Inaktuell version

Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
SFS 2006:451 i lydelse enligt SFS 2017:694
Ikraft
2006-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier.

[S2]Lagen skall inte tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden som avser aktier som har getts ut av budgivaren.

[S3]Det som föreskrivs i lagen om aktier skall tillämpas också på aktieägares rätt gentemot den som förvarar aktier för hans eller hennes räkning (depåbevis).

Definitioner

[K1]2 §  I denna lag förstås med

 1. offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt aktiebolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier,
 2. börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,
 3. budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,
 4. koncern: sådana företagsgrupper som avses i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag ska tillämpas även på andra svenska eller utländska rättssubjekt än aktiebolag, och
 5. reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2017:694).

[K2]1 §  Ett offentligt uppköpserbjudande i fråga om sådana aktier som avses i andra stycket får lämnas bara av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att

 1. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden, och
 2. underkasta sig de sanktioner som börsen får besluta om vid överträdelse av dessa regler.

[S2]Första stycket skall tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden som avser

 1. aktier i ett svenskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige,
 2. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel bara på en reglerad marknad i Sverige,
 3. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier inte är noterade i den stat där bolaget har sin hemvist men som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och är upptagna till handel också på en annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om aktierna först upptogs till handel på den reglerade marknaden i Sverige, eller
 4. aktier i ett utländskt aktiebolag, vars aktier inte är noterade i den stat där bolaget har sin hemvist men som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och som första gången de upptogs till handel då upptogs till handel samtidigt också på en eller flera andra reglerade marknader inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolaget har anmält att Finansinspektionen skall vara tillsynsmyndighet.

[S3]Finansinspektionen skall offentliggöra en sådan anmälan som avses i andra stycket 4.Lag (2007:568).

[K2]2 §  Budgivaren skall i samband med att ett erbjudande enligt 1 § lämnas informera Finansinspektionen om erbjudandet och åtagandet gentemot börsen.

[S2]Om budgivaren offentliggör information om ett planerat erbjudande, skall den informationen samtidigt lämnas till Finansinspektionen. Lag (2007:568).

[K2]3 §  Budgivaren skall inom fyra veckor från ett erbjudande enligt 1 § upprätta en erbjudandehandling och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande av den. I 2 a kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns ytterligare bestämmelser om en sådan handling.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen i första stycket.

Förutsättningarna för att budplikt skall uppkomma

[K3]1 §  Den som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag som avses i andra stycket och genom förvärv av aktier i bolaget, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget skall

 1. omedelbart offentliggöra hur stort hans eller hennes aktieinnehav i bolaget är, och
 2. inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget (budplikt).

[S2]Första stycket gäller vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

[S3]I 4 § finns bestämmelser om att Finansinspektionen kan besluta att budplikten skall fullgöras av annan än vad som följer av denna paragraf. Lag (2007:568).

[K3]2 §  Det som sägs i 1 § om budplikt gäller också om

 1. någon som inte innehar några aktier eller innehar aktier som representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag som avses i 1 § andra stycket, genom åtgärder från bolagets eller någon annan aktieägares sida, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 § uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier och därefter, på annat sätt än genom ett offentligt erbjudande om förvärv av resterande aktier i bolaget, ökar sin röstandel genom förvärv av en eller flera aktier i bolaget, eller
 2. ett närståendeförhållande enligt 5 §1 eller 4 etableras och parterna därigenom tillsammans uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett sådant bolag som avses i 1 § andra stycket.

[S2]Om budplikt uppkommer enligt första stycket 2 gäller följande. Budplikten skall, i fall som avses i 5 § 1, fullgöras av moderbolaget eller ett sådant motsvarande rättssubjekt som avses i 1 kap. 2 § 4, och, i fall som avses i 5 § 4, av den vars aktieinnehav representerar störst andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Om flera närstående i det sistnämnda fallet innehar lika röstandelar, svarar var och en av dem för att budplikten fullgörs.

[S3]I 4 § finns bestämmelser om att Finansinspektionen kan besluta att budplikten skall fullgöras av annan än vad som följer av denna paragraf.

[K3]3 §  Bestämmelserna i 1 och 2 §§ gäller inte om någon uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier genom ett offentligt uppköpserbjudande som avser samtliga aktier i bolaget.

[K3]4 §  Om det finns särskilda skäl, kan Finansinspektionen besluta att budplikten skall fullgöras av någon som är närstående till den som är budpliktig enligt 1 eller 2 §.

