Upphävd författning

Förordning (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-12-16
Ändring införd
SFS 1999:1423 i lydelse enligt SFS 2000:1213
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Förordning (1988:1139) med instruktion för Arbetsmarknadsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Arbetsmarknadsverket

1 §  Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och en länsarbetsnämnd i varje län. I länsarbetsnämnderna ingår bl.a. den offentliga arbetsförmedlingen. Förordning (2000:1213).

2 § har upphävts genom förordning (2000:638).

3 §  Arbetsmarknadsverket har de uppgifter som framgår av förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning (2000:638).

4 §  Enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län fullgör Länsstyrelsen i Gotlands län under tiden den 1 januari 1998-31 december 2002 de uppgifter som länsarbetsnämnden skall utföra. Vad som i lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden skall under den tiden i stället avse länsstyrelsen.

[S2]Under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2002 tillämpas för Gotlands län inte 1 § första meningen, 5, 12, 28, 29, 31, 38-43, 45, 57, 59 och 60 §§ i denna förordning.

AMS

Uppgifter

5 §  AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor och chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna. Förordning (2000:1213).

6 §  AMS skall särskilt

 1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom landet och se till att den bedrivs effektivt,
 2. sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten vid länsarbetsnämnderna,
 3. fördela de ekonomiska och andra resurser som står till Arbetsmarknadsverkets förfogande,
 4. följa upp och utvärdera resultatet av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och
 5. meddela de internadministrativa föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationaliseringar och enhetlighet inom Arbetsmarknadsverket. Förordning (2000:1213).

7 § har upphävts genom förordning (2000:638).

7 a §  Hos AMS finns en intern revision för Arbetsmarknadsverket i enlighet med förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl.

[S2]Internrevisionen omfattar även verksamhet som Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-Rådet) bedriver och ansvarar för. Särskilda bestämmelser om det finns i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Förordning (2000:1213).

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) tillämpas på AMS med undantag av 2-5, 12, 17, 21, 22, 24, 25 och 32-35 §§.

[S2]Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11 och 13 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (2000:1213).

AMS ledning

9 §  AMS leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören samt högst nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden.

[S3]Generaldirektören är under styrelsen chef för AMS. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (2000:638).

9 a §  Hos AMS finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2000:703).

Organisation

10 §  Inom AMS finns en personalansvarsnämnd, en rådgivande nämnd och tre delegationer.

[S2]I övrigt bestämmer AMS sin egen organisation.

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

12 §  Personalansvarsnämnden vid AMS prövar frågor som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda inom Arbetsmarknadsverket.

Den rådgivande nämnden

13 §  Hos AMS finns en rådgivande nämnd för samverkan med representanter för arbetsgivare och arbetstagare i frågor om den offentliga arbetsförmedlingens organisation och verksamhet samt vid utarbetandet av riktlinjer för dess fortsatta utveckling.

14 §  Nämnden består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer. Ledamöterna, förutom ordföranden, skall till lika antal representera arbetsgivare och arbetstagare.

Delegationer

Arbetslöshetsförsäkringsdelegationen

15 §  Hos AMS finns en arbetslöshetsförsäkringsdelegation. Den skall följa utvecklingen av det kontanta stödet till arbetslösa och besluta i principiella ärenden om arbetslöshetskassor.

16 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Kulturarbetsdelegationen

17 §  Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den är rådgivande och skall följa utvecklingen samt överväga åtgärder som kan förbättra förhållandena på kulturarbetsmarknaden. AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor som rör kulturarbetare.

18 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

AR-delegationen

19 §  Hos AMS finns en delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionshinder (AR-delegationen). Den är rådgivande och skall särskilt följa och stödja utvecklingen av anställningsfrämjande insatser för personer med funktionshinder, verka för en samordning av statliga, kommunala och andra insatser som görs för att ta till vara arbetsförmågan hos personer med funktionshinder samt sprida information om personer med funktionshinder och deras förhållanden. AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom delegationens verksamhetsområde.

20 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som AMS bestämmer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

21 §  Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av delegationerna eller personalansvarsnämnden.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

[S3]Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden som avses i andra stycket. Detta gäller dock inte föreskrifter.

