Upphävd författning

Insiderstrafflag (2000:1086)

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-11-30
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2004:587
Upphäver
Insiderlag (1990:1342)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definitioner

1 §  I denna lag förstås med

 1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument,
 2. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller någon annan organiserad marknadsplats eller handel med eller genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 3 § första stycket lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,
 3. finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse avsedd för handel på värdepappersmarknaden,
 4. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis). Lag (2004:70).

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar i huvudsak 2 § första stycket insiderlagen (1990:1342).

I punkten 1 har en definition av begreppet insiderinformation tagits in. En sådan definition finns i artikel 1.1 i insiderdirektivet. Med insiderinformation skall förstås information om en icke offentliggjord eller inte allmänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument. Definitionen ...

Insiderbrotten

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

2 §  Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt innebär att han eller hon får kännedom om omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella instrument, och som på grund härav fått insiderinformation eller den som får insiderinformation som rör ett aktiebolag eller ett europabolag i vilket han eller hon äger aktier och

 1. för egen eller någon annans räkning genom handel på värdepappersmarknaden förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör, eller
 2. använder informationen till att med råd eller på annat sådant sätt föranleda någon annan till förvärv eller avyttring som avses i 1,

[S2]döms för insiderbrott till fängelse i högst två år. Lag (2004:587).

Prop. 1999/2000:109: Paragraferna motsvarar i huvudsak 4 § och 20 § första stycket insiderlagen. I de nya bestämmelserna används begreppet insiderinformation som finns definierat i 1 §. De personer som kan fällas till ansvar för insiderbrott är på samma sätt som enligt insiderlagen uppdelade i tre olika personkretsar. Beträffande första och andra personkretsen gäller samma förbud medan ...

3 §  För insiderbrott döms också den som i annat fall än som anges i 2 § får insiderinformation som antingen måste ha röjts av någon som avses i 2 § eller på annat sätt kommit ut obehörigen och

 1. för egen eller någon annans räkning genom handel på värdepappersmarknaden förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som informationen rör, eller
 2. använder informationen till att med råd eller på annat sådant sätt föranleda någon annan till förvärv eller avyttring som avses i 1.

4 §  Är brott som avses i 2 eller 3 § att anse som ringa, döms för insiderförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

Prop. 1999/2000:109: Bestämmelsen är ny och innebär att ett nytt brott – insiderförseelse – införs. Enligt bestämmelsen, som har kommenterats i avsnitt 7.3, skall dömas till ansvar även vid ringa fall av insiderbrott.

5 §  Är brott som avses i 2 eller 3 § med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar i huvudsak 20 § andra stycket insiderlagen och behandlar i vilka fall ansvar kan ådömas för grovt insiderbrott.

6 §  Den som av grov oaktsamhet begår en gärning som anges i 2 eller 3 §, döms för vårdslöst insiderförfarande till böter eller fängelse i högst ett år.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar bestämmelserna i 20 § tredje stycket insiderlagen. Det har tidigare framhållits att det för en fungerande insiderlagstiftning är viktigt att överträdelse av förbud mot insiderhandel handläggs så snabbt och effektivt som möjligt. Mot bakgrund härav kan det inte längre anses vara motiverat att – såsom i insiderlagen – ha en förlängd preskriptionstid.

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

7 §  Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt innebär att han eller hon får kännedom om omständigheter som har betydelse för kursen på finansiella instrument, och som på grund härav fått insiderinformation och som obehörigen röjer sådan information, döms för obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som fått insiderinformation beträffande ett aktiebolag eller ett europabolag i vilket han eller hon äger aktier och som obehörigen röjer sådan information.

[S2]För det fall informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs döms dock inte till ansvar. Lag (2004:587).

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny och innebär att ett nytt brott – obehörigt röjande av insiderinformation – införs. Bestämmelsen, som har kommenterats i avsnitt 7.3, motsvarar artikel 3 a) i insiderdirektivet. För straffansvar krävs att röjandet skett obehörigen. Ansvar skall därför inte ådömas då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden. Något krav finns inte på att röjandet av informationen ...

/Träder i kraft I: 2004-10-08/

8 §  Utan hinder av 2-6 §§ får

 1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgöra uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella instrument samt, utan användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella instrument,
 2. förvärv ske av annat än option eller termin då insiderinformationen är ägnad att sänka kursen eller avyttring ske av annat än option eller termin då informationen är ägnad att höja kursen,
 3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som föreskrivits i lag eller annan författning,
 4. förvärv ske för en juridisk persons räkning av aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag, om insiderinformationen endast utgörs av information om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande av den juridiska personen till en vidare krets om förvärv av aktier i aktiebolaget eller europabolaget,
 5. innehavare av option när optionens löptid går ut förvärva eller avyttra den underliggande tillgången eller avyttra optionen,
 6. utfärdare av option i samband med lösen avyttra eller förvärva den underliggande tillgång som optionen avser,
 7. den som förvärvat eller avyttrat termin fullgöra avtalet vid slutdag,
 8. förvärv eller avyttring ske av andra finansiella instrument än aktier, om förvärvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används.

