Upphävd författning

Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2005:14
Upphäver
Förordning (1972:648) med taxa för Vägverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  De avgifter som anges i denna förordning tas ut av statliga myndigheter vid tillämpningen av olika författningar inom vägtrafikområdet samt av Vägverket vid förrättningar och åtgärder i övrigt som verket utför.

[S2]Bestämmelser om en kommuns rätt att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

[K1]2 §  I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 10-13 §§avgiftsförordningen (1992:191).

[K1]3 §  Vägverket bestämmer avgifter för

 1. verksamhet som avses i 7 § förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket och sättet för hur de skall tas ut, och
 2. utdrag ur vägtrafikregistret.

[S2]Avgifter för utdrag ur vägtrafikregistret beslutas efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

[K1]4 §  Om det finns synnerliga skäl får Vägverket i andra fall än som avses i 3 kap. 6 § medge nedsättning av eller befrielse från en avgift som anges i denna förordning.

Ansökningsavgifter

[K2]1 §  Vägverket tar ut avgift för att pröva en ansökan i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning. Vägverket tar även ut andra avgifter enligt detta kapitel.

[K2]2 §  Vägverket tar på det sätt som verket bestämmer ut avgifter för tillfällig registrering som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning.

[K2]3 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
Saluvagnslicens enligt 19 §2

[K2]4 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt trafikförordningen (1998:1276) i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Tävlingar som går genom flera län (3 kap.
84 §)6
2. Tävlingar som går genom ett och samma län (3 kap. 84 §)4
3. Undantag för tunga transporter (13 kap. 3 §) 3
4. Undantag för breda transporter (13 kap. 3 §)Om bredden är högst 450 centimeter Om bredden överstiger 450 centimeter2 3
5. Undantag för långa transporter (13 kap. 3 §)Om längden är högst 35 meter Om längden överstiger 35 meter2 3
6. Ärenden om undantag för visst ändamål avseende fordon som används för transport av rörelsehindrade (13 kap. 3 §)1
7. Övriga undantag (13 kap. 3 §)4

[S2]I ärenden om undantag för tunga, breda eller långa transporter enligt 3-5 som kräver skyndsam behandling tas dubbel avgift ut.

[K2]5 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister i följande fall.

ÄrendeslagBelopp
Undantag enligt 20 kap.2 och 4 §§500 kronor

Registerhållningsavgift

[K2]6 §  För ett fordon som registrerats enligt 6 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en registerhållningsavgift om 35 kronor per år för varje bil, motorcykel, traktor, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn.

[S2]För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas det ut en engångsavgift för registerhållningen om 80 kronor. Registerhållningsavgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet. Registerhållningsavgift skall dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen upphört. Registerhållningsavgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas registerhållningsavgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

[S3]Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt skall avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning skall inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter. Förordning (2003:97).

[K2]7 §  Skyldig att betala avgift enligt 6 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften skall tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 10 § andra stycket, 36-39, 41-43, 51, 53-55, 61-66, 78-82, 84 och 85 §§fordonsskattelagen (1988:327) och bestämmelserna i fordonsskatteförordningen (1993:1028) om påföring och uppbörd av fordonsskatt.

[S2]Skall fordonsskatt inte betalas, tas avgiften ut på det sätt som Vägverket bestämmer.

Skyltavgifter

[K2]8 §  För ett registrerat fordon tas det ut en skyltavgift om 60 kronor för varje skylt utom vid tillfällig registrering enligt 21-23 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras.

[S2]För en taxiskylt som avses i 7 kap. 9 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

[K2]9 §  I fråga om en avgift enligt 8 § tillämpas 7 § på motsvarande sätt.

[K2]10 §  För en ersättningsskylt och för en provisorisk skylt tas det ut en avgift om 60 kronor. Avgiften tas ut på det sätt som Vägverket bestämmer.

[K2]11 §  För särskilda fordonssskyltar enligt 16 kap. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister tas det ut en särskild skyltavgift. Avgiften skall motsvara tillverkningskostnaderna för skyltarna och i förekommande fall nya sådana skyltar samt kostnaderna för det särskilda förfarandet med dem.

[S2]Skyltavgift enligt första stycket fastställs av Vägverket. När det gäller skyltar för beskickningsfordon skall beslutet fattas efter samråd med Utrikesdepartementet. Avgiften tas ut på det sätt som Vägverket bestämmer.

[K2]12 §  För varje saluvagnsskylt tas det ut en avgift om 60 kronor.

[S2]Innehavaren av en saluvagnslicens skall årligen under december månad för det följande året betala en registerhållningsavgift om 35 kronor för varje fordon som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.

