Inaktuell version

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2004-12-02
Ändring införd
SFS 2004 i lydelse enligt SFS 2009:910
Upphäver
Förordning (2004:657) om utsläpp av koldioxid
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

2 §  Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet enligt 2 kap. 3 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

[S2]Naturvårdsverket är den myndighet som planerar, utreder och prövar frågor om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 8 § samma lag. Naturvårdsverket har också tillsynsansvaret enligt 7 kap. samma lag. När det gäller flygverksamhet ska Naturvårdsverket samråda med Transportstyrelsen.

[S3]Statens energimyndighet är projektmyndighet enligt 1 kap. 3 § och kontoföringsmyndighet enligt 4 kap. 1 § samma lag. Förordning (2009:910).

Definitioner

3 §  Vid tillämpningen av denna förordning har termer och uttryck den betydelse som anges i 4–9 b §§. I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordning (2009:910).

4 §  Med anläggning inom el- och fjärrvärmesektorn avses en anläggning vars huvudsakliga aktivitet är att producera el eller fjärrvärme. Med anläggning inom el- och fjärrvärmesektorn avses inte en förbränningsanläggning, oavsett verksamhetsutövare, inom sådan industri som anges i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter eller inom övrig tillverkningsindustri eller inom jord-, skogs- eller vattenbruk eller inom sjukhus. Förordning (2006:645).

5 §  Med befintlig anläggning avses en anläggning som tagits i drift senast den 30 juni 2006. Förordning (2006:645).

 • MÖD 2010:33:Tilldelning av utsläppsrätter ----- Ett bolag har till följd av en författningsändring den 1 juli 2006 kommit att omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Bolagets anläggning har varit berättigad till tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden utan betalning under förutsättning att bolaget ansökt om detta senast den 31 oktober 2006. Bolaget kom emellertid först senare att göra en sådan ansökan och gjorde gällande att detta var ursäktligt och att bolaget därför borde tilldelas utsläppsrätter utan betalning. Miljööverdomstolen fann att konstruktionen av systemet var svårgenomtränglig, men att bestämmelserna inte kunde tolkas på något annat sätt än enligt deras lydelse och att bolagets ansökan därför skulle avslås.

6 §  Med exceptionell händelse avses en händelse av teknisk art som inneburit en tillfällig förändring av anläggningens drift, såsom driftstopp, kraftiga driftstörningar till följd av haverier, större ombyggnad eller annan liknande händelse av allvarlig art och vars inverkan på utsläppen under ett kalenderår inneburit en utsläppsminskning som motsvarar minst 10 procent av den genomsnittliga årliga utsläppsmängden för de övriga åren under den fördelningsgrundande perioden. Med exceptionell händelse avses inte en utsläppsförändring som enbart beror på konjunktur-, temperatur- eller nederbördseffekter. Förordning (2006:645).

7 §  Med kraftvärmeanläggning avses en enhet inom vilken det i en process sker en integrerad och samtidig produktion av termisk energi och elektrisk eller mekanisk energi och som uppfyller kraven på högeffektiv kraftvärme enligt bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EG.2

8 §  Med ny deltagare avses en ny anläggning som inte var tagen i drift före den 1 juli 2006. Med ny deltagare avses också en ändring i en befintlig anläggning i fråga om anläggningens art eller funktion eller en utvidgning av en befintlig anläggning, om ändringen eller utvidgningen inte var tagen i drift före den 1 juli 2006.

[S2]Med ändring av anläggningens art avses att en ny kategori av produkter tillverkas och med ändring av funktion avses att en ny typ av produktionsprocess används. Med utvidgning av anläggningen avses ökning av installerad produktionskapacitet till följd av teknisk förändring eller utbyggnad av anläggningen eller därmed direkt förknippad verksamhet som är tekniskt sett knuten till verksamheten i anläggningen och som kan leda till ökade utsläpp av koldioxid.

[S3]En ändring i eller en utvidgning av en befintlig anläggning ska anses vara en ny deltagare endast om

 1. ändringen av anläggningens art eller funktion eller utvidgningen föranleds av rättsakter inom Europeiska gemenskapen, eller
 2. ändringen eller utvidgningen är av sådan natur att ett nytt tillstånd, eller för anmälningspliktiga verksamheter en ny anmälan, krävs enligt miljöbalken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken.

[S4]Vad som sägs i tredje stycket 1 och 2 gäller inte för anläggningar som inte omfattas av sådan tillstånds- eller anmälningsplikt som anges där, men som med tillämpning av 2 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter omfattas av tillståndsplikt enligt den lagen. Förordning (2007:742).

9 §  Med råvarurelaterade utsläpp avses utsläpp av koldioxid som frigörs

 1. från fossila karbonathaltiga mineral och kolhaltiga fossila additiv vid tillverkning av cementklinker, kalk, glas, mineralull, keramiska produkter, pappersmassa, järnmalmpellets eller stål,
 2. från kolhaltiga legeringsämnen och kolhaltigt järn- och stålskrot som används vid tillverkning av stål,
 3. från koks eller antracit som används för reduktion av järnmalm till metalliskt järn eller skumning av slagg vid tillverkning av stål i elektrostålverk,
 4. vid förbrukning av kolelektroder och injektionskol vid ståltillverkning,
 5. vid förbränning av koks vid regenerering av katalysatorer vid mineraloljeraffinaderier,
 6. vid förbrukning av lättbensin eller naturgas för vätgasframställning vid mineraloljeraffinaderier,
 7. vid förbränning av masugnsgas eller LD-gas i järn- eller stålverk eller förbränningsanläggningar som är anslutna till järn- eller stålverk, och
 8. vid förbränning av processgaser eller ventilationsgaser från tillverkningsprocesser i kemisk industri, verkstadsindustri eller annan industri än de som nämns i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

[S2]Med bränslerelaterade utsläpp avses alla utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung som inte utgör råvarurelaterade utsläpp. Förordning (2006:1109).

9 a §  I denna förordning avses med

[S2]projekt för gemensamt genomförande: projekt enligt artikel 6 i Kyotoprotokollet i ett land som gjort ett kvantitativt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,

[S3]projekt enligt mekanismen för ren utveckling: projekt enligt artikel 12 i Kyotoprotokollet i ett land som inte gjort något kvantitativt åtagande om att minska utsläppen av växthusgaser enligt Kyotoprotokollet,

[S4]projektverksamhet: projekt för gemensamt genomförande eller projekt enligt mekanismen för ren utveckling,

[S5]projektdeltagare: en fysisk eller juridisk person, myndighet eller främmande stat som frivilligt deltar i en projektverksamhet eller förvärvar utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminskningar,

[S6]projektbeskrivning: beskrivning av projektverksamheten som, beroende på verksamhetens art, uppfyller kraven i bilaga B till beslut 3/CMP.1, bilaga A till beslut 4/CMP.1 eller bilaga B till beslut 5/CMP.1, antagna av partsmötet till Kyotoprotokollet,

[S7]projektansvarig: en fysisk eller juridisk person, organisation eller myndighet, utsedd av projektdeltagarna, som samordnar kontakterna med projektmyndigheten. Förordning (2006:1109).

