01Skärande och stickande avfall
18 01 02Kroppsdelar och organ (även blodpreparat)
18 01 03Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 01 04Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara (t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder, blöjor)
18 01 05Kasserade kemikalier och medicin
18 02 00Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar
18 02 01Skärande och stickande avfall
18 02 02Annat avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 03Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 04Kasserade kemikalier
19 00 00AVFALL FRÅN AVFALLSBEHANDLINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK OCH VATTENVERK
19 01 00Avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall
19 01 01Bottenaska och slagg
19 01 02Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan
19 01 03Flygaska
19 01 04Pannaska
19 01 05Filterkaka från rökgasrening
19 01 06Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och annat vattenhaltigt flytande avfall
19 01 07Fast avfall från rökgasrening
19 01 08Avfall från pyrolys
19 01 09Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening
19 01 10Förbrukat aktivt kol från rökgasrening
19 01 99Annat avfall
19 02 00Avfall från specifik fysikalisk eller kemisk behandling av industriavfall (t.ex. avlägsnande av krom eller cyanid samt neutralisering)
19 02 01Metallhydroxidslam och annat slam från metallfällning
19 02 02Avfall som blandats för slutdeponering
19 03 00Stabiliserat eller stelnat avfall
19 03 01Avfall som stabiliserats eller solidifierats med hydrauliska bindemedel
19 03 02Avfall som stabiliserats eller solidifierats med organiska bindemedel
19 03 03Avfall som stabiliserats genom biologisk behandling
19 04 00Förglasat avfall och avfall från förglasning
19 04 01Förglasat avfall
19 04 02Flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03Icke-förglasad fast fas
19 04 04Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av förglasat avfall
19 05 00Avfall från aerob behandling av fast avfall
19 05 01Icke-komposterad fraktion av hushållsavfall och liknande avfall
19 05 02Icke-komposterad fraktion av animaliskt och vegetabiliskt avfall
19 05 03Kompost som inte uppfyller uppställda krav
19 05 99Annat avfall
19 06 00Avfall från anaerob behandling av avfall
19 06 01Slam från anaerob behandling av hushållsavfall och liknande avfall
19 06 02Slam från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall
19 06 99Annat avfall
19 07 00Lakvatten från avfallsupplag
19 07 01Lakvatten från avfallsupplag
19 08 00Avfall från vattenreningsverk
19 08 01Rens
19 08 02Avfall från sandfång
19 08 03Fett och oljeblandning från oljeavskiljare
19 08 04Slam från behandling av industriavloppsvatten
19 08 05Slam från behandling av hushållsavloppsvatten
19 08 06Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare
19 08 99Annat avfall
19 09 00Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål
19 09 01Fast avfall från primär filtrering eller rensning
19 09 02Slam från klarning av dricksvatten
19 09 03Slam från avkalkning
19 09 04Förbrukat aktivt kol
19 09 05Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 09 06Lösningsmedel och slam från regenerering av jonbytare
19 09 99Annat avfall
20 00 00HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRIOCH INSTITUTIONSAVFALL, ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER
20 01 00Separat insamlade fraktioner
20 01 01Papper och papp
20 01 02Glas
20 01 03Småplast
20 01 04Annan plast
20 01 05Småmetall (konservburkar m.m.)
20 01 06Annan metall
20 01 07Trä
20 01 08Organiskt, komposterbart köksavfall (även stekolja och köksavfall från storkök och restauranger)
20 01 09Olja och fett
20 01 10Kläder
20 01 11Textilier
20 01 12Färg, tryckfärg, lim och hartser
20 01 13Lösningsmedel
20 01 14Syror
20 01 15Basiskt avfall
20 01 16Rengöringsmedel
20 01 17Fotokemikalier
20 01 18Medicinrester
20 01 19Bekämpningsmedel
20 01 20Batterier
20 01 21Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
20 01 22Aerosoler
20 01 23Utrustning som innehåller klorfluorkarboner
20 01 24Elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort)
20 02 00Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser)
20 02 01Komposterbart avfall
20 02 02Jord och sten
20 02 03Annat icke-komposterbart avfall
20 03 00Annat hushållsavfall
20 03 01Blandat hushållsavfall
20 03 02Avfall från torghandel
20 03 03Avfall från gaturenhållning
20 03 04Slam från septiska tankar
20 03 05Uttjänade fordon

Bilaga 3

ÅTERVINNINGSÅTGÄRDER

R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi

R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel
R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling)

R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar

R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material

R 6 Regenerering av syror eller baser

R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter

R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja

R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring

R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 10

R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 11
R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1- R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)

Bilaga 4

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1 Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag)

D 2 Jordförbättring (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord)

D 3 Djupinjektering (t.ex. injektering av pumpbart avfall i brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin)

D 4 Fyllnadsmassor (t.ex. användningar av flytande avfall eller slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger)
D 5 Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från den omgivande miljön)

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav/oceaner

D 7 Utsläpp till hav/oceaner, inklusive deponering under havsbotten
D 8 Biologisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som tas om hand med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-7 och D 9-12
D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som omhändertas med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-8 och D 10-12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering)

D 10 Förbränning på mark

D 11 Förbränning till havs

D 12 Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva)

D 13 Sammansmältning eller blandning före omhändertagandet med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12

D 14 Omförpackning före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 13
D 15 Lagring före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 14 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)

Ändringar och övergångsbestämmelser

Renhållningsförordning (1998:902)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 25 § den dag som regeringen bestämmer, i fråga om 26 och 27 §§ den 1 januari 2002 och i fråga om 28 § den 1 januari 2005, och i övrigt den 1 januari 1999, då renhållningsförordningen (1990:984) och dumpningskungörelsen (1971:1156) skall upphöra att gälla.
CELEX-nr
375L0442
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:191) om ändring i renhållningsförordningen (1998:902)

Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:559) om ändring i renhållningsförordningen (1998:902)

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:746) om ändring i renhållningsförordningen (1998:902)

Omfattning
ändr. 29 §
Ikraftträder
2000-11-01

Förordning (2000:1173) om ändring i renhållningsförordningen (1998:902)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:15, Prop. 1999/2000:133, Bet. 2000/01:TU5
Omfattning
ändr. 10, 20 §§
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:13) om dels ikraftträdande av 25 § renhållningsförordningen (1998:902), dels ändring i samma förordning

Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:514) om ändring i renhållningsförordningen (1998:902)

Omfattning
upph. 28 §; ändr. 27 §
Ikraftträder
2001-07-16

Förordning (2001:619) om ändring i renhållningsförordningen (1998:902)

Omfattning
ny 5 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2001:745) om ändring i renhållningsförordningen (1998:902)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2001:1063

Omfattning
upph.