22 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

23 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 21 § andra eller tredje stycket inte behöver föredras.

Anställning m.m.

23 a §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Överdirektören anställs genom beslut av regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla tills vidare längst till en viss tidpunkt.

[S3]Andra anställningar beslutas av AMS. Förordning (2000:1213).

24 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen utser ordföranden i styrelsen.

25 §  Ordförande och andra ledamöter i den rådgivande nämnden utses av AMS för en bestämd tid. Andra ledamöter i nämnden än ordföranden utses efter samråd med representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

[S2]Ordförande och andra ledamöter i delegationerna utses av AMS för en bestämd tid.

Länsarbetsnämnden

Uppgifter

26 §  Länsarbetsnämnden är länsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrågor.

27 §  Länsarbetsnämnden skall särskilt

 1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet och se till att den bedrivs effektivt, och
 2. enligt AMS föreskrifter hjälpa AMS i dess verksamhet i totalförsvaret. Förordning (2000:638).

Verksförordningens tillämpning

28 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på länsarbetsnämnden:

[S2]10 § om myndighetschefens informationsskyldighet,

[S3]14 § om styrelsens beslutförhet,

[S4]18 § om interna föreskrifter,

[S5]23 § om ställföreträdare,

[S6]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S7]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S8]29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

[S9]31 § om myndighetens beslut.

[S10]Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-8 och 11 §§verksförordningen (1995:1322).

Länsarbetsnämndens ledning

29 §  Länsarbetsnämnden leds av en styrelse.

[S2]Styrelsen består av landshövdingen, som är ordförande, länsarbetsdirektören, som är chef för myndigheten, och högst nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas personer med särskild insikt i förhållandena på arbetsmarknaden. Förordning (2000:1213).

Organisation

30 §  Länsarbetsnämnden har en delegation. Dessutom bör länsarbetsnämnden ha en arbetsmarknadsnämnd i varje kommun, såvida inte länsarbetsnämnden och Kommunförbundets länsförbund kommer överens om annat.

[S2]Vid länsarbetsnämnden finns också den offentliga arbetsförmedlingen och, vid vissa länsarbetsnämnder efter AMS bestämmande, bl.a. verksamhet med kulturarbetsförmedling, sjöarbetsförmedling och vissa särskilda resurser för arbetslivsinriktad rehabilitering.

[S3]Länsarbetsnämnden fastställer den närmare organisationen av den verksamhet som uppdragits åt länsarbetsnämnden. Förordning (2000:638).

Personalföreträdare

31 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på länsarbetsnämnden.

[S2]En personalföreträdare skall ingå i en arbetsmarknadsnämnd. Denne har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i nämnden. I övrigt gäller personalföreträdarförordningen i tillämpliga delar. Förordning (2000:638).

Samverkan med arbetsgivare och arbetstagare

32 §  Länsarbetsnämnden skall då så är lämpligt samråda med och begära in synpunkter från företrädare för arbetsgivare respektive arbetstagare.

Delegationen

33 §  Hos länsarbetsnämnden finns en rådgivande delegation för arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionshinder.

[S2]Länsarbetsnämnden får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom delegationens verksamhetsområde. Förordning (2000:638).

34 §  Delegationen består av en ordförande och det antal ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I delegationen skall det finnas företrädare för arbetsmarknadens parter och handikapporganisationer.

[S2]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:638).

Arbetsförmedlingsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden

35 §  Arbetsmarknadsnämnden är ett samarbetsorgan med uppgift att medverka till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken utformas utifrån lokala förutsättningar och behov.

[S2]Länsarbetsnämnden skall överlåta åt arbetsmarknadsnämnden att besluta i frågor som nämnden lämpligen bör pröva. En sådan överlåtelse skall framför allt avse frågor där ett utökat ansvar för arbetsmarknadsnämnden påtagligt ökar förutsättningarna för en lokal anpassning av verksamheten. Förordning (2000:638).

