Lag (1998:958) om vilotid för sjömän

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:958 i lydelse enligt SFS 2016:962
Ikraft
1998-10-01
Upphäver
Sjöarbetstidslag (1970:105)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Tillämpningsområde

1 §  Denna lag gäller, med de undantag som anges i 2 §, sjömän som är anställda för fartygsarbete på svenskt fartyg.

[S2]I 7 a § finns bestämmelser som gäller sjömän som är anställda på utländska fartyg.

[S3]Bestämmelserna gäller även

 1. andra anställda än sjömän som utför fartygsarbete som beräknas pågå under längre tid än en vecka,
 2. de personer som utan att vara anställda tjänstgör i någon funktion på ett fartyg och är vaktindelade.

[S4]Med fartygsarbete avses i denna lag arbete för fartygets räkning som utförs ombord eller på annat ställe av arbetstagare som följer med fartyget. Lag (2002:453).

Prop. 2001/02:108: Utgångspunkten är att lagen bara gäller för sjömän som är anställda för fartygsarbete på svenskt fartyg. Syftet med EG-direktivet 1999/95/EG är emellertid att inrätta ett system för kontroll av att alla fartyg som anlöper hamnar i medlemsstaterna följer bestämmelserna i direktiv 1999/63/EG. I direktivet 1999/95/EG föreskrivs sålunda att medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att de fartyg som inte är registrerade inom deras territorium eller för deras flagg skall iaktta klausulerna 1–12 ...

Undantag

2 §  Lagen gäller inte för

 1. fiskefartyg, när de används som sådana, och fartyg som används i verksamhet som har direkt anknytning till fiske, i annat fall än som sägs i 15 och 16 §§,
 2. räddningsfartyg när de används som sådana,
 3. fritidsfartyg, eller
 4. arbete som omfattas av lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart. Lag (2016:962).

Prop. 2015/16:189: I paragrafen har en ny punkt 4 införts. Denna lag har tidigare omfattat sjömän på alla svenska fartyg, oavsett i vilken trafik fartyget har gått i, dvs. även fartyg som endast har trafikerat t.ex. svenskt inre vatten har omfattats av lagen. Genom införandet av lagen om arbetstid vid inlandssjöfart omfattas arbetstagare på fartyg och andra farkoster i inlandssjöfart av den lagen. Det har därför införts ett undantag i denna lag med innebörden att arbete som omfattas av lagen om arbetstid vid ...

Prop. 2002/03:109: Lagen om vilotid för sjömän gäller enligt 1 § bl.a. sjömän som är anställda för fartygsarbete, med undantag av fiskefartyg. Genom denna ändring kommer de av lagens bestämmelser som räknas upp i 15 § att gälla för arbetstagare på fiskefartyg. En sjöman som är anställd är förvisso också arbetstagare, vilket framgår av förarbetena till sjöarbetstidslagen (1970:105) som i detta avseende i allt väsenligt motsvarar 1 § vilotidslagen, se ...

3 §  Undantag från bestämmelserna om vilotid i 4 § och om arbetstid i 7 b § får göras genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Undantagen ska så långt det är möjligt följa de föreskrivna arbets- och vilotidsmåtten. Hänsyn får dock tas till oftare förekommande eller längre ledigheter eller beviljande av kompensationsledighet.

[S2]Undantag som avses i första stycket gäller dock inte om det strider mot ett beslut om fartygets säkerhetsbesättning enligt 3 kap. 10 § fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2011:729).

Prop. 2001/02:108: Paragrafen föreskriver vilka möjligheter som finns att göra undantag från vilotidslagen genom kollektivavtal. Möjligheten till kollektivavtalsvisa undantag begränsas till att endast avse bestämmelsen om minsta tillåtna vilotid och vilotidens uppdelning i 4 §. Förslaget motiveras i avsnitt 6.1.1.

Prop. 2002/03:109: Andra meningen i första stycket, som skall gälla både sjömän och arbetstagare på fiskefartyg, är tillkommen på grund av krav i ändringsdirektivet, men motsvarande reglering finns även i det direktiv om sjömännens arbetstid (rådets direktiv 1999/63/EG om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners Association (ESCA) och Federation of Transport Workers’ Union in the European Union (FST)), som lagen om vilotid för sjömän är anpassad till. Bestämmelsen ...

