Inaktuell version

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1999-07-08
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2006:481
Upphäver
Förordning (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definitioner

1 §  I denna förordning avses med

 1. Schablonberäkningsområde: Ett område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el skall mätas och beräknas. Ett schablonberäkningsområde får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät.
 2. Inmatningspunkt: Den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i ett schablonberäkningsområde respektive ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning).
 3. Uttagspunkt: Den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.
 4. Gränspunkt: Den punkt där

[S2]a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,

[S3]b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät),

[S4]c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har olika nättariffer, ansluter till varandra, eller

[S5]d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra.

 1. Förbrukningsprofil: Den totala mängd el som registreras per timme i schablonberäkningsområdet med avdrag för sådan förbrukning och produktion som avräknas efter timregistrerande mätning och rapportering.
 2. Andelstal: Den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje elleverantör, elproducent och balansansvarig.

Allmänna bestämmelser

2 §  Innehavare av nätkoncession för område är inom sitt schablonberäkningsområde skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning, beräkning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen (1997:857).

[S2]Innehavare av nätkoncession för linje (region- eller stamnät) är skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen.

[S3]Bestämmelserna i denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering som nätkoncessionshavaren utför för någon annans räkning. Förordning (1999:931).

2 a § Har upphävts genom förordning (2003:588).

3 §  Ett schablonberäkningsområde får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare. Den systemansvariga myndigheten skall fastställa och offentliggöra schablonberäkningsområdena.

Mätning

4 §  Mätning av överförd el skall ske i

 1. inmatningspunkt,
 2. uttagspunkt,
 3. gränspunkt.

[S2]Mätningen skall avse flödet i

 1. inmatningspunkt,
 2. uttagspunkt,
 3. gränspunkt.

5 §  Vid mätning i gränspunkt skall mätningen utföras av den nätkoncessionshavare vars nät har den högsta nätspänningen.

[S2]Om nätspänningen är densamma avgör nätmyndigheten vilken nätkoncessionshavare som skall utföra mätningen om nätkoncessionshavarna inte kan komma överens i frågan.

[S3]Nätmyndighetens beslut får inte överklagas.

6 §  Mätning i uttagspunkt och inmatningspunkt skall, för de elanvändare och elproducenter som inte omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 10 § andra stycket ellagen, avse överförd el under varje timme. Mätning i gränspunkt skall avse överförd el under varje timme.

[S2]Om en elproducent eller elanvändare begär det, skall mätningen i inmatningspunkten respektive uttagspunkten ske med kortare tidsintervall än en timme.

[S3]Om en nätkund som omfattas av bestämmelsen i 3 kap. 10 § andra stycket ellagen begär annan mätning än den nätkoncessionshavaren tillämpar skall nätkoncessionshavaren utföra sådan mätning.

7 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall utöva tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats enligt första stycket. Förordning (2006:481).

8 §  Innehavare av nätkoncession skall sända preliminära rapporter utvisande mätresultaten för varje timme på dygnet enligt följande.

 1. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen inom schablonberäkningsområde respektive inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. den som är balansansvarig enligt 8 kap. 4 § ellagen.
  2. Affärsverket svenska kraftnät.

[S2]Till Affärsverket svenska kraftnät skall också rapporter sändas utvisande mätresultat för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkterna.

 1. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det angränsande nätet. Denna skyldighet gäller inte om koncessionerna innehas av samma nätkoncessionshavare.

[S3]Om en mottagare av rapporter begär det, skall nätkoncessionshavaren sända rapporter med tätare tidsintervall än de av nätmyndigheten föreskrivna tidpunkterna.

9 §  Innehavare av nätkoncession skall sända slutliga rapporter avseende de rättade resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som skall visa mätresultaten för varje timme på dygnet, skall sändas enligt följande.

 1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till
  1. berörd elanvändare,
  2. den som levererat el i uttagspunkten.
 2. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen inom schablonberäkningsområde eller inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per elleverantör och balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
  2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
 3. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det angränsande nätet.
 4. Mätresultaten i inmatningspunkt sänds till den elproducent som matat in el i inmatningspunkt.
 5. Mätresultatet avseende den samlade inmatade produktionen uppdelat per elproducent och balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. den som matat in el i inmatningspunkterna,
  2. den som är balansansvarig för produktion av el i inmatningspunkterna.
 6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. Affärsverket svenska kraftnät,
  2. den som är balansansvarig.