36 §  Arbetsmarknadsnämnden består av en ordförande och det antal andra ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I nämnden skall det finnas företrädare för länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berörs, det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer. Ordföranden skall besitta goda kunskaper om den nationella arbetsmarknadspolitiken och den lokala arbetsmarknaden. Bland de ledamöter som företräder den eller de kommuner som berörs skall det finnas personer med insikt om bland annat sociala frågor, arbetsmarknad och utbildning. Bland ledamöterna bör vidare finnas kunskap om den allmänna försäkringskassans område.

[S2]En majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden, skall utses på förslag av den eller de kommuner som berörs. Representanter för det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer skall utses på förslag av näringslivet och berörda organisationer.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:638).

37 §  Arbetsmarknadsnämnden skall särskilt

 • medverka till att målen för den nationella arbetsmarknadspolitiken uppnås,
 • medverka till att finna former och skapa utrymme för aktivitetsgarantin,
 • ansvara för kvaliteten i ungdomsinsatserna,
 • skapa samsyn mellan olika aktörer för att främja att varje individs arbetsförmåga tas till vara så att det blir möjligt för den enskilde att försörja sig genom eget arbete, och
 • mobilisera det lokala arbetsmarknadsutbudet. Förordning (2000:638).

Ärendenas handläggning

38 §  Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av arbetsmarknadsnämnden eller av delegationen.

[S2]Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till länsarbetsdirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen. Länsarbetsdirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att avgöra sådana ärenden. Förordning (2000:638).

39 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

40 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 38 § andra stycket inte behöver föredras.

41 §  Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträdena med länsarbetsnämndens styrelse och om de ärenden som tas upp vid sammanträdena. Chefen för länsstyrelsens planeringsavdelning eller en annan tjänsteman som länsstyrelsen utser har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Anställning m.m.

42 §  Länsarbetsdirektören anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av generaldirektören för AMS.

[S2]Andra anställningar vid länsarbetsnämnden beslutas av myndigheten.

43 §  Andra styrelseledamöter än landshövdingen och länsarbetsdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

44 §  Ordförande och andra ledamöter i arbetsmarknadsnämnden och i delegationen utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid. Förordning (2000:638).

45 §  En tjänsteman hos länsarbetsnämnden är skyldig att på begäran av länsstyrelsen delta, som föredragande eller på annat sätt, i länsstyrelsens handläggning av ett ärende som har samband med länsarbetsnämndens uppgifter.

[S2]Svenska ESF-rådet

46 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
47 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
48 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
49 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
50 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
51 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
52 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
53 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
54 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
55 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
56 § har upphävts genom förordning (2000:1213).
57 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

Övriga bestämmelser

58 §  Särskilda bestämmelser om stöd från EG:s strukturfonder finns i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder.

59 §  Inom Arbetsmarknadsverkets område företräder AMS staten vid domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan.

60 §  AMS får lämna skälig ersättning till den som är anställd inom Arbetsmarknadsverket för en sakskada som har uppstått i tjänsten.

Överklagande

61 §  Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS, om inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

62 §  AMS beslut i ett överklagat ärende får överklagas endast om det följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

[S2]AMS beslut enligt 60 § får inte överklagas.

[S3]Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen.

63 § har upphävts genom förordning (2000:1213).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:638) om ändring i förordningen (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Bestämmelsen i 36 § i sin nya lydelse skall dock tillämpas första gången när fråga uppkommer om att ändra en Arbetsmarknadsnämnds sammansättning, dock senast den 1 juli 2001.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:230, Prop. 1999/2000:98, Bet. 1999/2000:AU7
Omfattning
upph. 2, 7 §§, rubr. närmast före 37 §; ändr. 1, 3, 6, 9, 19, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 48 §§, rubr. närmast före 35 §
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2000:703) om ändring i förordningen (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
rubr. närmast före 24 § sätts närmast före nya 23 a §; nya 9 a, 23 a §§
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:1213) om ändring i förordningen (1999:1423) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

Omfattning
upph. 46-57, 63 §§, rubr. närmast före 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57 §§; ändr. 1, 5, 6, 8, 23 a, 29 §§; ny 7 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Ändring, SFS 2001:623

Omfattning
upph.