[S3]Avgiften tas ut i samband med att saluvagnsskatt uppbärs enligt lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. Därvid skall 6 § lagen om saluvagnsskatt och förordningen (1976:767) om uppbörd av saluvagnsskatt, m.m. tillämpas. Om saluvagnsskatt inte skall betalas, tas avgiften ut på det sätt som Vägverket bestämmer.

[K3]1 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt körkortsförordningen (1998:980) i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Undantag enligt 8 kap. 9 § körkortsförordningen2
2. Undantag enligt 8 kap. 10 § körkortsförordningen2

[K3]2 §  Vägverket tar ut avgift för prövningen av en ansökan i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 3 i bilagan till denna förordning.

[K3]3 §  Vägverket tar ut avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 4.1 i bilagan till denna förordning.

[K3]4 §  Vägverket tar i den ordning som verket bestämmer ut avgifter för

 1. förrättningar eller åtgärder som anges i avsnitt 4.2 i bilagan till denna förordning, och
 2. tillverkning av körkort.

[K3]5 §  En betald förarprovsavgift återbetalas till den som inte har genomgått förarprov inom giltighetstiden för ett meddelat körkortstillstånd enligt 3 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980). Vägverket prövar frågan om återbetalning.

[K3]6 §  Utrikesdepartementet får i fråga om en utländsk medborgare som tillhör en främmande stats diplomatiska eller konsulära representation i Sverige eller dennes familjemedlem medge att en avgift inte skall betalas för utfärdande av körkort eller för förarprov.

[S2]Utrikesdepartementet skall fortlöpande till Vägverket lämna uppgifter om beskickningar och konsulat och övriga förhållanden som behövs för tillämpningen av första stycket.

[K3]7 §  Den som i vägtrafikregistret är registrerad som innehavare av körkort eller taxiförarlegitimation skall betala en återkommande registerhållningsavgift om 30 kronor. Avgiften skall betalas i samband med att ett körkort eller en taxiförarlegitimation förnyas. Förordning (2003:97).

4 kap. Avgifter som rör yrkesmässig trafik och biluthyrning

Ansökningsavgifter

[K4]1 §  Vägverket tar ut en avgift i de fall och med de belopp som anges i avsnitt 5 i bilagan till denna förordning.

[K4]2 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan om tillstånd, undantag och behörighet enligt yrkestrafiklagen (1998:490), förordningen (1998:780) om biluthyrning och yrkestrafikförordningen (1998:779) i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Tillstånd till yrkesmässig trafik3
2. Godkännande av en viss person som trafikansvarig (2 kap. 4 § andra stycket a yrkestrafiklagen)2
3. Undantag från skyldighet att ha taxameter3
4. Annat undantag enligt yrkestrafikförordningen2
5. Transporttillstånd - tur- och returresa eller enkel resa - minst 10 månader - annat fall1 4 2
6. Intyg om lämplighet1
7. Ansökan om tillstånd till biluthyrning3
8. Förhandsbesked i fråga om taxiförarlegitimation1

[K4]3 §  Avgift tas ut för prövningen av en ansökan enligt förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i följande fall.

ÄrendeslagAvgiftsklass
1. Tillstånd av Tullverket2
2. Beslut av Tullverket i ett ärende om miljöpoäng1
3. Tillstånd av en länsstyrelse2
4. Kontrolldokument (waybill) utfärdat av en länsstyrelse1
5. Intyg (certifikat) utfärdat av en länsstyrelse1

Övrigt

[K4]4 §  Vägverket bestämmer avgift för yrkestrafikmärken enligt 6 kap.yrkestrafikförordningen (1998:779) och hur den skall tas ut.

5 kap. Övriga bestämmelser

Verkställighetsföreskrifter

[K5]1 §  Skatteverket meddelar efter samråd med Vägverket föreskrifter om uppbörd av registerhållningsavgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.

[S2]I andra fall än som avses i 3 kap. 6 § eller i första stycket beslutas föreskrifter för verkställigheten av denna förordning av Vägverket. I frågor som avser uppbörd eller redovisning av avgifter skall föreskrifterna meddelas efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (2003:1030).

Omprövning

[K5]2 §  Den som har påförts en avgift får begära omprövning av beslutet. Detta gäller dock inte avgifter som avses i 2 kap.6 och 8 §§ som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgift som avses i 2 kap. 12 § och som tas ut i samband med saluvagnsskatt.

Överklagande

[K5]3 §  I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning. Ett beslut om ansökningsavgift får dock överklagas i samma ordning som gäller för det ärende som ansökan avser.

