Prop. 2009/10:223

Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

Prop. 2009/10:223

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 juni 2010

Fredrik Reinfeldt

Cristina Husmark Pehrsson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett antal lagändringar som föranleds av en ny EU-förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen. Förordningen och dess tillämpningsförordning ska tillämpas från och med den 1 maj 2010.

Den nya EU-förordningen innehåller regler om fastställande av tillämplig lagstiftning. Den omfattar även en utökad personkrets vilket innebär att också icke förvärvsaktiva personer omfattas av samordningsreglerna. Vidare innebär den nya förordningen att nya administrativa rutiner införs och ett starkare krav på samarbete mellan de tillämpande institutionerna i unionen. I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna innebär att det klargörs att landstingen även ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och som avförts från folkbokföringen men ändå anses vara bosatta här enligt socialförsäkringsbalken.

I propositionen föreslås också vissa följdändringar med anledning av den nya socialförsäkringsbalken som träder i kraft den 1 januari 2011.

Vidare föreslås vissa ändringar till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

1

Prop. 2009/10:223

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................4

2 Lagtext..............................................................................................5 2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ........5 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.................................7 2.3 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)..........................................................................8 2.4 Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)..........................................................................9 2.5 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)........................................................................10 2.6 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) ......14 2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning .........................................................15 2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik ............................................16 2.9 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)......................................................................17 2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ................................................18 2.11 Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)........................................................................20 2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd........................................................21 2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag..............................................22 2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel......................................................23

3 Ärendet och dess beredning............................................................24

4 Bakgrund ........................................................................................24 5 Ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 883/2004, m.m............................................................................25

6 Ändringar med anledning av Lissabonfördraget.............................27 7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ..................................28

8 Konsekvenser..................................................................................29

9 Författningskommentar...................................................................29 9.1 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ...29 9.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken...............................30 9.3 Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)........................................................................30 9.4 Förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)........................................................................31

9.5 Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) ....................................................................... 31

Prop. 2009/10:223

3

9.6 Förslaget till lag om ändring i tobakslagen (1993:581) ....................................................................... 31 9.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning......................................................... 31 9.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik ........................................... 32 9.9 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) ..................................................................... 32 9.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ............................................... 32 9.11 Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168) ....................................................................... 33 9.12 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ....................................................... 33 9.13 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ............................................. 34 9.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel ..................................................... 34

Bilaga 1 Lagförslag i promemorian Förslag till lagändringar med

anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 883/2204 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och ikraftträdandet av Lissabonfördraget ........ 35

Bilaga 2 Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande över

promemorian Förslag till lagändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och ikraftträdandet av Lissabonfördraget...................................................................... 54

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 juni 2010............ 55 Rättsdatablad.......................................................................................... 56

1 Förslag till riksdagsbeslut

Prop. 2009/10:223

4

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,

2. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

3. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),

4. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),

5. lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859),

6. lag om ändring i tobakslagen (1993:581),

7. lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,

8. lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik,

9. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 10. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., 11. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168), 12. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, 13. lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag, 14. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Prop. 2009/10:223

5

2 Lagtext

2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 §, 4 kap. 5 §, 113 kap. 2 § och 114 kap. 9 §socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §

Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet eller andra avtal som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna balk.

Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet eller andra avtal som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna balk.

4 kap.

5 §

Den som, enligt vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna balk som motsvarar förmåner som avses i förordningen.

Den som, enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna balk som motsvarar förmåner som avses i förordningen.

113 kap.

2 §

Beslut i ärenden om förmåner enligt denna balk får ändras, omprövas och överklagas med tillämpning av bestämmelserna i 3–21 §§, om inget annat följer av bestämmelserna i 22–40 §§.

Det som anges i första stycket gäller även beslut i ärenden – enligt 19 kap. om bidragsskyldigas betalningsskyldighet mot Försäkringskassan, och

om utfärdande av intyg för tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni

– om utfärdande av intyg för tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

Prop. 2009/10:223

6

1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2

.

114 kap.

9 §

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får även behandla personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § för att tillhandahålla information utanför den egna myndigheten på grund av

1. sådan bestämmelse om skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter som avses i 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

2. sådant medgivande att lämna ut uppgifter som följer av särskilda bestämmelser i lag eller förordning,

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av gemenskapsrätten inom Europeiska unionen, eller

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av unionsrätten inom Europeiska unionen, eller

4. åtaganden i samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i avtal om social trygghet eller utgivande av sjukvårdsförmåner som Sverige ingått med andra stater.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

Prop. 2009/10:223

7

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

dels att rubriken närmast före 2 kap. 2 § ska lyda ”Internationella förhållanden”,

dels att det i lagen närmast före 2 kap. 2 § ska införas en ny paragraf, 2 kap. 1 b §, av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 21 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 b §

Bestämmelserna i 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller på motsvarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen1.

9 kap.

21 a §

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om omprövning och överklagande av beslut som avser utfärdande av intyg för tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen2.

1 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408). 2 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

2.3 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Prop. 2009/10:223

8

Härigenom föreskrivs att 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 c § 1

Landstinget skall även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Vården skall i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, skall familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §.

Landstinget ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

Vården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3.

1 Senaste lydelse 1998:1660. 2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). 3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

2.4 Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Prop. 2009/10:223

9

Härigenom föreskrivs att 5 a § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 a § 1

Landstinget skall även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Tandvården skall i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämnda förordningen, skall familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §.

Landstinget ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

Tandvården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3.

1 Senaste lydelse 1994:1751. 2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). 3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

Prop. 2009/10:223

10

2.5 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Härigenom föreskrivs att 6 a, 6 b, 6 d och 12 §§läkemedelslagen (1992:859) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 a §

1

Godkännande eller registrering av ett humanläkemedel som har meddelats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall på ansökan erkännas i Sverige, om det saknas anledning att anta att läkemedlet skulle kunna innebära en allvarlig folkhälsorisk.

Godkännande eller registrering av ett humanläkemedel som har meddelats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska på ansökan erkännas i Sverige, om det saknas anledning att anta att läkemedlet skulle kunna innebära en allvarlig folkhälsorisk.

I fråga om växtbaserat läkemedel som avses i 2 c § gäller vad som anges i första stycket endast om en gemenskapsmonografi har utarbetats över läkemedlet eller om det består av material eller beredningar som finns upptagna i en förteckning upprättad av Europeiska gemenskapernas kommission.