9 b §  Med tonkilometer avses i denna förordning ett luftfartygs lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan. Förordning (2009:910).

Tillståndspliktens omfattning

10 §  Anläggningar som underskrider de kapacitetsgränser som anges i 11-16 §§ omfattas inte av tillståndsplikt för utsläpp av koldioxid enligt 2 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Förordning (2006:645).

11 §  Anläggning i mineralindustrin: en anläggning för produktion av cementklinker eller kalk i roterugn eller andra typer av ugnar, produktion av glas samt tillverkning av keramiska produkter genom bränning som omfattar produktions- och förbränningsprocesser och avser

 1. produktion av cementklinker i roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 500 ton per dag, eller av kalk i roterugn med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag eller i andra typer av ugnar med en produktionskapacitet som överstiger 50 ton per dag,
 2. produktion av glas, inklusive anläggning som är avsedd för tillverkning av glasfiber, med en smältningskapacitet som överstiger 20 ton per dag, eller
 3. tillverkning av keramiska produkter genom bränning, i synnerhet takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en produktionskapacitet som överstiger 75 ton per dygn eller en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet på mer än 300 kilo per kubikmeter per ugn.

12 §  Anläggning för produktion och bearbetning av järnmetaller: en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med rostning och sintring av metallhaltig malm vid tillverkning av järnmalmpellets. Vidare avses anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med tillverkning av tackjärn och primär eller sekundär stålproduktion till och med stränggjutning, om produktionskapaciteten överstiger 2,5 ton per timme.

13 §  Anläggning för tillverkning av papper, papp eller pappersmassa: en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med tillverkning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial. Vidare avses anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av papper eller papp med en produktionskapacitet som överstiger 20 ton per dag.

14 §  Förbränningsanläggning: En anläggning i vilken förbränning sker, oberoende av syftet med förbränningen och oavsett vilket bränsle som används, och som

 1. har en installerad tillförd effekt över 20 megawatt, eller
 2. har en installerad tillförd effekt under 20 megawatt och
  1. är ansluten för leverans till ett fjärrvärmenät med en sammanlagd installerad tillförd effekt över 20 megawatt, och
  2. är godkänd av Europeiska kommissionen enligt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG.

[S2]För en förbränningsanläggning inom sådan industri som anges i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter gäller, om verksamhetsutövaren är densamma, att förbränningsanläggningen omfattas av industrianläggningen.

[S3]Med en förbränningsanläggning avses inte en enhet i vilken förbränning sker och som omfattas av tillstånd enligt miljöbalken, eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, att förbränna hushållsavfall eller farligt avfall. Med hushållsavfall och farligt avfall avses detsamma som i 15 kap. 2 § miljöbalken och i avfallsförordningen (2001:1063). Förordning (2007:742).

15 §  Koksverk: en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med produktion av koks. Koksverk kan ingå i integrerade stålverk som tekniskt sett är direkt knutna till anläggningar för produktion och bearbetning av järnmetaller.

16 §  Mineraloljeraffinaderi: en anläggning som omfattar samtliga produktions- och förbränningsprocesser direkt förknippade med raffinering av mineralolja.

17 §  Om samma verksamhetsutövare utövar flera verksamheter inom samma sektor enligt 2 kap. 2 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och inom samma anläggning eller på en och samma plats, skall dessa verksamheters produktionskapacitet räknas samman. I fråga om förbränningsanläggningar skall med produktionskapacitet avses anläggningarnas installerade tillförda effekt.

[S2]För förbränningsanläggningar inom annan industri än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 2-6 lagen om handel med utsläppsrätter får de enskilda fasta tekiska enheter i vilka förbränning sker och vars installerade tillförda effekt understiger 3 megawatt undantas från sammanräkning enligt första stycket. Förordning (2006:645).

Undantag för luftfartyg

17 a §  I fråga om utsläpp av koldioxid från luftfartyg ska bestämmelserna i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och denna förordning inte tillämpas på

 1. flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av någon som i en stat utanför Europeiska unionen är regerande monark, hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd, om detta styrks genom uppgifter i färdplanen,
 2. flygningar för militära ändamål som genomförs med militära luftfartyg,
 3. flygningar för tull- eller polisändamål,
 4. flygningar i samband med eftersökning och räddning, flygningar för brandbekämpning, humanitära flygningar och ambulansflygningar,
 5. flygningar som uteslutande genomförs enligt visuellflygregler enligt bilaga 2 till den konvention angående internationell civil luftfart som avslutades i Chicago den 7 december 1944 (SÖ 1946:2),
 6. skolflygningar som uteslutande genomförs för att klassificera och certifiera flygbesättning, om detta styrks genom en anteckning i färdplanen och flygningen inte används för passagerar- eller fraktbefordran, positionering eller överföringsflygning,
 7. flygningar som utan mellanlandningar påbörjas och avslutas vid samma flygplats,
 8. flygningar som uteslutande genomförs för vetenskapliga ändamål eller i syfte att kontrollera, testa eller certifiera luftfartyg eller luftburen eller markbaserad utrustning,
 9. flygningar med luftfartyg vars maximala certifierade startmassa understiger 5 700 kilogram,
 10. flygningar som genomförs inom ramen för allmän trafikplikt i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen
  1. på flyglinjer som omfattar de yttersta randområdena i enlighet med artikel 299.2 i fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, eller
  2. på flyglinjer där den erbjudna kapaciteten inte överstiger 30 000 platser per år, eller
 11. flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och
  1. som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre än 243 flygningar per period, eller
  2. vars utsläpp av koldioxid för flygningarna understiger 10 000 ton per år.

[S2]Undantaget i första stycket 11 gäller inte flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport av någon som är regerande monark, hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud, regeringschef eller statsråd. Förordning (2009:910).

Tilldelning av utsläppsrätter

Allmänna bestämmelser om tilldelning till anläggningar

18 §  Ansökan om tilldelning får göras hos Naturvårdsverket av behörig firmatecknare för verksamheter som bedrivs vid anläggningar som avses i 11-16 §§.

[S2]Mellan verksamhetsutövare får dock ingås överenskommelse om att i de fall gaser som utgör avfall från en produktionsprocess används som bränsle av en annan verksamhetsutövare än den som producerar gaserna, skall tilldelning av utsläppsrätter ske till den verksamhetsutövare som överför gasen. Ansökan om tilldelning av utsläppsrätter för dessa gaser skall göras av den verksamhetsutövare som överför gaserna.