Innebörden av begreppet närstående

[K3]5 §  Vid tillämpningen av 1 § skall som närstående anses

 1. företag inom samma koncern som förvärvaren,
 2. make eller sambo till förvärvaren,
 3. barn till förvärvaren som står under förvärvarens vårdnad,
 4. den med vilken har träffats en överenskommelse om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktigt gemensam hållning i syfte att uppnå ett bestämmande inflytande över bolagets förvaltning, samt
 5. någon som samarbetar med förvärvaren i syfte att uppnå kontroll över bolaget.

Förutsättningarna för att budplikt skall bortfalla

[K3]6 §  Om budplikt har uppkommit enligt 1-4 §§ och den budpliktige eller, i förekommande fall, någon som enligt 5 § är närstående till denne inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom avyttrar aktier så att aktieinnehavet inte representerar tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, gäller inte längre budplikt. Detsamma gäller om den budpliktige, någon annan eller bolaget inom samma tid vidtar någon annan åtgärd som medför att aktieinnehavet inte representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

[S2]Om budplikt har uppkommit och den budpliktige inom fyra veckor från den tidpunkt då budplikten uppkom påkallar inlösen av resterande aktier enligt 22 kap.aktiebolagslagen (2005:551), gäller inte längre budplikt. Om en sådan begäran om inlösen återkallas, avvisas eller ogillas, gäller dock budplikt.

[S3]Om budplikt inte längre gäller på grund av det som sägs i första eller andra styckena, ska förvärvaren omedelbart offentliggöra detta. Lag (2010:2072).

4 kap. Information till anställda

[K4]1 §  En budgivare med hemvist i Sverige skall informera sina anställda om ett lämnat offentligt uppköpserbjudande och om erbjudandehandlingen. Informationen skall lämnas så snart som uppköpserbjudandet respektive erbjudandehandlingen har offentliggjorts.

[K4]2 §  Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket, och till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas, skall informera sina anställda om uppköpserbjudandet, om erbjudandehandlingen och om sin rekommendation till aktieägarna med anledning av uppköpserbjudandet. Informationen skall lämnas så snart som uppköpserbjudandet, erbjudandehandlingen respektive rekommendationen har offentliggjorts.

[K4]3 §  Information enligt 1 och 2 §§ skall lämnas till arbetstagarorganisationer som företräder arbetstagare hos den informationsskyldige. Information skall även lämnas till arbetstagare som inte företräds av någon arbetstagarorganisation.

5 kap. Försvarsåtgärder

[K5]1 §  Om styrelsen eller verkställande direktören i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket, på grund av information som härrör från den som avser att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktier i bolaget, har grundad anledning att anta att ett sådant erbjudande är nära förestående, eller om ett sådant erbjudande har lämnats, får bolaget endast efter beslut av bolagsstämman vidta åtgärder, som är ägnade att försämra förutsättningarna för erbjudandets lämnande eller genomförande.

[S2]Trots vad som sägs i första stycket får bolaget söka efter alternativa erbjudanden.

[K6]1 §  I bolagsordningen för ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket får det tas in en bestämmelse om genombrott enligt vad som föreskrivs i detta kapitel. I sådant fall skall 2-6 §§ tillämpas.

[S2]Ett beslut om att införa en sådan bestämmelse som avses i första stycket i bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av samtliga vid bolagsstämman närvarande aktieägare och dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget.

[S3]Bolaget skall informera tillsynsmyndigheten i den eller de stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där bolagets aktier är upptagna till handel om ett beslut enligt andra stycket.

[K6]2 §  Om någon har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande enligt 2 kap. 1 § avseende aktier i ett bolag vars bolagsordning innehåller en bestämmelse enligt 1 §, gäller inte hembudsförbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (2005:551) vid sådan överlåtelse av aktier som sker inom ramen för erbjudandet. Inte heller gäller begränsningar av rätten att överlåta aktier i ett avtal mellan aktieägare. Lag (2010:2072).

[K6]3 §  Om bolagsstämman, i fall som avses i 2 §, skall ta ställning till om bolaget skall vidta en sådan åtgärd som avses i 5 kap. 1 §, skall en bestämmelse i bolagsordningen eller i ett avtal mellan aktieägare som begränsar det antal röster som en aktieägare får avge vid en bolagsstämma sakna verkan. Vid en sådan stämma skall vidare alla aktier med lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst ha samma röstvärde.

[K6]4 §  Om en budgivare som, till följd av ett offentligt uppköpserbjudande enligt 2 kap. 1 §, har uppnått ett aktieinnehav motsvarande minst tre fjärdedelar av aktierna i ett bolag, vars bolagsordning innehåller en bestämmelse enligt 1 §, begär att bolagsstämma sammankallas för att ändra bolagsordningen eller för att entlediga eller tillsätta styrelseledamöter, ska detta ske så snart som möjligt. Kallelse ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Vid tillämpning av 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen (2005:551) ska de i den paragrafen avsedda formulären hållas tillgängliga på bolagets webbplats under minst två veckor närmast före bolagsstämman och dagen för stämman. Lag (2010:1517).

