Inaktuell version

Lag (2005:258) om läkemedelsförteckning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-05-12
Ändring införd
SFS 2005 i lydelse enligt SFS 2009:528
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Inledande bestämmelser

1 §  Apotekens Service Aktiebolag ska för de ändamål som anges i 3 § utföra automatiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt register över köp av förskrivna läkemedel (läkemedelsförteckning). Med köp avses i denna lag även förvärv av läkemedel med fullständig kostnadsreducering.

[S2]Apotekens Service Aktiebolag är personuppgiftsansvarigt för den behandling som avses i första stycket. Lag (2009:374).

Prop. 2004/05:70: I första stycket, som har behandlats i avsnitt 5.1, anges att Apoteket AB skall utföra automatiserad behandling av personuppgifter i läkemedelsförteckning. Som framgår av avsnitt 5.2 omfattas det stora flertalet av de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut på apoteken av läkemedelsförmånerna och i första stycket anges därför att med köp avses ...

Förhållande till personuppgiftslagen

2 §  Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter för läkemedelsförteckningen, om inget annat följer av denna lag.

[S2]En registrerad har inte, utom i de fall som avses i 3 § andra stycket, rätt att motsätta sig sådan behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag.

Registerändamål

3 §  Läkemedelsförteckningens dokumentation av köp av förskrivna läkemedel får endast användas för att

 1. åstadkomma en säker framtida förskrivning av läkemedel för den registrerade,
 2. bereda den registrerade vård eller behandling,
 3. komplettera den registrerades patientjournal,
 4. underlätta den kontroll som ska genomföras innan ett läkemedel lämnas ut till den registrerade från apotek, samt
 5. underlätta den registrerades läkemedelsanvändning.

[S2]Tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen får endast med uttryckligt samtycke från den registrerade ges till

 1. förskrivare av läkemedel för ändamål som anges i första stycket 1–3,
 2. legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel för ändamål som anges i första stycket 2 och 3, om det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver, och
 3. farmaceut på apotek för ändamål som anges i första stycket 4 vid färdigställande av läkemedel som ska lämnas ut till den registrerade.

[S3]Om den registrerade inte kan lämna sitt samtycke, får uppgifterna i förteckningen lämnas ut till förskrivare och till legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel om det är nödvändigt för att den registrerade ska kunna få den vård eller behandling som han eller hon oundgängligen behöver. Lag (2009:393).

Prop. 2008/09:128: Ändringar i paragrafen föreslås i 3 § andra och tredje styckena. Ändringarna har behandlats i avsnitt 8. Andra stycket har fått en ny utformning och för att göra bestämmelsen tydligare och lättare att läsa har bestämmelsen ställts upp i punktform. Den ändring som görs i andra stycket 2 innebär att även legitimerade sjuksköterskor som saknar förskrivningsrätt av läkemedel får ta del av uppgifterna i läkemedelsförteckningen ...

Prop. 2004/05:70: Paragrafen, som behandlas i avsnitt 5.1, 5.2 och 5.4, har efter Lagrådets yttrande fått en ny utformning. Den har gjorts tydligare och i enlighet med Lagrådets förslag regleras möjligheterna att använda uppgifterna i förteckningen till s.k. samkörning genom paragrafen. ...

Registerinnehåll

4 §  Läkemedelsförteckningen får endast innehålla följande uppgifter:

 1. inköpsdag, vara, mängd, dosering, samt
 2. den registrerades namn och personnummer.

Prop. 2009/10:138: I paragrafen har ett tillägg gjorts som innebär att läkemedelsförteckningen även ska få innehålla uppgifter om förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats. Sådana uppgifter kan hämtas framför allt från receptblanketterna. Uppgifterna bör dock kunna kompletteras genom Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, vilket innehåller aktuella uppgifter om förskrivaren.

Förslaget behandlas i avsnitt ...

Prop. 2004/05:70: I paragrafen, som behandlas i avsnitt 5.2, anges att en läkemedelsförteckning endast får innehålla uppgifter om inköpsdag, vara, mängd och dosering. Med hänsyn till registreringens syfte att ge underlag för en bättre patientnytta och patientsäkerhet i det enskilda fallet är det nödvändigt att uppgifterna i förteckningen kan hänföras till en direkt identifierbar individ med hjälp av personanknutna uppgifter. Såväl patientens ...

