Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-12-10
Ändring införd
SFS 2009:1464 i lydelse enligt SFS 2022:11
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (2007:1042) med instruktion för Statens jordbruksverk
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

Uppgifter

1 §  Statens jordbruksverk har som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Förordning (2011:644).

2 §  Myndigheten ska

 1. ha det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Sveriges landsbygdsprogram, EU:s havs- och fiskeriprogram och programmet Lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020, och
 2. förvalta det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Förordning (2018:153).

2 a §  Myndigheten ska arbeta för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion genom att beakta behovet av stärkt konkurrenskraft för företag, tillhandahålla god service och lättillgänglig information samt verka för förenkling och administrativa lättnader. Förordning (2018:153).

3 §  Myndigheten ska

 1. säkerställa ett gott djurhälsotillstånd hos djur i människans vård,
 2. bidra till att säkerställa en god folkhälsa genom att förebygga spridning av och bekämpa smittor hos djur i enlighet med vad som framgår av svenska författningar och EU-bestämmelser,
 3. säkerställa ett gott djurskydd,
 4. förebygga spridning av och bekämpa växtskadegörare, och
 5. verka för säkra livsmedel och konsumenthänsyn i sin del av livsmedelskedjan. Förordning (2018:153).

4 §  Myndigheten ska

 1. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling,
 2. samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, och
 3. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat odlingslandskap upprätthålls, att den biologiska mångfalden främjas och att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt. Förordning (2011:644).

5 §  Myndigheten ska se till att dess föreskrifter, allmänna råd och andra vägledande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och förstå för medborgare och företag. Myndigheten ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta medborgarnas och företagens kontakter med myndigheten.

6 §  Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

[S2]Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta.

7 §  Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

7 a §  Myndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till det utvecklingssamarbete som myndigheten bedriver internationellt. Förordning (2014:869).

8 § Har upphävts genom förordning (2018:153).

8 a §  Myndigheten ska medverka till att främja och utveckla fiskerinäringen, vattenbruket och fisketurismen. Förordning (2011:644).

8 b § Har upphävts genom förordning (2018:153).

Särskilda uppgifter

9 §  Myndigheten är

 1. utbetalande organ för EU-stöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008, och
 2. förvaltande myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

[S2]Myndigheten ska som utbetalande organ och förvaltande myndighet enligt första stycket

 1. svara för utbetalningar från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) genom centrala it-system som verket ansvarar för,
 2. bedriva internrevision av EU-stöden inom berörda myndigheter,
 3. samordna länsstyrelsernas, Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av EU-stöden till jordbruket och för landsbygdsutveckling,
 4. samordna länsstyrelsernas handläggning av EU-stöden inom ramen för havs- och fiskeriprogrammet, och
 5. ansvara för hantering av ärenden enligt det förlikningsförfarande som anges i artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med undantag av ärenden som omfattar politiska bedömningar eller andra bedömningar som inte huvudsakligen är av teknisk art. Förordning (2018:153).

9 a §  Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller avseende Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska havs- och fiskerifonden samt den del av den svenska avgiften till Europeiska unionen som härrör från sockeravgifter. Förordning (2017:254).

10 §  Myndigheten ska vidta åtgärder för att säkerställa tillgången till veterinärer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar samt för att alla djur i människans vård ska kunna få hälso- och sjukvård.

[S2]Tillgången till veterinär för att djur ska få sjukvård ska finnas oavsett tidpunkt på dygnet om det finns djurskyddsskäl.

11 §  Myndigheten ska i de områden där Distriktsveterinärerna är etablerade bedriva hälso- och sjukvård för lantbrukets djur.

12 §  Myndigheten får i sådana områden som avses i 11 § också bedriva hälso- och sjukvård för hästar och sällskapsdjur på en primärvårdsnivå som fastställs av myndigheten i förväg med begränsad utrustning och utan möjlighet till stationärvård.

[S2]Myndigheten får bedriva vård utöver primärvårdsnivå för hästar och sällskapsdjur om sådan vård inte finns att tillgå inom rimligt avstånd.

13 §  Myndigheten ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 115 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll). Beredskapsplanen ska utarbetas efter samråd med Livsmedelsverket. Förordning (2019:712).

13 a §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde utse gränskontrollstationer och även i övrigt utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 59-63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:712).

14 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket med underlag till den fleråriga nationella kontrollplanen och den årliga rapport som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Underlaget ska utarbetas i enlighet med artiklarna 110, 111.2 och 113 i samma förordning. Förordning (2019:712).

14 a §  På begäran av en länsstyrelse får myndigheten inom sitt verksamhetsområde utföra sådana revisioner som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av länsstyrelsernas kontrollverksamhet, där bestämmelsen tillämpas eller har gjorts tillämplig enligt nationell rätt. Förordning (2019:712).

15 §  Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Livsmedelsverket när det gäller uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

15 a §  Myndigheten ska fullgöra de uppgifter som ett samordningsorgan ska utföra enligt rådets förordning (EG) nr 1217/2009 av den 30 november 2009 om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska unionen. Förordning (2018:153).

15 b §  Myndigheten ska, i fråga om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG,

 1. ge sådan vägledning och utarbeta sådana riktlinjer som avses i artikel 107.4, efter att ha gett Statens veterinärmedicinska anstalt och Läkemedelsverket tillfälle att yttra sig,
 2. underrätta kommissionen om sådana åtgärder som avses i artikel 107.9, och
 3. inom ramen för sitt verksamhetsområde utföra de uppgifter som en medlemsstat ska utföra vid Europeiska kommissionens samordning av revisioner enligt artikel 124. Förordning (2022:11).

