Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad
2008-12-18
Ändring införd
SFS 2008:1401 i lydelse enligt SFS 2022:1299
Ikraft
2009-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
Förordning (2007:1035) med instruktion för Jämställdhetsombudsmannen
Förordning (2007:1037) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2023-02-01

Uppgifter

1 §  Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som följer av diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen, föräldraledighetslagen (1995:584), lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.

[S2]Diskrimineringsombudsmannen ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män. Förordning (2022:1299).

2 §  Diskrimineringsombudsmannen ska följa och analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 §  Diskrimineringsombudsmannen leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

4 §  Ombudsmannen är myndighetschef.

Rådgivande organ

5 §  Vid myndigheten ska det finnas ett råd.

[S2]Rådet har till uppgift att ge myndigheten råd och stöd genom att tillföra myndigheten sakkunskap och bredd i diskrimineringsfrågor och i andra frågor som har betydelse för verksamheten.

[S3]Rådet består av ombudsmannen, som är ordförande, och högst tio ledamöter som utses av ombudsmannen.

Personalansvarsnämnd

6 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Undantag från myndighetsförordningen

8 §  Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 7 § om medverkan i EU- arbetet och annat internationellt samarbete.

Ärendenas handläggning

9 § Har upphävts genom förordning (2011:169).

10 §  Myndigheten får bevilja den som på kallelse har inställt sig för att höras under utredningen av ett ärende skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2011:169) om ändring i förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Omfattning
upph. 9 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2022:1299) om ändring i förordningen (2008:1401) med instruktion för Diskrimineringsombudsmannen

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-08-02