Upphävd författning

Förordning (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten

Departement
Justitiedepartementet
Utfärdad
2001-05-17
Ändring införd
SFS 2001:240 i lydelse enligt SFS 2005:851
Ikraft
2001-07-01
Upphäver
Förordning (1975:6) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela vissa föreskrifter
Förordning (1995:461) med bemyndigande för centrala valmyndigheten att meddela föreskrifter om genomförande av val till Europaparlamentet
Förordning (1985:953) om central valmyndighet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Valmyndigheten är central förvaltningsmyndighet för frågor om val och folkomröstning.

Uppgifter

2 §  Valmyndigheten skall

 • ansvara centralt för genomförandet av allmänna val och folkomröstningar, och
 • i övrigt fullgöra de uppgifter som den centrala valmyndigheten har enligt lag eller förordning.

3 §  Valmyndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställighet av

 1. lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar,
 2. folkomröstningslagen (1979:369), och
 3. annan lag med föreskrifter om rådgivande folkomröstning i hela landet. Förordning (2005:851).

4 §  Valmyndigheten leds av en nämnd som ansvarar för verksamheten. Nämnden består av en ordförande och fyra andra ledamöter. För ordföranden och övriga ledamöter skall det finnas ersättare. Förordning (2002:72).

5 §  Vid Valmyndigheten finns ett kansli som leds av en kanslichef. Kanslichefen ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som nämnden beslutar.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Valmyndigheten:

 • 2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,
 • 16 § om medverkan i EU-arbetet,
 • 18 § om myndighetens organisation,
 • 26 § om ärendenas handläggning,
 • 27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,
 • 30 § om ärendeförteckning,
 • 31 § om myndighetens beslut, och
 • 35 § om överklagande.

7 §  Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som avses i 6-9, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

8 §  Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

9 §  Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till någon som tjänstgör vid kansliet att avgöra brådskande ärenden eller ärenden som är av sådant slag att de inte behöver prövas av nämnden. Sådana beslut skall i den utsträckning nämnden bestämmer anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

10 §  Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordning eller i särskilda beslut får det medges att ärenden som avgörs enligt 9 § inte behöver föredras.

Anställningar m.m.

11 §  Regeringen utser nämndens ledamöter och deras ersättare för en bestämd tid.

[S2]Kanslichefen anställs av regeringen.

[S3]Valmyndigheten anställer övrig personal.

Ändringar

Förordning (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten

Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:72) om ändring i förordningen (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2002-03-07

Förordning (2005:851) om ändring i förordningen (2001:240) med instruktion för Valmyndigheten

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2007:977

Omfattning
upph.