Prop. 2009/10:247: Paragrafen reglerar den möjlighet en budgivare har att i vissa fall begära att en bolagsstämma sammankallas.

Enligt 7 kap. 56 c § aktiebolagslagen (2005:551) ska ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, före stämman på sin webbplats tillhandahålla aktieägarna fullmaktsformulär och formulär för poströstning. Av tillägget i ...

[K6]5 §  Vid en bolagsstämma som hålls med anledning av en begäran enligt 4 § skall alla aktier med lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst ha samma röstvärde vid beslut som gäller en fråga om att ändra bolagsordningen eller en fråga om att entlediga eller välja styrelseledamöter.

[S2]Vid en sådan stämma skall en sådan bestämmelse i bolagsordningen eller i avtal mellan aktieägare som begränsar det antal röster som en aktieägare får avge vid en bolagsstämma sakna verkan. Detsamma gäller en sådan bestämmelse i bolagsordningen som ger en viss aktieägare särskilda rättigheter vid val av styrelse.

[K6]6 §  Om en tillämpning av en sådan bestämmelse som avses i 1 § innebär att en aktieägares eller annans rättighet bortfaller eller försämras, skall budgivaren betala skälig ersättning till rättighetsinnehavaren.

[K7]1 §  Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i 2-5 kap. följs.

[S2]I 6 kap.1 a, 1 c och 1 d §§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser som ger Finansinspektionen rätt att

 • få de uppgifter som inspektionen behöver för sin övervakning,
 • förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, och
 • förbjuda reklam som avser ett offentligt uppköpserbjudande.

Särskild avgift

[K7]2 §  Om en budgivare inte har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap. 1 § och Finansinspektionen därför har förbjudit erbjudandet enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, ska Finansinspektionen besluta att budgivaren ska betala en särskild avgift.

[S2]Den särskilda avgiften ska uppgå till lägst 50 000 kronor och högst 100 miljoner kronor.

[S3]För avgiften gäller också bestämmelserna i 6 kap. 3 l § första stycket 1 och 3 g, 3 m och 3 n §§ lagen om handel med finansiella instrument. Lag (2016:894).

Prop. 2006/07:65: Ändringen i fjärde stycket föranleds av den föreslagna ändringen i 6 kap. 3 b § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Ingen förändring i sak är avsedd.

Förbud att godkänna en erbjudandehandling

[K7]3 §  Finansinspektionen får inte godkänna en sådan erbjudandehandling som avses i 2 kap. 3 §, om inte budgivaren har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap. 1 §.

Tolkningsbesked

[K7]4 §  Finansinspektionen skall efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller enligt bestämmelserna i 3 kap. eller besked om huruvida en viss åtgärd står i strid med bestämmelserna om försvarsåtgärder i 5 kap. En sådan ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Dispens

[K7]5 §  Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen efter ansökan medge undantag från bestämmelserna om budplikt och försvarsåtgärder. Undantag får förenas med villkor.

[S2]En ansökan enligt första stycket kan, i fråga om budplikt, göras av en aktieägare i ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket eller någon annan med ett berättigat intresse i saken.

[S3]En ansökan enligt första stycket kan, i fråga om försvarsåtgärder, göras av ett sådant bolag som avses i 3 kap. 1 § andra stycket.

Föreläggande

[K7]6 §  Finansinspektionen får förelägga den som inte fullgör sin budplikt enligt 3 kap. 1 § att göra rättelse genom att fullgöra budplikten, avyttra så många aktier att budplikt inte längre gäller eller lösa upp ett sådant närståendeförhållande som avses i 3 kap. 5 § 1, 4 eller 5 så att budplikt inte längre gäller.

[S2]Finansinspektionen får förelägga den som inte informerar sina anställda enligt 4 kap. att göra rättelse genom att fullgöra skyldigheten att informera.

[S3]Finansinspektionen får förelägga ett bolag som inte följer vad som sägs i 5 kap. 1 § om vissa åtgärder från bolagets sida att göra rättelse genom att avbryta åtgärden.

[S4]Ett föreläggande enligt första, andra eller tredje stycket får förenas med vite.

Förbud att företräda aktierna

[K7]7 §  Om ett förbud enligt 6 kap. 1 c § tredje stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett föreläggande enligt 6 § första stycket har meddelats, får Finansinspektionen besluta att den som förbudet eller föreläggandet riktar sig mot inte får företräda de aktier som han eller hon innehar i det bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas eller skall lämnas.

[K7]8 §  Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen begära att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier som enligt 7 § inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sitt hemvist, eller om ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

[S2]En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen skall betalas av ägaren till aktierna. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten.

