Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:975 i lydelse enligt SFS 2019:555
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-07-10

Uppgifter

/Upphör att gälla U: 2019-09-01/

1 §  Datainspektionens uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen och att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

[S2]Myndigheten ska följa och beskriva utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. Förordning (2018:242).

/Träder i kraft I: 2019-09-01/

1 §  Datainspektionens uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen och att verka för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Myndigheten ska följa, analysera och beskriva utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. En redovisning av utvecklingen på området ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober vart fjärde år. Förordning (2019:555).

2 §  Datainspektionen utövar tillsyn över kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). Förordning (2018:1286).

2 a §  Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182).

[S2]Myndigheten är tillsynsmyndighet enligt

[S3]Myndigheten ska delta i Europeiska dataskyddsstyrelsens arbete. Förordning (2018:1191).

3 §  Myndigheten fullgör de förpliktelser som nämns i artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter när det gäller att lämna uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till konventionen.

3 a §  Myndigheten är behörig myndighet för kontroll och intygande av att sådana system för insamling av stödförklaringar via internet som används för lagring i Sverige uppfyller de krav som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet. Förordning (2012:73).

3 b §  Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som avses i artiklarna 15 och 16 i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP). Förordning (2014:244).

3 c §  Myndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet och fullgör de förpliktelser som nämns i 8 kap. 12 § förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2017:512).

4 §  Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

 • artikel 44 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) och artikel 60 i rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II),
 • artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av informationsteknik för tulländamål (TIS-rådsbeslutet),
 • artikel 37 i rådets förordning (EG) 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (förordning 515/97),
 • artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF,
 • artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet),
 • artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen),
 • artikel 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen,
 • artikel 8.5 i rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (VIS-rådsbeslutet), och
 • artikel 30 och 33.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (omarbetning). Förordning (2018:242).

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef, som anställs genom beslut av regeringen för en period om minst fyra år. Anställningen får förlängas. Förordning (2018:242).

6 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2012:37).

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

10 §  Myndigheten får mot avgift tillhandahålla konferenser, kurser, informationsmaterial och kursmaterial. Myndigheten får bestämma avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning och disponera avgifterna i verksamheten. Förordning (2017:1074).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen ska upphöra att gälla.
 2. Bestämmelserna i 1 § i den upphävda förordningen (1988:912) med instruktion för Datainspektionen gäller dock fortfarande i Datainspektionens verksamhet i de fall datalagen (1973:289) ska tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).
CELEX-nr
32003R1882
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1278) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:708) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:412) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-05-27

Förordning (2011:956) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32008R0767
Ikraftträder
2011-10-11

Förordning (2012:37) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:73) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ny 3 a §
CELEX-nr
32011R0211
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2013:465) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:130) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32011L0082
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:244) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ny 3 b §
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2015:277) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:833) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:905) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-12-01

Förordning (2017:221) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:512) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ny 3 c §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:1074) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:242) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 4, 5 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1191) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1286) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2019:555) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.
 2. Redovisningen enligt 1 § andra stycket ska lämnas första gången senast den 1 oktober 2020.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-09-01