I fråga om växtbaserat läkemedel som avses i 2 c § gäller vad som anges i första stycket endast om en gemenskapsmonografi har utarbetats över läkemedlet eller om det består av material eller beredningar som finns upptagna i en förteckning upprättad av Europeiska kommissionen.

Om Europeiska gemenskapernas kommission meddelat beslut i enlighet med artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG skall Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande skall gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 35.2 eller 36.1 i direktivet.

Om Europeiska kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel,2 senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/120/EG3ska Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande ska gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 35.2 eller 36.1 i direktivet.

1 Senaste lydelse 2006:253. 2 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67 (32001L0083). 3 EUT L 242, 15.9.2009, s. 3 (32009L0120).

Prop. 2009/10:223

11

6 b § 4

Godkännande eller registrering av ett veterinärmedicinskt läkemedel som har meddelats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall på ansökan erkännas i Sverige, om det saknas anledning att anta att läkemedlet skulle kunna innebära en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Godkännande eller registrering av ett veterinärmedicinskt läkemedel som har meddelats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska på ansökan erkännas i Sverige, om det saknas anledning att anta att läkemedlet skulle kunna innebära en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Godkännande av ett immunologiskt läkemedel avsett för djur skall inte meddelas eller erkännas om

Godkännande av ett immunologiskt läkemedel avsett för djur ska inte meddelas eller erkännas om

1. användningen av läkemedlet inverkar på genomförandet av ett nationellt program för diagnos, kontroll eller utrotning av någon djursjukdom eller orsakar svårigheter när det gäller att fastställa frånvaro av någon förorening hos levande djur eller i livsmedel eller andra produkter som erhållits från behandlade djur, eller

2. den sjukdom som läkemedlet är avsett att framkalla immunitet mot inte alls förekommer i Sverige eller förekommer här endast i begränsad omfattning.

Om Europeiska gemenskapernas kommission meddelat beslut i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG skall Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande skall gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 39.2 eller 40.1 i direktivet.

Om Europeiska kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel5, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/53/EG6ska Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande ska gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 39.2 eller 40.1 i direktivet.

6 d § 7

Om ett läkemedel inte är godkänt i någon stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ansökan om godkännande med begäran om tillämpning av det

Om ett läkemedel inte är godkänt i någon stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ansökan om godkännande med begäran om tillämpning av det

4 Senaste lydelse 2006:253. 5 EGT L 311, 28.11.2001, s. 1 (32001L0082). 6 EUT L 168, 30.6.2009, s. 33 (32009L0053). 7 Senaste lydelse 2006:253.

Prop. 2009/10:223

12

decentraliserade förfarande som regleras i denna paragraf lämnats in i fler än en av staterna, skall Läkemedelsverket, i de fall sökanden vid ansökan i Sverige begärt att Sverige fungerar som referensmedlemsstat, hantera den fortsatta beredningen av ansökan genom att utarbeta underlag för övriga berörda staters ställningstagande till läkemedlet. Motsvarande skall gälla registrering av homeopatiskt läkemedel som avses i 2 b § och sådana traditionella växtbaserade läkemedel som avses i 2 c § i de fall förutsättningarna i 6 a § andra stycket är uppfyllda.

decentraliserade förfarande som regleras i denna paragraf lämnats in i fler än en av staterna, ska Läkemedelsverket, i de fall sökanden vid ansökan i Sverige begärt att Sverige fungerar som referensmedlemsstat, hantera den fortsatta beredningen av ansökan genom att utarbeta underlag för övriga berörda staters ställningstagande till läkemedlet. Motsvarande ska gälla registrering av homeopatiskt läkemedel som avses i 2 b § och sådana traditionella växtbaserade läkemedel som avses i 2 c § i de fall förutsättningarna i 6 a § andra stycket är uppfyllda.

Om sökanden inte begärt att Sverige skall fungera som referensmedlemsstat skall läkemedlet, med beaktande av referensmedlemsstatens underlag, godkännas eller registreras i enlighet med de förutsättningar som anges för erkännande i 6 a § respektive 6 b §. Om Europeiska gemenskapernas kommission meddelat beslut i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG eller artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG skall Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande skall gälla i de fall kommissionen

Om sökanden inte begärt att Sverige ska fungera som referensmedlemsstat ska läkemedlet, med beaktande av referensmedlemsstatens underlag, godkännas eller registreras i enlighet med de förutsättningar som anges för erkännande i 6 a § respektive 6 b §. Om Europeiska kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel8, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/53/EG9 eller artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel10, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/120/EG11ska Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande ska gälla i de fall kommissionen meddelat beslut

8 EGT L 311, 28.11.2001, s. 1 (32001L0082). 9 EUT L 168, 30.6.2009, s. 33 (32009L0053). 10 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67 (32001L0083). 11 EUT L 242, 15.9.2009, s. 3 (32009L0120).

Prop. 2009/10:223

13

meddelat beslut i enlighet med artikel 39.2 eller 40.1 i direktiv 2001/82/EG, eller artikel 35.2 eller 36.1 i direktiv 2001/83/EG.

i enlighet med artikel 39.2 eller 40.1 i direktiv 2001/82/EG, eller artikel 35.2 eller 36.1 i direktiv 2001/83/EG.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i första och andra styckena.

12 § 12

Läkemedelsverket får besluta att ett godkännande skall återkallas tillfälligt, ändras eller upphöra att gälla

Läkemedelsverket får besluta att ett godkännande ska återkallas tillfälligt, ändras eller upphöra att gälla

1. om den som fått ett föreläggande enligt 10 § inte kan visa att läkemedlet fortfarande uppfyller kraven för godkännandet,

2. om de villkor som angavs vid godkännandet inte följts,

3. om ett åläggande att återkalla läkemedel inte följts, eller

4. om de grundläggande förutsättningarna för godkännandet i andra fall inte längre föreligger.

På begäran av den som fått ett läkemedel godkänt skall verket besluta att godkännandet skall upphöra att gälla.

På begäran av den som fått ett läkemedel godkänt ska verket besluta att godkännandet ska upphöra att gälla.

Om ett traditionellt växtbaserat läkemedel inte längre uppfyller kraven för registrering på grund av att ett växtbaserat material, en beredning eller en kombination av dessa har uteslutits från den av Europeiska gemenskapernas kommission upprättade förteckningen, skall innehavaren av registreringen ha möjlighet att inom tre månader från den dag då innehavaren fått del av ett föreläggande om komplettering från Läkemedelsverket, till verket lämna in de uppgifter och den dokumentation som behövs för att visa att läkemedlet kan registreras på annan grund.

Om ett traditionellt växtbaserat läkemedel inte längre uppfyller kraven för registrering på grund av att ett växtbaserat material, en beredning eller en kombination av dessa har uteslutits från den av Europeiska kommissionen upprättade förteckningen, ska innehavaren av registreringen ha möjlighet att inom tre månader från den dag då innehavaren fått del av ett föreläggande om komplettering från Läkemedelsverket, till verket lämna in de uppgifter och den dokumentation som behövs för att visa att läkemedlet kan registreras på annan grund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

12 Senaste lydelse 2006:253.

2.6 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Prop. 2009/10:223

14

Härigenom föreskrivs att 18 a § tobakslagen (1993:581) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 a § 1

En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska gemenskapen.

En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2002:586.

2.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Prop. 2009/10:223

15

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 § 1

Bestämmelserna i denna lag gäller vid vård av den som är bosatt i Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid vård av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid vård av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen 2. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3.

1 Senaste lydelse 1994:1754. 2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). 3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

2.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Prop. 2009/10:223

16

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:1651) om ersättning för sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 § 1

Bestämmelserna i denna lag gäller vid sjukgymnastisk behandling av den som är bosatt i Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid sjukgymnastisk behandling av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid sjukgymnastisk behandling av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2.

Detsamma ska

gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3.

1 Senaste lydelse 1994:1755. 2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). 3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

2.9 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Prop. 2009/10:223

17

Härigenom föreskrivs att 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)1ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

62 kap.

6 §

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter under förutsättning att

1. den avgiftsgrundande intäkten ska tas upp som intäkt för beskattningsåret i Sverige, och

2. den skattskyldige på grund av utfört arbete enligt slutligt fastställd debitering eller liknande ska betala avgifterna

– i överensstämmelse med den konvention som avses i lagen (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet, eller

– till följd av att den skattskyldige enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om social trygghet.

– till följd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2 ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om social trygghet.

Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med den 1 maj 2010.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i de fall rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3 gäller för den skattskyldige.

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). 3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

Prop. 2009/10:223

18

2.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 och 22 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 § 1

Rätt till förmåner enligt denna lag har

1. den som är bosatt i Sverige, och

2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2. Detsamma ska gälla för den som avses i 5 kap. 7 § första stycket socialförsäkringsbalken och som omfattas av nämnda förordning.

Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i 18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här.

Särskilda bestämmelser om kostnadsfria läkemedel gäller för dem som får sjukhusvård som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)eller i 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för den som åtnjuter hemsjukvård som avses i 3 e eller 18 d § hälso- och sjukvårdslagen och för den som bor i sådan särskild boendeform som avses i 18 d § samma lag.

Särskilda bestämmelser om kostnadsfria läkemedel gäller för dem som får sjukhusvård som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt för den som åtnjuter hemsjukvård som avses i 3 e eller 18 d § hälso- och sjukvårdslagen och för den som bor i sådan särskild boendeform som avses i 18 d § samma lag.

22 §

Kostnader för förmåner enligt denna lag ersätts av det landsting inom vars område den berättigade är bosatt.

Om den berättigade inte är bosatt inom något landstings område, skall det landsting inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det gäller en

Om den berättigade inte är bosatt inom något landstings område, ska det landsting inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det gäller en

1 Senaste lydelse 2002:1145. 2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

Prop. 2009/10:223

19

person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag i egenskap av familjemedlem till anställd eller egenföretagare enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71, skall i stället det landsting inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.

person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag i egenskap av familjemedlem till anställd eller egenföretagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, ska i stället det landsting inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.

I andra fall än som avses i första och andra styckena ersätts kostnaderna av det landsting inom vars område den som förskrivit en förmånsberättigad vara har sin verksamhetsort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3.

3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

Prop. 2009/10:223

20

2.11 Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

3 §

Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

1. den som enligt 2 kap.16 §§socialförsäkringslagen (1999:799)är bosatt i Sverige,

1. den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,

2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt

2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1, samt

3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen2.

1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). 2 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

2.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Prop. 2009/10:223

21

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §

Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden påbörjas,

Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden påbörjas,

1. har rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäk-ringslagen (1999:799), eller

1. är försäkrad för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, eller

2. utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

2. utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen2.

1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). 2 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

2.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Prop. 2009/10:223

22

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

1

Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt belopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket har tagit emot vårdnadsbidrag obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen får Försäkringskassan återkräva vad som har betalats ut för mycket.

När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2

får Försäkringskassan återkräva vad som har betalats ut för mycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen3.

1 Senaste lydelse 2009:551. 2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883). 3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

2.14 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Prop. 2009/10:223

23

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel

1. som godkänts för försäljning eller omfattas av ett erkännande av ett godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen (1992:859),

2. som enligt 5 § första stycket läkemedelslagen får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering,

3. för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen, eller

4. som godkänts för försäljning av Europeiska gemenskapernas kommission eller Europeiska unionens råd.

4. som godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

3 Ärendet och dess beredning

Prop. 2009/10:223

24

En ny förordning om samordning av de sociala trygghetssystemen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska tillämpas från och med den 1 maj 2010. Denna förordning ersätter rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. En ny tillämpningsförordning, förordningen (EG) nr 987/2009 till den nya förordningen, ersätter på samma sätt den tidigare tillämpningsförordningen (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordningen (EEG) nr 1408/71. Lissabonfördraget om ändring i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen trädde i kraft den 1 december 2009. I anledning av ikraftträdandet av Lissabonfördraget och de nya EU-förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen har vissa följdändringar aktualiserats.

I Socialdepartementet har utarbetats en promemoria ”Förslag till lagändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och ikraftträdandet av Lissabonfördraget”. Promemorians lagförslag finns i bilaga 1.

Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 2 och en sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Socialdepartementet (dnr S2010/3121/SF).

Lagrådet

Flera av de lagar som regeringen föreslår ändringar i är av sådan karaktär att de bör granskas av Lagrådet. Regeringen gör dock den bedömningen att de föreslagna ändringarna är av så enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande över förslagen har därför inte inhämtats.

