Upphävd författning

Förordning (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-06-04
Ändring införd
SFS 1998:415 i lydelse enligt SFS 2007:488
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Förordning (1996:148) med instruktion för Statens jordbruksverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Verksamhetens mål

1 §  Statens jordbruksverk skall som central förvaltningsmyndighet inom jordbrukets område arbeta aktivt för en konkurrenskraftig och miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

[S2]Jordbruksverket skall

 • följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen inom verkets ansvarsområde,
 • bistå regeringen och medverka i det internationella arbetet inom verkets ansvarsområde,
 • medverka i Sveriges strävan att uppnå en från samhällsekonomisk synpunkt mer effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik inom EU,
 • medverka i genomförandet av politiken för regional utveckling.

[S3]Jordbruksverket skall vidta åtgärder i syfte att

 • säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos husdjuren samt förebygga spridning av och bekämpa smittsamma djursjukdomar,
 • säkerställa ett gott djurskydd,
 • förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare,
 • åstadkomma ett rikt och varierat odlingslandskap, bevara den biologiska mångfalden och se till att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt,
 • skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden. Förordning (2007:488).

Särskilda uppgifter och befogenheter

2 §  Jordbruksverket skall som utbetalningsställe för EG-stöd

 • svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbruksutveckling (EJFLU) genom centrala ADB-system som verket ansvarar för,
 • bedriva internrevision av EG-stöden inom berörda myndigheter,
 • verka för enhetlighet och likabehandling,
 • samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av EG-stöden till jordbruket, rennäringen och skogsbruket.

[S2]Vid Jordbruksverket finns ett råd för samverkan, övergripande planering, styrning och andra frågor av strategisk betydelse rörande hanteringen av stöd till jordbrukare. Rådet skall varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen.

[S3]Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter samt sex ersättare. Generaldirektören är ordförande. Regeringen utser de andra ledamöterna för en bestämd tid. Förordning (2007:488).

3 §  Jordbruksverket ansvarar för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2001:120).

4 §  Jordbruksverket ansvarar för distriktsveterinärorganisationen.

[S2]Jordbruksverket har tillsyn över veterinärerna, med den begränsning som framgår av 3 § förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

4 a §  Jordbruksverket ansvarar för samordning, uppföljning och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Förordning (2001:1291).

5 §  Föreskrifter om Jordbruksverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

[S2]Verket skall i den mån det behövs samråda med Krisberedskapsmyndigheten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter i frågor rörande beredskapsplaneringen. Förordning (2006:944).

5 a §  Jordbruksverket skall till Livsmedelsekonomiska institutet lämna ut de uppgifter inom verkets verksamhetsområde som institutet behöver. Förordning (1999:662).

5 c §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som ankommer på en medlemsstat enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Beredskapsplanen skall utarbetas efter samråd med Livsmedelsverket. Förordning (2006:944).

5 d §  Jordbruksverket skall inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket med underlag till den samlade kontrollplan och den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Underlaget skall utarbetas i enlighet med artiklarna 42 och 43 respektive artikel 44 i denna EG-förordning. Förordning (2006:944).

5 e §  Jordbruksverket skall lämna stöd till utveckling av djurskyddsfrämjande åtgärder och främja utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök, särskilt genom att lämna stöd till sådana metoder.

[S2]Vid Jordbruksverket skall det finnas ett eller flera rådgivande organ (råd) för frågor om stöd för utveckling. Råden skall vara allsidigt sammansatta och innefatta representanter för myndigheter och organisationer. Jordbruksverket utser ledamöter och ordförande för en bestämd tid. Förordning (2007:488).

6 §  Jordbruksverket får ta ut avgifter för tjänster som rör

 • veterinär yrkesutövning,
 • vattenhushållning,
 • laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter, samt
 • kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål. Förordning (2005:1224).

Verksförordningens tillämpning

7 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Jordbruksverket med undantag av 17 och 32 §§. Förordning (2007:488).

Internrevision

Myndighetens ledning

8 §  Jordbruksverkets generaldirektör är chef för verket. Hos verket finns en överdirektör, som är generaldirektörens ställföreträdare.

Veterinärchef

8 a §  Vid Jordbruksverket skall det finnas en veterinärchef.

[S2]Veterinärchefen skall vara Sveriges ombud vid internationella byrån för bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (OIE) och vid den europeiska mul- och klövsjukekommissionen inom FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Veterinärchefen skall också vara Sveriges officielle chefsveterinär (CVO) inom EU. Förordning (2001:257).

Myndighetens organisation

8 b §  Jordbruksverket bestämmer själv sin organisation med undantag för vad som anges i 2 § andra och tredje styckena, 5 e § andra stycket och 8 c §. Förordning (2007:488).

Djurförsöksetiska nämnder

8 c §  Inom Jordbruksverket finns det djurförsöksetiska nämnder. De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 21 § djurskyddslagen (1988:534). Närmare bestämmelser om nämndernas organisation och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (1988:539). Förordning (2007:488).

Styrelsen

9 §  Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Personalföreträdare

10 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Jordbruksverket.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 §  Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller av större vikt.

Ärendenas handläggning

12 §  Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Anställningar

13 §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Veterinärchefen anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av Jordbruksverket. Andra anställningar beslutas av verket. Förordning (2001:257).

Taxor

14 §  Jordbruksverket bemyndigas att fastställa taxor för verkets uppdragsverksamhet.

[S2]Taxa fastställs efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Medel för utveckling

15 §  Jordbruksverket skall, efter samråd med de myndigheter eller andra organ som skall förvalta medel för utveckling som beviljats av Jordbruksverket, fastställa villkor för användningen av medlen. Förordning (2007:488).

Överklagande

16 §  Jordbruksverkets beslut i ärenden om medel för utveckling får inte överklagas.

[S2]Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007, då förordningen (2003:1125) med instruktion för Djurskyddsmyndigheten upphör att gälla. Förordning (2007:488).

Ändringar

Förordning (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:662) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (2001:120) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:257) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 13 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2001-06-15

Förordning (2001:1291) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:533) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:1126) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:1224) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 6 §; ny 5 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:944) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 5 §; nya 5 c, 5 d §§
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1247) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1361) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:488) om ändring i förordningen (1998:415) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 1, 2, 7 §§; nya 5 e, 8 b, 8 c, 15, 16 §§, rubr. närmast före 8 b, 8 c, 15, 16 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Ändring, SFS 2007:1042

Omfattning
upph.