3 a §  Undantag enligt 3 § första stycket får i fråga om vaktgående sjömän och andra sjömän med uppgifter som rör fartygets säkerhet, förhindrande av förorening eller sjöfartsskyddet göras endast för sjömän ombord på sådana passagerarfartyg som avses i fartygssäkerhetslagen (2003:364) och som enbart anlöper svenska hamnar. Undantag får dock inte göras för sjömän på sådana passagerarfartyg som går i trafik mellan hamn på Gotland och annan svensk hamn. Undantag från 4 § andra stycket 2 får göras under högst två veckor. Tiden mellan två perioder av undantag får inte understiga den dubbla tiden som undantaget varat.

[S2]Vilotiden får inte understiga

 1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och
 2. 70 timmar under varje sjudagarsperiod.

[S3]Vilotiden enligt andra stycket 1 får delas upp i högst tre perioder varav en period om minst 6 timmar och de övriga om minst en timme. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga 14 timmar. Undantag får inte heller göras under mer än två 24-timmarsperioder under en 7-dagarsperiod.

[S4]Undantag enligt första stycket får även, utan att det förfarande som anges i 3 § behöver iakttas, göras för sådana personer som avses i 1 § tredje stycket 2.Lag (2011:729).

Prop. 2001/02:108: Det införs en möjlighet att göra kollektivavtalsvisa undantag för vaktgående sjömän ombord på sådana passagerarfartyg som avses i fartygssäkerhetslagen och som enbart anlöper svenska hamnar, dock inte sådana som är belägna på Gotland. Bestämmelsen, som syftar till att tillgodose vissa särskilda behov hos den lokala passagerartrafiken, motiveras i avsnitt 6.3.2. ...

Prop. 2002/03:109: De materiella ändringarna i första och femte styckena har kommenterats närmare i avsnitt 5.3.

Därutöver har i första stycket gjorts en redaktionell ändring som är föranledd av den nya fartygssäkerhetslagen.

Prop. 2010/11:117: Paragraferna har ändrats för att återspegla de nya vilotidsbestämmelserna i avsnitt A-VIII/1, punkterna 2, 3 och 9 i 2010 års reviderade STCWkonvention.

Eftersom konventionen i 2010 års reviderade version när det gäller minsta tillåtna vilotider inte enbart reglerar vaktgående sjömän, utan även sjömän med vissa andra uppgifter (punkten 2 i nämnda avsnitt i konventionen), har 3 § andra stycket och 3 a § justerats så att den svenska regleringen utgår från denna uppdelning ...

Vilotid och ersättning

4 §  Sjömän har rätt till vilotid. Vilotiden bör förläggas så att de får vila en dag i veckan och på allmän helgdag.

[S2]Vilotiden får inte understiga

 1. 10 timmar under varje tjugofyratimmarsperiod och
 2. 77 timmar under varje sjudagarsperiod.

[S3]Vilotiden enligt andra stycket 1 får delas upp i högst två perioder varav en period om minst 6 timmar. Tiden mellan två viloperioder får inte överstiga 14 timmar.

[S4]Vilotiden omfattar inte kortare raster.

5 §  Sjömän under 18 år har rätt till minst nio timmars sammanhängande nattvila. I vilotiden ska ingå tiden mellan klockan 24.00 och klockan 05.00.

[S2]Undantag från första stycket får göras om den sammanhängande nattvilan skulle förhindra ett effektivt genomförande av ett utbildningsprogram för sådana sjömän.

[S3]Undantag enligt andra stycket förutsätter att arbetet inte skadar sjömännens hälsa eller välbefinnande. Innan undantag medges ska berörda redar- och sjöfolksorganisationer höras. Lag (2012:95).

Prop. 2011/12:35: I första stycket görs endast en redaktionell ändring.

I tredje stycket införs en skyldighet att höra berörda redar- och sjöfolksorganisationer innan undantag enligt andra stycket får medges. Bestämmelsen, som utformats enligt Lagrådets förslag, genomför i allt

väsentligt kravet i konventionens standard A1.1.3 och ...