4 Bakgrund

Den nya förordningen (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen är en moderniserad och uppdaterad förordning som jämfört med förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen omfattar en utökad personkrets vilket innebär att också icke förvärvsaktiva personer numera fullt ut omfattas av samordningsreglerna och därigenom också av försäkringen i bosättningslandet. Bestämmelser om bosättning finns nämligen nu intagna i förordning (EG) nr 883/2004 och dess tillämpningsförordning. Detta innebär att t.ex. studenters försäkringstillhörighet kan påverkas. Denna grupp har tidigare inte omfattats av det s.k. lagvalet, som innebär att man fastställer vilket lands lagstiftning som en person ska omfattas av. Enligt reglerna i förordningen (EEG) nr 1408/71 har

denna grupp därför inte tillhört ett lands försäkringssystem helt och hållet utan har endast haft vissa begränsade rättigheter till bl.a. sjukvårdsförmåner i vistelselandet. I och med den nya förordningen (EG) nr 883/2004 får de nu en rätt att tillhöra ett lands försäkring i alla dess tillämpliga delar. Lagvalet för icke förvärvsaktiva personer innebär enligt de nya reglerna att dessa personer ska tillhöra det lands försäkringssystem där de är bosatta. När det gäller rätt till sjukvårdsförmåner kan det således innebära att den medlemsstat där vederbörande anses bosatt enligt förordningen (EG) nr 883/2004 ska ersätta kostnader för sjukvård som uppkommer under vistelse i en annan medlemsstat. De nya reglerna kommer således att i vissa fall innebära att socialförsäkringsbalkens bestämmelser tas över av förordningen och att en student som tidigare omfattats av den svenska lagstiftningen nu istället kan komma att omfattas av lagstiftningen i en annan medlemsstat där han bedöms som bosatt enligt förordningens regler.

Prop. 2009/10:223

25

Förutom att reglerna bl.a. omfattar en större personkrets innebär den nya förordningen också att regler om fastställande av tillämplig lagstiftning, nya administrativa rutiner samt att ett starkare krav på samarbete mellan de tillämpande institutionerna i unionen införs. Den nya förordningens rättsliga grund är artikel 48 i Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (EUF) avdelning IV, fri rörlighet för personer, tjänster och kapital.

Med anledning av att förordningen (EG) nr 883/2004 börjar tillämpas den 1 maj 2010 bör hänvisningarna i lagtexten till förordningen (EEG) nr 1408/71 bytas ut mot hänvisningar till förordningen (EG) nr 883/2004.

Bestämmelser om anslutning av EES-avtalen och avtalet med Schweiz till förordningen (EG) nr 883/2004 ska ersätta den koppling som EESavtalen i dag har med förordningen (EEG) nr 1408/71. Sådana ändringar förväntas kunna träda i kraft under år 2011. Kopplingen mellan rådets förordning (EG) nr 859/2003 av den 14 maj 2003 om utvidgning av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1408/71 och förordning (EEG) nr 574/72 till att gälla de medborgare i tredje land som enbart på grund av sitt medborgarskap omfattas av dessa bestämmelser förväntas kunna kopplas till den nya förordningen från den 1 januari 2011. Under tiden gäller enligt övergångsbestämmelser i den nya förordningen (EG) nr 883/2004 tillämpningen enligt reglerna i förordningen (EEG) nr 1408/71.

5 Ändringar med anledning av förordningen (EG) nr 883/2004, m.m.

Regeringens förslag: Hänvisningen till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskaperna byts ut i socialförsäkringsbalken, hälso- och sjukvårdslagen (1982:673), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, inkomstskattelagen (1999:1229), lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., smittskyddslagen

(2004:168), lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307). Den nya hänvisningen görs till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Prop. 2009/10:223

26

En ändring i hälso- och sjukvårdslagen införs för att klargöra det förhållandet att landstingen ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den grupp personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat EU/EES land eller Schweiz och som avförts från folkbokföringen men fortfarande anses vara bosatta här så länge de genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbildningsbidrag för doktorander. Motsvarande ändringar ska införas när det gäller de förmåner som ges i tandvårdslagen (1985:125), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag. Promemorians förslag om överklagande av beslut om tillämplig lagstiftning har dock utgått.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna lämnar förslaget utan erinran. Några instanser påpekar emellertid behovet av ytterligare ändringar vilka dock inte berör detta lagstiftningsärende.

Försäkringskassan föreslår att utfärdandet av intyg även fortsättningsvis ska kunna ändras, omprövas och överklagas enligt socialförsäkringsbalken eftersom intyg om rättigheter som t.ex. utfärdandet av det europeiska sjukförsäkringskortet ska utfärdas av den behöriga institutionen,

Försäkringskassan. Försäkringskassan anser vidare att studerandes rätt till vård i Sverige bör tydliggöras. Enligt Försäkringskassan bör en student som studerar i ett annat medlemsland, EES-land eller Schweiz fortfarande anses bosatt i Sverige vid tillämpning av förordningen även om de inte är folkbokförda i Sverige. Det bör därför tydliggöras att så är fallet. Kammarrätten i Göteborg anför bl.a. att det kan komma att bli problem med tillämpningen av rätten att överklaga fastställandet av tillämplig lagstiftning enligt 113 kap. 2 § förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken i de fall tillämplig lagstiftning har beslutats av två eller flera medlemsstaters institutioner i samförstånd eller av administrativa kommissionen enligt artiklarna 6 och 16 i tillämpningsförordningen (EG) nr 987/2009.

Skälen för regeringens förslag: Förslaget i promemorian avseende överklagande m.m. om beslut om försäkringstillhörighet är av sådan karaktär att frågan bör beredas vidare.

Ändringar i hälso- och sjukvårdslagen

Regeringen föreslår att 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ändras. Förutom att hänvisning till förordning (EEG) nr 1408/71 ersätts med en hänvisning till den nya förordningen (EG) nr 883/2004 föreslås ytterligare en ändring. Som Försäkringskassan påpekat kan studerande personer som lämnar Sverige för att studera i ett annat medlemsland kvarstå i den svenska försäkringen så länge de inte bosätter sig i studielandet. Om studierna avser att vara för längre tid än ett år avskrivs vederbörande

dock från folkbokföringen. Folkbokföringen ligger till grund för hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om rätt till sjukvård i Sverige. Enligt 5 kap. 7 § socialförsäkringsbalken anses emellertid en i Sverige bosatt person som lämnar landet för att studera i ett annat land fortfarande vara bosatt här så länge som han eller hon genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller har utbildningsbidrag för doktorander. Det är endast de personer som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004 som ska ha rätt till förmåner. Regeringen föreslår därför att det införs en ändring i 3 c § hälso- och sjukvårdslagen som klargör det förhållandet att landsting även ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt denna grupp personer.

Prop. 2009/10:223

27

Regeringen föreslår även som en konsekvens att motsvarande ändringar införs i tandvårdslagen (1985:125), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Förmåner enligt dessa författningar anknyter även till folkbokföringen och omfattas enligt regeringens bedömning av EU-förordningarna. Förordning (EG) nr 883/2004 ska tillämpas på alla allmänna och särskilda system för social trygghet.

