Upphävd författning

Förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

Version: 2006:1110

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2006:1110
Upphäver
Förordning (1997:868) med instruktion för Statens energimyndighet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Statens energimyndighet är central förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi.

[S2]Myndigheten skall verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten skall vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten skall bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem.

2 §  Statens energimyndighet skall särskilt

 1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi,
 2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet,
 3. främja forskning, utveckling, demonstration och introduktion av energiteknik samt planera och fördela statligt stöd till detta,
 4. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade energipolitiska programmen,
 5. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och särskilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och betydelse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten,
 6. inom sitt verksamhetsområde verka för att el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion och effektivitet förbättras samt vara expertmyndighet för elhandelsfrågor,
 7. följa och analysera utvecklingen på el-, gas- och fjärrvärmemarknaderna samt delta i utvecklingen av marknaderna för el och naturgas inom Norden och EG,
 8. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
 9. inom sitt verksamhetsområde bedriva en aktiv informationsverksamhet,
 10. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,
 11. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2422/2001 av den 6 november 2001 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning följs,
 12. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektbaserade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara för att formellt godkänna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och 17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring,
 13. verka för en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft, vid produktion av el, och
 14. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta behoven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utformning av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energianvändande utrustning. Förordning (2005:1106).

/Träder i kraft I: 2006-09-01/

3 §  Föreskrifter om Statens energimyndighets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]Myndigheten skall fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt dels kapitel V i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i Paris den 18 november 1974 (SÖ 1975:50), dels rådets direktiv 68/414/EEG av den 20 december 1968 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, ändrat genom rådets direktiv 98/93/EG.

[S3]Myndigheten skall planera, samordna, och i den utsträckning som regeringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäller användning av energi. I frågor om planering och samordning skall myndigheten samråda med Krisberedskapsmyndigheten. Förordning (2006:972).

4 §  Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Myndigheten har till uppgift att, tillsammans med Naturvårdsverket, löpande informera verksamhetsutövare och allmänheten om handelssystemet.

5 §  Statens energimyndighet får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning tas ut.

[S2]Ersättningen fastställs efter grunder som bestäms av myndigheten.

Verksförordningens tillämpning

/Träder i kraft I: 2006-09-01/

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens energimyndighet med undantag av 5, 21, 32 och 34 §§. Bestämmelsen i 13 § 4 verksförordningen skall inte tillämpas i fråga om föreskrifter som Energimarknadsinspektionen beslutar vid fullgörande av Statens energimyndighets uppgifter som nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) eller som tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2005:403). Vid handläggning av ärenden i Energiutvecklingsnämnden skall inte heller 24 § verksförordningen tillämpas. Förordning (2006:1048).

Myndighetens ledning

7 §  Generaldirektören är chef för Statens energimyndighet.

Organisation

8 §  Inom Statens energimyndighet finns Energimarknadsinspektionen och de andra enheter som myndigheten bestämmer.

[S2]Energimarknadsinspektionen leds av en chef. För denne skall det finnas en ställföreträdare.

Energimarknadsinspektionen

/Träder i kraft I: 2006-09-01/

9 §  Energimarknadsinspektionen har till uppgift att

 1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör myndighetens uppgifter enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om försörjningstrygghet enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörledningar, och
 2. svara för myndighetens uppgifter enligt 2 §6 och 7 samt, inom inspektionens ansvarsområde, svara för myndighetens uppgifter enligt 2 § 9.Förordning (2006:1048).

10 §  Energimarknadsinspektionen skall medverka med expertkunskap i myndighetens övriga verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

11 §  Chefen för Energimarknadsinspektionen beslutar om föreskrifter och beslutar i ärenden som hör till Energimarknadsinspektionens ansvarsområde.

[S2]Ärenden som inte behöver prövas av chefen för inspektionen får avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av chefen.

[S3]Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter och allmänna råd.

Insynsråd

/Träder i kraft I: 2006-09-01/

12 §  Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd (insynsråd) som skall ha insyn i den verksamhet som fullgörs av Energimarknadsinspektionen.