[S2]Ett beslut enligt 1 kap. 4 § får överklagas hos regeringen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001 då förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket skall upphöra att gälla.
 2. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före den 1 oktober 2001.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2002:715) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2002.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-10-01

Förordning (2003:97) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, bil.; ny 3 kap 7 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1030) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 5 kap 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:693) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet och i fråga om prov som genomförs under oktober månad 2004.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2004-10-01

Förordning (2004:867) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:14) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgifter som har påförts före ikraftträdandet.

Bilaga till förordningen (2001:652)

Avgiftslista

Avsnitt 1 - Auktorisation av fordonstillverkare, typgodkännande m.m.

Avsnitt 2 - Tillfällig registrering

Avsnitt 3 - Körkort/Trafikskola

Avsnitt 4 - Körkort/Utfärdande, prov m.m.

Avsnitt 5 - Auktorisation av yrkesförare/taxiförarlegitimation m.m.

Avsnitt 6 - Övrigt

Avgiftslista Avgift kronor
Tillstånd att betraktas som yrkesmässig fordonstillverkare enligt 20 kap. 4 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister 1 300
Typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet 3 600
Ändring av typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet 3 200
Typgodkännande av fordon (helfordonsgodkännande) tidtaxa
Ändring av helfordonsgodkännande tidtaxa
Inledande av kontroll hos tillverkare för beviljande av helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet tidtaxa
Återkommande kontroll hos tillverkare som beviljats helfordonsgodkännande eller typgodkännande av system, komponent eller separat teknisk enhet tidtaxa
Förlängning av märkningstillstånd 2 000
Klassificering av fordon eller fordonstyp 1 400
Prövning av ansökan om undantag från fordonsförordningen (2002:925) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i förordningen 600
Avgift för typgodkännande skall betalas även om godkännande inte sker. Om det finns särskilda skäl får Vägverket medge nedsättning av avgifter för typgodkännande eller för ändring av typgodkännande.
Avsnitt 2 - Tillfällig registrering
Avgiftslista Avgift kronor
Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 22 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister 300
Medgivande av tillfällig registrering för nya fordon med stöd av 23 § första stycket1-3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister 250
Medgivande av tillfällig registrering med stöd av 23 § första stycket 4 lagen (2001:558) om vägtrafikregister 250
Avsnitt 3 - Trafikskola m.m.
Avgiftslista Avgift kronor
Tillstånd att driva trafikskola 2 000
Godkännande som trafikskolechef, utbildningsledare eller utbildningschef vid halkbana 1 200
Godkännande tills vidare som trafiklärare samt godkännande som lärare vid halkbana 1 200
Prövning av ansökan om utökning av godkännande som trafiklärare 400
Prövning av ansökan om att få anordna utbildning enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter 2 000
Prövning av ansökan från en trafikskola med gällande trafikskoletillstånd som bedriver utbildning för körkortsbehörighet A om att få anordna utbildning enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter 400
Prövning av ansökan om att få anordna kunskapsprov enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter 1 200
Avsnitt 4 - Körkort och förarbevis m.m.
1. Utfärdande
Avgiftslista Avgift kronor
Bevis om körkortstillstånd: - efter återkallelse med krav på körkortstillstånd enligt 5 kap.14-15 §§körkortslagen (1998:488) - i annat fall 1 055 220
Färdigställande av körkortsunderlag:
- på grund av körkortstillstånd 220
- på grund av körkortstillstånd efter återkallelse 1 055
- på grund av att ett utländskt körkort skall bytas mot svenskt 315
- på grund av förnyelse eller utfärdande efter återkallelse 120
- på grund av förnyelse enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) 120
- på grund av förlängning enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) 315
- på grund av förnyelse efter hävande av villkor 120
- på grund av förnyelse i annat fall 120
- i annat fall 120
Utlandsärenden 250
Förarbevis för moped klass I 120
Förarbevis för terrängskoter 120
Förnyelse av förarbevis för moped klass I eller för terrängskoter 120
2. Prov m.m.
Avgiftslista Avgift kronor
Förarprov
Förhör, normaltaxa 180
Förhör, kvälls- och helgtaxa 220
