lagen.nu

Förordning (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Departement
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
t.o.m. SFS 2017:1074
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-11-30

Uppgifter

1 § Datainspektionens uppgift är att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter och för att god sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Myndigheten ska särskilt inrikta sin verksamhet på att informera om gällande regler samt ge råd och hjälp åt personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Myndigheten ska följa och beskriva utvecklingen på IT-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik.

Lagrumshänvisningar hit (1)

2 § I 2 § personuppgiftsförordningen (1998:1191) finns bestämmelser om myndighetens uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204).

I 1–3 §§ kameraövervakningsförordningen (2013:463) finns bestämmelser om myndighetens uppgifter enligt kameraövervakningslagen (2013:460). Förordning (2013:465).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:465

2 a § Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182).

Myndigheten är tillsynsmyndighet enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003. Förordning (2013:465).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:465

3 § Myndigheten fullgör de förpliktelser som nämns i artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter när det gäller att lämna uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till konventionen.

3 a § Myndigheten är behörig myndighet för kontroll och intygande av att sådana system för insamling av stödförklaringar via internet som används för lagring i Sverige uppfyller de krav som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet. Förordning (2012:73).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:73

3 b § Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som avses i artiklarna 15 och 16 i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP). Förordning (2014:244).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2014:244

3 c § Myndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet och fullgör de förpliktelser som nämns i 8 kap. 12 § förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2017:512).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:512

4 § Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

– artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen),

– artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om användning av informationsteknik för tulländamål (TIS-rådsbeslutet),

– artikel 37 i rådets förordning (EG) 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (förordning 515/97),

– artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF,

– artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet),

artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen),

– artikel 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen,

– artikel 8.5 i rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott (VIS-rådsbeslutet), och

– artikel 25.1 i rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet). Förordning (2017:221).

Ändringar/Förarbeten (9)

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2012:37).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2012:37

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Avgifter

10 § Myndigheten får mot avgift tillhandahålla konferenser, kurser, informationsmaterial och kursmaterial. Myndigheten får bestämma avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning och disponera avgifterna i verksamheten. Förordning (2017:1074).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2017:1074

Ändringar och övergångsbestämmelser

2007:975

Officiell version (PDF)

Departement
Justitiedepartementet Å
Förarbeten
EGTL281/1995 s31, EUTL284/2003 s1
Ikraft
2008-01-01
CELEX-nr
01995L0046, 32003R1882
SFS-nummer
2007:975
Övergångsbestämmelse

Förordning (2009:1278) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL121/2009 s37
Ikraft
2010-01-01
CELEX-nr
32009D0371
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2009:1278
Rubrik
Förordning (2009:1278) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2010:708) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL210/2008 s1
Ikraft
2010-08-01
CELEX-nr
32008D0615
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2010:708
Rubrik
Förordning (2010:708) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2011:412) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL323/2009 s20
Ikraft
2011-05-27
CELEX-nr
32009D0917
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2011:412
Rubrik
Förordning (2011:412) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2011:956) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL218/2008 s60
Ikraft
2011-10-11
CELEX-nr
32008R0767
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2011:956
Rubrik
Förordning (2011:956) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2012:37) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2012-03-01
SFS-nummer
2012:37
Rubrik
Förordning (2012:37) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2012:73) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL65/2011 s1
Ikraft
2012-04-01
CELEX-nr
32011R0211
Omfattning
ny 3 a §
SFS-nummer
2012:73
Rubrik
Förordning (2012:73) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2013:465) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §;ny 2 a §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:465
Rubrik
Förordning (2013:465) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2014:130) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Förarbeten
EUTL288/2011 s1
Ikraft
2014-05-01
CELEX-nr
32011L0082
Omfattning
ändr. 4 §
SFS-nummer
2014:130
Rubrik
Förordning (2014:130) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2014:244) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 3 b §
Ikraft
2014-06-01
SFS-nummer
2014:244
Rubrik
Förordning (2014:244) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2015:277) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2015-07-01
SFS-nummer
2015:277
Rubrik
Förordning (2015:277) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2015:833) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-01-01
SFS-nummer
2015:833
Rubrik
Förordning (2015:833) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2016:905) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2016-12-01
SFS-nummer
2016:905
Rubrik
Förordning (2016:905) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2017:221) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraft
2017-05-01
SFS-nummer
2017:221
Rubrik
Förordning (2017:221) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2017:512) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 3 c §
Ikraft
2017-07-02
SFS-nummer
2017:512
Rubrik
Förordning (2017:512) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Förordning (2017:1074) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Officiell version (PDF)

Omfattning
ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft
2018-01-01
SFS-nummer
2017:1074
Rubrik
Förordning (2017:1074) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation