Inaktuell version

Naturgasförordning (2006:1043)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-06-29
Ändring införd
SFS 2006
Upphäver
Naturgasförordning (2000:673)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelse

1 §  I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till naturgaslagen (2005:403).

Definitioner

2 §  Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403).

Undantag från kravet på koncession

3 §  Koncession enligt 2 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) krävs inte för ombyggnad av en mät- och reglerstation, linjeventilstation, rensdonsstation eller kompressorstation.

Ärenden om koncession

4 §  En ansökan om koncession för en naturgasledning enligt 2 kap. 1 § första stycket naturgaslagen (2005:403) skall innehålla uppgifter om

 1. det överföringsbehov som naturgasledningen är avsedd att tillgodose,
 2. det behov som mät- och reglerstationen eller kompressorstationen är avsedd att tillgodose, och
 3. de alternativa sträckningar av naturgasledningen och de alternativa placeringar av stationen som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

5 §  En ansökan om koncession för en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning enligt 2 kap.2 eller 3 §naturgaslagen (2005:403) skall innehålla uppgifter om

 1. det behov som anläggningen är avsedd att tillgodose, och
 2. de alternativa placeringar av anläggningen som sökanden undersökt samt resultatet av de samråd som föregått ansökan.

6 §  En ansökan enligt 4 eller 5 § skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Utöver vad som följer av 4 och 5 §§ skall ansökan innehålla

 1. en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, stationen eller anläggningen samt en kostnadsberäkning,
 2. en karta över ledningens föreslagna sträckning eller stationens eller anläggningens föreslagna placering samt en beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för ledningen, stationen eller anläggningen,
 3. bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter över vilka ledningen avses dras fram eller på vilka stationen eller anläggningen avses placeras eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen,
 4. uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för ledningen, stationen eller anläggningen eller de hinder som finns mot sådana överenskommelser,
 5. redogörelse för sökandens organisation, och
 6. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.miljöbalken efterlevs.

[S2]I en beskrivning enligt första stycket 1 skall det finnas en ritning över ledningens, stationens eller anläggningens konstruktion och dess anslutning till naturgasledningar.

[S3]Enligt 2 kap. 7 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) skall ansökan innehålla en miljökonsekvensbeskrivning.

7 §  Statens energimyndighet får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifterna i 4-6 §§ eller begära in de ytterligare uppgifter som behövs för att ärendet skall kunna avgöras.

8 §  Statens energimyndighet skall kungöra en ansökan enligt 4 eller 5 §. Kungörelsen skall göras i en ortstidning. Energimyndigheten skall dessutom sända meddelanden om ansökan till de sakägare som angetts i ansökan.

[S2]I kungörelsen och i meddelanden enligt första stycket skall det anges att synpunkter på ansökan kan lämnas skriftligt till Energimyndigheten inom en viss angiven tid, som skall vara minst fyra veckor från det att kungörelsen var införd i ortstidningen.

9 §  I ett ärende om koncession skall yttrande inhämtas från

 1. Statens räddningsverk,
 2. Försvarsmakten,
 3. länsstyrelsen i det eller de län som berörs av ansökan,
 4. de kommuner som berörs av ansökan,
 5. de fastighetsägare som berörs av ansökan, och
 6. de övriga sakägare som berörs av ansökan.

10 §  Sedan Statens energimyndighet berett ett ärende enligt 4 eller 5 § skall myndigheten, med ett eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning. I sitt yttrande skall myndigheten ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap.miljöbalken.

Byggande av naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar

11 §  Innan en koncessionspliktig naturgasledning, lagringsanläggning eller förgasningsanläggning börjar byggas skall koncessionshavaren göra anmälan om det till Statens energimyndighet och till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. En karta och en teknisk beskrivning av naturgasledningen, lagringsanläggningen eller förgasningsanläggningen skall lämnas in tillsammans med anmälan.

12 §  En koncessionshavare får inte börja använda en naturgasledning, en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning innan Statens energimyndighet har meddelat tillstånd till det (drifttillstånd).

Vissa ärenden enligt 2 kap. naturgaslagen

13 §  En ansökan om förlängning av giltighetstiden för en koncession enligt 2 kap. 12 § första stycket naturgaslagen (2005:403) skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet.

[S2]I sådana ärenden skall 4-10 §§ tillämpas.

14 §  Statens energimyndighet skall pröva ansökningar enligt 2 kap. 13 § naturgaslagen (2005:403) om tillstånd till överlåtelse av koncession.

15 §  Statens energimyndighet skall bereda ärenden enligt 2 kap. 14 § naturgaslagen (2005:403) om återkallelse av koncession och därefter, med eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning.

Mätning och rapportering av överförd naturgas

17 §  Den som bedriver överföring av naturgas skall mäta överförd naturgas och rapportera resultaten av mätningarna i enlighet med de närmare föreskrifter som meddelas av Statens energimyndighet.

18 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning som används vid sådan mätning och rapportering som avses i 17 §.

[S2]Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll skall utöva tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats enligt första stycket.

Övervakningsplan

19 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om innehållet i övervakningsplanen och om offentliggörande av den årliga rapporten enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen (2005:403).

 • EIFS 2012:6: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt naturgaslagen

Tariffer för överföring av naturgas

20 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om utformningen av överföringstariffer enligt 6 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) och offentliggörande av tariffer enligt 6 kap. 4 § första stycket naturgaslagen.

 • EIFS 2012:3: Energimarknadsinspektionens föreskrifter om offentliggörande av tariffer och metoder som används för att utforma avgifter för anslutning

Övergripande systemansvar

21 §  Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) skall vara systemansvarig myndighet enligt 7 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403).