[S2]Vad som föreskrivs i denna paragraf om aktie skall också tillämpas på aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin. Lag (2004:587).

Prop. 1999/2000:109: Paragrafens första stycke motsvarar i huvudsak 7 § insiderlagen och innehåller undantag från bestämmelserna i 2–6 §§. Undantaget i första stycket 4 har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. Begreppen ”köpa eller sälja” har bytts ut mot ”förvärva eller avyttra”. Vidare används i bestämmelsen begreppet insiderinformation som finns definierat i 1 §. Orden "köp- eller säljorder" har bytts ut mot "uppdrag som ...

Otillbörlig kurspåverkan

9 §  Den som, vid handel på värdepappersmarknaden, i avsikt att otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av finansiella instrument

 1. sluter avtal eller företar annan rättshandling för skens skull,
 2. i hemlighet förenar avyttring av finansiella instrument med utfästelse att senare förvärva dessa till visst lägsta pris eller med villkor som begränsar rätten till fortsatt avyttring eller annars är avsedda att undandra instrumenten allmän omsättning,

[S2]döms för otillbörlig kurspåverkan till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

[S3]Detsamma gäller, om någon, i annat fall än som avses i första stycket, vid handel på värdepappersmarknaden i avsikt att otillbörligt påverka priset vid allmän omsättning av finansiella instrument ingår köp- eller säljavtal, lämnar anbud om slutande av sådant avtal, vidtar annan liknande åtgärd eller föranleder någon annan till sådan rättshandling och åtgärden är ägnad att vilseleda köpare och säljare av finansiella instrument.

[S4]Är brottet med hänsyn till omfattningen av kurspåverkan eller övriga omständigheter att anse som grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar straffbestämmelsen i 7 kap. 1 § lagen om handel med finansiella instrument.

För brott av normalgraden har böter utgått från straffskalan (se avsnitt 7.2). Straffet vid sådana brott är således fängelse i högst två år.

Även vid ringa fall av otillbörlig kurspåverkan skall det dömas till ansvar (se avsnitt ...

 • RH 2012:85:Mål om otillbörlig marknadspåverkan. Vid s.k. egenhandel har transaktioner som stått för endast en mindre andel av dagsomsättningen ansetts vara ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset och andra villkor för handeln med finansiella instrument.
 • RH 2005:14:En tilltalad som bedrivit aktiehandel mellan egna depåer har dömts enligt insiderstrafflagen för otillbörlig kurspåverkan i visst fall.

Gemensam bestämmelse

10 §  Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut vid affärer som genomförs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets räkning.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar 1 § andra stycket insiderlagen.

Förverkande

11 §  Vinning av brott enligt 2-6 §§ skall förklaras förverkad, om det inte är oskäligt.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen motsvarar 27 § insiderlagen. Lagrådet har påpekat att bestämmelsen saknar föreskrift om förverkande vid otillbörlig kurspåverkan, men anfört att en sådan skillnad kan vara sakligt motiverad eftersom otillbörlig kurspåverkan kan ha så många olika bakomliggande syften att vinsten av den många gånger kan vara svår att mäta. Lagrådets påpekande har i nu aktuellt lagstiftningsärende inte föranlett någon vidare åtgärd.

Tillsyn m.m.

12 §  Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs.

[S2]I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den behöver för övervakningen av denna lag.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafens första stycke motsvarar 17 § insiderlagen och 6 kap. 1 § lagen om handel med finansiella instrument. Finansinspektionen skall övervaka att bestämmelserna i insiderstrafflagen följs (jfr avsnitt 5).

I andra stycket erinras om den frågerätt Finansinspektionen ...

13 §  För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.

Anmälan om brott

14 §  Finansinspektionen skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att brott enligt denna lag har begåtts.

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny och innebär att Finansinspektionen skall göra anmälan till åklagare så snart det finns anledning att anta att brott enligt lagen har begåtts. Finansinspektionen skall inte själv göra någon bedömning av om gärningen kan föranleda fällande dom. Gärningens allvar, om vårdslöshet eller uppsåt förelegat, vem som är ansvarig för överträdelsen i straffrättslig mening och liknande bedömningar skall ske i den efterföljande brottsutredningen. Bestämmelsen kommenteras närmare i ...

Ändringar

Insiderstrafflag (2000:1086)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2004:70) om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086)

Förarbeten
Rskr. 2002/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2004:587) om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 2, 7, 8 §§
Ikraftträder
2004-10-08

Ändring, SFS 2005:377

Omfattning
upph.