Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
2006-06-08
Ändring införd
SFS 2006:647 i lydelse enligt SFS 2020:686
Ikraft
2007-03-01
Upphäver
Lag (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Lagens syfte

1 §  Denna lag syftar till att säkerställa finansieringen av de skyldigheter som följer av 10 §3 och 4 samt 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Lag (2017:1065).

Ordförklaringar

2 §  I denna lag avses med kärnteknisk anläggning, kärnkraftsreaktor, permanent avstängd kärnkraftsreaktor, kärnämne och kärnavfall detsamma som i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Lag (2017:1065).

3 §  I denna lag avses med restprodukt

 1. använt kärnbränsle eller annat kärnämne som inte ska användas på nytt, och
 2. kärnavfall som uppkommer vid en kärnteknisk anläggning efter det att anläggningen är permanent avstängd. Lag (2017:1065).

3 a §  I denna lag avses med

[S2]tillståndshavare: den som enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet har tillstånd till en kärnteknisk verksamhet som ger eller har gett upphov till restprodukter, och

[S3]reaktorinnehavare: tillståndshavare som har tillstånd att inneha eller driva en eller flera kärnkraftsreaktorer som inte permanent har stängts av före den 1 januari 1975. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny och förklarar vad som i lagen avses med tillståndshavare och reaktorinnehavare.

4 §  Med kärnavfallsavgift avses i denna lag avgift för att finansiera

 1. tillståndshavarnas kostnader för en säker hantering och slutförvaring av restprodukter,
 2. tillståndshavarnas kostnader för en säker avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar,
 3. tillståndshavarnas kostnader för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att de åtgärder som avses i 1 och 2 ska kunna vidtas,
 4. statens kostnader för sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för att pröva de åtgärder som avses i 1–3,
 5. statens kostnader för förvaltning av medel och prövning av frågor enligt denna lag,
 6. statens kostnader för tillsyn av sådan verksamhet som avses i 2,
 7. kostnader som
  1. staten och kommunerna har för prövning av frågor om slutförvaring av restprodukter, och
  2. staten har för övervakning och kontroll av slutförvar av restprodukter enligt 16 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,
 8. tillståndshavarnas, statens och kommunernas kostnader för information till allmänheten i frågor som rör hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall, och
 9. stöd till ideella föreningar för insatser i samband med frågor om lokalisering av anläggningar för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle. Lag (2017:1065).

Prop. 2023/24:41: Paragrafen reglerar vad kärnavfallsavgiften finansierar. Övervägandena finns i avsnit t 10.2.

Sjunde punkten ändras genom att kommunernas kostnader tas bort ur bestämmelsen och flyttas till en ny åttonde punkt. På så sätt omfattar sjunde punkten endast statens kostnader.

Åttonde punkten a motsvarar hittillsvarande sjunde punkten a i den del den avser kommunernas kostnader för prövning av frågor om slutförvaring av restprodukter. Det tydliggörs ...

5 §  I denna lag avses med

[S2]grundkostnad: de årliga förväntade kostnaderna för åtgärder och verksamheter som avses i 4 § 1–3, och

[S3]merkostnad: de årliga förväntade kostnaderna för åtgärder och verksamheter som avses i 4 § 4–9. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. I paragrafen tas in förklaringar av två ord som för närvarande förklaras i 2 § finansieringsförordningen – grundkostnad och merkostnad.

Prop. 2023/24:41: Paragrafen innehåller förklaringar till uttrycken grundkostnad och merkostnad.

Uttrycket merkostnad utvidgas till att omfatta även sådana kostnader för kommuner som anges i 4 § 8.

5 a §  I denna lag avses med kärnavfallsfonden den fond som avgifter har avsatts i för att finansiera framtida grundkostnader, merkostnader och kostnader som avses i 1 § lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Lag (2017:1065).

5 b §  I denna lag avses med finansieringsbelopp ett belopp som för varje tillståndshavare motsvarar skillnaden mellan å ena sidan de förväntade återstående grundkostnaderna och merkostnaderna för de restprodukter som har uppkommit då beräkningen görs och å andra sidan tillståndshavarens andel i kärnavfallsfonden. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. Förklaringen av uttrycket finansieringsbelopp finns för närvarande i 2 § finansieringsförordningen, men bestämmelserna om finansieringsbeloppet har central betydelse för finansieringssystemet. Förklaringen av vad som avses med finansieringsbeloppet tas in i lagen. En säkerhet för finansieringsbelopp utgör en säkerhet för ännu inte inbetalda kärnavfallsavgifter. Det förtydligas att beloppet ska beräknas utifrån en enskild tillståndshavares andel i kärnavfallsfonden. Beloppet beräknas ...

5 c §  I denna lag avses med kompletteringsbelopp ett belopp som kompletterar finansieringsbeloppet med hänsyn till att det kan visa sig otillräckligt. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny och innehåller en förklaring av vad som i lagen avses med kompletteringsbelopp.

Skyldighet att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet

6 §  En tillståndshavare ska betala kärnavfallsavgift till den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Kärnavfallsavgiften ska säkerställa finansieringen av tillståndshavarens del av de totala grundkostnaderna och merkostnaderna. Lag (2017:1065).

7 §  En tillståndshavares kärnavfallsavgift ska beräknas så att det diskonterade värdet av de förväntade inbetalningarna av tillståndshavarens avgifter tillsammans med behållningen i tillståndshavarens andel av kärnavfallsfonden motsvarar det diskonterade värdet av tillståndshavarens grundkostnader och merkostnader. Vid beräkningarna ska en diskonteringsränta som motsvarar den förväntade avkastningen i kärnavfallsfonden användas.

[S2]De förväntade inbetalningarna ska

 1. för en tillståndshavare med en kärnteknisk anläggning i drift avse inbetalningar under anläggningens återstående driftstid eller den längre eller kortare tidsperiod som det finns särskilda skäl för och som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, och
 2. för en tillståndshavare som inte har någon kärnteknisk anläggning i drift avse inbetalningar under en tidsperiod som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. Bestämmelsen klargör principerna för beräkningen av kärnavfallsavgifterna. Den bärande principen är att de förväntade inbetalningarna ska motsvara det diskonterade värdet av de förväntade kostnaderna. Värdet av de förväntade kostnaderna ska beräknas med en diskonteringsränta som motsvarar den förväntade avkastningen i kärnavfallsfonden.

8 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i det enskilda fallet ge en tillståndshavare som inte är reaktorinnehavare dispens från avgiftsskyldigheten. Lag (2017:1065).

9 §  En tillståndshavare ska ställa säkerhet för finansieringsbeloppet. En reaktorinnehavare ska ställa säkerhet även för kompletteringsbeloppet.

[S2]Vid beräkningarna av finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet ska de återstående grundkostnaderna och merkostnaderna beräknas med en diskonteringsränta som motsvarar den förväntade avkastningen i kärnavfallsfonden.

[S3]Kompletteringsbeloppet ska bestämmas till det belopp som tillsammans med finansieringsbeloppet och reaktorinnehavarens andel i kärnavfallsfonden gör att reaktorinnehavaren med hög sannolikhet kan fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag även om inga ytterligare kärnavfallsavgifter betalas och inga ytterligare säkerheter ställs. Lag (2017:1065).

10 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att en säkerhet enligt denna lag ska godtas. Sådana föreskrifter får innebära att en tillståndshavare ska ställa säkerhet genom att ange ett eller flera ägarbolag som åtar sig att fullgöra tillståndshavarens avgiftsskyldighet. Lag (2017:1065).

11 §  Skyldigheten att betala kärnavfallsavgift och ställa säkerhet upphör när tillståndshavaren har fullgjort samtliga sina skyldigheter enligt 10 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller fått dispens från dem. Lag (2017:1065).

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer prövar frågor om kärnavfallsavgifter, finansieringsbelopp, kompletteringsbelopp och om godkännande av de säkerheter som ska ställas. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny och anger att vissa frågor som regleras i lagen prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

12 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hur kärnavfallsavgiften, finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet beräknas, hur kärnavfallsavgiften betalas och hur säkerhet ska ställas. Lag (2017:1065).

Förvaltning av medlen i kärnavfallsfonden

13 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska förvalta de betalade kärnavfallsavgifterna, de avgifter som har betalats enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. och avgifternas avkastning i kärnavfallsfonden.

[S2]Fondmedlen ska förvaltas aktsamt för att säkerställa finansieringen av de framtida kostnader som avgifterna är avsedda för. Förvaltningen får omfatta förvärv av aktier eller andelar i ett företag. Avkastningen på fondens medel ska läggas till kapitalet. Lag (2017:1065).

13 a §  Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om fonden och dess förvaltning. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. Innehållet motsvarar i huvudsak nuvarande 12 § andra stycket men har ändrats språkligt. Den tidigare 12 § beskrivs närmare i prop. 2005/06:183avsnitt 5.6, s. 31 och i författningskommentaren s. 44.