[S2]Till Affärsverket svenska kraftnät skall också rapporter sändas som visar

 1. mätresultaten för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkten, och
 2. mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas in från en produktionsanläggning som är godkänd enligt 2 kap. 5 § lagen (2003:113) om elcertifikat eller som anmälts enligt 5 § lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el.

[S3]Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elproduktion finns i 9 § förordningen (2003:120) om elcertifikat. Förordning (2006:333).

10 §  Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om

 1. rättning och lagring av mätvärden,
 2. tidpunkter när rapporter skall sändas,
 3. utformning av rapporter, samt
 4. förfarandet vid rapportering.

 • EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Framtagning av förbrukningsprofil och andelstal

11 §  Innehavare av nätkoncession skall ta fram och till den systemansvariga myndigheten rapportera förbrukningsprofiler för schablonberäkningsområdet som grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 8 § 1 och 9 § 6. Rapportering av förbrukningsprofiler skall ske samtidigt med den preliminära och slutliga rapporteringen av mätvärden.

[S2]Den systemansvariga myndigheten skall offentliggöra förbrukningsprofilerna.

12 §  Innehavare av nätkoncession skall en gång per månad för nästkommande kalendermånad ta fram preliminära andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet per elleverantör, elproducent och balansansvarig. Andelstalsberäkningen skall vara baserad på uppgift om tidigare års förbrukningsprofil samt tidigare års produktion och förbrukning för elproducent respektive elanvändare, om inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande.

13 §  Innehavare av nätkoncession skall en gång per månad, efter att mätresultat tagits fram enligt 16 §, ta fram slutliga andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet per elleverantör, elproducent och balansansvarig.

[S2]De slutliga andelstalen skall baseras på den mängd el som uppmäts enligt 16 §.

14 §  Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om beräkning, periodisering, utformning, rättning och lagring av förbrukningsprofiler och av andelstal.

 • EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Rapportering av produktion och förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna

15 §  Innehavare av nätkoncession skall rapportera preliminära andelstal av förbrukningsprofiler inom schablonberäkningsområdet enligt följande.

 1. Den samlade förbrukningen per elleverantör och balansansvarig skall rapporteras till
  1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
  2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
 2. Den samlade produktionen per elproducent och balansansvarig skall rapporteras till
  1. den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,
  2. den som är balansansvarig för produktionsanläggningens inmatning.
 3. Den samlade förbrukningen per balansansvarig respektive den samlade produktionen per balansansvarig skall rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät.

16 §  Mätresultat i uttags- och inmatningspunkt för en elanvändare eller elproducent som ingår i en förbrukningsprofil skall avse överförd el under högst ett år.

17 §  Nätkoncessionshavare skall rapportera mätresultat enligt 16 § till

 1. elanvändare,
 2. elleverantör,
 3. elproducent.

18 §  Nätkoncessionshavare skall rapportera slutliga andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet till

 1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
 2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna,
 3. den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,
 4. den som är balansansvarig för produktionsanläggningens inmatning,
 5. Affärsverket svenska kraftnät avseende den samlade förbrukningen respektive produktionen per balansansvarig.

19 §  Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om tidpunkter för avläsning och rapportering, utformningen av rapporter samt förfarandet vid rapportering.

 • EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Leverantörsbyte m.m.

20 §  Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om anmälningar enligt 8 kap. 6 § första och andra styckena ellagen.

21 §  Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap. 6 § fjärde stycket ellagen.

Övertagande av balansansvar

22 §  Nätmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap.9 § första och tredje styckena och enligt 10 § ellagen.

 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

23 §  Den systemansvariga myndigheten meddelar närmare föreskrifter om avräkning enligt 8 kap. 11 § ellagen.

Ändringar

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Ikraftträder
1999-11-01

Förordning (1999:931) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2002:695) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:121) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 2 a §; ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2006:333) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:481) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-10-30

Förordning (2006:1590) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2010:855) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:964) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2011:1483) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:511) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 1, 6, 16 §§; ny 18 a §
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2014:350) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
nya 9 a, 18 b §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:262) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:600) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 23 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 8, 17, 18 §§; nuvarande 18 a, 18 b §§ betecknas 17, 18 §§; ändr. 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§
Ikraftträder
2017-03-06

Förordning (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:352

Förordning (2016:1133) om ändring i förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2016:835
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:198) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 2, 6 c, 16 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:1426) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 17 §; nya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1581) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 2, 9 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:204) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 6 c, 16 §§
Ikraftträder
2020-01-01