[S3]Överenskommelse enligt andra stycket skall bifogas ansökan om tilldelning. Överenskommelsen skall vara behörigt undertecknad, eller signerad elektroniskt på sätt som Naturvårdsverket föreskriver, av verksamhetsutövarna.

[S4]En överenskommelse åsidosätter inte fullgörande av de skyldigheter som enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter åvilar respektive verksamhetsutövare.

19 §  Ansökan för en befintlig anläggning som tagits i drift före den 1 januari 2002 skall innehålla uppgifter om vilket år driften startade och om utsläppen av koldioxid under åren 1998- 2005 samt, där så är tillämpligt, den prognostiserade produktionsvolymen för åren 2008-2012, den årliga produktionsvolymen för åren 1998-2005, tillämpliga emissionsfaktorer för bränslen och material, effektivt värmevärde för bränslen och en beskrivning av exceptionella händelser åren 1998-2003.

[S2]Ansökan för en ny deltagare eller för en befintlig anläggning som tagits i drift, ändrats eller utvidgats efter den 1 januari 2002 skall innehålla uppgifter om vid vilken tidpunkt driften startats eller avses att startas, en beskrivning av anläggningen och verksamheten samt den prognostiserade produktionsvolymen och därmed relaterade utsläpp av koldioxid för åren 2008-2012. Förordning (2006:645).

20 §  Beslut om tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar ska grundas på de uppgifter som lämnas in av verksamhetsutövaren vid ansökan om tilldelning. Förordning (2009:910).

21 §  Principerna för tilldelning av utsläppsrätter till befintliga anläggningar följer av 23-25 d och 33 §§. För nya deltagare gäller principerna enligt 26-33 §§.

[S2]Den mängd utsläppsrätter som beräknas för befintliga anläggningar tilldelas verksamhetsutövarna för vart och ett av åren 2008-2012. Den mängd utsläppsrätter som beräknas för nya deltagare tilldelas för vart och ett av åren 2008-2012 så att det motsvarar den prognostiserade produktionsnivån under varje år. Förordning (2006:645).

21 a §  Befintliga anläggningar tilldelas utsläppsrätter utan betalning för perioden 2008-2012, förutsatt att ansökan kommit in senast den 30 september 2006. Utsläppsrätter tilldelas utan betalning även om ansökan kommit in därefter men senast den 31 oktober 2006, dock endast till motsvarande 90 procent av det antal utsläppsrätter som hade tilldelats om ansökan kommit in senast den 30 september 2006.

[S2]Nya deltagare tilldelas utsläppsrätter utan betalning för perioden 2008-2012 fram till dess att den nivå nåtts som anges i 26 § första stycket. Ansökan om tilldelning till en ny deltagare får göras tidigast den 22 november 2007 och fram till handelsperiodens slut.

[S3]Om förutsättningarna för att bli tilldelad utsläppsrätter utan betalning inte är uppfyllda, ska sökanden hänvisas till marknaden för utsläppsrätter. Förordning (2007:742).

 • MÖD 2010:33:Tilldelning av utsläppsrätter ----- Ett bolag har till följd av en författningsändring den 1 juli 2006 kommit att omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter. Bolagets anläggning har varit berättigad till tilldelning av utsläppsrätter för handelsperioden utan betalning under förutsättning att bolaget ansökt om detta senast den 31 oktober 2006. Bolaget kom emellertid först senare att göra en sådan ansökan och gjorde gällande att detta var ursäktligt och att bolaget därför borde tilldelas utsläppsrätter utan betalning. Miljööverdomstolen fann att konstruktionen av systemet var svårgenomtränglig, men att bestämmelserna inte kunde tolkas på något annat sätt än enligt deras lydelse och att bolagets ansökan därför skulle avslås.
22 § Har upphävts genom förordning (2009:910).

Tilldelning avseende befintliga anläggningar

23 §  Beslut om tilldelning av utsläppsrätter ska grundas på de beräknade genomsnittliga utsläppen av koldioxid per år från respektive anläggning under perioden 1998-2001.

[S2]Om anläggningen tagits i drift under perioden 1998-2001 eller om data saknas på grund av att anläggningen bytt verksamhetsutövare under perioden, beräknas genomsnittliga utsläpp för ett mindre antal år, dock minst två, enligt tabellen i bilagan till denna förordning.

[S3]Om en eller flera exceptionella händelser inträffat under den fördelningsgrundande perioden enligt första och andra styckena får tilldelningen grundas på de genomsnittliga utsläppen de år då exceptionella händelser inte inträffat. Tilldelningen får dock inte grundas på mindre än två års utsläpp. Om exceptionella händelser inträffat under tre eller fyra år ska genomsnittet baseras på de två år som ger högst tilldelning.

[S4]Utsläppsrätter ska tilldelas med utgångspunkt i bästa möjliga teknik enligt vad som följer av 32 §, om

 1. anläggningen tagits i drift under perioden 1 januari 2002-30 juni 2006, eller
 2. anläggningen är en befintlig anläggning som under samma period har utvidgats eller ändrats i fråga om anläggningens art eller funktion på ett sådant sätt som avses i 8 § andra-fjärde styckena. Förordning (2007:742).

Tilldelning avseende befintliga anläggningar med råvarurelaterade utsläpp

24 §  En verksamhetsutövare som har en anläggning med råvarurelaterade utsläpp och som inte är en ny deltagare får tilldelas utsläppsrätter för en genomsnittlig prognostiserad ökning av råvarurelaterade utsläpp för anläggningen under perioden 2008-2012 i förhållande till de genomsnittliga råvarurelaterade utsläppen under den fördelningsgrundande period som beräknats enligt 23 §.

[S2]Beräkningen av utsläppsökningen skall göras med utgångspunkt i den prognostiserade produktion som ger upphov till koldioxidutsläpp och i specifika utsläpp uttryckt i ton koldioxid per produktenhet. De specifika utsläppen beräknas från utfallet i genomsnitt för den fördelningsgrundande perioden med hänsyn tagen till exceptionella händelser. Förordning (2006:645).

25 §  Vid granskningen av verksamhetsutövarens egna prognoser för råvarurelaterade utsläpp skall prognoserna jämföras med den historiska produktions- och utsläppsutvecklingen från åren 1998-2001 fram till de senast tillgängliga uppgifterna från företaget. En bedömning skall göras av produktionen under åren 2008-2012 utifrån den installerade kapaciteten och vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en rimlig utnyttjandegrad med hänsyn till tekniska och ekonomiska förutsättningar. En jämförelse skall också göras med tillgängliga nationella mikro- och makroekonomiska prognoser och analyser.

[S2]Om relevanta ekonomiska och tekniska produktionsförhållanden inte ger stöd för den prognostiserade produktionen, får avdrag från de angivna utsläppsprognoserna göras efter samråd med verksamhetsutövaren. Förordning (2006:645).