Fondmedlens och säkerheternas användning

14 §  Fondmedlen ska användas för den andel av kostnaderna enligt 4 § som en tillståndshavare svarar för enligt 6 § andra stycket.

[S2]Fondmedel som inte behövs för att finansiera den avgiftsskyldiges andel enligt 6 § andra stycket ska återbetalas till den som har betalat avgifterna. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. Första stycket klargör att de kärnavfallsavgifter som en tillståndshavare har betalat in och den avkastning som avgifterna sedan ger i fonden ska användas för den andel av kostnaderna enligt 4 § som samma tillståndshavare svarar för enligt 6 § andra stycket. Detta motsvarar i huvudsak innehållet i nuvarande 15 § första stycket första meningen men genom att tala om fondmedlens användning (i stället för enbart om inbetalade kärnavfallsavgifters användning) klargörs att även ...

15 §  Fondmedel som är hänförliga till avgifter enligt den upphävda lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. får trots 14 § endast användas för att ersätta sådana kostnader som anges i den lagen. Överskjutande sådana medel ska tillfalla staten. Lag (2017:1066).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. Innehållet motsvaras i huvudsak av bestämmelsen i nuvarande 17 § om användningen av fondmedel som har betalats enligt den s.k. Studsvikslagen. Sådana medel ska, till skillnad från fondmedel som har betalats enligt finansieringslagen, endast användas för sådana kostnader som anges i Studsvikslagen. Överskjutande sådana medel ska vidare, till skillnad från överskjutande medel som är hänförliga till kärnavfallsavgifter enligt finansieringslagen, tillfalla staten. Genom att utgå från ...

15 a §  När staten har kostnader för att fullgöra sitt ansvar enligt 14 b § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, får staten använda de fondmedel som tillståndshavaren annars skulle ha fått använda. Lag (2020:686).

Prop. 2019/20:157: Paragrafen är ny och anger att fondmedel ska användas för statens kostnader när ansvaret övergått till staten enligt kärntekniklagen. Det är de kostnader som anges i 4 § som avses och den andel av kostnaderna tillståndshavaren svarar för enligt 6 § andra stycket. Ändringen innebär att de kostnader staten kan komma att få för att fullgöra det sekundära ansvaret enligt 14 b § kärntekniklagen ska finansieras av kärnavfallsavgiften. Paragrafen har utformats enligt Lagrådets förslag.

Övervägandena ...

16 §  Fondmedel som har utbetalats från fonden för sådan användning som anges i 14 § första stycket eller 15 § men inte använts i enlighet med de bestämmelserna eller i enlighet med beslutet om utbetalning ska återbetalas till kärnavfallsfonden eller avräknas mot kommande utbetalningar. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. I bestämmelsen regleras frågan om återbetalning och avräkning av utbetalade fondmedel som inte har använts på det sätt som avsetts. Den nuvarande bestämmelsen om återbetalning återfinns i 36 § finansieringsförordningen men reglerar enbart återbetalning och avräkning om utbetalade fondmedel inte har använts. Med den nya lydelsen blir det möjligt att även besluta om återbetalning och avräkning när fond-...

17 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

 1. prövar frågor om återbetalning och avräkning, och
 2. får i enskilda fall besluta att den som har tagit emot fondmedel ska betala kompensation för förlorad avkastning på medel som ska återbetalas till fonden eller avräknas från kommande utbetalningar.

[S2]Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om användningen av fondmedlen. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. I första stycket första punkten anges att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har rätt att pröva frågor om återbetalning och avräkning. Innehållet i den första punkten motsvaras av den nuvarande lydelsen av 16 § andra stycket.

18 §  En säkerhet som har ställts enligt 9 § får tas i anspråk och tillföras fonden, om

 1. det kan förväntas att fonderade medel inte kommer att räcka för att säkerställa finansieringen av de kostnader som tillståndshavaren ska finansiera enligt 4 §, och
 2. tillståndshavaren inte betalar beslutade kärnavfallsavgifter eller vidtar de åtgärder som i övrigt behövs för att säkerställa finansieringen enligt 4 §. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. I bestämmelsen anges under vilka förutsättningar säkerheter för finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp ska kunna tas i anspråk och tillföras fonden.

19 §  Säkerheter får tas i anspråk och tillföras fonden endast i den omfattning som behövs för att tillståndshavarens andel av kärnavfallsfonden kan förväntas räcka för att säkerställa den finansiering som avses i 6 § andra stycket. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. Bestämmelsen kompletterar reglerna om när säkerheter får tas i anspråk i föregående paragraf. Säkerheter får tas i anspråk och tillföras fonden endast i den omfattning som behövs för att tillståndshavarens andel av kärnavfallsfonden kan förväntas räcka för att säkerställa finansieringen av tillståndshavarens andel av de kostnader som tillståndshavarna ska finansiera.

20 §  Regeringen prövar frågor om att ställda säkerheter ska tas i anspråk. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. I bestämmelsen klargörs att det är regeringen som prövar frågor om att ställda säkerheter ska tas i anspråk.

Redovisning och tillsyn

21 §  En tillståndshavare ska

 1. varje år upprätta en utbetalningsplan för de grundkostnader som förväntas uppkomma under nästkommande kalenderår,
 2. vart tredje år upprätta en beräkning av sina förväntade återstående grundkostnader, och
 3. lämna de uppgifter och kostnadsberäkningar som behövs för att regeringen och tillsynsmyndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny och talar om vilka uppgifter m.m. som tillståndshavare ska vara skyldiga att ta fram.

22 §  Tillståndshavare, kommuner och ideella föreningar som har fått fondmedel enligt denna lag ska redovisa hur medlen har använts. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny och innebär en skyldighet för dem som fått fondmedel att redovisa hur medlen har använts. Med fondmedel avses både sådana medel som är hänförliga till kärnavfallsavgifter och säkerheter enligt denna lag och sådana medel som är hänförliga till avgifter enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen). Hur och när en sådan redovisning ska lämnas av den som fått ...

23 §  Utbetalningsplaner, beräkningar, redovisningar och övriga uppgifter enligt 21 och 22 §§ ska ges in till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. I bestämmelsen anges att de utbetalningsplaner, beräkningar, redovisningar och övriga uppgifter som ska tas fram enligt 21 och 22 §§ ska ges in till den myndighet som regeringen bestämmer.

24 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats i anslutning till lagen följs. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. I bestämmelsen anges att den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsynen över att både lagen och de föreskrifter och beslut som har meddelats i anslutning till lagen följs. Tillsynen ska säkerställa syftet med lagen. Syftet anges i 1 §.

25 §  Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och beslut som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

[S2]Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2017:1065).

Prop. 2016/17:199: Paragrafen är ny. Innehållet i bestämmelsen motsvarar i huvudsak vad som nu regleras i 18 § andra och tredje stycket – en rätt för tillsynsmyndigheten att vidta de åtgärder som behövs för att lagen samt föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen ska följas. Denna rätt kan tillsynsmyndigheten utöva genom att i enskilda fall besluta om förelägganden. En typ av förelägganden utgörs av förbud. Förbud behöver därför inte uttryckligen nämnas i bestämmelsen. Vid sådana beslut har tillsynsmyndigheten ...

Straff

26 §  Den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt 21 § 3 genom att lämna oriktig uppgift till tillsynsmyndigheten döms till böter, om gärningen inte är belagd med straff enligt brottsbalken. Lag (2017:1065).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2007 i fråga om 7, 10 och 18 §§. Lagen i övrigt träder i kraft den 1 januari 2008, då lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. skall upphöra att gälla.
 2. De medel som vid ikraftträdandet finns i Kärnavfallsfonden skall förvaltas och användas i enlighet med denna lag.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:287, Prop. 2005/06:183, Bet. 2005/06:MJU24
Ikraftträder
2007-03-01

Lag (2017:1065) om ändring i lagen (2006:647) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Förarbeten
Rskr. 2017/18:17, Prop. 2016/17:199, Bet. 2017/18:FöU2
Omfattning
upph. 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 12, 15, 18 §§; nuvarande 7, 12, 19 §§ betecknas 12 a, 13, 26 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nya 12 a, 13, 19, 26 §§, rubr. närmast före 2, 13, 14 §§; nya 3 a, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 7, 12, 13 a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 21, 26 §§
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2017:1066) om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Förarbeten
Rskr. 2017/18:17, Prop. 2016/17:199, Bet. 2017/18:FöU2
Omfattning
ändr 15 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2020:686) om ändring i lagen (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Förarbeten
Rskr. 2019/20:308, Prop. 2019/20:157, Bet. 2019/20:FöU10
Omfattning
ny 15 a §
Ikraftträder
2020-11-01