Körprov för behörigheten:
B, normaltaxa 645
B, kvälls- och helgtaxa 845
A, A1, BE, C, D, CE, DE, normaltaxa 840
A, A1, BE, C, D, CE, DE, kvälls- och helgtaxa 1 170
Omprov av säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning, normaltaxa 250
Omprov av säkerhetskontroll och funktionsbeskrivning, kvälls- och helgtaxa 350
Normaltaxa skall tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30–18.00. Övrig tid skall kvälls- och helgtaxa tas ut.
Körprov för tillträde till trafik- eller motorcykellärarutbildning 675
Undantag
Prövning av ansökan om undantag från körkortsförordningen (1998:980) och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i denna författning 400
Avgiftslista Avgift kronor
Tillstånd till linjetrafik nationellt och inom EES 2 000
Tillstånd till linjetrafik eller pendeltrafik utanför EES 3 000
Gemenskapstillstånd för persontransporter 500
Prov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap.
7 §yrkestrafiklagen (1998:490)
1. Kartläsning, normaltaxa 300 Kartläsning, kvälls- och helgtaxa 370
2. Säkerhet och beteende, normaltaxa Säkerhet och beteende, kvälls- och helgtaxa 300 370
3. Lagstiftning, normaltaxa Lagstiftning, kvälls- och helgtaxa 300 370
Prov i lokalkännedom för taxiförare, normaltaxa Prov i lokalkännedom för taxiförare, kvälls- och helgtaxa 150 200
Taxiförarlegitimation 390
Förnyelse av taxiförarlegitimation 120
Utgivande av tidigare återkallad eller ogiltig taxiförarlegitimation 120
Yrkeskompetens för förare av buss eller lastbil
- prov, normaltaxa 350
- prov, kvälls- och helgtaxa 430
- kompletteringsprov 150
- enbart kompetensbevis 120
Färdskrivarkort
- förarkort 650
- företagskort 650
- verkstadskort 650
Yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § yrkestrafiklagen (1998:490) prov 1-4
1. Juridik, normaltaxa Juridik, kvälls- och helgtaxa 350 430
2. Ekonomi, normaltaxa Ekonomi, kvälls- och helgtaxa 350 430
3. Branschkunnande och kalkylering, normaltaxa Branschkunnande och kalkylering, kvälls- och helgtaxa 350 430
4. Tekniska normer och trafiksäkerhet, normaltaxa Tekniska normer och trafiksäkerhet, kvälls- och helgtaxa 350 430
Prövning av ansökan om undantag från förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m., förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet och från föreskrifter som Vägverket har beslutat efter bemyndigande i dessa författningar 400
Normaltaxa skall tas ut för förrättning som äger rum vardagar kl. 07.30-18.00. Övrig tid skall kvälls- och helgtaxa tas ut
Avsnitt 6 - Övrigt
Avgiftslista Avgift kronor
Prövning av ansökan om undantag från andra föreskrifter än som anges ovan 400
Tidtaxa för utfört arbete per person och timme. För varje påbörjad fjärdedels timme betalas ersättning med en fjärdedel av ersättningen för en timme 500
För sådan förrättning eller åtgärd av Vägverket som inte anges ovan och som inte omfattas av bestämmelserna i någon annan författning får verket ta ut avgift enligt tidtaxa
Om förrättning, åtgärd eller annat arbete medför rese- eller traktamentskostnader eller särskilda utlägg, skall dessa ersättas särskilt. I fråga om åtgärd som förekommer ofta eller som är jämförlig med åtgärder som avses ovan får Vägverket besluta om en fast avgift Förordning (2005:14).
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-03-01

Förordning (2005:802) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 2 kap 12 §, bil.
Ikraftträder
2005-12-15

Förordning (2005:1230) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:246) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 2 kap 7, 12 §§, 5 kap 2 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2007:69) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:1162) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Förarbeten
Rskr. 2006/07:116, Prop. 2006/07:42
Omfattning
upph. 2 kap 2 §, 3 kap 1, 3, 7 §§; ändr. 2 kap 1, 5, 6, 7, 12, 3 kap 2, 4 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 2 kap 6 §, bil.; nya 1 kap 5, 6 §§, 2 kap 13, 14 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1286) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 1 kap 1, 3, 4, 5 §§, 2 kap 1, 7, 10, 11, 12, 14 §§, 3 kap 2, 4, 5, 6 §§, 4 kap 1, 3, 4 §, 5 kap 1 §, bil.
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:88) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
upph. 4 kap. 4 §, rubr. närmast 4 kap. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1375) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 5, 6, 8, 10, 12 §§, 3 kap. 2, 4 §§, 4 kap. 1 och 3 §§, bil.
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:147) om ändring i förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet

Omfattning
ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 4 §§, 4 kap. 1 §, bil.
Ikraftträder
2010-04-01

Ändring, SFS 2010:1578

Omfattning
upph.