Tilldelning som avser befintliga anläggningar för malmbaserad stålproduktion

25 a §  Tilldelningen av utsläppsrätter till en anläggning för tillverkning av stränggjutna stålämnen vid integrerade stålverk, som omfattar koksverk, masugn, LD-verk och stränggjutning och där järnmalm används som huvudsaklig råvara, skall motsvara den nivå som är lägst enligt följande två beräkningssätt.

 1. Tilldelningen beräknas genom att anläggningens genomsnittliga prognostiserade årsproduktion av stålämnen under perioden 2008-2012, uttryckt i ton stålämne, multipliceras med riktmärket 1,91 ton koldioxid per ton stålämne.
 2. Tilldelningen beräknas enligt 23-25 §§. I förekommande fall tas hänsyn till överenskommelser enligt 18 § andra stycket.

[S2]Tilldelning enligt första stycket får endast avse utsläpp som uppkommer i produktions- och förbränningsprocesser som är direkt hänförliga till koksverk, masugn, LD-verk eller stränggjutning. Tilldelning för förbränningsprocesser som är hänförliga till andra verksamheter belägna vid integrerade stålverk, t.ex. valsverk, återvärmare, glödgningsugnar och betningsanläggningar, skall ske enligt 23 §.

[S3]Om tilldelning till en anläggning för malmbaserad stålproduktion sker enligt första stycket 1 får en annan anläggning, i vilken koksgas, masugnsgas eller LD-gas från den förstnämnda anläggningen används som bränsle, inte tilldelas utsläppsrätter baserat på förbränning av de gaserna. Förordning (2006:645).

25 b §  Vid granskningen av verksamhetsutövarens egna prognoser för produktion av stålämnen och utsläpp av koldioxid under perioden 2008-2012 skall prognoserna jämföras med den historiska produktions- och utsläppsutvecklingen från åren 1998-2001 fram till de senast tillgängliga uppgifterna från företagen. En bedömning skall göras av produktionen under åren 2008-2012 utifrån den installerade kapaciteten och vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en rimlig utnyttjandegrad med hänsyn till tekniska och ekonomiska förutsättningar. En jämförelse skall också göras med tillgängliga nationella mikro- och makroekonomiska prognoser och analyser.

[S2]Om relevanta ekonomiska och tekniska produktionsförhållanden inte ger stöd för den prognostiserade produktionen, får avdrag från de angivna utsläppsprognoserna göras efter samråd med verksamhetsutövaren. Förordning (2006:645).

Högsta antal utsläppsrätter att fördela till befintliga anläggningar

25 c §  I den fördelningsplan som avses i 3 kap. 2 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter får det sammanlagda antalet utsläppsrätter till befintliga anläggningar bestämmas till högst 99 266 447 ton koldioxid för handelsperioden 2008- 2012. Förordning (2007:742).

25 d §  Om det antal utsläppsrätter som ska tilldelas enligt 21 a § första stycket är större än vad som anges i 25 c §, ska den tilldelning till befintliga anläggningar som avser de bränslerelaterade utsläppen, dock inte den tilldelning som sker enligt 33 §, minskas proportionerligt så att den sammanlagda tilldelningen till alla befintliga anläggningar inte blir större än vad som anges i 25 c §. Förordning (2007:742).

Tilldelning som avser befintliga anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn

25 e §  Befintliga anläggningar inom el- och fjärrvärmesektorn tilldelas inga utsläppsrätter för handelsperioden 2008-2012. Förordning (2007:742).

Tilldelning till nya deltagare

26 §  För handelsperioden 2008-2012 får nya deltagare tilldelas utsläppsrätter endast ur en reserv motsvarande 13 100 000 ton koldioxid, eller det högre antal ton koldioxid som kan bli följden av att utsläppsrätter förs över till reserven enligt 36 a §.

[S2]Ansökningarna ska behandlas enligt principen att de verksamhetsutövare som har tillstånd att släppa ut koldioxid enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och som, med beaktande av den tidpunkt som anges i 21 a § andra stycket, först inkommer med en ansökan om tilldelning till Naturvårdsverket tilldelas utsläppsrätter utifrån beräkningsprinciperna för nya deltagare till dess att utsläppsrätterna i reserven tar slut. Om två eller flera verksamhetsutövare ansöker om tilldelning samma dag och det råder brist på utsläppsrätter i reserven, ska kvarvarande utsläppsrätter fördelas proportionerligt mellan sökandena.

[S3]Ansökningar om tilldelning av utsläppsrätter från reserven ska prövas löpande. Förordning (2008:711).

27 §  En ansökan om tilldelning av utsläppsrätter för en ny deltagare skall innehålla en rapport om prognostiserad årlig produktion under perioden 2008-2012. Om anläggningen uppfyller förutsättningarna för tilldelning utan betalning, skall en bedömning göras av produktionen under åren 2008-2012 utifrån den installerade kapaciteten och vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en rimlig utnyttjandegrad med hänsyn till tekniska och ekonomiska förutsättningar. En jämförelse skall också göras med tillgängliga nationella mikro- och makroekonomiska prognoser och analyser.

[S2]Om den planerade produktionen inte kan styrkas med utgångspunkt i relevanta ekonomiska och tekniska produktionsförhållanden, får avdrag från de i verksamhetsutövarens ansökan angivna prognoserna göras efter samråd med verksamhetsutövaren. Förordning (2006:645).

28 §  Om en anläggning under inledningen av en handelsperiod inte omfattats av handelssystemet på grund av att kapaciteten varit lägre än de kapacitetsgränser som anges i 11-16 §§, men sedermera fått ökad kapacitet genom utvidgning och blivit en ny deltagare enligt 8 §, skall utsläppsrätter till den del av anläggningen som fanns före utvidgningen tilldelas som för befintliga anläggningar enligt 23 § och till den tillkommande delen av anläggningen som för nya deltagare enligt 26 §. Förordning (2006:645).

29 §  Tilldelningen för nya deltagare inom el- och fjärrvärmesektorn skall för vart och ett av åren 2008-2012 beräknas genom att den nya deltagarens prognostiserade fossilbränslebaserade elproduktion under året uttryckt i gigawattimmar multipliceras med riktmärket 337 ton koldioxid per gigawatttimme och den prognostiserade fossilbränslebaserade ång- eller värmeproduktionen under året uttryckt i gigawattimmar multipliceras med riktmärket 118 ton koldioxid per gigawattimme. Förordning (2006:645).

30 §  Den fossilbränslebaserade delen av den sammanlagda el- respektive värmeproduktionen skall beräknas genom att talet för det beräknade energiinnehållet i tillförda fossilbränslen divideras med talet för det beräknade totala energiinnehållet i de bränslen som tillförs förbränningsanläggningen. Den fossilbränslebaserade produktionen erhålls genom att den fossilbränslebaserade delen multipliceras med prognostiserad produktion av el respektive värme.