16 §  Myndigheten får på uppdrag av enskilda inom sitt verksamhetsområde bistå i verksamhet som syftar till att en livsmedels- eller foderanläggning ska godkännas av tredjeland för export dit av livsmedel eller foder. Förordning (2014:869).

17 §  Myndigheten ska tillhandahålla administrativt stöd samt upplåta lokaler åt Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

18 §  Myndigheten ansvarar för att erbjuda utbildning som syftar till att säkerställa att synemän har tillräcklig kompetens för att genomföra syn vid jordbruksarrende enligt 9 kap.jordabalken.

19 §  Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 4 §1 och 2 rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:644).

Myndighetens ledning

Organisation

22 §  Vid myndigheten finns en avdelning, Distriktsveterinärerna, som fullgör veterinära uppgifter enligt 10 §, samt i övrigt de organisatoriska enheter som myndigheten bestämmer.

[S2]En organisatorisk enhet inom Jordbruksverket som är organisatoriskt åtskild från Distriktsveterinärerna ska säkerställa tillgången till veterinärer enligt 10 § genom upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller genom att ge uppdrag till Distriktsveterinärerna. Distriktsveterinärerna får lämna anbud i sådana upphandlingar. Förordning (2016:1172).

23 §  Distriktsveterinärerna får endast vara etablerade där det krävs för att säkerställa tillgången till veterinärer enligt 10 §. Avdelningen ska utföra de uppgifter som anges i 11 § samt får utföra de uppgifter som anges i 12 §.

[S2]Veterinärer vid avdelningen får utföra uppgifter som officiella veterinärer samt andra offentliga uppdrag.

Anställningar och uppdrag

24 §  Generaldirektören är myndighetschef.

[S2]Styrelsen får överlåta till generaldirektören att meddela föreskrifter som inte är av principiell karaktär eller av större betydelse. Styrelsen får också överlåta till generaldirektören att i andra fall meddela föreskrifter, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver det och om styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla föreskrifterna. Förordning (2018:153).

25 §  Vid myndigheten finns en överdirektör. Förordning (2018:153).

26 §  Vid myndigheten ska det finnas en veterinärchef som är Sveriges officiella chefsveterinär (CVO) i EU och i andra internationella samarbeten.

[S2]Vid myndigheten ska det också finnas en växtskyddschef som är Sveriges officiella växtskyddschef (COPHS) i EU och i andra internationella samarbeten. Förordning (2018:153).

Särskilda organ

27 §  Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ i form av ett råd för samverkan, övergripande planering, styrning och andra frågor av strategisk betydelse för hanteringen av stöd till jordbruket och landsbygden.

[S2]Rådet består av generaldirektören och högst sju andra ledamöter samt sex ersättare. Generaldirektören är ordförande. Ledamöter och ersättare ska vara anställda vid Statens jordbruksverk eller länsstyrelserna och utses av myndigheten för en bestämd tid. Förordning (2014:869).

28 §  Inom myndigheten ska det finnas djurförsöksetiska nämnder. De djurförsöksetiska nämndernas uppgift är att pröva ärenden enligt 7 kap. 9 § djurskyddslagen (2018:1192). Närmare bestämmelser om nämndernas organisation och sammansättning finns i djurskyddsförordningen (2019:66). Förordning (2019:72).

28 a §  Inom myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ i form av en nationell kommitté som ska fullgöra de uppgifter som framgår av artikel 49 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, i den ursprungliga lydelsen.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om kommitténs sammansättning och arbetsformer. Förordning (2014:869).

 • SJVFS 2019:33: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:44) om instruktion för Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

28 b §  Inom myndigheten ska det finnas ett kompetenscentrum för 3R-frågor med syfte att främja och samordna arbetet med att ersätta, begränsa och förfina djurförsök. Förordning (2018:153).

28 c §  Inom myndigheten ska det finnas en sådan nationell kommitté som avses i artikel 6 i förordning (EG) nr 1217/2009 som ska fullgöra de uppgifter som framgår av samma förordning. Jordbruksverket ska vara behörigt att fatta sådana beslut som ankommer på en myndighet enligt artikel 6.3 i förordning (EG) nr 1217/2009. Förordning (2018:153).

Personalansvarsnämnd

29 §  Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Avgifter

31 §  Myndigheten får ta ut avgifter för verkets uppdragsverksamhet som gäller

 • Distriktsveterinärerna,
 • laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter,
 • kvalitetsanalys av foderspannmål och kvarnspannmål,
 • verksamhet som avses i 16 §, och
 • tjänsteexport som bedrivs enligt 7 a §.

[S2]Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2016:1265).

 • SJVFS 2019:73: Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av Distriktsveterinärerna

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

CELEX-nr
32006R0885
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:644) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 9, 19 §§; nya 8 a, 8 b §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2014:869) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
upph. 25 §; ändr. 9, 16, 27, 31 §§; nya 7 a, 28 a §§
Ikraftträder
2014-08-01

Förordning (2015:295) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ny 14 a §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2016:1172) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1265) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 21, 31 §§
Ikraftträder
2017-02-01

Förordning (2017:254) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ny 9 a §
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2018:153) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018 i fråga om 20, 21, 24 och 24 a §§ och i övrigt den 1 juni 2018.
Omfattning
upph. 8, 8 b §§; ändr. 2, 3, 9, 20, 21, 24, 26 §§; nya 2 a, 15 a, 24 a, 25, 28 b, 28 c §§
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2019:72) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:712) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 9 december 2019 i fråga om 13 a § och i övrigt den 14 december 2019.
Omfattning
ändr. 13, 14, 14 a §§; ny 13 a §
Ikraftträder
2019-12-09

Förordning (2022:11) om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Omfattning
ny 15 b §
Ikraftträder
2022-01-28