Inaktuell version

Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

Version: 2006:1045

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2005-12-15
Ändring införd
SFS 2005 i lydelse enligt SFS 2006:1045
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Under perioden 1 januari 1998-31 december 2006 bedrivs det försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län. Enligt lagen skall länsstyrelsen, under den tid som försöksverksamheten pågår, fullgöra de uppgifter som ankommer på bl.a. Skogsstyrelsen i den omfattning som regeringen bestämmer.

2 §  Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt skogsvårdslagen (1979:429) skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifter som anges i 8 och 9 §§, 10 § tredje stycket, 10 a, 13, 14, 16, 23-25, 27 och 36 §§ i samma lag.

[S2]Länsstyrelsen skall inom Gotlands län utöva den tillsyn över efterlevnaden av skogsvårdslagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt 33 § skogsvårdslagen.

[S3]Vid överklagande av beslut enligt skogsvårdslagen som meddelats av länsstyrelsen skall 40 § skogsvårdslagen tillämpas.

[S4]Länsstyrelsen skall verka för att skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthållig och god avkastning och i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt

 1. 2 § 2, 9, 10, 14, 19, 20 och 21 förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen,
 2. 3 § andra stycket, 13-15, 30 §§andra stycket och 34 a § första stycketskogsvårdsförordningen (1993:1096), och
 3. 3-5 §§, 7 § andra stycket och 8 § förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket.

3 §  Länsstyrelsen får ta ut ersättning för varor och tjänster i enlighet med 3 § första stycket förordningen (2005:1160) med instruktion för Skogsstyrelsen och bedriva tjänsteexport i enlighet med vad som anges i 4 § samma förordning.

[S2]Vid uttag av ersättning enligt första stycket skall de föreskrifter som Skogsstyrelsen meddelar i enlighet med 3 § andra stycket nämnda förordning tillämpas.

/Träder i kraft I: 2006-10-01/

4 §  Av de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen i lag eller annan författning inom miljöområdet skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall:

 1. 14 § samt vad som anges i punkterna A8, A15 och A25 i bilagan till förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken,
 2. 6 och 7 §§ samt 10 § andra stycket förordningen (1998:904) om täkter och anmälan för samråd,
 3. 43 § förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel,
 4. 2 § andra stycket, 6, 22, 24, 26, 28 och 34 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.,
 5. 7 och 11 §§ förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m., och
 6. 7 § förordningen (2000:577) om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2006:1045).

5 §  Av de övriga uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen enligt andra lagar eller författningar skall länsstyrelsen i Gotlands län fullgöra uppgifterna i följande fall

 1. 12, 30, 33, 36 och 62 §§ lagen (1933:269) om ägofred,
 2. plan- och byggförordningen (1987:383),
 3. jaktförordningen (1987:905), och
 4. 21 kap. 40 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Ändringar

Förordning (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1045) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2006:1223) om ändring i förordningen (2005:1191) om försöksverksamhet med vidgad länsförvaltning i Gotlands län

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2007-01-01