[S2]Vid en utvidgning av anläggningen skall endast den tillkommande produktionen användas för beräkning av tilldelning. Den tillkommande produktionen erhålls genom att från den beräknade totala framtida fossilbränslebaserade el- respektive värmeproduktionen subtrahera det beräknade genomsnittet av sådan produktion för de år som använts för beräkning av tilldelning enligt 23 §. Förordning (2006:645).

31 §  För nya deltagare inom el- och fjärrvärmesektorn skall utsläppsrätter endast tilldelas verksamhetsutövare för kraftvärmeanläggningar som uppfyller kriteriet att vara högeffektiva enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG. Förordning (2006:645).

32 §  Tilldelningen av utsläppsrätter till en ny deltagare i en annan sektor än el- och fjärrvärmesektorn skall för åren 2008- 2012 motsvara de prognostiserade utsläppen av fossil koldioxid för den nya deltagaren. De prognostiserade utsläppen beräknas med utgångspunkt i den prognostiserade produktion som ger upphov till koldioxidutsläpp och i specifika utsläpp uttryckta i ton koldioxid per produktenhet. De specifika utsläppen bestäms med tilllämpning av bestämmelserna om bästa möjliga teknik och avvägning i 2 kap.3 och 7 §§miljöbalken. Förordning (2006:645).

Tilldelning avseende anläggningar med oundvikliga utsläppsökningar

33 §  Vid tilldelningen av utsläppsrätter skall ett tillägg till den del av tilldelningen som baseras på historiska utsläpp göras för befintliga anläggningar eller nya deltagare vars produktion under handelsperioden 2008-2012 ger upphov till oundvikliga utsläppsökningar till följd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/17/EG av den 3 mars 2003 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen.

[S2]Tillägget beräknas genom att från de beräknade genomsnittliga prognostiserade utsläppen under handelsperioden 2008-2012 från den aktuella anläggningen subtrahera de genomsnittliga utsläppen för den fördelningsgrundande perioden beräknade enligt 23 §. Förordning (2006:645).

Tilldelning till flygverksamheter

33 a §  Tilldelning av utsläppsrätter till flygverksamheter görs som ordinarie tilldelning eller som tilldelning ur reserven. Förordning (2009:910).

33 b §  Ordinarie tilldelning görs till den som bedriver eller avser att bedriva en flygverksamhet under en viss handelsperiod och verksamheten är en fortsättning på en verksamhet som bedrevs under det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början. Förordning (2009:910).

33 c §  Tilldelning ur reserven görs till den som bedriver eller avser att bedriva en flygverksamhet under en viss handelsperiod och

 1. verksamheten har påbörjats efter utgången av det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början, eller
 2. antalet tonkilometer i verksamheten från det kalenderår som avslutades två år före handelsperiodens början och till och med det andra kalenderåret i handelsperioden har ökat med i genomsnitt mer än 18 procent per år.

[S2]Tilldelning ur reserven görs inte om påbörjandet eller ökningen helt eller delvis utgör en fortsättning på en flygverksamhet som tidigare bedrivits av en annan verksamhetsutövare. Förordning (2009:910).

33 d §  En ansökan om ordinarie tilldelning ska innehålla uppgift om hur många tonkilometer verksamheten omfattade under det kalenderår som löpte ut två år före handelsperiodens början. Förordning (2009:910).

33 e §  En ansökan om tilldelning ur reserven ska innehålla uppgift om hur många tonkilometer verksamheten omfattade under det andra kalenderåret i handelsperioden.

[S2]Om ansökan grundas på en sådan ökning av verksamhetens omfattning som avses i 33 c § första stycket 2 ska ansökan också innehålla uppgifter om ökningens storlek. Uppgifterna ska avse skillnaden mellan antalet tonkilometer under det kalenderår som avslutades två år före handelsperiodens början och det andra kalenderåret i handelsperioden. Den skillnaden ska uttryckas dels som procentuell ökning, dels som ökning i antal tonkilometer. I ansökan ska också anges hur stor del av ökningen, uttryckt i tonkilometer, som överstiger den genomsnittliga procentuella ökning som anges i 33 c § första stycket 2.

[S3]Ansökan ska ges in till Naturvårdsverket senast den 30 juni under det tredje kalenderåret i handelsperioden. Förordning (2009:910).

33 f §  Uppgifter om tonkilometer ska vara verifierade av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Förordning (2009:910).

33 g §  Naturvårdsverket ska överlämna ansökningarna till Europeiska kommissionen

 1. senast 18 månader före handelsperiodens början, om ansökan avser ordinarie tilldelning, och
 2. senast den 31 december under det tredje kalenderåret i handelsperioden, om ansökan avser tilldelning ur reserven. Förordning (2009:910).

33 h §  När Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 e, punkt 3, ska Naturvårdsverket beräkna hur stor ordinarie tilldelning som varje verksamhetsutövare ska få för hela handelsperioden. Beräkningen ska göras genom att uppgiften om tonkilometer enligt 33 d § multipliceras med riktmärket. Naturvårdsverket ska också beräkna hur stor tilldelningen blir per år till varje verksamhetsutövare.

[S2]Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att Europeiska kommissionen meddelat sitt beslut om riktmärke göra sin beräkning, besluta om tilldelningen i enlighet med beräkningen och offentliggöra resultatet av beräkningen. Förordning (2009:910).

33 i §  När Europeiska kommissionen har meddelat det beslut om riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt 5, ska Naturvårdsverket beräkna hur stor tilldelning som varje verksamhetsutövare ska få ur reserven. Om tilldelningen grundas på ett påbörjande enligt 33 c § första stycket 1 ska beräkningen göras genom att uppgiften om tonkilometer i ansökan multipliceras med det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt 5. Om tilldelningen grundas på en ökning enligt 33 c § första stycket 2 ska beräkningen motsvara det riktmärke som avses i handelsdirektivets artikel 3 f, punkt 5 multiplicerat med ökningen i tonkilometer i absoluta tal, som överstiger det procenttal som avses i 33 c § första stycket 2.

[S2]Naturvårdsverket ska också beräkna hur stor tilldelningen blir per år till varje verksamhetsutövare.

[S3]Naturvårdsverket ska senast tre månader efter det att Europeiska kommissionen meddelat sitt beslut om riktmärke göra sin beräkning, besluta om tilldelningen i enlighet med beräkningen och offentliggöra resultatet av beräkningen. Förordning (2009:910).

Registerföring av utsläppsrätter och avgifter för kontoföring

34 §  Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om rutiner för ansökan om konto och ansökan om registrering i utsläppsrättsregistret. Förordning (2006:645).

