Inaktuell version

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

(LEK)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2003-06-12
Ändring införd
SFS 2003 i lydelse enligt SFS 2009:839
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 kap. Allmänna bestämmelser

Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.

[S2]Syftet skall uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen på området främjas. Samhällsomfattande tjänster skall dock alltid finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga priser.

[S3]Vid lagens tillämpning skall särskilt beaktas elektroniska kommunikationers betydelse för yttrandefrihet och informationsfrihet.

[K1]2 §  Åtgärder som vidtas med stöd av denna lag får inte vara mer ingripande än som framstår som rimligt och skall vara proportionella med hänsyn till lagens syfte och de övriga intressen som anges i 1 §.

[K1]3 §  Den myndighet som regeringen bestämmer skall ta emot anmälningar, pröva ansökningar, besluta om skyldigheter och i övrigt pröva frågor och handlägga ärenden samt utöva tillsyn enligt denna lag eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

Lagens tillämpningsområde

[K1]4 §  Denna lag gäller elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning.

[S2]Lagen är inte tillämplig på innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster.

[K1]5 §  Bestämmelserna i denna lag ersätter inte föreskrifter om prövning enligt annan lag.

[K1]6 §  Förutom bestämmelserna i denna lag finns det i radio-_och_TV-lagen (1996:844) bestämmelser om sändningar av ljudradio- och TV-program som är riktade till allmänheten och avsedda att tas emot med tekniska hjälpmedel.

[S2]Om utrustning finns bestämmelser i lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning.

Definitioner

[K1]7 §  I lagen avses med

[S2]abonnent: den som har ingått avtal med en leverantör av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster om tillhandahållande av sådana tjänster,

[S3]abonnentupplysning: förvärvsmässig verksamhet för upplysning om abonnentuppgifter till allmänheten eller för förmedling av abonnentuppgifter för sådant ändamål,

[S4]allmänt kommunikationsnät: elektroniskt kommunikationsnät som helt eller huvudsakligen används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

[S5]allmänt telefonnät: elektroniskt kommunikationsnät som används för att tillhandahålla allmänt tillgängliga telefonitjänster och som möjliggör överföring av tal, telefaxmeddelanden, datakommunikation och andra former av kommunikation mellan nätanslutningspunkter,

[S6]användare: den som använder eller efterfrågar en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst,

[S7]elektronisk kommunikationstjänst: tjänst som vanligen tillhandahålls mot ersättning och som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av signaler i elektroniska kommunikationsnät,

[S8]elektroniskt kommunikationsnät: system för överföring och i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering samt andra resurser som medger överföring av signaler, via tråd eller radiovågor, på optisk väg eller via andra elektromagnetiska överföringsmedier oberoende av vilken typ av information som överförs,

[S9]lokaliseringsuppgift: uppgift som behandlas i ett elektroniskt kommunikationsnät och som visar den geografiska positionen för terminalutrustningen för en användare,

[S10]nätanslutningspunkt: fysisk punkt vid vilken en abonnent ansluts till ett allmänt kommunikationsnät,

[S11]nödsamtal: samtal till samhällets alarmeringstjänst via ett nummer inom fastställd nummerplan för telefoni,

[S12]operatör: den som innehar eller på annat sätt råder över ett allmänt kommunikationsnät eller tillhörande installation,

[S13]radioanläggning: anordning som möjliggör radiokommunikation eller bestämning av position, hastighet eller andra kännetecken hos ett föremål genom sändning av radiovågor (radiosändare) eller mottagning av radiovågor (radiomottagare),

[S14]radiokommunikation: överföring, utsändning eller mottagning av tecken, signaler, skrift, bilder, ljud eller meddelanden av varje slag med hjälp av radiovågor,

[S15]radiovågor: elektromagnetiska vågor med frekvenser från 9 kilohertz till 3 000 gigahertz som breder ut sig utan särskilt anordnad ledare,

[S16]samtal: förbindelse för överföring av tal som medger tvåvägskommunikation i vad som för användaren uppfattas som realtid,

[S17]samtrafik: fysisk och logisk sammankoppling av allmänna kommunikationsnät för att göra det möjligt för användare att kommunicera med varandra eller få tillgång till tjänster som tillhandahålls i näten,

[S18]skadlig störning: störning som äventyrar funktionen hos en radionavigationstjänst eller någon annan säkerhetstjänst, eller som på annat sätt allvarligt försämrar, hindrar eller upprepat avbryter en radiokommunikationstjänst som fungerar i enlighet med gällande bestämmelser, inbegripet störning av befintliga eller planerade tjänster på nationellt tilldelade frekvenser,