22 §  Den som bedriver överföring av naturgas skall hålla Svenska kraftnät kontinuerligt underrättad om temperatur, tryck, flöde och ventillägen i mät- och reglerstationer och om sådana driftsstörningar som kan påverka driften av det svenska naturgassystemet.

[S2]Den som bedriver överföring av naturgas skall också hålla Svenska kraftnät underrättad om volymen naturgas i ledningarna, hur stor volym överförd naturgas som, med beaktande av 7 kap. 2 § andra stycket naturgaslagen (2005:403), kan avbrytas och var i ledningsnätet ett sådant avbrytande skulle kunna ske.

[S3]Den som bedriver överföring av naturgas skall utan dröjsmål underrätta Svenska kraftnät om sådana planerade åtgärder på de egna ledningarna som kan påverka driften av det svenska naturgassystemet.

23 §  Svenska kraftnät får meddela närmare föreskrifter om underrättelser enligt 22 §.

24 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om offentliggörande av villkor enligt 7 kap. 6 § första stycket naturgaslagen (2005:403).

Anmälan och underrättelse om leverans av naturgas

25 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om anmälningar enligt 7 kap. 8 § första stycket och underrättelser enligt 7 kap. 8 § tredje stycket naturgaslagen (2005:403).

 • EIFS 2014:8: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

Underrättelser om balansansvar

26 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om underrättelser enligt 7 kap. 9 § första och tredje styckena naturgaslagen (2005:403).

 • EIFS 2014:8: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

27 §  Svenska kraftnät får meddela närmare föreskrifter om underrättelser enligt 7 kap. 10 § naturgaslagen (2005:403).

Underrättelse till konsument och meddelande till socialnämnden

28 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter med fastställande av formulär för underrättelser till konsument och meddelande till socialnämnden enligt 8 kap. 6 § naturgaslagen (2005:403).

Trygg naturgasförsörjning

29 §  De åtgärder som planeras enligt 8 a kap. 1 § naturgaslagen (2005:403) skall godkännas av Statens energimyndighet.

[S2]Svenska kraftnät skall informera Energimyndigheten om de åtgärder som planeras enligt 8 a kap. 2 § naturgaslagen.

30 §  Den allmänna nationella strategi som Statens energimyndighet skall ta fram och upprätthålla enligt 8 a kap. 3 § 1 första stycket naturgaslagen (2005:403) skall vara skriftlig och ges in till och godkännas av regeringen. Strategin skall innehålla

 1. ett mål för naturgasförsörjningen i Sverige,
 2. en metod för och en bedömning av sårbarhet och hotbild,
 3. en metod för och en genomförd omvärldsbevakning,
 4. en beskrivning av planerad och genomförd förebyggande verksamhet,
 5. en beskrivning av planerade och genomförda informations- och utbildningsinsatser,
 6. en beskrivning av samordningen av sådana uppgifter som berör flera myndigheter, och
 7. en nationell plan med åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen i krissituationer.

[S2]Varje förslag till ändring av strategin enligt första stycket skall i god tid underställas regeringen för godkännande.

[S3]Regeringen bestämmer på vilket sätt strategin skall offentliggöras.

31 §  Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om de krav som planering och åtgärder enligt 8 a kap.1 och 3 §§naturgaslagen (2005:403) skall uppfylla.

32 §  Vid planering och vidtagande av åtgärder enligt 8 a kap.1-3 §§naturgaslagen (2005:403) skall konsumenters försörjning av naturgas säkras i åtminstone följande fall:

 • vid ett partiellt avbrott i den nationella naturgasförsörjningen som inte överstiger 24 timmar,
 • årligen under vinterperioden från och med december till och med februari, och
 • under perioder med en temperatur som understiger normal vintertemperatur med 4-5 grader (tjugoårsvintrar).

33 §  Svenska kraftnät får meddela föreskrifter om åtgärder för att möjliggöra reparationsarbeten och fysiska skyddsåtgärder i naturgasledningar och lagrings- eller förgasningsanläggningar enligt 8 a kap. 7 § naturgaslagen (2005:403).

Tillsyn

34 §  Statens energimyndighet skall utöva tillsyn enligt 10 kap. 1 § naturgaslagen (2005:403).

Överklagande

35 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut av Statens energimyndighet enligt 14 § denna förordning får överklagas hos regeringen.

Ändringar

Naturgasförordning (2006:1043)

CELEX-nr
32004L0067
Ikraftträder
2006-09-01

Förordning (2007:1321) om ändring naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ändr. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 35 §§; ny 17 a §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:900) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ändr. 9, 29, 30 §§; ny 30 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:1099) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ny 10 a §
CELEX-nr
32006L0123
Ikraftträder
2009-12-27

Förordning (2010:805) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ändr. 18, 20 §§
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:717) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ändr. 19 §, rubr. närmast före 20 §; ny 20 a §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:966) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2011:1063) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ny 33 a §, rubr. närmast före 33 a §
CELEX-nr
32010R0994
Ikraftträder
2011-12-01

Förordning (2011:1124) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ny 33 b §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:338) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
upph. 29, 30, 30 a, 31, 32, 33, 33 a, 33 b §§, rubr. närmast före 29, 33 a §§; ändr. 19, 34, 35 §§, rubr. närmast före 34 §; nya 19 a, 29, 30, 31, 32, 34 a, 34 b, 36 §§, rubr. närmast före 19 a, 29 §§
CELEX-nr
32009L0073
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2013:210) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
upph. 20 a §; ändr. 16, 20, 21, 22, 23, 27, 35 §§, rubr. närmast före 20, 21 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2014:345) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2017:1036) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ändr. 6, 8, 10 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1041) om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2018-01-01