Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2005-04-14
Ändring införd
SFS 2005:220 i lydelse enligt SFS 2020:699
Ikraft
2005-06-01
Upphäver
Förordning (1991:338) om vissa dryckesförpackningar
Förordning (1983:847) om avgift vid införsel av aluminiumburkar
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Definitioner

1 §  I denna förordning avses med

[S2]materialåtervinna avfall: detsamma som i 15 kap. 6 § miljöbalken,

[S3]plastflaska: förpackning som är tillverkad av huvudsakligen polymera material,

[S4]metallburk: förpackning som är tillverkad av metall, och

[S5]förpackningsavfall: plastflaskor och metallburkar som är avfall enligt 15 kap 1 § miljöbalken. Förordning (2020:699).

Krav på godkänt retursystem

2 §  Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk ska se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.

[S2]Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice. Förordning (2008:26).

 • MÖD 2007:40:Miljösanktionsavgift ----- Efter miljödomstolens dom har ändringar i 30 kap. miljöbalken och förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter trätt i kraft. Genom lagändringen blev det möjligt att påföra miljösanktionsavgift för andra än näringsidkare. Syftet med övergångsbestämmelsen beträffande ändringen i 30 kap. 1 § miljöbalken har ansetts vara enbart att förhindra att bestämmelsens utvidgade tillämpningsområde skulle få retroaktiv verkan. Detta innebär för näringsidkares överträdelser att de bestämmelser som gällde vid överträdelsen ska tillämpas. Gäller andra bestämmelser när målet avgörs ska dock dessa tillämpas om de leder till att miljösanktionsavgift inte ska påföras eller att sådan avgift ska påföras med lägre belopp.

3 §  Frågor om godkännande av retursystem prövas av Statens jordbruksverk.

4 §  En ansökan om godkännande skall vara skriftlig. Den skall innehålla uppgift om

 1. retursystemet,
 2. vilka näringsidkare som avser att vara anslutna till systemet,
 3. villkoren för anslutning till systemet,
 4. vilken märkning som skall användas, och
 5. vilka åtgärder mot nedskräpning som avses att bli vidtagna.

5 §  Ett retursystem skall godkännas om sökanden visar att den som driver eller avser att driva systemet har personella, tekniska och ekonomiska förutsättningar att göra det på ett sätt som är godtagbart både från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

[S2]Om ett retursystem har en dominerande ställning på marknaden skall systemet vara utformat så att

 1. de villkor som gäller för anslutning inte är diskriminerande,
 2. de krav som ställs på flaskornas och burkarnas utformning och egenskaper är skäliga.

 • MÖD 2007:38:Godkännande av retursystem ----- Även om det i ett inledningsskede inte kan förväntas att ett retursystem skall uppnå en återvinningsgrad om 90 procent måste systemet vara utformat på ett sådant sätt att man på något eller några års sikt kan förvänta sig en återvinningsgrad i närheten av detta mål. Sökanden hade inte visat att det retursystem som avsågs med ansökan hade tekniska förutsättningar att fungera på ett från miljö- och konsumentsynpunkt godtagbart sätt varför överklagandet avslogs.

6 §  Ett godkännande skall förenas med

 1. villkor om att retursystemet skall innebära att en pant eller premie utbetalas i syfte att uppmuntra att förpackningar lämnas tillbaka till systemet,
 2. villkor om att sökanden för varje kalenderår lämnar uppgift till Statens jordbruksverk om vilka näringsidkare som är anslutna till systemet, och
 3. de villkor i övrigt som behövs från miljöskyddssynpunkt och konsumentsynpunkt.

[S2]Ett godkännande får begränsas till viss tid.

7 §  Om det med hänsyn till metallburkens eller plastflaskans utformning eller material finns särskilda skäl, får Statens jordbruksverk i det enskilda fallet under en begränsad tid ge dispens från kravet i 2 §.

Märkning

8 §  En plastflaska eller metallburk, som ingår i ett retursystem i enlighet med 2 §, skall vara märkt med uppgift om detta. Av märkningen skall det framgå vilket retursystem flaskan eller burken ingår i samt vilket belopp som utbetalas som pant eller premie när flaskan eller burken lämnas tillbaka till retursystemet.

Information till allmänheten

9 §  Statens jordbruksverk skall informera allmänheten om godkända retursystem och vilken märkning som används inom det godkända systemet. Information skall även lämnas om dispenser som beviljats enligt 7 §.

Överlåtelseförbud

10 §  Konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk får yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas endast om plastflaskan eller burken ingår i ett sådant retursystem som avses i 2 §.

[S2]Första stycket gäller inte dryck som huvudsakligen består av mejeriprodukter eller grönsaks-, frukt- eller bärjuice.

 • NJA 2013 s. 842:Statens skadeståndsansvar enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen och enligt Europakonventionen när en miljösanktionsavgift har dömts ut trots att tillräckliga påståenden rörande förutsättningarna för ett sådant ansvar inte hade framställts i målet.

Uppgifter till Naturvårdsverket

10 a §  Den som driver ett retursystem ska senast den 31 mars varje år till Naturvårdsverket lämna

 1. uppgifter om vilka producenter som är anslutna till systemet med uppgift om varje producents person- eller organisationsnummer eller, om sådant inte finns, producentens skatteregistringsnummer,
 2. i fråga om det förpackningsavfall som hanteras av systemet uppgifter om den mängd som under det närmast föregående kalenderåret har
  1. samlats in och behandlats i Sverige,
  2. samlats in utanför Sverige och behandlats i Sverige,
  3. samlats in i respektive kommun,
  4. transporterats till ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för behandling, och
  5. exporterats till ett land utanför EES för behandling,
 3. uppgifter, i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 a §, som Naturvårdsverket behöver
  1. för att rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med 74 § förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, och
  2. för det digitala system för uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall som avses i 74 a § förordningen om producentansvar för förpackningar.

[S2]Uppgifter om mängder enligt första stycket ska anges i vikt. Uppgifter enligt första stycket 2 ska specificeras i förpackningsmaterial. Uppgifter enligt första stycket 2 a, b, d och e ska specificeras i hur mycket som har materialåtervunnits, energiåtervunnits, återvunnits på annat sätt eller bortskaffats. Förordning (2020:699).

Återvinning

11 §  Bestämmelser om mål för materialutnyttjande finns i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar. Förordning (2018:1465).

Tillsyn och ansvar

12 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken och 2 kap. 25 § miljötillsynsförordningen.

[S2]Bestämmelser om straff finns i 29 kap.miljöbalken. Förordning (2020:699).

Bemyndigande

12 a §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas enligt 10 a § och hur uppgifterna ska lämnas. Förordning (2020:699).

 • NFS 2020:8: Naturvårdsverkets föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om förpackningar och förpackningsavfall

Överklagande

13 §  Bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning finns i 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 §miljöbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2008:26) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Omfattning
ändr. 2, 11 §§
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2008-03-01

Förordning (2011:41) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2018:1465) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2020:699) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.
 2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas första gången i fråga om uppgifter som avser kalenderåret 2021.
Omfattning
ändr. 1, 12 §§; nya 10 a, 12 a §§, rubr. närmast före 10 a, 12 a §§
Ikraftträder
2020-08-01