Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-06-07
Ändring införd
SFS 2001:499 i lydelse enligt SFS 2017:48
Ikraft
2001-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 2 kap. 1 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

[S2]Denna lag ska tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder. Lag (2017:48).

Prop. 2000/01:81: I denna inledande paragraf ges en definition av vad som avses med omskärelse enligt lagen. Omskärelse som görs utifrån en medicinsk indikation, exempelvis fimosis (förhudsförträngning), omfattas inte av denna lag. För sådan omskärelse gäller hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

I andra stycket anges att lagen skall tillämpas på pojkar upp till arton års ålder. Då denna lag är till för att skydda barn, är det lämpligt att knyta tillämpningsområdet till barnkonventionens ...

2 §  När läkare utför omskärelse enligt denna lag eller när läkare eller sjuksköterska ombesörjer smärtlindring enligt denna lag gäller patientsäkerhetslagen (2010:659), patientskadelagen (1996:799) och patientdatalagen (2008:355). Lag (2010:671).

Prop. 2000/01:81: Omskärelse som inte är medicinskt betingad är inte hälso- och sjukvård enligt den definition som ges i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). För att lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, patientskadelagen samt patientjournallagen skall bli tillämpliga på sådan verksamhet, måste detta ...

3 §  Omskärelse får utföras på begäran av eller efter medgivande av pojkens vårdnadshavare och efter det att vårdnadshavaren har informerats om vad ingreppet innebär. Står pojken under vårdnad av två vårdnadshavare, skall vad som nu sagts gälla båda. Den som skall utföra ingreppet svarar själv för att informationen ges eller att den ges av en medicinskt kunnig person.

[S2]Sådan information skall ges också till pojken, om han har uppnått den ålder och mognad som krävs för att förstå informationen.

[S3]Pojkens inställning till ingreppet skall så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja.

Prop. 2000/01:81: I denna paragraf anges förutsättningarna för att omskärelse skall få ske.

Paragrafens innehåll behandlas närmare i avsnitt 5.2.1. I första och andra styckena behandlas dels frågan om att det är pojkens vårdnadshavare som skall begära eller medge omskärelsen, dels information som en förutsättning för att omskärelse skall få ske. Information om vad ingreppet innebär skall ges till pojkens vårdnadshavare ...

4 §  Ingreppet skall utföras med smärtlindring som ombesörjs av legitimerad läkare eller legitimerad sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken.

Prop. 2000/01:81: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.2.

Hänsynen till vad som är bäst för pojken skall vara vägledande. Detta innebär bl.a. att adekvat smärtlindring skall ges och att ingreppet skall utföras under fullgoda hygieniska och andra förhållanden. Socialstyrelsen kommer att bemyndigas att utfärda närmare föreskrifter i fråga om adekvat smärtlindring och övriga villkor för omskärelsen, se 11 §.

5 §  Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar.

[S2]Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.

Prop. 2000/01:81: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.1.

Paragrafen anger vilka som är behöriga att utföra omskärelser av pojkar och förbjuder samtidigt andra att utföra ingreppet. Det ankommer på Socialstyrelsen att inom ramen för sin föreskriftsrätt ange vilken ytterligare kompetens som skall krävas av en legitimerad läkare för att han eller hon skall vara behörig att utföra omskärelse.

I andra ...

6 §  Särskilt tillstånd att utföra omskärelse får meddelas den som föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del i en religiös tradition, om personen har den kompetens som föreskrivs med stöd av 11 §, bedöms kunna utföra ingreppet i enlighet med de krav som gäller för ingreppet och i övrigt är lämplig att utföra omskärelser.

[S2]Inspektionen för vård och omsorg prövar frågor enligt första stycket efter ansökan av den som föreslås få tillstånd. Lag (2012:946).

Prop. 2000/01:81: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.4 och 5.6.

I första stycket anges vad som krävs för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse. Till ledning för vad som är ett trossamfund kan definitionen i 2 § lagen (1998:1593) ...

7 §  Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla ett särskilt tillstånd att utföra omskärelse för en person som har utfört omskärelse på ett oskickligt eller annars olämpligt sätt eller som av andra skäl är olämplig att utföra omskärelser eller om tillståndet inte längre utnyttjas.

[S2]Inspektionen för vård och omsorgs beslut om återkallelse av tillstånd gäller omedelbart. Lag (2012:946).

Prop. 2000/01:81: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.5.

Principen bör vara den att en person som inte längre uppfyller de krav som gäller för att få särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar inte heller skall få behålla ett sådant tillstånd.

En person som utför omskärelser på ett sådant sätt eller under sådana förhållanden som riskerar att skada barnet, förorsaka det smärta eller på annat sätt ...

8 §  Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över den verksamhet som bedrivs av personer med särskilt tillstånd att utföra omskärelse. Inspektionen har rätt att inspektera sådan verksamhet och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Lag (2012:946).

9 §  Den som utför en omskärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

10 §  Inspektionen för vård och omsorgs beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2012:946).

Prop. 2000/01:81: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.8.

Beslut som kan överklagas är beslut om att inte bifalla en ansökan om särskilt tillstånd samt beslut om återkallelse. I fråga om vem som skall ha rätt att överklaga skall de allmänna förvaltningsrättsliga reglerna som framgår av 22 § förvaltningslagen (1986:223) och <a href="https://lagen.nu/1971:291#P33" ...

11 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  • vilken kompetens annan person än legitimerad läkare skall ha för att erhålla särskilt tillstånd att utföra omskärelse,
  • smärtlindring,
  • hur ingreppet i övrigt skall utföras, samt
  • den information som skall lämnas till pojken och hans vårdnadshavare.

Prop. 2000/01:81: – vilken kompetens läkare som skall utföra omskärelse skall ha, – smärtlindring, – hur ingreppet i övrigt skall utföras, samt – den information som skall lämnas till pojken och hans vårdnadshavare.

I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen föreskriver, att utfärda de ytterligare föreskrifter som behövs till skydd för enskilda. Föreskriftsrätten knyter an till dels bestämmelsen i 5 § om ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar

Förarbeten
Rskr. 2000/01:258, Prop. 2001/01:81, Bet. 2000/01:SoU17
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2008:357) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Förarbeten
Rskr. 2007/08:207, Prop. 2007/08:126, Bet. 2007/08:SoU16
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2010:671) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Förarbeten
Rskr. 2009/10:342, Prop. 2009/10:210, Bet. 2009/10:SoU22
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2012:946) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
  2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.
Förarbeten
Rskr. 2012/13:116, Prop. 2012/13:20, Bet. 2012/13:SoU5
Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 10 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Lag (2017:48) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar

Förarbeten
Rskr. 2016/17:141, Prop. 2016/17:43, Bet. 2016/17:SoU5
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2017-04-01