Förordning (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2007-11-22
Ändring införd
SFS 2007:975 i lydelse enligt SFS 2023:726
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Uppgifter

1 §  Integritetsskyddsmyndighetens uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter och att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

[S2]Myndigheten ska följa, analysera och beskriva utvecklingen på it-området när det gäller frågor som rör integritet och ny teknik. En redovisning av utvecklingen på området ska lämnas till regeringen senast den 1 oktober vart fjärde år. Förordning (2023:726).

2 §  Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen (2018:1200). Förordning (2020:1123).

2 a §  Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt kreditupplysningslagen (1973:1173).

[S2]Myndigheten är tillsynsmyndighet enligt

[S3]Myndigheten ska delta i Europeiska dataskyddsstyrelsens arbete. Förordning (2023:726).

3 §  Myndigheten fullgör de förpliktelser som nämns i artikel 13 i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter när det gäller att lämna uppgifter till behörig myndighet i en stat som är ansluten till konventionen.

3 a §  Myndigheten är behörig myndighet för kontroll och intygande av att sådana enskilda system för insamling av stödförklaringar via internet som används för lagring i Sverige uppfyller de krav som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet. Förordning (2019:1143).

3 b §  Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som avses i artiklarna 15 och 16 i avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP). Förordning (2014:244).

3 c §  Myndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter enligt avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering om ett förstärkt samarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet och fullgör de förpliktelser som nämns i 8 kap. 12 § förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete. Förordning (2017:512).

4 §  Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

Ledning

5 §  Myndigheten leds av en myndighetschef, som anställs genom beslut av regeringen för en period om minst fyra år. Anställningen får förlängas. Förordning (2018:242).

6 §  Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2020:48).

Anställningar och uppdrag

7 §  Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

10 §  Myndigheten får mot avgift tillhandahålla konferenser, kurser, informationsmaterial och kursmaterial. Myndigheten får bestämma avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning och disponera avgifterna i verksamheten. Förordning (2017:1074).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1998:1192) med instruktion för Datainspektionen ska upphöra att gälla.
  2. Bestämmelserna i 1 § i den upphävda förordningen (1988:912) med instruktion för Datainspektionen gäller dock fortfarande i Datainspektionens verksamhet i de fall datalagen (1973:289) ska tillämpas enligt ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204).
CELEX-nr
32003R1882
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2009:1278) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:708) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2010-08-01

Förordning (2011:412) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-05-27

Förordning (2011:956) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32008R0767
Ikraftträder
2011-10-11

Förordning (2012:37) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:73) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ny 3 a §
CELEX-nr
32011R0211
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2013:465) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2014:130) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
CELEX-nr
32011L0082
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:244) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ny 3 b §
Ikraftträder
2014-06-01

Förordning (2015:277) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:833) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:905) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2016-12-01

Förordning (2017:221) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:512) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ny 3 c §
Ikraftträder
2017-07-02

Förordning (2017:1074) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:242) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 1, 2, 2 a, 4, 5 §§
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1191) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2018:1286) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-08-01

Förordning (2019:555) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.
  2. Redovisningen enligt 1 § andra stycket ska lämnas första gången senast den 1 oktober 2020.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2019-09-01

Förordning (2019:1143) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för medborgarinitiativ som registrerats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1238) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2019:1267) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-01-01

Förordning (2020:48) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2020-04-01

Förordning (2020:1123) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:1210) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2023:61) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2023-03-07

Förordning (2023:726) om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten

Omfattning
ändr. 1, 2 a §§
Ikraftträder
2024-01-01