Hänvisningar till socialförsäkringsbalken

Den 1 januari 2011 träder socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, i kraft. Samtidigt upphör den hittillsvarande socialförsäkringslagstiftningen att gälla, däribland lagen (1962:381) om allmän försäkring och socialförsäkringslagen (1999:799). Hänvisningar till dessa lagar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., smittskyddslagen (2004:168) och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd bör därför ändras till motsvarande bestämmelser i SFB.

6 Ändringar med anledning av Lissabonfördraget

Regeringens förslag: Hänvisningar i författningar inom Socialdepartementets ansvarsområde till benämningar som ändras genom

Lissabonfördraget ska ersättas med fördragets nya benämningar.

Ändringar görs i socialförsäkringsbalken, läkemedelslagen (1992:859), lagen (2009:366) om handel med läkemedel och tobakslagen (1993:581).

Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser har lämnat förslaget utan erinran.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget om ändring i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i kraft (se prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8, rskr. 2008/09:64, SFS 2008:1095 och 2009:1110).

Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de grundläggande fördragen och vissa protokoll som hör till dem. Bland annat ersätter unionen Europeiska gemenskapen (EG) och unionen får status som juridisk person. Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget) byter namn till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Prop. 2009/10:223

28

Lissabonfördragets ikraftträdande medför att ett antal ändringar av konsekvenskaraktär behöver göras i flera lagar inom Socialdepartementets ansvarsområde.

Hänvisningar i författningar till benämningar som ändras genom Lissabonfördraget ska ersättas med fördragets nya benämningar. Hänvisningar i författningstext till Europeiska gemenskapen ändras så att hänvisningar i stället görs till Europeiska unionen m.m.

Ytterligare ändringar kommer att göras senare i socialförsäkringsbalken (66 kap. 7 §, 67 kap. 19 § och 108 kap. 5 §). Dessa ändringar bör då göras i samband med att lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna ändras.

7 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2011.

I lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken görs ändringar med anledning av de ändringar som föreslås i socialförsäkringsbalken. Övergångsbestämmelser ska även införas i de lagar som ändras med anledning av förordningen (EG) nr 883/2004.

Promemorians förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna har lämnat förslaget utan erinran. Försäkringskassan och Kammarrätten i Göteborg har dock framfört behov av övergångsregler i samtliga föreslagna författningsändringar i de fall förordningen (EEG) nr 1408/71 fortfarande är tillämplig. Kammarrätten har haft synpunkter på datum för ikraftträdandet och anser att det inte finns skäl att invänta den 1 januari 2011.

Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund av att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess tillämpningsförordning, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen tillämpas från och med den 1 maj 2010 och Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009, är det angeläget att lagändringarna kan träda i kraft så snart som möjligt. Regeringen har förståelse för Kammarrättens synpunkter men mot bakgrund av att EU-förordningarna är direkt tillämpliga och EU-rätten har företräde framför svensk rätt har regeringen gjort den bedömningen att det är lämpligt att ta ett samlat grepp så att författningsändringarna träder i kraft samtidigt som den nya socialförsäkringsbalken.

Ändringarna i 4 kap. 5 § och 113 kap. 2 §socialförsäkringsbalken medför ett behov av övergångsbestämmelser. Dessa förs in i två nya paragrafer, 2 kap. 1 b § och 9 kap. 21 a §, i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Som remissinstanserna har påpekat är det även lämpligt att införa övergångsbestämmelser i övriga författningar som ändras med anledning av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Prop. 2009/10:223

29

8 Konsekvenser

De föreslagna lagändringarna bedöms inte få några konsekvenser för statsbudgeten. Inte heller bör ändringarna medföra några andra ekonomiska konsekvenser. Förslagen bedöms inte påverka företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Ändringen i 3 c § första stycket andra meningen hälso- och sjukvårdslagen syftar endast till att förtydliga gällande rätt. Samma sak gäller motsvarande ändringar i tandvårdslagen (1985:125), lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik och lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

9 Författningskommentar

9.1 Förslaget till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

2 kap. 5 § och 114 kap. 9 §

Ändringarna görs med anledning av att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

4 kap. 5 §

I paragrafen hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Bestämmelserna i 4 kap. 5 § motsvarar 3 kap. 16 § i den från och med den 1 januari 2011 upphävda socialförsäkringslagen (1999:799).

113 kap. 2 §

I paragrafens andra stycke andra strecksats hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

9.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

Prop. 2009/10:223

30

2 kap. 1 b §

Paragrafen, som är ny, anger att bestämmelserna i 4 kap. 5 § (motsvarar 3 kap. 16 § i den upphävda socialförsäkringslagen) gäller på motsvarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. I artiklarna 87 (övergångsbestämmelser) och 90 (upphävande) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen anges i vilka fall lagstiftningen i förordning (EEG) nr 1408/71 fortfarande ska gälla.

9 kap. 21 a §

Paragrafen, som är ny, anger att äldre bestämmelser, dvs. bestämmelserna i 20 kap. 13 a § i den från och med den 1 januari 2011 upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring, fortfarande gäller i fråga om omprövning och överklagande av beslut som avser utfärdande av intyg för tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.

9.3 Förslaget till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

3 c §

I paragrafen hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Andra meningen i paragrafen syftar till att klargöra det förhållandet att landsting även ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004 och som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och avförts från folkbokföringen men fortfarande anses vara bosatt här enligt 5 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Övergångsbestämmelser

I första punkten anges att lagen träder i kraft den 1 januari 2011. Andra punkten syftar till att tydliggöra att förordning (EEG) nr 1408/71 kan vara fortsatt tillämplig gentemot medborgare i tredje land enligt artiklarna 87 och 90 i förordning (EG) nr 883/2004 inklusive medborgare från ett EES-land eller Schweiz.

9.4 Förslaget till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Prop. 2009/10:223

31

5 a §

I paragrafen hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Andra meningen i paragrafen syftar till att klargöra det förhållandet att landsting även ska erbjuda en god tandvård åt den som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004 och som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och avförts från folkbokföringen men fortfarande anses vara bosatt här enligt 5 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Övergångsbestämmelser

Se kommentaren till 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) under avsnitt 9.3.

9.5 Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

6 a, 6 b, 6 d och 12 §§

Ändringarna görs med anledning av att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

9.6 Förslaget till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

18 a §

Ändringen görs med anledning av att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

9.7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

2 §

I paragrafen hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Andra meningen i paragrafen syftar till att klargöra det förhållandet att landsting även ska svara för den läkarvårdsersättning som inte täcks av patientavgiften vid vård av personer som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004 och som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och avförts från folkbokföringen men fortfarande anses vara bosatt här enligt 5 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Övergångsbestämmelser

Prop. 2009/10:223

32

Se kommentaren till 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) under avsnitt 9.3.

9.8 Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

2 §

I paragrafen hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Andra meningen i paragrafen syftar till att klargöra det förhållandet att landsting även ska svara för den sjukgymnastikersättning som inte täcks av patientavgiften vid vård av personer som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004 och som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och avförts från folkbokföringen men fortfarande anses vara bosatt här enligt 5 kap. 7 § socialförsäkringsbalken.

Övergångsbestämmelser

Se kommentaren till 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) under avsnitt 9.3.

9.9 Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

62 kap. 6 §

I paragrafen hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Övergångsbestämmelser

Se kommentaren till 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) under avsnitt 9.3.

9.10 Förslaget till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

4 och 22 §§

I paragraferna hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom

gemenskapen. Andra meningen i 4 § 2 syftar till att klargöra det förhållandet att personer som omfattas av förordning (EG) nr 883/2004 och som lämnar Sverige för att studera i ett annat land och som avförts från folkbokföringen men fortfarande anses vara bosatta här enligt 5 kap. 7 § socialförsäkringsbalken, även har rätt till läkemedelsförmåner.

Prop. 2009/10:223

33

I tredje stycket har hänvisningen till lagen (1962:381) om allmän försäkring strukits eftersom den inte tillför något om vad som i övrigt anges i paragrafen.

Övergångsbestämmelser

Se kommentaren till 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) under avsnitt 9.3.

9.11 Förslaget till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

7 kap. 3 §

Ändringen i punkten 1 föranleds av införandet av socialförsäkringsbalken.

I punkten 2 hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Övergångsbestämmelser

Se kommentaren till 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) under avsnitt 9.3.

9.12 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

1 kap. 5 §

Ändringen i punkten 1 föranleds av införandet av socialförsäkringsbalken.

I punkten 2 hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Övergångsbestämmelser

Se kommentaren till 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) under avsnitt 9.3.

Prop. 2009/10:223

34

9.13 Förslaget till lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

11 §

I paragrafen hänvisas till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i stället för till rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

9.14 Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

2 kap. 1 §

Ändringen görs med anledning av att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

35

Lagförslag i promemorian Förslag till lagändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 883/2204 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och ikraftträdandet av Lissabonfördraget

1.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 5 §, 4 kap. 5 §, 113 kap. 2 § och 114 kap. 9 §socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

5 §

Gemenskapsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet eller andra avtal som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna balk.

Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet eller andra avtal som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna balk.

4 kap.

5 §

Den som, enligt vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna balk som motsvarar förmåner som avses i förordningen.

Den som, enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäkrad för sådana förmåner enligt denna balk som motsvarar förmåner som avses i förordningen.

113 kap.

2 §

Beslut i ärenden om förmåner enligt denna balk får ändras, omprövas och överklagas med tillämpning av bestämmelserna i 3–21 §§, om inget annat följer av bestämmelserna i 22–40 §§.

1 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

36

Det som anges i första stycket gäller även beslut i ärenden – enligt 19 kap. om bidragsskyldigas betalningsskyldighet mot Försäkringskassan, och

– om utfärdande av intyg för tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

om fastställande av tillämplig lagstiftning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2.

114 kap.

9 §

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får även behandla personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § för att tillhandahålla information utanför den egna myndigheten på grund av

1. sådan bestämmelse om skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myndigheter som avses i 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

2. sådant medgivande att lämna ut uppgifter som följer av särskilda bestämmelser i lag eller förordning,

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av gemenskapsrätten inom Europeiska unionen, eller

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av unionsrätten inom Europeiska unionen, eller

4. åtaganden i samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i avtal om social trygghet eller utgivande av sjukvårdsförmåner som Sverige ingått med andra stater.

2 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

37

1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 2 § ska lyda ”Internationella förhållanden”,

dels att det i lagen närmast före 2 kap. 2 § ska införas en ny paragraf, 2 kap. 1 b §, av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 21 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 b §

Bestämmelserna i 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller på motsvarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen 1 .

9 kap.

21 a §

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om omprövning och överklagande av beslut som avser utfärdande av intyg för tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpning av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen 2 .

1 EGT 149, 5.7.1971, s.2 (Celex 31971R1408). 2 EGT 149, 5.7.1971, s.2 (Celex 31971R1408).

1.3 Förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

38

Härigenom föreskrivs att 3 c § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 c §1

Landstinget skall även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Vården skall i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, skall familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §.

Landstinget ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2.

Vården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas vård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige, gäller dock 3 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1998:1660. 2 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

1.4 Förslag till lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

39

Härigenom föreskrivs att 5 a § tandvårdslagen (1985:125) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 a § 1

Landstinget skall även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. Tandvården skall i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämnda förordningen, skall familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §.

Landstinget ska även erbjuda en god tandvård åt dem som, utan att vara bosatta i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom enligt vad som följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2.

Tandvården ska i dessa fall erbjudas av det landsting inom vars område personen är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område denne är registrerad som arbetssökande. I den utsträckning familjemedlemmar till dessa personer har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom, enligt vad som följer av den nämnda förordningen, ska familjemedlemmarna erbjudas tandvård av samma landsting. Om familjemedlemmarna är bosatta i Sverige gäller dock 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1994:1751. 2 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

40

1.5 Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Härigenom föreskrivs att 6 a, 6 b, 6 d och 12 §§läkemedelslagen (1992:859) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 a §

1

Godkännande eller registrering av ett humanläkemedel som har meddelats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall på ansökan erkännas i Sverige, om det saknas anledning att anta att läkemedlet skulle kunna innebära en allvarlig folkhälsorisk.

Godkännande eller registrering av ett humanläkemedel som har meddelats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska på ansökan erkännas i Sverige, om det saknas anledning att anta att läkemedlet skulle kunna innebära en allvarlig folkhälsorisk.

I fråga om växtbaserat läkemedel som avses i 2 c § gäller vad som anges i första stycket endast om en gemenskapsmonografi har utarbetats över läkemedlet eller om det består av material eller beredningar som finns upptagna i en förteckning upprättad av Europeiska gemenskapernas kommission.

