Inaktuell version

Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Version: 2016:327

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1110 i lydelse enligt SFS 2016:327
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Uppgifter m.m.

1 §  Bolagsverket ansvarar för

 1. registreringsärenden som gäller aktiebolag, filialer, europeiska ekonomiska intressegrupperingar, europeiska grupperingar för territoriellt samarbete, europabolag, europakooperativ och anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 2. handels- och föreningsregisterärenden,
 3. bank- och försäkringsregisterärenden, och
 4. ärenden enligt 1 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister. Förordning (2009:706).

2 §  Bolagsverket är inskrivningsmyndighet enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek. Förordning (2008:1230).

3 §  Bolagsverket för register över

 1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
 2. fysiska personers och dödsbons konkurser,
 3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, och
 4. anmälda verksamhetsutövare enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förordning (2009:98).

4 §  Bolagsverket prövar frågor om

 1. tillstånd och dispens enligt särskilda bestämmelser i lag eller annan föreskrift samt utfärdar bevis och utdrag ur verkets register,
 2. ersättning till likvidatorer,
 3. huruvida medel eller tillgångar ska tillfalla Allmänna arvsfonden enligt 11 kap. 13 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar respektive 25 kap. 42 § och 44 §tredje stycketaktiebolagslagen (2005:551),
 4. utseende av en god man vid inlösen av minoritetsaktier enligt 22 kap. 8 § första stycket aktiebolagslagen,
 5. utseende av ersättare för en styrelseledamot enligt 8 kap. 16 § aktiebolagslagen,
 6. likvidation av sparbanker, medlemsbanker och bankaktiebolag enligt 6 kap. 2 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 4 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker respektive 10 kap. 31 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 7. dödande av förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är inskrivningsmyndighet,
 8. dödande av förkommet aktiebrev eller annan handling som avses i 4 § tredje stycket lagen om dödande av förkommen handling,
 9. kallelse till stämma enligt 7 kap. 15 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 a kap. 32 § lagen om medlemsbanker, 28 § lagen (2004:575) om europabolag, 7 kap. 17 § aktiebolagslagen eller 36 § lagen (2006:595) om europakooperativ,
 10. utseende av revisor enligt 8 kap. 2, 6 eller 9 § lagen om ekonomiska föreningar eller 9 kap. 9, 9 a, 25 eller 26 § aktiebolagslagen, och
 11. utseende av särskild granskare enligt 8 kap. 17 § lagen om ekonomiska föreningar eller 10 kap. 22 § aktiebolagslagen. Förordning (2016:327).

5 §  Bolagsverket framställer Post- och Inrikes Tidningar enligt bestämmelserna i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar.

[S2]Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända årsredovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och tillfälliga näringsförbud.

5 a §  Bolagsverket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Verket ska i så stor utsträckning som möjligt minimera riskerna för att verkets rutiner utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Förordning (2008:1230).

6 §  Bolagsverket får bedriva uppdragsverksamhet såsom att tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning, tillhandahålla bevis och kopior från utländska bolagsregister, bedriva kurser och utbildningar samt tillhandahålla tjänster som gäller verkets dokumentation.

[S2]Bolagsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna instruktion eller i annan förordning. Förordning (2010:1534).

7 §  Bolagsverket får till en stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över personuppgifter i den utsträckning uppgifterna ingår i verkets

 1. aktiebolagsregister,
 2. handelsregister,
 3. föreningsregister,
 4. filialregister,
 5. EEIG-register,
 6. företagsinteckningsregister,
 7. europabolagsregister,
 8. europakooperativsregister,
 9. bankregister,
 10. försäkringsregister,
 11. register över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 12. inteckningsbrevsregister,
 13. register över verksamhetsutövare enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller
 14. register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete. Förordning (2009:706).

Ledning

8 §  Bolagsverket leds av en myndighetschef.

9 §  Vid Bolagsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter.

Organisation

9 a §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt Patentombudsnämnden. Förordning (2010:1024).

Anställningar och uppdrag

10 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 §  Vid Bolagsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

Avgifter

13 §  Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycketavgiftsförordningen (1992:191) får Bolagsverket

 • ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte omfattar tio sidor, samt
 • ta ut avgift av staten för kopia av allmän handling, utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för bevis och registerutdrag.

[S2]Bolagsverket får ta ut avgifter för den verksamhet som myndigheten bedriver enligt 6 §. Förordning (2010:1534).

Undantag från myndighetsförordningen

14 §  I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling ska 21 § myndighetsförordningen (2007:515) tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.

Ändringar

Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1082) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2008:1230) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:98) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder
2009-03-15

Förordning (2009:706) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 1, 7 §§
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:1024) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1534) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 6, 13 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:1579) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-02-01

Förordning (2013:742) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2013-11-01

Förordning (2016:327) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2017:851) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraftträder
2017-08-01

Förordning (2018:762) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:256) om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2019-06-01