6 §  Tillfälliga avvikelser från bestämmelserna i 4 och 5 §§ får göras om det är nödvändigt för

 1. att avvärja hotande fara för liv, fartyg eller last,
 2. att lämna hjälp enligt 6 kap. 6 § andra stycket och 8 kap.3 eller 4 §sjölagen (1994:1009),
 3. att delta i en författningsenlig övning med säkerhetsanordningar,
 4. att genomföra en åtgärd som påkallas av en myndighet i hamn,
 5. att genomföra en åtgärd som föranleds av att besättningen har minskat under resan,
 6. att genomföra en annan åtgärd som inte tål uppskov och som inte kunnat planeras att utföras på annan tid.

[S2]Sjömän som deltagit i arbete enligt första stycket skall så snart det är möjligt kompenseras med vila av tillräcklig längd.

7 §  Överstiger den ordinarie arbetstiden 40 timmar i veckan skall ersättning för överskjutande tid lämnas i form av fritid i hamn eller på annat sätt enligt vad som fastställts i kollektivavtal vilket tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket.

7 a §  För sjömän ombord på utländska fartyg som används i affärsdrift och som anlöper en svensk hamn skall klausulerna 1-12 i det avtal som återges i bilagan till rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 om det avtal om arbetstidens organisation för sjömän som ingåtts av European Community Shipowners' Association (ESCA) och Federation of Transport Workers' Unions in the European Union (FTS)4 iakttas. Lag (2003:368).

Prop. 2001/02:108: I bestämmelsen föreskrivs att klausulerna 1–12 i det avtal som återges i bilagan till rådets direktiv 1999/63/EG av den 21 juni 1999 skall iakttas för sjömän ombord på utländska fartyg som anlöper svensk hamn. Såsom utvecklats närmare i avsnitt 6.2.1 skall vissa bestämmelser i direktivet 1999/63/EG iakttas ombord på alla fartyg som används i affärsdrift och som anlöper gemenskapens hamnar.

Tillsynsmyndigheten ...

Prop. 2002/03:109: Ändringen innebär endast att fullständigt namn anges på det direktiv som nämns i paragrafen.

7 b §  Arbetstiden för sjömän får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod på tolv månader. Lag (2003:368).

Prop. 2002/03:109: Denna nya paragraf anger den maximala arbetstiden som är tillåten under en beräkningsperiod om tolv månader. Med anledning av den kritik som vissa remissinstanser har lämnat, se avsnitt 5.2.3.2, skall följande förtydligande göras. Lagen om vilotid för sjömän reglerar i princip vilotid, inte arbetstid. Anledningen till detta är att den reviderade STCWkonventionen, som genomfördes genom lagen om vilotid för sjömän, ...

Tillsyn

8 §  Bestämmelser om tillsyn över fartyg och om inskränkningar i rätten att använda fartyg med anledning av denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen finns i fartygssäkerhetslagen (2003:364). Lag (2003:368).

Prop. 2001/02:108: Tidigare föreskrevs att 10 kap. och 13 kap.13 §§fartygssäkerhetslagen skulle tillämpas vid tillsynen över vilotidslagen. Nu finns särskilda bestämmelser i 10 ...

Prop. 2002/03:109: Ändringen är redaktionell och föranledd av den nya fartygssäkerhetslagen.

Arbetsordning m.m.

9 §  Befälhavaren skall tillse att det på fartyget finns en arbetsordning.

[S2]Arbetsordningen skall innehålla uppgifter om sjömännens tjänsteschema till sjöss och i hamn samt om den minsta vilotid som föreskrivs enligt gällande bestämmelser eller kollektivavtal.

[S3]Arbetsordningen skall anslås på en väl synlig och lättillgänglig plats ombord.

10 §  Befälhavaren eller den han utser skall se till att det på fartyget förs anteckningar om arbetstid. Anteckningarna skall hållas tillgängliga vid tillsynsförrättning.

[S2]Sjömän har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna och få en kopia av dessa. Samma rätt har fackliga organisationer som företräder de anställda. Lag (2003:368).

Prop. 2002/03:109: Paragrafen reglerar skyldigheten för arbetsgivare respektive befälhavare att föra anteckningar om arbetstid. I paragrafen har ordet vilotid bytts ut mot ordet arbetstid. Även om vilotidslagen i första hand reglerar vilotid och inte arbetstid finns det numera även materiella regler om arbetstid i lagen. Eftersom vilotid är den tid som inte är arbetstid (jfr klausul 2 i bilagan till direktivet 1999/63/EG om avtalet om arbetstidens organisation för sjömän samt artikel 2.2 i direktivet 93/104/EG om ...

