Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
SFS 2000:171 i lydelse enligt SFS 2014:818
Ikraft
2000-05-01
Upphäver
Lag (1993:1367) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna lag finns bestämmelser som avser att förhindra obehörig tillgång till vissa tjänster.

2 §  Med tjänst avses i denna lag

 1. en ljudradio- eller TV-sändning som är riktad till allmänheten,
 2. varje annan tjänst som utförs elektroniskt, på distans och på begäran av mottagaren, och
 3. tillhandahållandet av villkorad tillgång till en tjänst som avses i 1 och 2, betraktat som en tjänst i sig,

[S2]om tjänsten är föremål för villkorad tillgång och tillhandahålls mot betalning.

 • MD 2009:10:En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del av den avkodningsenhet som medger abonnenter av kodade TV- sändningar att utan godkännande av tjänsteleverantören samtidigt på olika TV-mottagare tillgodogöra sig fler än en TV-kanal åt gången. Cardsplittern har därför ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får marknadsföras i Sverige varför marknadsföringen av densamma varit otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har meddelats bolaget att marknadsföra den aktuella cardsplittern eller annan väsentligen likartad utrustning. Även fråga huruvida parts kostnader som varit hänförliga till huvudförhandlingen varit skäligen påkallade för tillvaratagande av parts rätt.

3 §  Med villkorad tillgång till en tjänst avses att en användare eller en mottagare av tjänsten till följd av tekniska åtgärder eller arrangemang kan få tillgång till tjänsten i tolkningsbar form först sedan de har blivit personligt godkända som behöriga.

 • MD 2009:10:En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del av den avkodningsenhet som medger abonnenter av kodade TV- sändningar att utan godkännande av tjänsteleverantören samtidigt på olika TV-mottagare tillgodogöra sig fler än en TV-kanal åt gången. Cardsplittern har därför ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får marknadsföras i Sverige varför marknadsföringen av densamma varit otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har meddelats bolaget att marknadsföra den aktuella cardsplittern eller annan väsentligen likartad utrustning. Även fråga huruvida parts kostnader som varit hänförliga till huvudförhandlingen varit skäligen påkallade för tillvaratagande av parts rätt.

4 §  Med avkodningsutrustning avses utrustning eller programvara som utformats eller anpassats för att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form.

 • MD 2009:10:En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del av den avkodningsenhet som medger abonnenter av kodade TV- sändningar att utan godkännande av tjänsteleverantören samtidigt på olika TV-mottagare tillgodogöra sig fler än en TV-kanal åt gången. Cardsplittern har därför ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får marknadsföras i Sverige varför marknadsföringen av densamma varit otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har meddelats bolaget att marknadsföra den aktuella cardsplittern eller annan väsentligen likartad utrustning. Även fråga huruvida parts kostnader som varit hänförliga till huvudförhandlingen varit skäligen påkallade för tillvaratagande av parts rätt.

5 §  Avkodningsutrustning får inte tillverkas, importeras, distribueras, säljas, hyras ut eller installeras och inte heller yrkesmässigt eller i förvärvssyfte innehas, underhållas eller bytas ut i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.

[S2]Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas för privat bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.

[S3]Med import avses införsel av en vara till Sverige från en plats utanför Europeiska unionen. Lag (2014:818).

Prop. 2013/14:123: Avkodningsutrustning får inte heller anskaffas eller användas för privat bruk i syfte att göra en tjänst som omfattas av lagen tillgänglig i tolkningsbar form utan tjänsteleverantörens godkännande.

Med import avses införsel av en vara till Sverige från en plats utanför Europeiska unionen.

De föreslagna ändringarna innebär att även viss privat olovlig hantering av avkodningsutrustning, som alltså sker utan kommersiellt syfte, ...

