Upphävd författning

Förordning (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1994-06-02
Ändring införd
SFS 1994:729 i lydelse enligt SFS 2003:400
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör ljudradio- och TV-sändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskilt angiven myndighet. Myndigheten skall följa utvecklingen inom medieområdet.

[S2]Radio- och TV-verket har också till uppgift att besluta i frågor om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Förordning (2002:915).

2 §  Radio- och TV-verket skall särskilt

 1. enligt radio-_och_TV-lagen (1996:844) pröva frågor om tillstånd att sända närradio, fastställa sändningstider om tillståndshavarna inte kan enas om fördelning av sändningstid eller om en tillståndshavare begär att verket skall fastställa sändningsschemat i sin helhet, besluta om det samtidigt får sändas mer än ett närradioprogram i en kommun samt besluta om större sändningsområden än en kommun,
 2. enligt radio-_och_TV-lagen pröva frågor om tillstånd att sända lokalradio, om överlåtelse av sändningstillstånd samt bestämma sändningsområden,
 3. enligt radio-_och_TV-lagen pröva frågor om tillstånd att under en begränsad tid sända TV-program eller ljudradioprogram,
 4. pröva frågor om avgift för lokalradiosändningar,
 5. enligt radio-_och_TV-lagen förordna lokala kabelsändarföretag och besluta om undantag från nätinnehavares skyldigheter,
 6. pröva frågor enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område,
 7. enligt radio-_och_TV-lagen godkänna och registrera de beteckningar för sändningar som används av den som sänder program samt handha register över tillståndshavare, satellitprogramföretag och satellitentreprenörer,
 8. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen samt föra register över verksamhet enligt samma paragraf,
 9. enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden handha register över utgivare,
 10. enligt radio-_och_TV-lagen pröva frågor om återkallelse av tillstånd,
 11. meddela föreskrifter och utöva tillsyn enligt 2 och 3 §§ förordningen (1998:32) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler,
 12. enligt förordningen (1995:1020) om digitala ljudradiosändningar utlysa tillstånd att sända digital radio och lämna förslag till regeringen om fördelning av sändningstillstånden och
 13. enligt förordningen (1997:894) om marksänd digital TV utlysa tillstånd att sända digital TV och lämna förslag till regeringen om fördelning av sändningstillstånden. Förordning (2003:400).

2 a §  Radio- och TV-verket skall samråda med Post- och telestyrelsen i frågor om sändningsstandarder. Förordning (2003:400).

Myndighetens ledning

3 §  Vid myndigheten finns en generaldirektör som är chef för myndigheten. Förordning (2000:215).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]6-9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S4]15 § om revisionsberättelse,

[S5]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S6]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S7]21 § andra och tredje styckena samt 23-26 §§ om ärendenas handläggning,

[S8]29 § om inhämtande av uppgifter och utövande av tillsyn,

[S9]30 § om ärendeförteckning,

[S10]31 § om myndighetens beslut,

[S11]32 § om anställningar, och

[S12]35 § om överklagande. Förordning (1996:463).

Insyn

5 §  Vid myndigheten skall finnas ett särskilt råd med uppgift att säkerställa fortlöpande insyn i verksamheten. Rådet består av tre ledamöter som utses av regeringen för viss tid.

[S2]Generaldirektören skall regelbundet informera rådet om viktiga frågor samt på begäran lämna ytterligare information om verksamheten. Förordning (2000:215).

6 § har upphävts genom förordning (1996:463).
7 § har upphävts genom förordning (1996:463).

Ändringar

Förordning (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:276, Prop. 1993/94:160, Bet. 1993/94:KU37
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1996:463) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

  Omfattning
  upph. 6, 7 §§, rubr. närmast före 6, 7 §§; ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:867) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (1998:33) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:312) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

Förarbeten
Rskr. 1997/98:207, Prop. 1997/98:77, Bet. 1997/98:KU28
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2000:215) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2000-05-15

Förordning (2001:276) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:915) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:400) om ändring i förordningen (1994:729) med instruktion för Radio- och TV-verket

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2003-07-25

Ändring, SFS 2007:1190

Omfattning
upph.