Bemyndigande

11 §  Regeringen får föreskriva att bestämmelserna i denna lag inte skall gälla när fråga är om ett fartyg som tillhör staten.

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter för totalförsvaret även om de avviker från denna lag.

[S2]Föreskrifter som avser förhållandet mellan enskilda eller som annars måste meddelas i lag får dock inte meddelas med stöd av denna paragraf.

13 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om arbetsordning och anteckningar om arbetstid. Lag (2003:368).

Prop. 2002/03:109: Paragrafen innehåller ett bemyndigande att meddela föreskrifter om bl.a. arbetstid. I paragrafen har ordet vilotid bytts ut mot ordet arbetstid av samma skäl som redogjorts för i kommentaren till 10 §.

Ansvarsbestämmelser

14 §  Till penningböter döms

 1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 9 eller 10 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 13 §,
 2. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om vilotid, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken,
 3. befälhavaren eller den som trätt i befälhavarens ställe om denne uppsåtligen eller av oaktsamhet använder en sjöman till fartygsarbete i strid mot denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
 4. redaren eller den som i redarens ställe har haft befattning med fartyget, om han känt till eller borde ha känt till sådan förseelse som avses i 3.

Särskilda bestämmelser för fiskefartyg

15 §  Bestämmelserna i 3, 4, 6, 7 b, 8, 10 och 13 §§ gäller för anställda ombord på sådana fartyg som avses i 2 § 1. Vad som sägs i 10 § om befälhavare gäller i motsvarande mån arbetsgivare för anställda ombord på ett sådant fartyg som avses i 2 § 1.

[S2]Bestämmelserna i 14 § 3 gäller för befälhavare ombord på ett sådant fartyg som avses i 2 § 1. Vad som sägs i 14 § 4 om redare gäller i motsvarande mån arbetsgivare för anställda ombord på ett sådant fiskefartyg som avses i 2 § 1.Lag (2003:368).

Prop. 2002/03:109: Paragrafen anger vilka bestämmelser i lagen som skall tillämpas även på arbetstagare ombord på fiskefartyg. Övriga bestämmelser är således inte tillämpliga på dessa arbetstagare, se 2 §.

16 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om läkarundersökning av en anställd ombord på ett sådant fartyg som avses i 2 § 1 om han eller hon normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natten eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natten. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även föreskriva om skyldighet för arbetsgivaren att bekosta läkarundersökningen.

[S2]Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6. Lag (2003:368).

Prop. 2002/03:109: Paragrafen reglerar arbetsgivarnas skyldighet att tillhandahålla arbetstagarna läkarundersökning. Bestämmelsen har kommenterats närmare i avsnitt 5.2.5.5.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:958) om vilotid för sjömän

Förarbeten
Rskr. 1997/98:261, Prop. 1997/98:128, Bet. 1997/98:TU12
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2002:453) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2002.
 2. Denna lag skall tillämpas på fartyg registrerade i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) den dag regeringen bestämmer det.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:279, Prop. 2001/02:108, Bet. 2001/02:TU12
Omfattning
ändr. 1, 3, 8 §§; nya 3 a, 7 a §§
CELEX-nr
31999L0095
Ikraftträder
2002-06-30

Lag (2003:368) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Förarbeten
Rskr. 2002/03:191, Prop. 2002/03:109, Bet. 2002/03:TU5
Omfattning
ändr. 2, 3, 3 a, 8, 10, 13 §§; nya 7 b, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §
CELEX-nr
32000L0034
Ikraftträder
2003-07-21

Lag (2011:729) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Förarbeten
Rskr. 2010/11:283, Prop. 2010/11:117, Bet. 2010/11:TU26
Omfattning
ändr. 3, 3 a §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1534) om ikraftträdande av lagen (2011:729) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Omfattning
ikrafttr. av 2011:729

Lag (2012:95) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Förarbeten
Rskr. 2011/12:133, Prop. 2011/12:35, Bet. 2011/12:TU6
Omfattning
ändr. 5 §
CELEX-nr
32009L0013
Ikraftträder
2012-03-01

Lag (2016:962) om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän

Förarbeten
Rskr. 2016/17:28, Prop. 2015/16:189, Bet. 2016/17:TU3
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2016-12-31