Upphävd författning

Förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:1190 i lydelse enligt SFS 2009:752
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Radio- och TV-verket ska verka för yttrandefrihet och främja möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom radio och television. Myndigheten har till uppgift att besluta om tillstånd, avgifter och registrering samt utöva tillsyn i frågor som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan myndighet. Myndigheten ska följa utvecklingen inom medieområdet och sprida kunskap om den till allmänheten.

[S2]Myndigheten har också till uppgift att besluta i frågor om utgivningsbevis och utöva tillsyn över verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Förordning (2009:752).

2 §  Myndigheten ska särskilt

 1. enligt radio-_och_TV-lagen (1996:844) pröva frågor om tillstånd att sända närradio, fastställa sändningstider om tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att verket ska fastställa sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om större sändningsområden än en kommun,
 2. enligt radio-_och_TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända lokalradio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt bestämma sändningsområden,
 3. enligt radio-_och_TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända TV-program eller att under en begränsad tid sända ljudradioprogram,
 4. enligt radio-_och_TV-lagen förordna lokala kabelsändarföretag och besluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter,
 5. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område,
 6. enligt radio-_och_TV-lagen godkänna och registrera de beteckningar för sändningar som används av den som sänder program samt föra register över tillståndshavare, satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,
 7. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen samt föra register över verksamhet enligt samma paragraf,
 8. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden föra register över utgivare,
 9. enligt radio-_och_TV-lagen utöva tillsyn samt pröva frågor om återkallelse och ändring av tillstånd,
 10. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§ förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,
 11. enligt förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar utlysa tillstånd att sända digital radio och lämna förslag till regeringen om fördelning av sändningstillstånden,
 12. meddela verkställighetsföreskrifter enligt förordningen (2007:1285) med bemyndigande för Radio- och TV-verket att meddela vissa verkställighetsföreskrifter,
 13. enligt 10 kap.6 a och 6 b §§ radio-_och_TV-lagen hantera frågor om särskild avgift, och
 14. publicera statistik och annan information om ägande- och branschstruktur, teknik samt ekonomi inom medieområdet. Förordning (2009:752).

2 a §  Radio- och TV-verket ska integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sin verksamhet. Internationellt utbyte och erfarenhetsutbyte med andra svenska mediemyndigheter ska också integreras i myndighetens verksamhet. Förordning (2009:752).

Samverkan

3 §  Radio- och TV-verket ska inför beslut om tillstånd att sända TV-program samråda med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen i konkurrensfrågor. Radio- och TV-verket ska även samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder. Förordning (2007:1286).

3 a §  Myndigheten ska samverka med Granskningsnämnden för radio- och TV, Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Statens biografbyrå och Medierådet när det gäller uppgiften att följa utvecklingen inom medieområdet. Myndigheten ska i frågor om ägande- och branschstruktur även samarbeta med Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet. Förordning (2009:752).

Ledning

4 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem ledamöter.

Anställningar och uppdrag

6 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Ändringar

Förordning (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2007:1286) om ändring i förordningen (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

Förarbeten
Rskr. 2007/08:40, Prop. 2007/08:8, Bet. 2007/08:KU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-02-01

Förordning (2009:752) om ändring i förordningen (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket

Omfattning
ändr. 1, 2 §§; nya 2 a, 3 a §§
Ikraftträder
2009-08-01

Ändring, SFS 2010:1062

Omfattning
upph.