lagen.nu

Bostad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bostad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Bostad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (15)

MD 2007:8: Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståenden om att företaget är Sveriges största bostadsmarknad, att företaget är Sveriges största eller populäraste marknadsplats...
MD 2007:9: Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståendet att företaget har "Alla bostäder från Sveriges fastighetsmäklare". Påståendet har ansetts vilseledande och otillbörligt i...
MÖD 2000:24: Tillstånd enligt miljöskyddslagen till bergtäktsverksamhet-----Vid lokaliseringsprövningen enligt miljöskyddslagen av en bergtäkt har verksamheten på platsen bedömts tillåtlig med hänsyn till att där...
MÖD 2004:36: Tillstånd enligt miljöbalken för djurhållning-----Länsstyrelsen hade givit tillstånd till och godkänt lokaliseringen av en anläggning för uppfödning av 90 000 slaktkycklingar. Efter överklagande av...
MÖD 2005:3: Strandskyddsdispens m.m.-----Särskilda skäl för strandskyddsdispens har ansetts föreligga för uppförande av en sjöbod, vilken har bedömts utgöra ersättningsbyggnad. För att inte strida mot...
MÖD 2012:20: Föreläggande att mäta radonhalt i bostad ----- En fastighetsägare kan vara adressat för ett föreläggande om att mäta radon i den egna bostaden. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att ägaren...
NJA 1981 s. 693: I äktenskap mellan makarna A och B, där genom äktenskapsförord giftorätt uteslutits, köptes i A:s namn, med lagfart för denne, av B:s far en tomt för en köpeskilling avsevärt understigande markens...
NJA 1982 s. 102: Inbrottsstöld i bostad har i visst fall med hänsyn till omständigheterna ej bedömts som grov stöld.
NJA 1982 s. 589: Under äktenskap har i hustruns namn inköpts en villafastighet. Syftet med köpet har varit att bereda makarna och deras barn en bostad för gemensamt begagnande. Erforderliga ekonomiska tillskott i och...
NJA 1983 s. 395: Fråga huruvida avstyckning för bostadsändamål från en jordbruksfastighet kan anses medföra olägenhet av någon betydelse för jordbruksnäringen. 3 kap 6 § 2 st fastighetsbildningslagen.
NJA 1985 s. 586: Meddelande enligt 12 kap 44 § 1 st JB till socialnämnd i anledning av att bostadshyresgäst blivit uppsagd på grund av dröjsmål med hyresbetalning har godtagits trots att meddelandet inte innehållit...
NJA 1987 s. 569: Fråga, vid beräkning av förbehållsbelopp för bostad enligt 7 kap 3 § 2 st FB, om tillgodoräknande av den faktiska bostadskostnaden.
NJA 2003 s. 121: Stöld som begåtts efter intrång i bostad har med hänsyn till omständigheterna inte bedömts som grov stöld.
NJA 2013 s. 1241: Vid en intresseavvägning i fråga om vilken utmätningsbar egendom som ska tas i anspråk har det ansetts inte för närvarande föreligga tillräckliga skäl att utmäta gäldenärens bostadsfastighet. (Jfr...
RH 2015:52: När, vid upplösningen av ett samboförhållande, den ena sambon självmant flyttar från en gemensamt ägd bostadsrättslägenhet, har den flyttande sambon ansetts betalningsskyldig till den andra sambon...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation