Upphävd författning

Förordning (2006:1022) med instruktion för Finansinspektionen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
SFS 2006:1022 i lydelse enligt SFS 2006:1236
Ikraft
2006-08-01
Upphäver
Förordning (1996:596) med instruktion för Finansinspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter och mål

1 §  Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen i fråga om finansiella marknader och finansiella företag.

2 §  De övergripande målen för Finansinspektionens verksamhet är att bidra till det finansiella systemets stabilitet och till ett gott konsumentskydd på det finansiella området.

[S2]Vid val av åtgärder för att uppnå målen skall hänsyn tas till eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.

3 §  Finansinspektionen har utöver vad som anges i 1 § till uppgift att

 1. följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet samt rapportera till regeringen om inspektionen bedömer att instabilitet i finanssektorn riskerar att negativt påverka det svenska finansiella systemets funktionssätt,
 2. biträda regeringen med yttranden och utredningar,
 3. fullgöra sina uppgifter enligt förordnanden med stöd av 22 § första stycket atomansvarighetslagen (1968:45) och 10 kap. 12 § sjölagen (1994:1009),
 4. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,
 5. fullgöra de uppgifter som ankommer på behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen, i fråga om efterlevnaden av sådana regler som inspektionen har tillsyn över,
 6. medverka i internationellt samarbete som rör inspektionens verksamhetsområde,
 7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken, och
 8. fullgöra kanslifunktionen åt Bokföringsnämnden.

4 §  Finansinspektionen får

 1. fullgöra kanslifunktionen åt Insättningsgarantinämnden, och
 2. meddela föreskrifter om avvikelser och besluta om undantag i enskilda fall som avses i 11 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

5 §  Finansinspektionen skall

 1. i en särskild rapport till regeringen senast den 15 oktober varje år lämna en samlad bedömning av stabilitetsläget inom det finansiella området, och
 2. i en särskild rapport till regeringen senast den 1 juni varje år redovisa en samlad bedömning av konsumentskyddet inom det finansiella området.

6 §  Finansinspektionen skall samråda med

 1. Konsumentverket löpande i frågor på de områden där myndigheterna har ett gemensamt tillsynsansvar,
 2. Konkurrensverket i frågor om tillämpningen av lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden,
 3. Riksbanken i viktigare frågor som har samband med betalningssystemets stabilitet eller som berör Riksbankens ansvar för valuta- och kreditpolitiken och för betalningsväsendet,
 4. Riksbanken i frågor som rör beredskapsplaneringen enligt förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap,
 5. Krisberedskapsmyndigheten i försvarsberedskapsfrågor, i de frågor där inspektionen skall hålla styrelsen underrättad om beredskapsplaneringen,
 6. Insättningsgarantinämnden i frågor av betydelse för insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och för investerarskyddet enligt lagen (1999:158) om investerarskydd, och
 7. Ekonomistyrningsverket om de avgifter som myndigheten tar ut eller avser att ta ut, om inte verket medger undantag från samrådsskyldigheten.

[S2]Vid samråd enligt första stycket skall Finansinspektionen lämna berörda myndigheter de uppgifter som behövs.

Intern revision

7 §  Finansinspektionen skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) med undantag av 2 § andra stycket. Förordning (2006:1236).

Verksförordningens tillämpning

8 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Finansinspektionen med undantag av 3-5, 12 och 34 §§.

[S2]Det som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen.

Myndighetens ledning

9 §  Finansinspektionen leds av en styrelse som ansvarar för myndighetens verksamhet.

[S2]Styrelsen består av högst nio ledamöter.

[S3]Generaldirektören är chef för myndigheten samt ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Finansinspektionen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Utöver vad som anges i 6-9 och 13 §§verksförordningen (1995:1322) skall styrelsen besluta i följande frågor:

 1. sammankallande av extra bolagsstämma eller extra stämma i företag som står under Finansinspektionens tillsyn,
 2. tillstånd, återkallelse av tillstånd eller förbud som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt,
 3. anmälan till regeringen om förhållande som kan föranleda återkallelse av koncessionen för en försäkringsgivare, utom i sådant fall som avses i 19 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (1982:713).

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan generaldirektören och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om ärendet inte lämpligen kan avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i ärendet. Beslut, som fattas enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Bisysslor

13 §  Den som är styrelseledamot eller tjänsteman hos Finansinspektionen får inte för egen eller annans räkning driva eller ha del i ett företag som bedriver verksamhet som är tillstånds-, registrerings- eller anmälningspliktig hos inspektionen eller motsvarande myndighet i ett annat land. Ledamoten eller tjänstemannen får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för ett sådant företag.

[S2]Ledamöterna i styrelsen och de befattningshavare som styrelsen bestämmer får inte utan tillstånd ha lån hos företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Tillstånd meddelas av regeringen i fråga om ordföranden och av ordföranden i fråga om övriga ledamöter i styrelsen och generaldirektören samt av inspektionen i annat fall.

Ändringar

Förordning (2006:1022) med instruktion för Finansinspektionen

CELEX-nr
32004R2006
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1236) om ändring i förordningen (2006:1022) med instruktion för Finansinspektionen

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:841

Omfattning
upph.