I fråga om växtbaserat läkemedel som avses i 2 c § gäller vad som anges i första stycket endast om en gemenskapsmonografi har utarbetats över läkemedlet eller om det består av material eller beredningar som finns upptagna i en förteckning upprättad av Europeiska kommissionen.

Om Europeiska gemenskapernas kommission meddelat beslut i enlighet med artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG skall Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande skall gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 35.2 eller 36.1 i direktivet.

Om Europeiska kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG ska Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande ska gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 35.2 eller 36.1 i direktivet.

1 Senaste lydelse 2006:253.

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

41

6 b § 2

Godkännande eller registrering av ett veterinärmedicinskt läkemedel som har meddelats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall på ansökan erkännas i Sverige, om det saknas anledning att anta att läkemedlet skulle kunna innebära en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Godkännande eller registrering av ett veterinärmedicinskt läkemedel som har meddelats i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska på ansökan erkännas i Sverige, om det saknas anledning att anta att läkemedlet skulle kunna innebära en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

Godkännande av ett immunologiskt läkemedel avsett för djur skall inte meddelas eller erkännas om

Godkännande av ett immunologiskt läkemedel avsett för djur ska inte meddelas eller erkännas om

1. användningen av läkemedlet inverkar på genomförandet av ett nationellt program för diagnos, kontroll eller utrotning av någon djursjukdom eller orsakar svårigheter när det gäller att fastställa frånvaro av någon förorening hos levande djur eller i livsmedel eller andra produkter som erhållits från behandlade djur, eller

2. den sjukdom som läkemedlet är avsett att framkalla immunitet mot inte alls förekommer i Sverige eller förekommer här endast i begränsad omfattning.

Om Europeiska gemenskapernas kommission meddelat beslut i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG skall Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande skall gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 39.2 eller 40.1 i direktivet.

Om Europeiska kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG ska Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande ska gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 39.2 eller 40.1 i direktivet.

6 d § 3

Om ett läkemedel inte är godkänt i någon stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ansökan om godkännande med begäran om tillämpning av det

Om ett läkemedel inte är godkänt i någon stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och ansökan om godkännande med begäran om tillämpning av det

2 Senaste lydelse 2006:253. 3 Senaste lydelse 2006:253.

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

42

decentraliserade förfarande som regleras i denna paragraf lämnats in i fler än en av staterna, skall Läkemedelsverket, i de fall sökanden vid ansökan i Sverige begärt att Sverige fungerar som referensmedlemsstat, hantera den fortsatta beredningen av ansökan genom att utarbeta underlag för övriga berörda staters ställningstagande till läkemedlet. Motsvarande skall gälla registrering av homeopatiskt läkemedel som avses i 2 b § och sådana traditionella växtbaserade läkemedel som avses i 2 c § i de fall förutsättningarna i 6 a § andra stycket är uppfyllda.

decentraliserade förfarande som regleras i denna paragraf lämnats in i fler än en av staterna, ska Läkemedelsverket, i de fall sökanden vid ansökan i Sverige begärt att Sverige fungerar som referensmedlemsstat, hantera den fortsatta beredningen av ansökan genom att utarbeta underlag för övriga berörda staters ställningstagande till läkemedlet. Motsvarande ska gälla registrering av homeopatiskt läkemedel som avses i 2 b § och sådana traditionella växtbaserade läkemedel som avses i 2 c § i de fall förutsättningarna i 6 a § andra stycket är uppfyllda.

Om sökanden inte begärt att Sverige skall fungera som referensmedlemsstat skall läkemedlet, med beaktande av referensmedlemsstatens underlag, godkännas eller registreras i enlighet med de förutsättningar som anges för erkännande i 6 a § respektive 6 b § Om Europeiska gemenskapernas kommission meddelat beslut i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG eller artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG skall Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande skall gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 39.2 eller 40.1 i direktiv 2001/82/EG, eller artikel 35.2 eller 36.1 i direktiv 2001/83/EG.

Om sökanden inte begärt att Sverige ska fungera som referensmedlemsstat ska läkemedlet, med beaktande av referensmedlemsstatens underlag, godkännas eller registreras i enlighet med de förutsättningar som anges för erkännande i 6 a § respektive 6 b § Om Europeiska kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG eller artikel 34.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/27/EG ska Läkemedelsverket meddela det beslut som följer av kommissionens avgörande. Motsvarande ska gälla i de fall kommissionen meddelat beslut i enlighet med artikel 39.2 eller 40.1 i direktiv 2001/82/EG, eller artikel 35.2 eller 36.1 i direktiv 2001/83/EG.

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

43

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i första och andra styckena.

12 § 4

Läkemedelsverket får besluta att ett godkännande skall återkallas tillfälligt, ändras eller upphöra att gälla

Läkemedelsverket får besluta att ett godkännande ska återkallas tillfälligt, ändras eller upphöra att gälla

1. om den som fått ett föreläggande enligt 10 § inte kan visa att läkemedlet fortfarande uppfyller kraven för godkännandet,

2. om de villkor som angavs vid godkännandet inte följts,

3. om ett åläggande att återkalla läkemedel inte följts, eller

4. om de grundläggande förutsättningarna för godkännandet i andra fall inte längre föreligger.

På begäran av den som fått ett läkemedel godkänt skall verket besluta att godkännandet skall upphöra att gälla.

På begäran av den som fått ett läkemedel godkänt ska verket besluta att godkännandet ska upphöra att gälla.

Om ett traditionellt växtbaserat läkemedel inte längre uppfyller kraven för registrering på grund av att ett växtbaserat material, en beredning eller en kombination av dessa har uteslutits från den av Europeiska gemenskapernas kommission upprättade förteckningen, skall innehavaren av registreringen ha möjlighet att inom tre månader från den dag då innehavaren fått del av ett föreläggande om komplettering från Läkemedelsverket, till verket lämna in de uppgifter och den dokumentation som behövs för att visa att läkemedlet kan registreras på annan grund.

Om ett traditionellt växtbaserat läkemedel inte längre uppfyller kraven för registrering på grund av att ett växtbaserat material, en beredning eller en kombination av dessa har uteslutits från den av Europeiska kommissionen upprättade förteckningen, ska innehavaren av registreringen ha möjlighet att inom tre månader från den dag då innehavaren fått del av ett föreläggande om komplettering från Läkemedelsverket, till verket lämna in de uppgifter och den dokumentation som behövs för att visa att läkemedlet kan registreras på annan grund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

4 Senaste lydelse 2006:253.

1.6 Förslag till lag om ändring i tobakslagen (1993:581)

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

44

Härigenom föreskrivs att 18 a § tobakslagen (1993:581) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 § 1

En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska gemenskapen.

En vara som inte uppfyller föreskrifter som meddelats med stöd av 18 § får inte föras ut till ett land utanför Europeiska unionen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2002:586.

1.7 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

45

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 § 1

Bestämmelserna i denna lag gäller vid vård av den som är bosatt i Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid vård av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid vård av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1994:1754. 2 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

1.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

46

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1993:1651) om ersättning för sjukgymnastik ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 § 1

Bestämmelserna i denna lag gäller vid sjukgymnastisk behandling av den som är bosatt i Sverige, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid sjukgymnastisk behandling av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Bestämmelserna i denna lag gäller även vid sjukgymnastisk behandling av den som, utan att vara bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom och moderskap enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1994:1755. 2 EUT L 166, 30.4.2004 s.1 (Celex 32004R0883).

1.9 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

47

Härigenom föreskrivs att 62 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)1ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

62 kap.

6 §

Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter under förutsättning att

1. den avgiftsgrundande intäkten ska tas upp som intäkt för beskattningsåret i Sverige, och

2. den skattskyldige på grund av utfört arbete enligt slutligt fastställd debitering eller liknande ska betala avgifterna

– i överensstämmelse med den konvention som avses i lagen (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet, eller – till följd av att den skattskyldige enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om social trygghet.

– till följd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2 ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om social trygghet.

Om avgifterna sätts ned, ska motsvarande belopp tas upp i inkomstslaget tjänst det beskattningsår då debiteringen ändras.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i de fall rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen gäller för den skattskyldige.

1 Lagen omtryckt 2008:803. 2 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

48

1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 och 22 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 § 1

Rätt till förmåner enligt denna lag har

1. den som är bosatt i Sverige, och

2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

2. den som, utan att vara bosatt här, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom eller moderskap enligt vad som följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen2.

Rätt till förmåner enligt 5 och 20 §§ med undantag för varor som avses i 18 § andra punkten har även den som i annat fall, utan att vara bosatt i Sverige, har anställning här.

Särskilda bestämmelser om kostnadsfria läkemedel gäller för dem som får sjukhusvård som avses i 5 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller i 2 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för den som åtnjuter hemsjukvård som avses i 3 e eller 18 d § hälso- och sjukvårdslagen och för den som bor i sådan särskild boendeform som avses i 18 d § samma lag.

22 §

Kostnader för förmåner enligt denna lag ersätts av det landsting inom vars område den berättigade är bosatt.

Om den berättigade inte är bosatt inom något landstings område, skall det landsting inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag i egenskap av familjemedlem till anställd eller

Om den berättigade inte är bosatt inom något landstings område, ska det landsting inom vars område den berättigade är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som är arbetslös, det landsting inom vars område personen är registrerad som arbetssökande, svara för kostnader för förmåner enligt denna lag. När det gäller den som är berättigad till förmåner enligt denna lag i egenskap av familjemedlem till anställd eller

1 Senaste lydelse 2002:1145. 2 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

49

egenföretagare enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71, skall i stället det landsting inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.

egenföretagare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004, ska i stället det landsting inom vars område den anställde eller egenföretagaren är förvärvsverksam eller registrerad som arbetssökande svara för kostnaderna för förmånerna.

I andra fall än som avses i första och andra styckena ersätts kostnaderna av det landsting inom vars område den som förskrivit en förmånsberättigad vara har sin verksamhetsort.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

50

1.11 Förslag till lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Härigenom föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

3 §

Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

1. den som enligt 2 kap.16 §§socialförsäkringslagen (1999:799) är bosatt i Sverige,

2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, samt

2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1, samt

3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

1.12 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

51

Härigenom föreskrivs att 5 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §

Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden påbörjas,

Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden påbörjas,

1. har rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringslagen (1999:799), eller

1. har rätt till bosättningsbaserade förmåner enligt socialförsäkringslagen (1999:799), eller

2. utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

2. utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

1.13 Förslag till lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

52

Härigenom föreskrivs att 11 § lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §

1

Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt belopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket har tagit emot vårdnadsbidrag obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha insett detta, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen får Försäkringskassan återkräva vad som har betalats ut för mycket.

När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2

får Försäkringskassan återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 2009:551. 2 EUT L 166, 30.4.2004 s. 1 (Celex 32004R0883).

1.14 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

Prop. 2009/10:223 Bilaga 1

53

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel m.m. ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel

Endast den som har fått Läkemedelsverkets tillstånd får bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument med sådana läkemedel

1. som godkänts för försäljning eller omfattas av ett erkännande av ett godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen (1992:859),

1. som godkänts för försäljning eller omfattas av ett erkännande av ett godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen (1992:859),

2. som enligt 5 § första stycket läkemedelslagen får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering,

2. som enligt 5 § första stycket läkemedelslagen får säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller registrering,

3. för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen, eller

3. för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje stycket läkemedelslagen, eller

4. som godkänts för försäljning av Europeiska gemenskapernas kommission eller Europeiska unionens råd.

4. som godkänts för försäljning av Europeiska kommissionen eller Europeiska unionens råd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Förteckning över remissinstanser som avgett yttrande över promemorian Förslag till lagändringar med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och ikraftträdandet av Lissabonfördraget

Prop. 2009/10:223 Bilaga 2

54

Efter remiss har yttranden kommit in över promemorian från Kammarrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Malmö, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemdelsförmånsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Centrala Studiestödsnämnden, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges förenade studentkårer och Högskoleverket.

Socialdepartementet

Prop. 2009/10:223

55

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 3 juni 2010

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Olofsson, Odell, Ask, Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Littorin, Borg, Sabuni, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Krantz, Ohlsson

Föredragande: statsrådet Husmark Pehrsson

Regeringen beslutar proposition Ändringar till följd av nya EUbestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar

Rättsdatablad

Prop. 2009/10:223

56

Författningsrubrik Bestämmelser som

har EU-rättslig anknytning genom att förslag helt eller delvis genomför EUregler i svensk rätt eller kompletterar EU-rättsakter

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

4 kap. 5 § och 113 kap. 2 §

Celex 32004R0883

Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

2 kap. 1b § och 9 kap. 21a §

Celex 32004R0883

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

3c § Celex 32004R0883

Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

5a § Celex 32004R0883

Lag om ändring i lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

2 § Celex 32004R0883

Lag om ändring i lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik

2 § Celex 32004R0883

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

62 kap. 6 § Celex 32004R0883

Lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

4 § Celex 32004R0883