Sökbegrepp

5 §  Som sökbegrepp får endast den registrerades namn eller personnummer användas.

Prop. 2004/05:70: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6. Av paragrafen framgår att endast uppgifter om patientens namn eller personnummer får användas som sökbegrepp.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

6 §  När uppgifter i läkemedelsförteckningen under de förutsättningar som anges i 3 § andra och tredje styckena lämnas ut till förskrivare eller farmaceut får detta ske på medium för automatiserad behandling. Uppgifter får även lämnas till den registrerade på medium för automatiserad behandling.

Prop. 2004/05:70: Paragrafen, som utformats enligt Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 5.4 och reglerar i vilka fall och under vilka förutsättningar uppgifterna i förteckningen får lämnas ut i bearbetningsbar elektronisk form. Detta kan ske t.ex. genom direktåtkomst, se kommentaren till 7 §.

Enligt bestämmelsen får uppgifter i en läkemedelsförteckning lämnas ut till förskrivare eller farmaceut på medium för automatiserad ...

Direktåtkomst

7 §  Förskrivare, legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel och farmaceut får under de förutsättningar som anges i 3 § andra och tredje styckena ha direktåtkomst till uppgifter i läkemedelsförteckningen. Den registrerade får ha direktåtkomst till uppgifter om sig själv. Lag (2009:393).

Prop. 2008/09:128: Ändringarna i paragrafen utgör följdändringar på grund av att 3 § andra och tredje styckena ändras. När förutsättningarna enligt 3 § andra och tredje styckena föreligger får även en legitimerad sjuksköterska utan förskrivningsrätt av läkemedel ha direktåtkomst till uppgifter i läkemedelsförteckningen.

Prop. 2004/05:70: Paragrafen, som utformats enligt Lagrådets förslag, behandlas i avsnitt 5.4.

Av paragrafen framgår att förskrivare eller farmaceut får ha direktåtkomst till uppgifterna i läkemedelsförteckningen under de förutsättningar som anges i 3 § andra stycket. I de fall som anges i 3 § tredje stycket får endast förskrivare ha direktåtkomst till uppgifterna. Den registrerade skall, utom i fall som anges i 3 § ...

Återkallelse av samtycke

8 §  Den registrerade har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke.

Prop. 2004/05:70: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.5, anger att ett lämnat samtycke när som helst får återkallas. Sådan återkallelse kan avges muntligen eller skriftligen till den personuppgiftsansvarige, dvs. Apoteket AB, eller till den förskrivare eller farmaceut som tagit emot samtycket. Naturligtvis skall ett återkallat samtycke, precis som ett lämnat samtycke, antecknas på lämpligt sätt.

Bevarande och gallring

9 §  Uppgifter skall tas bort ur förteckningen under den femtonde månaden efter den månad de registrerades.

Prop. 2004/05:70: I paragrafen, som har behandlats i avsnitt 5.7, anges att uppgifter skall tas bort ur läkemedelsförteckningen under den femtonde månaden efter den under vilken de registrerades.

Information till den registrerade

Information som skall lämnas självmant

10 §  Apotekens Service Aktiebolag ska se till att den registrerade får information om läkemedelsförteckningen. Informationen ska innehålla upplysningar om

 1. vem som är personuppgiftsansvarig,
 2. ändamålet med förteckningen,
 3. vilken typ av uppgifter som ingår i förteckningen,
 4. de tystnadsplikts- och säkerhetsbestämmelser som gäller för förteckningen,
 5. rätten att ta del av uppgifter enligt 11 §,
 6. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
 7. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag,
 8. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling,
 9. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt
 10. att registreringen inte är frivillig. Lag (2009:374).

Prop. 2004/05:70: Enligt paragrafen, som behandlas i avsnitt 5.8, skall Apoteket AB tillse att den som registreras i läkemedelsförteckningen får information om registret. Information kan lämnas muntligt eller skriftligt.