Kungörande av beslut

[K7]9 §  Beslut i frågor som avses i 4 och 5 §§ skall kungöras, om beslutet innebär att en ansökan helt eller delvis bifalls. Kungörande skall ske omedelbart eller, om det finns särskilda skäl, vid den senare tidpunkt som Finansinspektionen eller, i förekommande fall, ett sådant organ som avses i 10 § bestämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om kungörande.

Överlåtelse av förvaltningsuppgifter

[K7]10 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att frågor som avses i 4 och 5 §§ samt 2 kap. 3 § andra stycket och 3 kap. 4 § får beslutas av ett organ med representativa företrädare för näringslivet. I ärenden som handläggs av ett sådant organ skall följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223) tillämpas:

Tillsynssamarbete

[K7]11 §  Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden.

Vissa svenska aktiebolags anmälningsskyldighet angående tillsyn

[K7]12 §  Om aktierna i ett svenskt aktiebolag, vars aktier inte tidigare är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och inte heller är upptagna till handel i någon annan stat, tas upp till handel samtidigt vid två eller flera reglerade marknader i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige gäller följande. Bolaget skall på den första handelsdagen bestämma vilken tillsynsmyndighet i de staterna som skall vara behörig att utöva tillsyn över offentliga uppköpserbjudanden avseende aktierna i bolaget genom att anmäla detta till de reglerade marknaderna och tillsynsmyndigheterna. Lag (2007:568).

Avgifter för övervakning m.m.

[K7]13 §  För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under Finansinspektionens tillsyn betala årliga avgifter. Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter. Om Finansinspektionen enligt 10 § har överlåtit till ett annat organ att fatta vissa beslut om budplikt eller försvarsåtgärder får detta organ ta ut en skälig avgift av sökanden för arbete och kostnader.

8 kap. Överklagande m.m.

[K8]1 §  Ett beslut av ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 § får överklagas hos Finansinspektionen av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Överklagandet skall göras skriftligt. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs.

[S2]Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till det organ som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. I fall som avses i 7 kap.4 eller 5 § skall, om beslutet överklagas av annan än sökanden, överklagandet ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet kungjordes.

[S3]Det organ som avses i första stycket prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Därvid tillämpas bestämmelserna i 24 och 25 §§förvaltningslagen (1986:223).

[S4]Ett beslut av det organ som avses i första stycket att avvisa en skrivelse med överklagande som för sent inkommen får överklagas i samma ordning som beslutet i huvudsaken.

[K8]2 §  Finansinspektionen och ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 § får bestämma att ett beslut skall gälla omedelbart.

[K8]3 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Om Finansinspektionen har fattat beslut i en sådan fråga som avses i 7 kap.4 eller 5 §, utan att det är fråga om överprövning av ett beslut av ett sådant organ som avses i 7 kap. 10 §, gäller 8 kap. 1 § andra stycket i fråga om tiden för överklagande av inspektionens beslut.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
 2. Vad som sägs i 6 kap.2, 3 och 5 §§ om avtal mellan aktieägare skall tillämpas endast på avtal som har ingåtts efter den 21 april 2004.
 3. Vad som sägs i 2 kap. 1 § skall, utöver vad som framgår av den paragrafen, tillämpas i fråga om uppköpserbjudanden som avser aktier i ett utländskt bolag, om aktierna den 20 maj 2006 var noterade på sätt som sägs i 2 kap. 1 § andra stycket 4 och Finansinspektionen inom fyra veckor från angivet datum efter samråd har kommit överens med andra berörda tillsynsmyndigheter om att inspektionen skall vara behörig att utöva tillsyn.
 4. Vad som sägs i 7 kap. 12 § om ett svenskt bolags skyldighet att bestämma vilken tillsynsmyndighet som skall vara behörig skall gälla också om bolagets aktier före den 20 maj 2006 var upptagna till handel i flera andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige och de hade upptagits till handel där samtidigt samt berörda tillsynsmyndigheter inte inom fyra veckor från angivet datum har kommit överens om vilken myndighet som skall vara behörig att utöva tillsyn.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:276, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU29
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:374) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
ändr. 7 kap 2 §
CELEX-nr
32004L0025
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:568) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 1 §, 7 kap 12 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2010:1517) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:40, Prop. 2009/10:247, Bet. 2010/11:CU7
Omfattning
ändr. 6 kap. 4 §
CELEX-nr
32007L0036
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:2072) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 6 §, 6 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2016:894) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Förarbeten
Rskr. 2016/17:3, Prop. 2015/16:170, Bet. 2016/17:FiU12
Omfattning
ändr. 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-11-01

Lag (2017:694) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2018:825) om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 7 kap. 10 §, 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01