35 §  Utsläppsrätter skall utfärdas av Statens energimyndighet senast den 28 februari varje år med början år 2005.

36 §  Om den nivå som anges i 25 c § har nåtts och ytterligare tilldelning behöver göras på grund av ett lagakraftvunnet beslut, får Statens energimyndighet, om det finns utsläppsrätter kvar att tilldela, utfärda utsläppsrätter till befintliga anläggningar ur den reserv som avses i 26 §.

[S2]Om det råder brist på utsläppsrätter i reserven ska utsläppsrätter tilldelas enligt första stycket framför tilldelning till nya deltagare enligt 26 §. Förordning (2008:711).

36 a §  Till reserven enligt 26 § ska sådana utsläppsrätter föras som har lämnats tillbaka eller som inte ska utfärdas efter att ett beslut om tilldelning har återkallats eller ändrats. Förordning (2008:711).

37 §  En ny deltagare skall omedelbart meddela Naturvårdsverket att driftstart skett.

[S2]Om den faktiska driftstarten uteblir eller om tidpunkten försenas jämfört med den planerade driftstart som angivits i tilldelningsansökan, skall ett avdrag göras från den tidigare beslutade tilldelningen av utsläppsrätter i enlighet med 4 kap. 4 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Avdraget skall göras vid det första utfärdandet av utsläppsrätterna och det skall göras proportionellt mot den tid som avvikelsen motsvarar från den tidigare beslutade tilldelningen.

[S3]Naturvårdsverket skall informera Statens energimyndighet om korrigeringen. De utsläppsrätter som dragits av skall föras över till den reserv som avses i 26 § första stycket.

38 §  Statens energimyndighet skall föra över utsläppsrätter som förverkats i enlighet med 8 kap. 4 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter från verksamhetsutövarkonto till relevant nationellt konto (annullering).

39 §  För varje konto i utsläppsrättsregistret krävs att två behöriga representanter utsetts av kontoinnehavaren och registrerats i registret. Representanternas funktion är att godkänna begärda transaktioner från kontot innan dessa får utföras av Statens energimyndighet.

[S2]Om en kontoinnehavare eller dennes behörige företrädare begär det, skall Statens energimyndighet registrera ytterligare en behörig representant för kontot vars godkännande krävs för överlämnande eller annullering av utsläppsrätter.

40 §  För sin verksamhet med kontoföring har Statens energimyndighet rätt att ta ut särskilda avgifter, öppningsavgift och årsavgift, enligt 4 kap. 20 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Öppningsavgiften skall vara 500 kronor och årsavgiften 500 kronor.

[S2]Öppningsavgift och den första årsavgiften skall betalas i förskott till Statens energimyndighet av den som ansöker om personligt konto i det svenska utsläppsrättsregistret. En sådan förskottsbetalning är en förutsättning för att ansökan skall behandlas. Om ansökan avslås eller återkallas innan beslut fattats skall förskottet återbetalas till sökanden.

[S3]Om fakturerad årsavgift inte betalas skall Statens energimyndighet besluta att transaktioner från kontot inte får ske så länge avgiften är obetald. Förordning (2006:645).

41 §  Beslut av Statens energimyndighet om betalning av avgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Dröjsmålsavgift skall utgå enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Deltagande i projektverksamhet enligt gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling

Godkännande av projektverksamhet

42 §  En verksamhet skall anses som en projektverksamhet endast om projektmyndigheten har godkänt det. Förordning (2006:1109).

43 §  Projektmyndigheten får godkänna en projektverksamhet enligt mekanismen för ren utveckling endast om projektdeltagarna gett in

 1. en projektbeskrivning, och
 2. ett förhandsbesked enligt vilket projektverksamheten bör godkännas från behörig myndighet i det land där projektverksamheten skall genomföras. Förordning (2006:1109).

44 §  Projektmyndigheten får godkänna en projektverksamhet för gemensamt genomförande i Sverige endast om projektdeltagarna gett in

 1. en projektbeskrivning, och
 2. projektdeltagarna är parter till Kyotoprotokollet eller är medborgare i eller har sin hemvist i ett land som är part till Kyotoprotokollet. Förordning (2006:1109).

45 §  Projektmyndigheten får godkänna en projektverksamhet för gemensamt genomförande i ett annat land endast om projektdeltagarna gett in ett förhandsbesked enligt vilket projektverksamheten bör godkännas från behörig myndighet i det land där projektverksamheten skall genomföras. Förordning (2006:1109).

46 §  Projektmyndigheten får inte godkänna en projektverksamhet om utformningen av projektverksamheten strider mot artikel 11 b punkt 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG. Förordning (2006:1109).

47 §  På begäran av den som avser delta i en projektverksamhet skall projektmyndigheten lämna förhandsbesked i fråga om godkännande av projektverksamhet i Sverige.

[S2]Till ansökan om förhandsbesked skall en preliminär projektbeskrivning bifogas.

[S3]Ett förhandsbesked är inte bindande för frågan om projektverksamheten slutligen skall godkännas. Förordning (2006:1109).

48 §  Innan projektmyndigheten godkänner en projektverksamhet för gemensamt genomförande i Sverige skall projektmyndigheten på lämpligt sätt inhämta och beakta allmänhetens och miljöorganisationers synpunkter på projektverksamheten. Förordning (2006:1109).

Utfärdande och överföring av utsläppsminskningsenheter från projektverksamhet i Sverige

49 §  Projektmyndigheten skall, på begäran av den projektansvarige, utfärda det antal utsläppsminskningsenheter som motsvarar de minskade utsläpp av växthusgaser som fastställts av en ackrediterad kontrollör i enlighet med punkt 38 i bilagan till beslut 9/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet. Förordning (2006:1109).

50 §  Utsläppsminskningsenheter får inte utfärdas för minskade utsläpp av växthusgaser som är resultatet av en projektverksamhet på en anläggning eller i en flygverksamhet som omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

[S2]Utsläppsminskningsenheter får dock utfärdas för en projektverksamhet på en anläggning, om

 1. projektverksamheten resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser direkt från anläggningen, och
 2. anläggningens verksamhetsutövare annullerar det antal utsläppsrätter som motsvarar de minskade eller begränsade utsläppen. Förordning (2009:910).

51 §  Utsläppsminskningsenheter får utfärdas för projektverksamhet som indirekt minskar utsläppen från en anläggning som kräver tillstånd till utsläpp av koldioxid enligt 2 kap. lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter endast under förutsättning att motsvarande mängd utsläppsrätter annulleras i den reserv som avsatts för nya deltagare enligt 26 §. Förordning (2006:1109).

52 §  Om utsläppsminskningsenheterna skall fördelas till flera projektdeltagare skall den projektansvarige ge in ett avtal om förvärv av utsläppsminskningsenheter som visar hur utsläppsminskningsenheterna skall fördelas mellan projektdeltagarna. Förordning (2006:1109).