Något krav på att informationen skall lämnas muntligen till varje kund föreslås inte i paragrafen. Att information lämnas genom anslag kan godtas, om det finns garantier för att samtliga registrerade ...

Information som skall lämnas efter ansökan

11 §  Den registrerade har rätt att när som helst och så fort som möjligt få sådan information som avses i 26 § personuppgiftslagen (1998:204).

Prop. 2004/05:70: Av bestämmelsen, som har behandlats i avsnitt 5.8, framgår att Apoteket AB är skyldigt att till var och en som ansöker om det så snart som möjligt lämna ett registerutdrag enligt 26 § personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvarige är enligt personuppgiftslagen skyldig att på begäran en ...

Tystnadsplikt m.m.

12 §  I lagen (1996:1156) om receptregister finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter. För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:528).

Prop. 2012/13:128: I paragrafen erinras om att offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) innehåller bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut uppgifter. Den tidigare hänvisningen till sådana begränsningar i lagen (1996:1156) om receptregister utgår (jfr kommentaren till 21 § nämnda lag).

Förslaget behandlas i ...

Prop. 2004/05:70: I bestämmelsen erinras om tystnadspliktsbestämmelserna i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

(LYHS). Av 2 kap. 8 § LYHS framgår att den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården inte obehörigen får ...

Behörighetstilldelning

12 a §  Apotekens Service Aktiebolag ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om kunder. Behörigheten ska begränsas till vad som behövs för att den som arbetar hos Apotekens Service Aktiebolag ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter där.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter. Lag (2009:374).

Åtkomstkontroll

12 b §  Apotekens Service Aktiebolag ska se till att åtkomst till helt eller delvis automatiskt behandlade uppgifter om kunder, dokumenteras så att de kan kontrolleras. Bolaget ska systematiskt och återkommande kontrollera om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om dokumentation och kontroll. Lag (2009:374).

Rättelse och skadestånd

13 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Prop. 2004/05:70: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.10 och 5.11. Personuppgiftslagens bestämmelser om rättelse och skadestånd är utformade så att bestämmelserna enbart gäller den lagen. Genom förevarande paragraf görs personuppgiftslagens ...

Avgifter

14 §  Apotekens Service Aktiebolag får ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra läkemedelsförteckningen.

[S2]Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Lag (2009:374).

Prop. 2012/13:128: Ändringen i paragrafens första stycke innebär att Apotekens Service Aktiebolag byts ut mot Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur. Enligt bestämmelsen får myndigheten ta ut avgifter av öppenvårdsapoteken för att täcka kostnaderna för att föra läkemedelsförteckningen. Bestämmelsen innebär att avgiftsinkomsterna specialdestineras till myndighetens registerverksamhet enligt lagen, se 3 kap. 6 § andra stycket första meningen budgetlagen ...

Ändringar

Lag (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2004/05:217, Prop. 2004/05:70, Bet. 2004/05:SoU13
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2009:374) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2008/09:226, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:SoU21
Omfattning
ändr. 1, 10 §§; nya 12 a, 12 b, 14 §§, rubr. närmast före 12 a, 12 b, 14 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2009:393) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2008/09:232, Prop. 2008/09:128
Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2009-06-01

Lag (2009:510) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:528) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:145, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:412) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:288, Prop. 2009/10:138, Bet. 2009/10:SoU23
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2013:621) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2012/13:279, Prop. 2012/13:128, Bet. 2012/13:SoU26
Omfattning
ändr. 1, 10, 12, 12 a, 12 b, 14 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2013:1023) om ändring i lagen (2013:621) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2013/14:75, Prop. 2013/14:24, Bet. 2013/14:SoU6
Omfattning
ändr. 1, 10, 12 a, 12 b, 14 §§ i 2013:621

Lag (2018:442) om ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning

Förarbeten
Rskr. 2017/18:261, Prop. 2017/18:171, Bet. 2017/18:SoU33
Omfattning
upph. 8, 13 §§, rubr. närmast före 8, 13 §§; ändr. 2, 10, 11 §§, rubr. närmast före 2, 10, 11 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Ändring, SFS 2018:1212

Omfattning
upph.