Inaktuell version

Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-08
Ändring införd
SFS 2007 i lydelse enligt SFS 2009:636
Upphäver
Förordning (1994:634) med instruktion för Kammarkollegiet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Uppgifter

1 §  Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning, riskhantering och administration.

[S2]Kammarkollegiet har vidare enligt vad som föreskrivs här eller i någon annan författning uppgifter bland annat avseende miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation av tolkar och översättare.

[S3]Kammarkollegiet bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

2 §  Myndigheten ska företräda staten

 1. i ärenden om ersättning enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten, och
 2. i andra ärenden som Justitiekanslern uppdrar åt myndigheten att handlägga.

[S2]Myndigheten ska även företräda allmänt vattenområde, i den utsträckning någon annan myndighet inte har till uppgift att göra det.

3 §  Myndigheten ska föra talan för det allmänna

 1. för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen i enlighet med vad som anges i miljöbalken,
 2. mot beslut som avses i
 3. i vattenrättsliga mål vid Finsk-svenska gränsälvskommissionen. Förordning (2008:1260).

4 §  Myndigheten ska besluta om ersättning enligt

 1. lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.,
 2. förordningen (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket,
 3. förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning, och
 4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

[S2]Myndigheten får av allmänna medel bevilja skälig ersättning för inställelsekostnader till den som kan lämna upplysningar i ett sådant ärende hos myndigheten.

5 §  Myndigheten ska ansvara för

 1. uppbörd av statens inkomster och betalning av dess utgifter, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter,
 2. att avgöra ärenden om att ändra, upphäva eller åsidosätta vissa bestämmelser i gåvobrev, testamenten och stiftelseförordnanden samt avgöra vissa andra ärenden som rör stiftelser,
 3. att statens fasta egendom i övrigt, vars vård och tillsyn inte någon annan har till uppgift att sköta, inte disponeras i strid med föreskrifter, att bevaka rätten till egendomen och föra talan för denna samt avgöra ärenden om nyttjanderättsupplåtelser, i den utsträckning inte någon annan har till uppgift att göra det,
 4. att avgöra ärenden om jordnatur samt rättigheter och skyldigheter som åtföljer fast egendom på grund av dess särskilda natur,
 5. att när det gäller statens aktier och andelar i bolag som förvaltas av Regeringskansliet
  1. värdera och redovisa detta innehav,
  2. förvara utgivna aktiebrev, om inte någon annan myndighet gör det, och
  3. bevaka och redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser,
 6. att hantera ansökningsförfarandet vid bidrag till vissa särskilda projekt, program, övrig verksamhet eller aktiviteter som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, betala ut sådana bidrag och följa upp de villkor som kan vara förenade med bidragen, och
 7. att avgöra ansökningar om bidrag enligt förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. samt hantera arkivering av ärenden. Förordning (2008:1260).

6 §  Myndigheten ska vidare ansvara för

 1. att på plats som regeringen godkänner, under fyra olika lås förvara och vårda rikets regalier och dyrbarheter enligt särskilda förteckningar,
 2. att förvara förteckningar över sådan lös egendom i de kungliga slotten och hovstallet som tillhör staten,
 3. att förvara åtkomsthandlingar till statens fasta egendom som står under myndighetens förvaltning,
 4. att föra liggare över Sveriges indelning,
 5. att göra fastighetsrättsliga arkivutredningar, och
 6. att bevaka statliga lån som anförtrotts myndigheten.

6 a §  Myndigheten ska utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av den elektroniska upphandlingen och delta i standardiseringsarbetet på området. I detta ingår att utveckla och sprida hjälpmedel och metoder. Arbetet ska ske i samverkan med berörda intressenter. Förordning (2008:1260).

7 §  Efter överenskommelse kan myndigheten för statliga myndigheter och stiftelser med statlig anknytning tillhandahålla

 1. ekonomisk, juridisk och administrativ service,
 2. fordringsbevakning,
 3. ett internt statligt riskfinansieringssystem, och
 4. metoder för riskhantering och övrigt biträde i myndigheternas riskhantering

[S2]Myndigheten kan efter överenskommelse tillhandahålla kapitalförvaltning, redovisning och andra administrativa tjänster för myndigheter, stiftelser eller fonder inom det statliga eller kyrkliga området.

[S3]Regeringen får i ett enskilt fall besluta att myndigheten får tillhandahålla tjänster enligt andra stycket för andra organisationer.

8 §  Myndigheten ska som behörig myndighet, i fråga om tolkar och översättare, fullgöra de uppgifter som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG.

8 a §  Myndigheten ska ansvara för samordningen av upphandlingen för den offentliga förvaltningen inom området informationsteknik. Myndigheten ska verka för att bästa möjliga villkor skapas för anskaffning och användning av informationsteknik inom den offentliga sektorn, samt att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar. I detta arbete ska myndigheten särskilt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala lösningar. Förordning (2008:1260).

Ledning

9 §  Myndigheten leds av en myndighetschef.

10 §  Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter.

Organisation

/Träder i kraft I: 2009-07-01/

11 §  Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt

 1. Fideikommissnämnden,
 2. Statens skaderegleringsnämnd,
 3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
 4. Statens överklagandenämnd, och
 5. Resegarantinämnden.

[S2]Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt

 1. Alkoholsortimentsnämnden,
 2. Kärnavfallsfondens styrelse, och
 3. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut. Förordning (2009:636).

Fonddelegationen

12 §  Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvaltningen, fonddelegationen. Delegationen har till uppgift att besluta om

 1. långsiktig placeringsinriktning, och
 2. andra strategiska frågor.

13 §  Fonddelegationen ska årligen i samband med årsredovisningen lämna en redovisning av sina beslut till regeringen.

14 §  Fonddelegationen består av högst sju ledamöter.

[S2]Myndighetschefen ingår i delegationen och är dess ordförande.

15 §  Fonddelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Anställningar och uppdrag

16 §  Generaldirektören är myndighetschef.

17 §  Andra ledamöter i fonddelegationen än myndighetschefen utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalansvarsnämnd

18 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

20 §  Myndighetens verksamhet enligt 4, 7, 8 a §§ och 11 § andra stycket ska finansieras genom avgifter. Det gäller även ärenden som lämnas över enligt 9 § första stycket förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning (2008:1260).

Ändringar

Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

CELEX-nr
32006L0100
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1260) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 3, 5, 11, 19, 20 §§; nya 6 a, 8 a §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:636) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:1513) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1870) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 3, 6 a, 8 a, 11 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:120) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 5 §; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:496) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2011-06-01

Förordning (2011:583) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:123) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
upph. 6 a §, rubr. närmast före 11 §; nuvarande 11 § betecknas 7 a §; ändr. 4, 7, 8 a §§, den nya 7 a §
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2015:163) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:682) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 5 §; ny 8 b §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:181) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 8, 8 b §§
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:419) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
utgår genom 2017:263
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2016:971) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
upph. 10, 13 §§; ändr. 7 a, 20 §§
Ikraftträder
2016-12-01

Förordning (2016:1144) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 8 a §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:152) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ny 8 c §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:263) om ändring i förordningen (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
utgår

Förordning (2017:1097) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 5, 7 a §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:1341) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ändr. 1, 7 a §§
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1535) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ny 8 d §
Ikraftträder
2018-10-01

Förordning (2018:1900) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Omfattning
ny 8 e §
Ikraftträder
2019-01-01