Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
SFS 2001:183 i lydelse enligt SFS 2018:221
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Lag (1997:158) om röstlängdsregister
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter

 1. i den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med val och folkomröstningar enligt vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369) och lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, samt
 2. i den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verksamhet med val enligt sametingslagen (1992:1433),

[S2]om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag (2005:846).

Prop. 2000/01:33: Lagen skall tillämpas på all behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad. Med personuppgifter avses detsamma som i personuppgiftslagen. Manuell behandling omfattas av lagen endast om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Utanför lagens tillämpningsområde ...

Förhållandet till annan reglering

[K1]2 §  Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:221).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges att lagen skall gälla i stället för personuppgiftslagen. I andra stycket har i enlighet med Lagrådets synpunkter tagits in en bestämmelse om att en registrerad inte kan motsätta sig behandling av uppgifter i de fall behandlingen är tillåten enligt denna lag.

[K1]3 §  Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:221).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges vilka bestämmelser i personuppgiftslagen som skall vara tillämpliga. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. Paragrafen kommenteras närmare i avsnitt 8.1.

Ändamål

[K1]4 §  Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som behövs för

 1. framställning av röstlängder och röstkort inför ett val eller en folkomröstning,
 2. framställning av valsedlar och sammanräkning av valresultat, och
 3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

Prop. 2000/01:33: Paragrafen anger ändamålet för användningen av uppgifterna. Ändamålsbeskrivningen får betydelse för vilken insamling och annan behandling av personuppgifter i registret som är tillåten.

Ändamålen i punkt 1, 3 och 4 motsvarar med vissa redaktionella ändringar 2 § lagen om röstlängdsregister.

Enligt punkt 2 får uppgifter behandlas för framställning av valsedlar och sammanräkning av valresultat. Detta motsvarar ändamålet för det kandidatregister ...

[K1]5 §  Uppgifter får behandlas i databasen för att tillgodose samhällets behov av uppgifter i samband med val och folkomröstningar.

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges att uppgifter i databasen skall få behandlas för att tillgodose samhällets behov av uppgifter i samband med val och folko mröstningar. Verksamheten med val och folkomröstningar präglas av stort allmänt intresse. Bestämmelsen syftar på sådant utlämnande som är mer långtgående än offentlighetsprincipen. Enskilda skall t.ex. enligt 2 kap. 10 § ha rätt till direktåtkomst till uppgifter om kandidater. ...

[K1]5 a §  Personuppgifter som behandlas enligt 4 eller 5 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in. Lag (2018:221).

Personuppgiftsansvar

[K1]6 §  Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelserna är var för sig personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som respektive myndighet skall utföra. Lag (2004:539).

Prop. 2000/01:33: Personuppgiftsansvaret är delat mellan den centrala valmyndigheten, skattemyndigheterna och länsstyrelserna på så sätt av varje myndighet ansvarar för den behandling som det ankommer på myndigheten att utföra. Med personuppgiftsansvaret följer en rad skyldigheter. Den personuppgiftsansvarige skall bl.a. tillse att behandlingen av uppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt och att information lämnas till den registrerade. Bestämmelsen innebär att den myndighet som avgör om en viss uppgift skall ...

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

[K1]7 §  Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och personuppgifter som avses i artikel 10 i förordningen får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.

[S2]Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas endast om det särskilt anges i 2 kap.Lag (2018:221).

Prop. 2000/01:33: Personuppgiftslagen (1998:204) innehåller dels en bestämmelse om förbud mot behandling av vissa känsliga uppgifter (13 §), dels en bestämmelse om när uppgifter om lagöverträdelse m.m. (21 §) får behandlas. Behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser skall endast undantagsvis få ske i verksamheten med val och folkomröstningar. I paragrafen regleras när behandling av sådana uppgifter får göras i ett ärende ...

Rätten att göra invändningar

[K1]8 §  Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:221).

Prop. 2017/18:115: Paragrafen innebär att rätten enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen att göra invändningar inte gäller vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt lagen eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Hänvisningen till dataskyddsförordningen avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen.

Val- och folkomröstningsdatabas

[K2]1 §  I den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med val och folkomröstningar enligt 1 kap. 1 § 1 skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap.4 och 5 §§ angivna ändamålen (val- och folkomröstningsdatabas). Lag (2004:539).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges att en databas benämnd val och folkomröstningsdatabasen skall finnas. Vad som avses med en databas kommenteras närmare i avsnitt 7.4.

Innehåll

[K2]2 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som

 1. kan antas komma att vara röstberättigade den dag som ett val eller en folkomröstning skall hållas, eller
 2. är kandidater i val.

[S2]Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges vilken personkrets som det får finnas uppgifter om i databasen. De personer som avses är framför allt röstberättigade och kandidater i ett val. Vilka personer som är röstberättigade framgår av 1 kap.2 och 3 §§vallagen ...

[K2]3 §  När det gäller en person som avses i 2 § 1 får i databasen behandlas uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, fastighetsbeteckning, valdistrikt, medborgarskap samt tidpunkt för invandring. För en person som inte är folkbokförd i Sverige får dessutom uppgift om tidpunkt för utvandring och för anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837) behandlas. Lag (2013:1158).

Prop. 2000/01:33: Bestämmelsen motsvarar med vissa redaktionella ändringar 5 och 6 §§ lagen om röstlängdsregister.

[K2]4 §  När det gäller en person som avses i 2 § 2 får i databasen behandlas uppgifter om födelsetid, personnummer, namn, adress, folkbokföringsort, medborgarskap, födelseort samt partibeteckning och övriga uppgifter som avses i 6 kap.13 §§vallagen (2005:837) på valsedlar där personen är upptagen. Lag (2013:1158).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen regleras vilka uppgifter om kandidater i ett val som får behandlas i databasen. 3 §

Enligt 6 kap.3 och 4 §§vallagen (1997:157) skall på en valsedel finnas en partibeteckning samt namn på en eller ...

[K2]5 §  I databasen får behandlas uppgifter om yrkanden, grunder och beslut i ett ärende.

Prop. 2000/01:33: Utöver de uppgifter som anges i 3 och 4 §§ får även yrkande, grunder och beslut i ett ärende behandlas i databasen.

[K2]6 §  En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §. En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

Prop. 2000/01:33: I paragrafen regleras i vilka fall s.k. elektroniska handlingar får behandlas i databasen. Lagrådets synpunkter har godtagits, men i förslaget till lagtext har vissa redaktionella ändringar gjorts för att syftet med bestämmelsen bättre skall framgå.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för automatiserad behandling

[K2]7 §  Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Prop. 2000/01:33: I paragrafen anges att uppgifter får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling endast om regeringen medgett det. Utlämnande av uppgifter till enskilda på sådant medium bör i fråga om personer som är röstberättigade endast medges i undantagsfall. Uppgifter om kandidater i ett val har ett mer allmänt intresse och bör kunna lämnas ut på medium för automatiserad behandling i större utsträckning.

Uppgifter får alltid lämnas ut till myndigheter på medium för ...

Direktåtkomst

[K2]8 §  Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3-6 §§.

[S2]De kommunala valnämnderna får ha direktåtkomst till uppgifter som avses i 3-5 §§. Lag (2008:1275).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen regleras de personuppgiftsansvariga myndigheternas direktåtkomst till uppgifter i databasen. Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ha direktåtkomst till samtliga uppgifter i databasen. Skattemyndigheterna får ha åtkomst till uppgifter om dem som är röstberättigade. De kommunala valnämnderna får ha åtkomst till samtliga uppgifter utom de elektroniska handlingarna.

Direktåtkomst till en databas inom en myndighetsorganisation innebär inte att samtliga ...

[K2]9 §  En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om sig själv i databasen som får lämnas ut till honom, om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

[S2]Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelat föreskrifter om det får enskilda ha direktåtkomst till de uppgifter om kandidater som finns på valsedlar och uppgifter om valresultat.

Prop. 2000/01:33: En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Sådan åtkomst får dock finnas endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det, se avsnitt 8.9. Enskilda skall enligt andra stycket kunna ha direktåtkomst till uppgifter om kandidater och valresultat. Uppgifter om valresultat omfattar även uppgift om vilka som blivit valda. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. ...

Sökbegrepp

[K2]10 §  Vid sökning i databasen får uppgift om medborgarskap inte användas som sökbegrepp annat än i fråga om medborgarskap i ett land inom Europeiska unionen eller i Island eller Norge.

Prop. 2000/01:33: I denna paragraf anges vilka sökbegrepp som skall få finnas. Bestämme lsen omfattar dock inte sökning efter elektroniska handlingar. Vid sökning efter en sådan handling gäller 11 §.

I databasen får som sökbegrepp inte användas uppgift om andra medborgarskap än medborgarskap i ett land inom Europeiska unionen eller i Island eller Norge. Sökning på ett visst land inom unionen är alltså möjlig.

[K2]11 §  Vid sökning efter handlingar som avses i 6 § får endast uppgift om namn och personnummer samt uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 § användas. Lag (2009:493).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen regleras vilka sökmöjligheter som skall finnas vid sökning efter en s.k. elektronisk handling. Vid sökning efter en sådan handling får användas uppgift om namn och personnummer samt övriga uppgifter som enligt sekretesslagen skall registreras i ett diarium, dvs. datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som åsatts handlingen, vem som givit in handlingen eller till vem den har expedierats ...

Gallring

[K2]12 §  Uppgifter om en person som avses i 2 § 1 skall gallras senast en månad efter det att det val eller den folkomröstning som uppgifterna hänför sig till har vunnit laga kraft. Om flera val hålls samtidigt skall uppgifterna dock gallras senast en månad efter det att samtliga val har vunnit laga kraft.

[S2]Uppgifter om en person som avses i 2 § 2 skall gallras senast fem år efter utgången av den valperiod som uppgifterna hänför sig till.

[K2]13 §  Vad som sägs i 12 § hindrar inte att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid än som anges i 12 §.

Prop. 2000/01:33: Paragraferna innehåller bestämmelser om när uppgifter som behandlas automatiserat skall gallras. Bestämmelsen i 13 § har utformats i enlighet med Lagrådets synpunkter. Bestämmelserna kommenteras närmare i avsnitt 11.6.

Avgifter

[K2]14 §  Den centrala valmyndigheten och länsstyrelserna får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om sådana avgifter.

[S2]Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:221).

Prop. 2000/01:33: I paragrafen slås fast att myndigheterna har rätt att ta ut avgifter för användningen av uppgifter i databasen.

Bestämmelsen innebär givetvis inte någon inskränkning i skyldigheten att mot fastställd avgift tillhandahålla allmänna handlingar när ett utlämnande begärts med stöd av offentlighetsprincipen.

Databas för sametingsvalet

[K2]15 §  I den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verksamhet med val enligt 1 kap. 1 § 2 skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som anges i 1 kap.4 och 5 §§ (databas för sametingsvalet). Lag (2004:539).

Innehåll i databasen för sametingsvalet

[K2]16 §  I databasen får uppgifter behandlas om personer som

 1. har tagits upp i sameröstlängden, eller
 2. är kandidater till Sametinget.

[S2]Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Lag (2004:539).

[K2]17 §  Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 1 får i databasen behandlas uppgifter om personnummer, namn och adress. Lag (2004:539).

[K2]18 §  Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 2 får i databasen behandlas uppgifter om personnummer, namn, adress samt partibeteckning och övriga uppgifter som enligt 3 kap. 10 § sametingslagen (1992:1433) skall finnas på valsedlar där personen är upptagen. Lag (2004:539).

[K2]19 §  Vad som sägs i 5-7 §§ om behandling av uppgifter i ett ärende, behandling av handlingar i ett ärende och utlämnande av uppgifter till enskilda gäller även databasen för sametingsvalet. Lag (2004:539).

Direktåtkomst till databasen för sametingsvalet

[K2]20 §  Den centrala valmyndigheten, länsstyrelsen och Sametinget får ha direktåtkomst till de uppgifter som avses i 17-19 §§. Lag (2004:539).

[K2]21 §  Vad som sägs i 9 § om en enskilds rätt till direktåtkomst gäller även databasen för sametingsvalet. Lag (2004:539).

Sökbegrepp vid sökning i databasen för sametingsvalet

[K2]22 §  Vad som sägs i 10 och 11 §§ om sökbegrepp gäller på motsvarande sätt vid sökning i databasen för sametingsvalet. Lag (2004:539).

Gallring i databasen för sametingsvalet

[K2]23 §  Uppgifter som inte längre behövs för ändamålet med behandlingen av personuppgifter i databasen skall gallras om inte något annat följer av andra stycket.

[S2]Den slutliga sameröstlängden från varje sametingsval skall skrivas ut på papper och bevaras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om ytterligare bevarande. Lag (2004:539).

Avgifter för utlämnande av uppgifter ur databasen för sametingsvalet

[K2]24 §  Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelsen får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen för sametingsvalet. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om sådana avgifter.

[S2]Rätten att ta ut avgifter får inte innebära en inskränkning i

 1. rätten att ta del av och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen, eller
 2. en registrerads rätt enligt artikel 12.5 i EU:s dataskyddsförordning. Lag (2018:221).

3 kap. Har upphävts genom lag (2018:221).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då lagen (1997:158) om röstlängdsregister skall upphöra att gälla. Den äldre lagens bestämmelser om gallring och innehåll i ett register gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har tillförts registret före den 1 oktober 2001.
 2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober 1998.
 3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen (1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall framställningen anses som en ansökan om information enligt denna lag.
 4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:66) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2001/02:147, Prop. 2001/02:53, Bet. 2001/02:KU8
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 6 §§, 2 kap 1, 14 §§
Ikraftträder
2002-04-01

Lag (2003:735) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr 2 kap 8 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:539) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2003/04:213, Prop. 2003/04:86, Bet. 2003/04:KU18
Omfattning
ändr. 1 kap 1, 6 §§, 2 kap 1 §, rubr. till 2 kap; nya 2 kap 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 15, 16, 20, 22, 23, 24 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:846) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2005/06:33, Prop. 2004/05:163, Bet. 2005/06:KU9
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3, 4 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2008:1275) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:75, Prop. 2008/09:42, Bet. 2008/09:KU4
Omfattning
ändr. 2 kap 8 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:493) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2013:1158) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Förarbeten
Rskr. 2013/14:124, Prop. 2013/14:37, Bet. 2013/14:KU9
Omfattning
ändr. 2 kap. 3, 4 §§
Ikraftträder
2014-01-28

Lag (2018:221) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.
 2. Äldre föreskrifter om straff gäller fortfarande för överträdelser som har skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:225, Prop. 2017/18:115, Bet. 2017/18:KU24
Omfattning
upph. 3 kap.; ändr. 1 kap. 2, 3, 7 §§, 2 kap. 14, 24 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; nya 1 kap. 5 a, 8 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraftträder
2018-05-25