 • NJA 2013 s. 966:Beräkningen av skälig ersättning enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på den tid under vilken det olovliga utnyttjandet har ägt rum och på den avgift som tas ut vid lovligt nyttjande. Utrymmet för jämkning av ersättningen är mycket litet.
 • MD 2009:10:En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del av den avkodningsenhet som medger abonnenter av kodade TV- sändningar att utan godkännande av tjänsteleverantören samtidigt på olika TV-mottagare tillgodogöra sig fler än en TV-kanal åt gången. Cardsplittern har därför ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får marknadsföras i Sverige varför marknadsföringen av densamma varit otillbörlig enligt marknadsföringslagen. Förbud har meddelats bolaget att marknadsföra den aktuella cardsplittern eller annan väsentligen likartad utrustning. Även fråga huruvida parts kostnader som varit hänförliga till huvudförhandlingen varit skäligen påkallade för tillvaratagande av parts rätt.

6 §  Den som på annat sätt än genom import bryter mot 5 § första stycket ska dömas till böter eller fängelse i högst två år.

[S2]Den som bryter mot 5 § andra stycket ska dömas till böter.

[S3]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket.

[S4]Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2014:818).

Prop. 2013/14:123: Den som bryter mot 5 § andra stycket ska dömas till böter. I ringa fall ska det inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket.

Om straff för olovlig införsel finns bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

De föreslagna ändringarna innebär att straffansvar kan ådömas även den som bryter mot förbudet mot privat olovlig hantering. ...

6 a §  Till ansvar enligt denna lag ska det inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2014:818).

Prop. 2013/14:123: Av den föreslagna bestämmelsen framgår att lagens straffbestämmelser är subsidiära till brottsbalken. Om brottet är belagt med straff enligt brottsbalken ska alltså i stället dessa straffbestämmelser tillämpas. De bestämmelser i brottsbalken som framför allt kan komma i fråga är de som gäller dataintrång ...

7 §  För försök till ett sådant brott enligt 6 § första stycket som om det fullbordats inte skulle ha varit att anse som ringa, ska det dömas till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken. Lag (2014:818).

Prop. 2013/14:123: Den föreslagna ändringen innebär att det endast är möjligt att döma för försök till de brott som straffbeläggs enligt 6 § första stycket. Vilka dessa gärningar är framgår av 5 § första stycket. Dessutom krävs att brottet, om det hade fullbordats, inte skulle vara att anse som ringa.

Den som försöker att anskaffa eller använda avkodningsutrustning för privat olovligt bruk kan alltså inte dömas för försök till detta brott.

Bestämmelsen kommenteras närmare i ...

8 §  Egendom som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Även utbytet av ett sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.

[S2]Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:316).

Prop. 2004/05:135: Ändringen i andra stycket innebär att möjligheterna till förverkande utvidgas till att även omfatta sådan egendom som, utan att den använts, varit avsedd att användas vid brottet. Det förutsätts emellertid att brottet har fullbordats eller att förfarandet har utgjort ett straffbart försök. Ändringen motiveras i avsnitt 10.2. Vad gäller tillämpningen hänvisas till författningskommentaren till <a href="https://lagen.nu/1962:700#K36P2S1" ...

9 §  Den som uppsåtligen bryter mot 5 § skall betala skälig ersättning för att den tjänst som gjorts tillgänglig genom gärningen har utnyttjats samt ersättning för den ytterligare ekonomiska skada som gärningen har medfört.

 • NJA 2013 s. 966:Beräkningen av skälig ersättning enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på den tid under vilken det olovliga utnyttjandet har ägt rum och på den avgift som tas ut vid lovligt nyttjande. Utrymmet för jämkning av ersättningen är mycket litet.
 • NJA 2000 s. 325:Fråga om uppskattning av ren förmögenhetsskada.
 • NJA 2018 s. 66:Skälig ersättning enligt lagen om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på avgiften för den tjänst som har gjorts tillgänglig exklusive mervärdesskatt.

10 §  Åklagaren får väcka åtal för brott mot denna lag endast om målsäganden anger brottet till åtal eller åtal är motiverat från allmän synpunkt.

Ändringar

Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:171, Prop. 1999/2000:49, Bet. 1999/2000:KU16
CELEX-nr
398L0084
Ikraftträder
2000-05-01

Lag (2000:1261) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2005:316) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2014:818) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:343, Prop. 2013/14:123, Bet. 2013/14:KU42
Omfattning
ändr. 5, 6, 7 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2014-08-01