53 §  Projektmyndigheten skall efter utfärdande överföra utsläppsminskningsenheterna till projektdeltagarens konto. Om det är flera projektdeltagare och projektdeltagarna gett in ett avtal i enlighet med 52 §, skall projektmyndigheten överföra utsläppsminskningsenheterna i enlighet med den fördelning som framgår av avtalet.

[S2]Inga utsläppsminskningsenheter får överföras till en svensk projektdeltagares konto. Förordning (2006:1109).

54 §  Om fler utsläppsminskningsenheter utfärdats än vad som överförts enligt 53 §, skall dessa kvarstå hos projektmyndigheten tills den projektansvarige ger in ett nytt avtal om förvärv av utsläppsminskningsenheter. Förordning (2006:1109).

Överlämnande av utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

Bestämmelser för anläggningar

55 §  För att fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter att överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar utsläppen under åren 2005- 2007 får en verksamhetsutövare i stället överlämna motsvarande antal certifierade utsläppsminskningar. Förordning (2007:742).

56 §  En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning som tagits i drift före den 1 januari 2006 får för utsläppen under åren 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av den mängd koldioxid som släpptes ut under 2006 enligt den verifierade rapport som getts in enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Om det inte har getts in en sådan rapport, får tillsynsmyndighetens beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a § samma lag läggas till grund för det antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som får överlämnas under perioden.

[S2]Första stycket gäller inte om anläggningen under perioden 1 januari-30 juni 2006 har utvidgats eller ändrats i fråga om anläggningens art eller funktion på ett sådant sätt som avses i 8 § andra-fjärde styckena. I ett sådant fall får verksamhetsutövaren för utsläppen under åren 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007. Förordning (2007:742).

56 a §  En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning som tagits i drift under perioden 1 januari-30 juni 2006 får för utsläppen under åren 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt för de fem åren motsvarar högst 50 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för 2007. Förordning (2007:742).

56 b §  En verksamhetsutövare för en befintlig anläggning får för utsläppen under åren 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar högst 10 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för den perioden, om det för anläggningen

 1. inte har getts in någon verifierad rapport om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, och
 2. inte har fattats något beslut om utsläppen under 2006 enligt 5 kap. 2 a § samma lag. Förordning (2007:742).

56 c §  Om antalet utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som får överlämnas enligt 56-56 b §§ sammanlagt motsvarar mer än 9 926 645 ton koldioxid, ska antalet minskas proportionerligt för alla befintliga anläggningar så att det inte överstiger den mängden. Förordning (2007:742).

56 d §  En ny deltagare får för utsläppen under åren 2008-2012 i stället för utsläppsrätter överlämna så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar högst 10 procent av antalet tilldelade utsläppsrätter för den perioden. Förordning (2007:742).

56 e §  Naturvårdsverket ska besluta om det högsta antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som en enskild verksamhetsutövare för utsläppen under åren 2008-2012 får överlämna i stället för utsläppsrätter enligt 56- 56 d §§. Innan Naturvårdsverket beslutar ska verket ge verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig över ett förslag till beslut. Förordning (2007:742).

Bestämmelser för luftfartyg

56 f §  För att fullgöra sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter att överlämna det antal utsläppsrätter som svarar mot utsläppen får en verksamhetsutövare som bedriver en flygverksamhet i stället överlämna motsvarande mängd certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminskningsenheter. Förordning (2009:910).

Gemensamma bestämmelser

57 §  En verksamhetsutövare får inte i stället för utsläppsrätter överlämna utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som härrör från projektverksamhet som avser

 1. upptag av koldioxid genom markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, eller
 2. kärnkraftsanläggningar. Förordning (2006:1109).

Särskild granskning

58 §  Projektmyndigheten får begära en sådan granskning som avses i punkterna 35 och 39 i bilagan till beslut 9/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet och punkterna 41 och 65 i bilagan till beslut 3/CMP.1 antaget av partsmötet till Kyotoprotokollet. Förordning (2006:1109).

Övriga bestämmelser

Avgifter

59 §  Naturvårdsverket skall ge verksamhetsutövaren tillfälle att yttra sig innan Naturvårdsverket beslutar att ta ut en sådan avgift som avses i 8 kap.5 a och 6 §§ lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

[S2]Avgiftsbeslutet skall delges verksamhetsutövaren. Förordning (2006:1332).

60 §  En avgift som avses i 59 § första stycket skall betalas inom trettio dagar efter det att beslutet vunnit laga kraft. Förordning (2006:1332).

Bemyndiganden

61 §  Naturvårdsverket får meddela

 1. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i en ansökan om tillstånd till utsläpp av koldioxid, såsom anläggnings- och organisationsbeskrivning, emissionsfaktorer, mätprinciper, aktivitetsdata, om ansökans innehåll i övrigt, och om rutinerna för elektronisk ansökan enligt 2 kap. 4 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, samt om villkor i tillståndsbeslut enligt 2 kap. 7 § samma lag,
 2. närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas i en ansökan om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan,
 3. närmare föreskrifter om övervakning och rapportering enligt 5 kap. 3 § lagen om handel med utsläppsrätter, och
 4. föreskrifter om de krav som ska ställas på en ackrediterad kontrollör och de uppgifter som kontrollören ska utföra enligt 5 kap. 4 § lagen om handel med utsläppsrätter.

[S2]Naturvårdsverket och Statens energimyndighet får inom sina respektive ansvarsområden meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av lagen om handel med utsläppsrätter och denna förordning. Förordning (2009:910).

 • NFS 2017:6: Naturvårdsverkets föreskrifter om handel med utsläppsrätter

62 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om förutsättningar för deltagande i projektverksamhet och om utfärdande av utsläppsminskningsenheter. Förordning (2006:1332).

Offentliggörande och verksamhetsförbud vid överträdelser

63 §  Naturvårdsverket skall offentliggöra namnen på de verksamhetsutövare som inte överlämnar tillräckligt många utsläppsrätter enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Offentliggörandet skall ske genom ett pressmeddelande med hänvisning till verkets elektroniska hemsida.

[S2]I 9 kap. 5 § samma lag finns bestämmelser om när offentliggörandet får ske. Förordning (2006:1332).

63 a §  En begäran som avses i 8 kap. 8 a § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska innehålla

 1. en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för begäran,
 2. uppgifter om vidtagna tillsynsåtgärder,
 3. de skäl som talar för att ett verksamhetsförbud är nödvändigt, och
 4. en rekommendation om omfattningen av verksamhetsförbudet och de villkor som det bör förenas med. Förordning (2009:910).

Överklagande

64 §  Bestämmelser om överklaganden finns i 9 kap. lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. I fråga om beslut enligt 56 e § finns i 22 a § förvaltningslagen (1986:223) bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2007:742).

Bilaga

År som anläggningen tagits i drift eller data saknas Fördelningsgrundande utsläpp
1998 Summan av utsläppen 1999-2001/3
1999 Summan av utsläppen 2000-2001/2
2000 Summan av utsläppen 2001-2002/2
2001 Summan av utsläppen 2002-2003/2

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Genom förordningen upphävs förordningen (2004:657) om utsläpp av koldioxid.
 2. Ansökan som kommit in före ikraftträdandet av denna förordning skall handläggas och bedömas enligt motsvarande äldre bestämmelser.
CELEX-nr
32003L0087
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:645) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre föreskrifter gäller för handelsperioden 2005-2007.
Omfattning
nuvarande 29, 30, 31 §§ betecknas 31, 29, 30 §§; ändr. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, de nya 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 44 §§; nya 21 a, 25 a, 25 b, 25, c, 25 d §§, rubr. närmast före 25 a, 25 c §§
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1109) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2006. För handelsperioden 2005-2007 skall 9 § tillämpas i dess äldre lydelse.
Omfattning
nuvarande 42, 43, 44 §§ betecknas 59, 61, 62 §§, rubr. närmast före 42 § sätts närmast före 59 §; ändr. 2, 9 §§; nya 9 a, 42-58, 60 §§, rubr. närmast före 41, 42, 49, 55, 58 §§
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2006-10-15

Förordning (2006:1332) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
nuvarande 59, 60, 61, 62 §§ betecknas 61, 62, 63, 64 §§; nya 59, 60 §§, rubr. närmast före 59 §
Ikraftträder
2007-01-15

Förordning (2007:742) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 8, 14, 21 a, 23, 25 c, 25 d, 26, 55, 56, 64 §§; nya 25 e, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 56 e §§, rubr. närmast före 25 e §
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2007-11-22

Förordning (2008:711) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 26, 36 §§; ny 36 a §
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2009:910) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 27 augusti 2009.
 2. För tiden före den 1 januari 2013 gäller att
  1. en ansökan om ordinarie tilldelning enligt 33 d § ska innehålla uppgift om hur många tonkilometer verksamheten omfattade under 2010 och ges in senast den 31 mars 2011, om ansökan avser tilldelning för perioden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012, och
  2. ansökningar om ordinarie tilldelning ska överlämnas till Europeiska kommissionen enligt 33 g § senast den 30 juni 2011, om ansökningarna avser tilldelning för perioden från och med den 1 januari 2012 till och med den 31 december 2012.
 3. För utsläpp under 2012 får en verksamhetsutövare vid tillämpningen av 56 f § överlämna högst så många utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som sammanlagt motsvarar 15 procent av det antal utsläppsrätter som verksamhetsutövaren ska överlämna.
 4. De bestämmelser i 33 a, 33 c, 33 e, 33 g och 33 i §§ som avser tilldelning ur reserven ska tillämpas första gången för den handelsperiod som börjar 2013.
Omfattning
upph. 22 §; ändr. 2, 3, 20, 50, 61 §§, rubr. närmast före 18 §; nya 9 b, 17 a, 33 a, 33 b, 33 c, 33 d, 33 e, 33 f, 33 g, 33 h, 33 i, 56 f, 63 a §§, rubr. närmast före 17 a, 33 a, 55, 56 f, 57, 61, 63, 64 §§
CELEX-nr
32008L0101
Ikraftträder
2009-08-27

Förordning (2009:1327) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
nuvarande 17 a § betecknas 17 d §, bil. betecknas bil. 1; ändr. 3, den nya 17 d §, 33 i, 40 §§, rubr. närmast före 17 a § sätts närmast före den nya 17 d §; nya 9 c, 17 b, 17 c §§, bil., bil. 2, rubr. närmast före 17 a, 17 b §§
CELEX-nr
32009L0029
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:48) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. bil. 2
CELEX-nr
32009L0029
Ikraftträder
2010-03-15

Förordning (2010:1194) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-12-21

Förordning (2011:823) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 33 f §
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:844) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 17 b, 17 c §§, rubr. närmast före 17 b, 23, 24, 25 a, 25 c, 25 e, 26, 33 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 c, 21 a, 33 §§ betecknas 8, 6, 9 h, 8 a, 7, 5, 25 g, 32 a §§; ändr. 3 §, de nya 5, 6, 7 §§, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 a, 25 d §§, den nya 25 g §, 26, 27, 28, 29, 31, 32 §§, den nya 32 a §, 36, 56, 56 a, 56 b, 56 c, 56 d, 61 §§, rubr. närmat före 18 §, bil. 2; nya 4, 6 a, 7 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e, 9 c, 9 d, 9 e, 9 f, 9 g, 18 a, 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e, 19 f, 19 g, 20 a, 25 f, 32 b–32 w §§, rubr. närmast före 19 g, 20, 21, 25 f, 32 a, 32 b, 32 f, 32 k, 32 t §§
CELEX-nr
32009R0219
Ikraftträder
2011-07-11

Förordning (2011:845) om ändring i förordningen (2009:1327) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr 17 a § i 2009:1327

Förordning (2011:1000) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 14 §, bil. 2
CELEX-nr
32004L0101
Ikraftträder
2011-10-18

Förordning (2011:1592) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 2, 9 c, 9 d, 34 §§
CELEX-nr
32010R0920
Ikraftträder
2012-01-15

Förordning (2011:1593) om ändring i förordningen (2011:844) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 19 g §, rubr. närmast före 19 g §, p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:844

Förordning (2012:464) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d §§
CELEX-nr
32010R1031
Ikraftträder
2012-07-10

Förordning (2012:508) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 39 §; ändr. 2 b, 34, 40 §§
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:860) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 19 e, 20 §§
CELEX-nr
32008R0765
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:247) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ny 17 e §
Ikraftträder
2013-05-14

Förordning (2013:266) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2014:300) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 17 d §; nya 17 f, 17 g, 17 h, 17 i, 33 j §§
Ikraftträder
2014-06-10

Förordning (2015:48) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 45 §, rubr. närmast före 41 §; ändr. 9 a, 42, 43, 44, 46, 47 §§, rubr. närmast före 42 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:544) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 7, 8, 8 a, 9, 9 h, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 g, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 a, 36, 37, 55 §§, rubr. närmast före 10, 19 g, 21, 25 f, 32 a §§; ändr. 6, 17 g, 33 a, 33 d, 33 i, 40, 53, 59, 61 §§, bil. 2, rubr. närmast före 17 a §; ny 63 b §
Ikraftträder
2015-10-06

Förordning (2016:1321) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 2 c §
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:710) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
upph. 2 c §
Ikraftträder
2018-01-03

Förordning (2017:1030) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1006) om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Omfattning
ändr. 64 §
Ikraftträder
2018-07-01