[S19]slutanvändare: användare som inte tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster,

[S20]telefonitjänst: elektronisk kommunikationstjänst som innebär möjlighet att ringa upp eller ta emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller internationell nummerplan, inklusive nödsamtal,

[S21]tillhörande installation: anordning, funktion eller annat som inte utgör men har samband med en elektronisk kommunikationstjänst eller ett elektroniskt kommunikationsnät, och som möjliggör eller stöder den tjänsten eller tillhandahållande av tjänster via det nätet,

[S22]vertikalt integrerad operatör: en operatör som tillhandahåller tjänster till företag som den konkurrerar med på marknader i efterföljande handelsled. Lag (2008:473).

Kommunikationsverksamhet i krig m.m.

[K1]8 §  Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter om elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning som behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer under sådana förhållanden som anges i första stycket.

[K1]9 §  Den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster av särskild betydelse från allmän synpunkt får förpliktas att på visst sätt beakta totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation under höjd beredskap.

2 kap. Anmälan

[K2]1 §  Allmänna kommunikationsnät av sådant slag som vanligen tillhandahålls mot ersättning eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster får endast tillhandahållas efter anmälan till den myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).

[K2]2 §  För verksamhet som enbart består i att överföra signaler via tråd för utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen behöver n&arin

Ändringar

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2002/03:228, Prop. 2002/03:110, Bet. 2002/03:TU6
CELEX-nr
32002L0058
Ikraftträder
2003-07-25

Lag (2003:743) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 6 kap 22 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:240) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2004/05:201
Omfattning
ändr. 5 kap 7 §; ny 5 kap 6 a §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:493) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
ändr. 6 kap 8, 21 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:26) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2005/06:142, Prop. 2004/05:175, Bet. 2005/06:TU4
Omfattning
ändr. 4 kap 11 §, 5 kap 7, 14 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 21 §; ny 7 kap 10 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:586) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2005/06:331, Prop. 2005/06:191, Bet. 2005/06:TU16
Omfattning
ändr. 4 kap 14 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:636) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2005/06:295, Prop. 2005/06:133, Bet. 2005/06:FöU9
Omfattning
ändr. 3 kap 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:737) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 6 kap 22 §, 7 kap 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:881) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:8, Prop. 2006/07:119
Omfattning
nuvarande 7 kap 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 8 kap. 19, 21 §§; nya 7 kap 10 a, 13 a §§, 8 kap 23, 24, 25, 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 7 kap 13 a §, 8 kap 23, 25, 28 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2007:1284) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:40, Prop. 2007/08:8, Bet. 2007/08:KU4
Omfattning
ändr. 3 kap 10 §
Ikraftträder
2008-02-01

Lag (2007:1375) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:85, Prop. 2007/08:1, Bet. 2007/08:TU1
Omfattning
ändr. 7 kap 10 §; ny 7 kap 3 a §
CELEX-nr
32007R0717
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:473) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:228, Prop. 2007/08:73, Bet. 2007/08:TU13
Omfattning
ändr. 1 kap 7 §, rubr. till 4 kap, 4 kap 4 §; nya 4 kap 12 a, 12 b, 12 c §§, 8 kap 14 a §, rubr. närmast före 4 kap 12 a §
CELEX-nr
32002L0058
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:484) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:224, Prop. 2007/08:86, Bet. 2007/08:CU25
Omfattning
ändr. 5 kap 3, 4 §§; nya 5 kap 7 a, 7 b §§
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:600) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
ändr. 7 kap 17 §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2008:719) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2007/08:266, Prop. 2006/07:63, Bet. 2007/08:FöU15
Omfattning
ändr. 6 kap 21 §; ny 6 kap 19 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:500) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 3 kap. 18 §, 4 kap. 2 §, 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:546) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2008/09:239, Prop. 2008/09:159, Bet. 2008/09:TU17
Omfattning
ändr. 5 kap. 7 §, 7 kap. 10 §; ny 8 kap. 19 a §
CELEX-nr
32002L0022
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:578) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2008/09:245, Prop. 2006/07:63, Bet. 2008/09:FöU11
Omfattning
ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:719
Ikraftträder
2009-09-01