[S2]Insynsrådet har till uppgift att bevaka konsumenternas intressen på el- och gasmarknaderna. Rådet skall ges möjlighet att yttra sig i ärenden av större betydelse som rör tariffer och i ärenden om föreskrifter som Energimarknadsinspektionen utfärdar vid fullgörande av Statens energimyndighets uppgifter som nätmyndighet enligt ellagen (1997:857) och som tillsynsmyndighet enligt naturgaslagen (2005:403).

[S3]Rådet består av högst nio ledamöter. Förordning (2006:1048).

Programråd

13 §  Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd (programråd) i den verksamhet som följer av att myndigheten är tillsynsmyndighet enligt lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering.

[S2]Programrådet har till uppgift att främja ett effektivt genomförande av program för energieffektivisering. Rådet skall

 1. ges möjlighet att yttra sig i ärenden om föreskrifter som myndigheten utfärdar som tillsynsmyndighet enligt lagen om program för energieffektivisering,
 2. verka för fördjupad samverkan med berörda företag och myndigheter om programmets utveckling, och
 3. ges möjlighet att yttra sig över energimyndighetens årliga rapportering av programmet till regeringen.

14 §  Programrådet består av en ordförande och tio andra ledamöter. Ordföranden och ledamöterna utses av Statens energimyndighet.

/Träder i kraft I: 2006-10-15/

Rådet för internationella klimatprojekt

/Träder i kraft I: 2006-10-15/

14 a §  Vid Statens energimyndighet skall det finnas ett råd för internationella klimatprojekt. Rådet skall bereda Energimyndighetens ärenden om godkännande av deltagande i sådana projektverksamheter som regleras i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter och lämna förslag till beslut, om

 1. projektverksamheten avser byggande av vattenkraftverk med en produktionskapacitet som överstiger 20 megawatt,
 2. Energimyndigheten är ensam investerare i projektverksamheten,
 3. projektverksamheten avser gemensamt genomförande i Sverige, eller
 4. sökanden har begärt det.

[S2]Energimyndigheten får även i andra fall ge rådet tillfälle att yttra sig i en fråga om godkännande av deltagande i en projektverksamhet. Förordning (2006:1110).

/Träder i kraft I: 2006-10-15/

14 b §  Rådet för internationella klimatprojekt består av en representant för vart och ett av Statens energimyndighet, Naturvårdsverket, Verket för näringslivsutveckling och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Regeringen utser ledamöter och suppleanter för en bestämd tid. Energimyndighetens representant är rådets ordförande.

[S2]Rådet är beslutfört när representanter för samtliga berörda myndigheter är närvarande. Förordning (2006:1110).

Energiutvecklingsnämnden

15 §  Vid Statens energimyndighet skall det finnas en beslutande nämnd, Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att inom myndighetens verksamhetsområde

 1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning, utveckling och demonstration,
 2. besluta om stöd till forskning, utveckling och demonstration enligt förordningarna (1998:222) om statligt stöd till energiforskning, (1998:653) om statligt stöd till energiteknik och (1998:654) om energiteknikbidrag.

16 §  Energiutvecklingsnämnden består av generaldirektören och tio andra ledamöter. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

[S3]Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut överlåta åt generaldirektören, eller åt den tjänsteman denne sätter i sitt ställe, att avgöra ärenden eller grupper av ärenden.

17 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]Ärenden som avgörs enligt 16 § tredje stycket behöver dock inte föredras.

Personalföreträdare

18 §  Personalföreträdareförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Statens energimyndighet.

Ärendenas handläggning

19 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden, Energimarknadsinspektionen eller Energiutvecklingsnämnden.

[S2]Ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören får avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av generaldirektören.

[S3]Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter och allmänna råd.

Anställningar m.m.

20 §  Generaldirektören och chefen för Energimarknadsinspektionen anställs genom beslut av regeringen. Anställningen som chef för Energimarknadsinspektionen får tidsbegränsas. Andra anställningar beslutas av Statens energimyndighet.

[S2]Andra ledamöter i Energiutveckling snämnden än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i rådet.

Ändringar

Förordning (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:1106) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32001R2422
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:972) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
31998L0093
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1048) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 6, 9, 12 §§
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2006:1110) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
nya 14 a, 14 b §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder
2006-10-15

Förordning (2006:1153) om ändring i förordningen (2004:1200) med instruktion för Statens energimyndighet

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1153

Omfattning
upph.