Lag (2009:839) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 8 kap. 23, 24, 25 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:497) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2009/10:297, Prop. 2009/10:193, Bet. 2009/10:TU18
Omfattning
ändr. 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 23 §§, 4 kap. 4, 13 §§, 5 kap. 14 §, 7 kap. 6, 10 §§, 8 kap. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 3 kap. 23 §; nya 3 kap. 11 a, 12 a, 12 b, 24 §§, 7 kap. 6 a §, rubr. närmast före 3 kap. 6, 10, 11 §§, rubr. närmast efter 3 kap. 11 a §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:720) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2009/10:331, Prop. 2009/10:115, Bet. 2009/10:KU25
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 3 kap. 10 §
Ikraftträder
2010-08-01

Lag (2010:1973) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 6 kap. 22 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:590) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2010/11:256, Prop. 2010/11:115, Bet. 2010/11:TU20
Omfattning
upph. 3 kap. 9, 10 §§, 5 kap. 12, 14 §§, rubr. närmast före 3 kap. 10 §; nuvarande 5 kap. 6 a § betecknas 5 kap. 6 b §; ändr. 1 kap. 7 §, 3 kap. 4, 11, 17 §§, 4 kap. 3, 5, 8, 9, 10, 12 a, 14 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 b, 7, 7 a, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap. 1, 3, 18, 22 §§, 7 kap. 3 a, 4, 5, 8, 10, 10 a, 13, 13 a §§, 8 kap. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 20, 23 §§; nya 3 kap. 12 c §, 4 kap. 13 a §, 5 kap. 3 a, 6 a, 6 c, 6 d, 6 e, 7 c, 15 a, 17 a §§, 6 kap. 4 a, 4 b §§, 7 kap. 9 a, 13 b §§, 8 kap. 1 a, 11 a, 12 a §§, rubr. närmast före 3 kap. 12 c §, 7 kap. 9 a §
CELEX-nr
32009R0544
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2012:127) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2011/12:166, Prop. 2010/11:46, Bet. 2011/12:JuU28
Omfattning
ändr. 6 kap. 1, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap.; nya 6 kap. 3 a, 16 a, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 f §§, rubr. närmast före 6 kap. 16 a §
CELEX-nr
32006L0024
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2012:285) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2011/12:213, Prop. 2011/12:55, Bet. 2011/12:JuU8
Omfattning
ändr. 6 kap. 8, 16 c, 19, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 6 kap. 19 §; ny 6 kap. 10 a §
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2012:518) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2011/12:288, Prop. 2011/12:146
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 a §
Ikraftträder
2012-08-01

Lag (2013:47) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2012/13:145, Prop. 2012/13:37, Bet. 2012/13:TU5
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
CELEX-nr
32012R0531
Ikraftträder
2013-03-01

Lag (2013:103) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2012/13:154, Prop. 2012/13:45, Bet. 2012/13:JuU15
Omfattning
ändr. 8 kap. 26 §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2014:146) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2013/14:184, Prop. 2013/14:79, Bet. 2013/14:CU24
Omfattning
nya 5 kap. 15 b, 15 c §§
CELEX-nr
398L0034
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:211) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2013/14:195, Prop. 2013/14:72, Bet. 2013/14:TU15
Omfattning
ändr. 4 kap. 11 §, 5 kap. 13 §, 7 kap. 1, 3, 3 a, 4, 10 §§
CELEX-nr
32012R0531
Ikraftträder
2014-07-01

Lag (2014:734) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 13, 22 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:344) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2015/16:184, Prop. 2015/16:92, Bet. 2015/16:TU12
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a, 10 §§
Ikraftträder
2016-04-30

Lag (2016:393) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2015/16:219, Prop. 2015/16:93, Bet. 2015/16:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §
Ikraftträder
2016-06-13

Lag (2016:536) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2015/16:246, Prop. 2015/16:73, Bet. 2015/16:TU19
Omfattning
ändr. 7 kap. 10 §; ny 4 kap. 13 b §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2016:1311) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
ändr. 6 kap. 22 §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:406) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2016/17:258, Prop. 2016/17:113, Bet. 2016/17:FöU12
Omfattning
nya 5 kap. 7 d §, 6 kap. 10 b §, rubr. närmast före 6 kap. 10 b §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:366) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2017/18:24, Prop. 2017/18:122, Bet. 2017/18:TU12
Omfattning
ändr. 6 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:1917) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2018/19:17, Prop. 2017/18:260, Bet. 2018/19:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 §, 6 kap. 19 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1962) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2018/19:40, Prop. 2017/18:279, Bet. 2018/19:JuU5
Omfattning
ändr. 8 kap. 26 §
Ikraftträder
2019-03-01

Lag (2019:183) om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Förarbeten
Rskr. 2018/19:167, Prop. 2018/19:41, Bet. 2018/19:TU10
Omfattning
ändr. 7 kap. 3 a §
Ikraftträder
2019-05-15